10/2019 Vesipallo Edustuskelpoisuus – Seuraamuksen kohtuullistaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 10/2019

15.3.2019    Diaarinro 7/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n kilpailutyöryhmän päätös 28.2.2019


ASIA

Edustusoikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Jyväskylän Saukot ry


KUULTAVA

Suomen Uimaliitto ry


KILPAILUTYÖRYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Uimaliitto ry:n (jäljempänä Uimaliitto) vesipallon asiantuntijaryhmä on päätöksessään 15.2.2019 määrännyt Jyväskylän Saukot ry:lle seuraamukseksi pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta seitsemässä vesipallon C-nuorten SM-sarjan ottelussa 50 euron sarjamaksun lisämaksun. Lisäksi ilman pelioikeutta pelanneen pelaajan tilastomerkinnät otteluissa on poistettu. Päätös on perustunut Jyväskylän Saukot ry:n toistuvaan sääntömääräysten laiminlyöntiin. Kysymyksessä olleiden otteluiden lopputulokset ovat päätöksen mukaan jääneet voimaan.


Uimaliiton kilpailutyöryhmä on päätöksessään 28.2.2019 kumonnut vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen ja määrännyt, että ottelutuloksia muutetaan kysymyksessä olevien otteluiden osalta siten, että Jyväskylän Saukot ry menettää otteluissa saavuttamansa pisteet ja maalit ja vastustajana olleet rikkeettömät joukkueet saavat pitää otteluissa tekemänsä maalit, voittavat ottelut ja saavat niistä kaksi sarjapistettä. Päätös on perustunut siihen, että vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen 15.2.2019 on katsottu olleen vesipallon sarjamääräysten vastainen.


VALITUS PERUSTEINEEN

Jyväskylän Saukot ry on valituksessaan vaatinut, että Uimaliiton kilpailutyöryhmän päätös kumotaan ja asia jätetään vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen varaan.  


Perusteinaan Jyväskylän Saukot ry on lausunut, että pelaajan huoltajan inhimillisen erehdyksen vuoksi yhdellä joukkueen pelaajista ei ollut ollut voimassa olevaa vesipallon pelaajalisenssiä tämän 1.12.2018 – 13.1.2019 pelaamissa otteluissa.


Pelioikeutta koskevien sääntöjen noudattamista ei valvota Uimaliiton toimesta sarjakauden aikana. Valvonnan puute saa aikaan sen, että inhimillisestä erehdyksestä voi seurata seuralle hyvin ankara seuraamus. Joukkueet voivat nimetä myös vailla lisenssiä olevia pelaajia kokoonpanoihinsa Uimaliiton käyttämässä tulospalvelujärjestelmässä, joten edustuskelvotonta pelaajaa voidaan erehdyksessä peluuttaa koko kauden ajan. Uimaliiton lajit ovat tässä suhteessa eriarvoisessa asemassa keskenään, koska uinnissa kilpailuihin ei voi ilmoittautua ilman lisenssiä. On huomattava, että seuroilla ei ole käytettävissään luotettavaa palvelua, josta ne voisivat itse seurata pelaajiensa lisenssitilannetta. Kaudella 2018-2019 lisenssit ovat tulleet voimaan maksuhetkellä ja pelaajien edustusoikeuksia on selvitetty sarjakauden aikana maksukuittien perusteella. Aikaisemmin joukkueiden oli tullut esittää erotuomareille ennen ottelua kokoonpanossa olevien pelaajien lisenssilistat, joista lisenssien voimassaolo oli tarkastettu.


Ilman pelaajalisenssiä ja siten pelioikeutta seitsemän ottelua pelannut pelaaja oli tehnyt pelaamissaan otteluissa vain kaksi maalia. Jyväskylän Saukot ry ei koe saaneensa epäreilua kilpailuetua kysymyksessä olleen pelaajan peluuttamisesta otteluissa ilman pelioikeutta. Kilpailutyöryhmän päätös merkitsee käytännössä sitä, että pelaamalla paikan neljän parhaan joukkueen lopputurnauksessa saavuttanut Jyväskylän Saukot ry:n joukkue putoaa pois lopputurnauksesta. Ottaen huomioon sen, että C-nuorten SM-sarjan runkosarjassa pelataan joukkuetta kohden vain 12 ottelua, sarjamääräysten mukainen seuraamus on Jyväskylän Saukot ry:n kannalta urheilullisesti kohtuuton.


