11/2009 Ratsastus: Arvokisavalinta, Arvokisajoukkue- Valinta joukkueeseen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 11/2009

17.7.2009          Diaarinro 9/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Ratsujalostusliitto ry:n valintapäätös 13.7.2009 nuorten hevosten MM-kilpailuihin 


ASIA 

Arvokilpailuvalinta 


MUUTOKSENHAKIJA

Yvonne Österholm 


KUULTAVA

Ratsujalostusliitto ry 


VALINTAPÄÄTÖS

Ratsujalostusliitto ry:n hallitus on 13.7.2009 tekemällään päätöksellä valinnut 5. - 9.8.2009 Saksan Verdenissä pidettäviin nuorten hevosten MM-kilpailuihin 6-vuotiaiden hevosten osalta ratsukot Royale de Topaz / Mikaela Soratie ja Fernet 133 / Stella Hagelstam. Varalle on valittu ratsukko William D / Yvonne Österholm. Päätöksessä todetaan kunkin ratsukon osalta karsintakilpailuissa saavutetut tulokset ja se, että valinnat on tehty urheilullisin perustein. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Yvonne Österholm on valituksessaan vaatinut, että valintapäätös kumotaan ja hänet valitaan Suomen edustajaksi ratsukon Fernet 133 / Stella Hagelstam tilalle ja että Ratsujalostusliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänelle asian hoitamisesta aiheutuneet kustannukset 1 200 eurolla.Österholm oli saavuttanut kilpailuissa paremmat tulokset tai ainakin yhtä hyvät tulokset kuin ne, jotka oli valittu MM-kilpailuihin. Österholm oli osallistunut kolmeen karsintakilpailuun Ruotsissa ja saavuttanut kaikissa kilpailuissa minimivaatimuksen ylittäneen tuloksen. Kilpailuluokkana oli ollut kaikissa kilpailuissa MM-kilpailujen finaaliohjelma. Suomen karsintakilpailuissa finaaliohjelma oli ratsastettu ainoastaan Laakson kilpailussa. Kilpailujen tulokset eivät olleet vertailukelpoisia ja näin ollen kilpailutulosten numeerinen vertailu ei ollut perusteltua. Österholmin saavutukset ylittävät valittujen ratsukkojen saavutukset ja valinta oli tehty epäurheilullisilla perusteilla ja valittuja suosimalla.

Valintakriteerien mukaan ensin tuli valita FWB-rekisterissä oleva hevonen ja vasta sen jälkeen, jos jokin muu seikka puhui sen puolesta, muu hevonen. Nyt valituista toinen oli FWB-rekisteröity ja toinen puolestaan FWB-kantakirjassa oleva tuontihevonen. Österholmin hevonen oli FWB-rekisterissä.Valintakokouksesta ei ollut ilmoitettu etukäteen Suomen Ratsastajainliitto ry:n edustajalle. Lisäksi Ratsujalostusliitto ry:n hallitukseen kuuluivat H. Hagelstam ja M. Lindblom, jotka olivat esteellisinä osallistuneet keskusteluun arvokilpailuvalinnoista. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Ratsujalostusliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

Tulosrajan ylittäminen oli ensimmäinen edellytys valituksi tulemiseen. Tulosrajan ylittämisen jälkeen ratsukko voitiin ottaa mukaan valintaprosessiin. Tulosrajan ylittäminen ei kuitenkaan taannut automaattista valintaa kilpailuihin. Suomella oli kaksi edustuspaikkaa MM-kilpailuihin ja edustajat voitiin valita vapaasti niistä ratsukoista, jotka olivat ylittäneet tulosrajan. Lopullinen valinta tehtiin urheilullisilla kriteereillä ja tässä arviossa ratkaisevaa oli se, minkälaiset mahdollisuudet ratsukolla oli menestyä kilpailuissa. Tämän arvion perusteella toiseksi ratsukoksi oli valittu suomalaiseen jalostukseen hyväksytty Fernet 133 / Stella Hagelstam eikä suomalaista alkuperää oleva FWB-rekisteriin merkitty William D / Yvonne Österholm.