Lisäksi Jyväskylän Saukot ry on lausunut, että aikaisemmin Uimaliitto on kohtuullistanut vastaavanlaisissa tapauksissa määrättyjä seuraamuksia.

     

VASTAUS PERUSTEINEEN

Uimaliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Uimaliiton kilpailutyöryhmän päätös on vesipallon sarjamääräysten mukainen. Päätöksellään kilpailutyöryhmä on varmistanut joukkueiden yhdenvertaisen ja sarjamääräysten mukaisen kohtelun. Sarjamääräysten mukaan pelaaja on pelioikeudeton, jos hänellä ei ole pelaajalisenssiä. Lisenssiin liittyy pelaajan vakuutusturva sekä pelaajien rekisteröintivelvollisuus, johon Uimaliitto on sitoutunut noudattaessaan kansainvälisen uimaliitto FINA:n sääntöjä.


Sovellettavat säännöt ovat selkeitä ja vakiintuneita. Ne ovat olleet seurojen tiedossa. Valituksessa esitetty väite, jonka mukaan asiassa on poikettu liiton aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä valittajan vahingoksi, on perusteeton. Vesipallon asiantuntijaryhmä on aikaisemminkin kohtuullistanut sarjamääräysten mukaisia seuraamuksia, mutta kilpailutyöryhmä on kumonnut asiantuntijaryhmän päätökset ja ratkaissut asiat sarjamääräysten mukaisesti.


Jyväskylän Saukot ry:n joukkueen pelit jatkuvat edelleen turnausmuotoisessa loppusarjassa, eikä sen kausi siten katkea kilpailutyöryhmän päätöksen vuoksi. Päätös ei ole muutoinkaan seuran kannalta kohtuuton.


VASTASELITYS

Jyväskylän Saukot ry on Uimaliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessaan esittämänsä. Asiassa on sinällään riidatonta, että Jyväskylän Saukot ry:n pelaajalla ei ole ollut seitsemässä C-nuorten SM-sarjan ottelussa voimassa olevaa pelaajalisenssiä. Seura oli pyrkinyt tarkastamaan kaikkien pelaajiensa lisenssit liiton tulospalvelujärjestelmästä, mutta aikaisemmista vuosista poiketen järjestelmä oli näyttänyt osan lisensseistä maksamattomina vielä pitkään maksusuorituksen jälkeen. Seura oli selvittänyt lisenssitilannetta pyytämällä pelaajien vanhemmilta kuitteja ja lisenssinumeroita, mutta yhden pelaajan osalta tilanne oli jäänyt selvittämättä inhimillisen virheen seurauksena. Määrätty seuraamus on siitäkin syystä kohtuuton, että se kohdistuu nyt täysin syyttömiin pelaajiin.

             

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Jyväskylän Saukot ry:n vesipallon C-nuorten SM-sarjajoukkueen pelaaja on laiminlyönyt hankkia säännöissä edellytetyn pelaajalisenssin ja pelannut ensimmäiset sarjakauden 2018-2019 aikana pelaamansa seitsemän sarjaottelua Jyväskylän Saukot ry:n joukkueessa ilman pelioikeutta. Uimaliiton kilpailutyöryhmä on päätöksessään 28.2.2019 vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen kumoten määrännyt, että ottelutuloksia muutetaan kysymyksessä olevien otteluiden osalta siten, että Jyväskylän Saukot ry menettää otteluissa saavuttamansa pisteet ja maalit ja vastustajana olleet rikkeettömät joukkueet saavat pitää otteluissa tekemänsä maalit, voittavat kysymyksessä olevat ottelut ja saavat niistä kaksi sarjapistettä.


Oikeusturvalautakunnassa on Jyväskylän Saukot ry:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko kilpailutyöryhmän päätös Jyväskylän Saukot ry:tä kohtaan syrjivä tai määrätty seuraamus seuran kannalta kohtuuton.


Uimaliiton aikaisempi ratkaisukäytäntö

 

Jyväskylän Saukot ry on valituksessaan lausunut, että aikaisemmin Uimaliitto on kohtuullistanut vastaavanlaisissa tapauksissa määrättyjä seuraamuksia. Uimaliitto on tältä osin lausunut, että liiton kilpailutyöryhmä on aikaisemminkin muuttanut sarjamääräysten mukaisiksi vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksiä, joissa asiantuntijaryhmä on kohtuullistanut määräämiään seuraamuksia sarjamääräysten vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuroja on kohdeltava liiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että liiton kurinpitovaltaa käyttävän toimielimen vakiintunut ratkaisukäytäntö voi perustaa seuroille perusteltuja odotuksia koskien liiton suhtautumista tietynlaiseen menettelyyn silloinkin, kun kyseinen ratkaisukäytäntö ei saa suoraan tukea sovellettavaksi tulevista säännöistä ja määräyksistä. 


Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Jyväskylän Saukot ry:n menettelyyn rinnastuvia tapauksia olisi aikaisemmin ratkaistu Uimaliiton kilpailutyöryhmässä toisin. Siitä, että väitetty valituksen kohteena olevasta ratkaisusta poikkeava ratkaisukäytäntö olisi vakiintunutta, ei ole ilmennyt mitään viitteitä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että Jyväskylän Saukot ry:tä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi.


Sovellettavat säännöt ja määrätyn seuraamuksen kohtuullisuus


Uintiurheilun sääntökirjan 2017-2021 yleismääräysten 7 §:n kohdan 9 mukaan Suomen Uimaliitolla on voimassa kilpailulisenssijärjestelmä. Kilpailulisenssiin sisältyy myös kilpailuja ja harjoituksia koskeva tapaturmavakuutus. Tarkemmat määräykset lisenssijärjestelmästä antaa liiton hallitus. Jokaisella kilpailijalla (uimarilla, uimahyppääjällä, vesipalloilijalla ja taitouimarilla), joka Suomen Uimaliiton jäsenseuraa edustaen ottaa osaa viralliseen uintiurheilukilpailuun, on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi ja voimassa oleva vakuutus (paitsi masters yli 70 v). Kilpailulisenssi on voimassa, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu (tili ja viitenumero) ja tieto maksetusta lisenssistä on rekisteröitynyt liiton sähköiseen lisenssi- ja edustusoikeusjärjestelmään.             


Vesipallon pelikauden 2018-2019 pelioikeutta ja edustuskelpoisuutta koskevien sarjamääräysten kohdan A.3.3. mukaan virallisten sarjojen otteluihin voi osallistua pelaaja, jolla on Yleis- ja sarjamääräysten mukainen edustusoikeus.


Sarjamääräysten kohdan A.3.4. mukaan seuran tulee ilmoittaa kaikkien joukkueiden pelaajat tulospalvelujärjestelmään (Torneopal) ennen ottelutapahtumaa.


Sarjamääräysten kohdan A.3.8. mukaan, jos havaitaan, että pelaaja on pelannut ilman pelioikeutta, edustuskelpoisuutta, tai siten, että kohdan A.3.3. edellytykset eivät ole täyttyneet, kyseisen pelaajan joukkue menettää ottelussa saavuttamansa pisteet ja maalit. Vastustajana ollut rikkeetön joukkue saa pitää tekemänsä maalit, voittaa ottelun ja saa kaksi sarjapistettä. Kauden aikana toistuvista laiminlyönneistä seuralle tuomitaan 100,- euron sarjamaksun lisämaksu.


Nuorten sarjoja koskevan sarjamääräysten kohdan A.3.9. mukaan, jos nuorten sarjan otteluun osallistuu pelaaja (tai pelaajia), jota ei ole ilmoitettu näiden määräysten mukaisesti joukkueeseen, niin kyseisen joukkueen seuralle tuomitaan kauden aikana toistuvista laiminlyönneistä 50,- euron sarjamaksun lisämaksu. Seuralle ei tuomita muita rangaistuksia, jos pelaajalla olisi muuten ollut pelioikeus edustaa joukkuetta.