Eri kilpailuissa saavutetut pisteet olivat myös vertailukelpoisia ja kilpailusuoritukset olivat eri kilpailuissa samat.

Valintamenettelyssä ei ollut tapahtunut virhettä. Valintakomitean jäsenet olivat keskustelleet asiasta ja myös valintakomitean Suomen Ratsastajainliitto ry:n edustajaan oltiin ollut yhteydessä puhelimitse ennen esityksen tekemistä. Lopullisen päätöksen arvokilpailuihin valittavista ratsukoista teki Ratsujalostusliitto ry:n hallitus. Valintakomitean keskustelun ja hallituksen päätöksenteon aikaan paikalla eivät olleet esteelliset jäsenet Heidi Hagelstam ja Markus Lindblom. Päätökseen ei ollut vaikuttaneet muutkaan epäasialliset syyt.    


SUULLINEN KÄSITTELY

Oikeusturvalautakunta on 16.7.2009 toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet paikalla valittajan edustajana Stig Österholm ja kuultavan edustajana Ratsujalostusliitto ry:n puheenjohtaja Håkan Wahlman. 


PÄÄTÖS

I Päätöksentekomenettely

Valittaja on todennut, että valintakomitea ei ollut valmistellut asiaa oikein, koska se ei ollut kokoontunut eikä valintaprosessiin ollut osallistunut Suomen Ratsastajainliitto ry:n edustaja muutoin kuin puhelimen välityksellä. Edelleen valintakeskusteluun olivat osallistuneet esteelliset hallituksen jäsenet Heidi Hagelstam, joka oli Stella Hagelstamin äiti ja Markus Lindblom, joka oli puolestaan Stella Hagelstamin hevosen omistaja, vaikkakaan nämä eivät olleet olleet läsnä päätöstä tehtäessä. Lisäksi esteellisenä oli pidettävä hallituksen jäsenistä Maria Mölleriä.

Oikeusturvalautakunnan suullisessa käsittelyssä esitetyn perusteella lopullisen valinnan arvokilpailuihin on tehnyt Ratsujalostusliitto ry:n hallitus valintakomitean tekemän esityksen perusteella. Näin ollen valintakomitealla on ollut asiassa päätöksentekoa valmisteleva rooli.Ratsujalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja on myöntänyt, että valintakomitea ei ollut erikseen kokoontunut, vaan että valintakomitea on tehnyt esityksen hallituksen kokouksen yhteydessä ja ilman että Suomen Ratsastajainliitto ry:n edustaja olisi ollut tällöin henkilökohtaisesti läsnä. Ratsujalostusliitto ry:n puheenjohtaja oli ollut häneen kuitenkin puhelimitse yhteydessä. Ratsastajainliiton edustaja on ollut valinnasta eri mieltä kuin valintakomitean enemmistö.

Valintakomitean työskentelytavoista tai kokousmenettelystä ei ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella erikseen määrätty, joten valintakomitea on voinut itse määrittää, miten se asiassa menettelee. Urheilun arvokilpailuvalinnat tehdään usein juuri ennen kilpailuun ilmoittautumisen viimeistä määräaikaa ja tällöin myös päätöksenteon valmistelu voi tilanteesta riippuen olla joustavaa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakomitea ei ole erikseen kokoontunut eikä valmistellut asiaa itsenäisesti siten kuin sen olisi hyvän yhdistysmenettelytavan mukaisesti tullut menetellä. Tapauksessa valintakomiteassa tapahtunutta menettelyä voidaan pitää kokonaisuutena puutteellisena eikä asiaa ole käsitelty sillä huolellisuudella kuin se olisi ollut mahdollista tehdä. Kuitenkaan päätöksenteossa tältä osin ei ole näytetty tapahtuneen sellaista virhettä, että valintapäätös olisi tällä perusteella kumottava. Valitus hylätään tältä osin.

Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Ratsujalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Håkan Wahlman on suullisessa käsittelyssä todennut, että Heidi Hagelstam ja Markus Lindblom eivät olleet osallistuneet keskusteluun eikä hallituksen kokoukseen siltä osin kuin kysymys oli ollut päätöksenteosta arvokilpailuihin. Näin ollen tältä osin asiassa on jäänyt näyttämättä, että päätöksentekoon olisi osallistunut esteellisiä hallituksen jäseniä.

Maria Möllerin osalta valittaja on katsonut, että tämä oli Stig Österholmin ja tämän tyttären Yvonne Österholmin julkinen vihamies, koska Stig Österholmin toinen tytär oli valittu erääseen opettajanvirkaan ennen Maria Mölleriä. Tältä osin lautakunta toteaa, että valittajan mainitsemaa seikkaa ei ole pidettävä yhdistyslain tarkoittamana esteellisyysperusteena.

Näiltäkään osin arvokilpailuvalinnassa ei ole tapahtunut sellaista virhettä, jonka perusteella päätös olisi kumottava.


 II Arvokilpailuvalintapäätöksen arviointi

Valintapäätös 

Ratsujalostusliitto ry:n hallitus on 13.7.2009 tekemällään päätöksellä valinnut ratsukot Saksan Verdenissä 5. - 9.8.2009 järjestettäviin nuorten hevosten MM-kilpailuihin. 6-vuotiaiden hevosten luokkaan on valittu ratsukot Royale de Topaz / Mikaela Soratie ja Fernet 133 / Stella Hagelstam. Varalle on valittu William D / Yvonne Österholm.Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Österholmin valituksen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko valinnassa noudatettu ennakkoon ilmoitettuja valintakriteerejä tai onko valintapäätös muutoin rikkonut oikeusturvalautakunnan säännöissä määrättyjä kriteereitä. 


Asetetut valintakriteerit

Ratsujalostusliitto ry:n valintakriteerien mukaan Suomella on kaksi paikkaa muun muassa 6-vuotiaille hevosille. Valintakriteerit ovat seuraavat:

Osallistujat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

·      FWB-rekisterissä oleva hevonen

·      FWB-kantakirjassa oleva hevonen

·      suomalainen ratsastaja hevosella, joka täyttää kansainvälisen liiton (WBFSH:n) vaatimukset

Karsintakilpailut käydään FEI tasolla. Koskee myös ulkomailla karsivia ratsukoita.

·      Ne ratsukot, jotka ovat saavuttaneet FEI:n esiohjelmassa vähintään 75 % ja FEI:n finaaliohjelmassa vähintään 70 % tulos voivat ilmoittautua halukkaaksi osallistua MM-kilpailuihin.

Ilmoittautuminen on sitova ja ratsukko sitoutuu lähtemään tullessaan valituksi. Viralliset tulokset on lähetettävä mukana ilmoittautuessa.

·     Ilmoittautuminen tapahtuu KIPAA:n

·     Vain ilmoittautuneet ratsukot huomioidaan

Molemmissa ikäluokissa valitaan yksi varalla oleva ratsukko. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Valittaja on suullisessa käsittelyssä katsonut, että valintakriteerien mukaan niistä ratsukoista, jotka olivat ylittäneet vaaditut tulosrajat, tuli ensin valita Suomessa syntynyt ja FWB-rekisteriin merkitty (Finnish Warm Blood; FWB) hevonen. Jos tällaisia hevosia ei ollut, valinta voitiin sen jälkeen kohdistaa sellaiseen ulkomaalaiseen hevoseen, joka oli tuotu Suomeen ja merkitty FWB-kantakirjaan eli oli hyväksytty Suomessa jalostukseen. Kolmanneksi valinta voitiin kohdistaa mihin tahansa kansainvälisten sääntöjen hyväksymään hevoseen.