  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sovellettavien sarjamääräysten mukaan vailla pelaajalisenssiä olevan ja siten pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen johtaa lähtökohtaisesti sarjamääräysten kohdan A.3.8. mukaiseen seuraamukseen. Määräysten kohta A.3.9. koskee sanamuotonsa perusteella laiminlyöntiä sellaisen pelaajan joukkueeseen ilmoittamisessa, jolla muutoin olisi ollut pelioikeus. Se ei siten vaikuttaisi soveltuvan tilanteeseen, jossa on kysymys pelaajalisenssiä vailla olevan pelioikeudettoman pelaajan peluuttamiseen. Asiassa ei ole ilmennyt, että kilpailutyöryhmän päätös olisi sovellettavien sarjamääräysten vastainen. Asiassa on kuitenkin arvioitava, johtaako sarjamääräysten kohdan A.3.8. mukainen seuraamus eli seitsemän ottelun lopputulosten muuttaminen tässä tapauksessa Jyväskylän Saukot ry:n kannalta kohtuuttoman lopputulokseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostetun sisältöinen pelioikeutta koskeva sääntömääräys on joukkuelajien kilpailumääräyksissä tavanomainen, eikä sitä sellaisenaan voida pitää kohtuuttomana. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuuttomuuden arvioinnissa on annettu merkitystä ennen muuta niille syille, jotka ovat johtaneet pelaajalisenssin puuttumiseen, edustusoikeuden puuttumisen havaitsemisen ajankohtaan, edustuskelpoisuutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen tahallisuuteen tai tahattomuuteen sekä siihen, onko toiminnalla tavoiteltu kilpailullista etua muihin verrattuna. Myös sille on annettu merkitystä, miten suurta osaa sarjakauden otteluista erehdyksestä aiheutunut sääntöjen vastainen tila on koskenut. Sen sijaan sellaiselle satunnaisella ja arvionvaraisella seikalla, kuten pelioikeudettoman pelaajan pelisuorituksen merkityksellä ottelun lopputuloksen kannalta, ei yleensä ole annettu kohtuuttomuusarvioinnissa merkitystä (ks. UOL 4/2010, 2/2012, 3/2013, 19/2014, 22/2016 ja 16/2018).


Jyväskylän Saukot ry:n pelaaja on pelannut ilman voimassaolevaa pelaajalisenssiä ja siten pelioikeutta seitsemässä perättäisessä vesipallon C-nuorten SM-sarjan ottelussa. Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä sitä, että pelaajalisenssin puuttuminen on johtunut ensisijaisesti kysymyksessä olevan nuoren pelaajan huoltajan huolimattomuudesta tai inhimillisestä virheestä. Toisaalta asiassa ei ole ilmennyt syytä sille, miksi Jyväskylän Saukot ry, jonka vastuulla pelaajien edustuskelpoisuus SM-sarjan otteluissa on ollut, ei ole tarkastanut pelaajiensa pelaajalisenssien voimassaoloa ennen näiden ilmoittamista joukkueen kokoonpanoon pyytämällä kaikkia pelaajia esittämään selvityksen siitä, että lisenssi on lunastettu. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on kysymys nuorten kilpaurheilusta, jossa seuroilta ei voida edellyttää aivan yhtä suurta tarkkuutta ja huolellisuutta asioiden hoidossa kuin aikuisten pääsarjatason kilpaurheilussa. Toisaalta pelaajalisenssin tai pelipassin voimassaolo on järjestäytyneessä ja organisoidussa joukkueurheilussa yleisesti tunnettu edustuskelpoisuuden edellytys, jonka täyttäminen on lisenssin tai pelipassin hankkimisen ohjaamisesta pelaajan tehtäväksi huolimatta otteluissa seurojen vastuulla. Jyväskylän Saukot ry:n olisi tullut varmistua siitä, että se peluuttaa SM-sarjan otteluissa vain sellaisia pelaajia, joiden pelaajalisenssit ovat voimassa ja joilla siten on pelioikeus. Tämä puoltaa sääntömääräysten yhdenmukaisen soveltamisen ohella sitä, että määrätyn seuraamuksen ei katsota olevan kohtuuton ja että sitä ei siten kohtuullisteta.


Järjestelmässä, jossa pelaajien edustuskelpoisuutta ei valvota ainakaan systemaattisesti liiton toimesta, on usein sattumanvaraista, missä vaiheessa pelaajan pelioikeuden puuttuminen havaitaan. Edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta seuralle määrättävä seuraamus voi muodostua hyvin ankaraksi, mikäli esimerkiksi pelaajalisenssin puuttuminen havaitaan vasta usean sarjakierroksen jälkeen. Tahattomasta yhden pelaajan pelioikeuteen vaikuttavasta erehdyksestä voi tällöin seurata jopa kauden kaikkien otteluiden tuomitseminen hävityiksi. Tästä syystä eräiden joukkuelajien kilpailusäännöissä onkin rajattu se, miten pitkältä ajalta pelaajan puuttuva edustuskelpoisuus voi taannehtivasti vaikuttaa ottelutuloksiin. Esimerkiksi Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten mukaan pelaajan edustuskelpoisuutta tietyssä ottelussa koskeva toisen seuran vastalause on tehtävä seitsemän päivän kuluessa kysymyksessä olevasta ottelusta ja asian vireilletulohetkestä riippumatta kilpailun järjestäjän on ratkaistava edustuskelpoisuutta koskeva asia kahden viikon kuluessa kysymyksessä olevasta ottelusta.