Ratsujalostusliitto ry:n puheenjohtaja on puolestaan todennut, että lopullinen valinta tuli tehdä urheilullisin perustein ja että tässä arviossa myös FWB-rekisteriin merkitty hevonen oli voitu syrjäyttää. Valintakriteereitä määritettäessä oli päätetty, että ”viimekädessä urheilulliset kriteerit” ratkaisevat valinnan, mutta jostain syytä tätä ei ollut merkitty julkaistuihin valintakriteereihin. Nämä valintakriteerit oli päätetty syksyllä 2008 ja nyt niitä oli sovellettu ensimmäistä kertaa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asian ratkaisemisen kannalta olennaista on se, miten valintakriteerien ensimmäistä edellytystä eli sitä, missä järjestyksessä osallistujat kilpailuihin valitaan, tulkitaan. Valintakriteerien mukaan osallistujat valitaan järjestyksessä (1) FWB rekisterissä oleva hevonen, (2) FWB kantakirjassa oleva hevonen ja (3) suomalainen ratsastaja hevosella, joka täyttää WBFSH:n vaatimukset. Lisäksi valintakriteerien mukaan ilmoittautuminen edellyttää sitä, että ratsukko on saavuttanut tietyn tuloksen.

Valintapäätöksen mukaan Mikaela Soratie on saavuttanut karsintakilpailuissa esiohjelmassa 80 % ja finaaliohjelmassa 78,40 % sekä Stella Hagelstam esiohjelmassa 84,20 % ja finaaliohjelmassa 81,40 %. Yvonne Österholm on saavuttanut kahdessa finaaliohjelmassa pisteet 70,60 % ja 73,00 %. Suullisen käsittelyn perusteella asiassa on riidatonta, että kaikki kolme ratsukkoa ovat saavuttaneet sellaisen tuloksen, joita valintakriteereissä edellytetään.

Mikaela Soratien ja varalle valitun Yvonne Österholmin hevonen on FWB-rekisterissä, kun taas toisen kilpailuihin valitun eli Stella Hagelstamin hevonen ei ole FWB-rekisterissä, vaan Suomeen kolme vuotiaana Saksasta tuotu ja suomalaiseen jalostukseen hyväksytty eli FWB-kantakirjaan merkitty hevonen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteerit ovat yksiselitteiset sen suhteen, että tulosrajan ylittäneistä ratsukoista tulee valita ensin FWB-rekisteriin merkitty hevonen. Nyt tällaisia hevosia on ollut kaksi eli Royale de Topaz ja William D. Jos ratkaisevana kriteerinä olisi pidetty tämän lisäksi urheilullista kriteeriä, tällainen olisi tullut nimenomaisesti kirjata julkaistuihin valintakriteereihin. Nyt tällainen kriteeri ei ilmennyt julkaistuista valintakriteereistä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että julkaistujen valintakriteerien perusteella sellaisessa tilanteessa, jossa useammat kuin kaksi ratsukkoa ovat saavuttaneet valintakriteerien edellyttämän tuloksen, valinta olisi tullut tällöin kohdistaa tuloksista riippumatta FWB-rekisterissä olevaan hevoseen.

Julkaistut valintakriteerit ovat olleet siinä määrin selkeät, että Ratsujalostusliitto ry:n on katsottava jättäneen noudattamatta selkeästi asetettua valintakriteeriä siltä osin kuin Suomen toiseksi edustajaksi nuorten hevosten MM-kilpailuihin on valittu Fernet 133 / Stella Hagelstam eikä William D / Yvonne Österholm. Sen sijaan siltä osin kuin kilpailuihin on valittu Royale de Topaz / Mikaela Soratie, asiassa on jäänyt näyttämättä, että valintakriteereitä olisi rikottu. 


Oikeudenkäyntikulut

Asian näin päättyessä Ratsujalostusliitto ry on velvollinen korvaamaan Yvonne Österholmille kohtuulliset kulut. Kohtuullisiksi kuluiksi lautakunta arvioi 600 euroa. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Ratsujalostusliitto ry:n päätös 13.7.2009 kumotaan siltä osin kuin nuorten hevosten MM-kilpailuihin Saksan Verdeniin ajalle 5. - 9.8.2009 on valittu Fernet 133 / Stella Hagelstam eikä William D / Yvonne Österholm.  

Ratsujalostusliitto ry velvoitetaan suorittamaan Yvonne Österholmille korvaukseksi asian hoitamisesta aiheutuneista kuluista 600 euroa.

Valitusmaksu palautetaan.

Lautakunta oli yksimielinen.   


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri   

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi ja Kristiina Rintala.