Vesipallon C-nuorten SM-sarjan runkosarjassa joukkueet pelaavat neljään turnaukseen jaettuina yhteensä 12 ottelua joukkuetta kohden. Jyväskylän Saukot ry:n kysymyksessä oleva pelaaja on pelannut ensimmäiset ottelunsa toisessa turnauksessa 1.-2.12.2018. Pelaajalisenssin puuttuminen on havaittu vasta kolmannen turnauksen 12.1.-13.1.2019 jälkeen, jolloin pelioikeudetta pelattuja otteluja on ehtinyt kertyä seitsemän. Tämä määrä vastaa yli puolta C-nuorten SM-sarjan runkosarjan otteluista. Näin suuren osan sarjan otteluista tulosten muuttuminen jälkikäteen vaikuttaa väistämättä myös muiden joukkueiden sijoituksiin. Ottaen huomioon sen, että kysymys on nuorten urheilusta sekä sen, että mikään asiassa ei viittaa tahalliseen menettelyyn eikä vilpillisiin tarkoitusperiin, vaan puhtaasti huolimattomuuteen sekä seuran että pelaajan huoltajan osalta, oikeusturvalautakunta katsoo, että määrätty seuraamus on seuran menettelyyn nähden liian ankara. Näin ollen seuraamusta kohtuullistetaan.   


Kohtuullistaminen


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuraamuksen kohtuullistamisessa on perusteltua pyrkiä siihen, että määrättävä seuraamus on rikkomuksen tehneen seuran kannalta oikeasuhtainen, mutta myös muiden seurojen kannalta tasapuolinen ja johtaa kilpailullisesti oikeudenmukaiseen lopputulokseen (UOL 2/2012).


Jyväskylän Saukot ry on valituksessaan vaatinut, että sille määrättyä seuraamusta kohtuullistetaan siten, että asia jätetään Uimaliiton vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen varaan. Uimaliitto puolestaan on katsonut, että seuraamus on sääntöjen mukainen ja ettei sitä voida pitää kohtuuttomana.


Kuten oikeusturvalautakunta on edellä todennut, vesipallon sarjamääräysten kohtien A.3.8. ja A.3.9. perusteella seuralle, joka on peluuttanut otteluissa toistuvasti pelaajaa, jolla ei ole ollut pelaajalisenssiä eikä siten lainkaan pelioikeutta, ei vaikuttaisi voitavan määrätä seuraamukseksi sääntörikkomuksesta yksinomaan sääntökohdassa A.3.9. tarkoitettua 50 euron lisämaksua. Sanottu lisämaksu ei myöskään olisi oikeasuhtainen seuraamus Jyväskylän Saukot ry:n toistuvista laiminlyönneistä huolehtia siitä, että sen kokoonpanoon otteluissa ilmoittamilla pelaajilla on voimassa olevat pelaajalisenssit ja siten pelioikeus SM-sarjan otteluissa.


Sarjamääräysten mukaista seuraamusta olisi mahdollista kohtuullistaa lieventämällä seuraamusta siten, että Jyväskylän Saukot ry määrättäisiin häviämään vain viimeiset niistä otteluista, joissa se oli peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa. Kuten edellä perusteluissa on todettu, eräissä lajeissa taannehtiva puuttuminen ottelutuloksiin on rajattu ajallisesti. Vesipallossa näin ei kuitenkaan esitetyn selvityksen perusteella ole tehty, mikä osaltaan on saanut aikaan sarjamääräysten mukaisen seuraamuksen tapauskohtaisen kohtuuttomuuden. Toisaalta seuraamuksen kohtuullistaminen siten, että vain osaa ottelutuloksista muutettaisiin ilman säännöistä saatavaa tukea, olisi seurojen tasapuolisen kohtelun vaatimuksen kannalta ongelmallista. Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa oikeasuhtainen, tasapuolinen ja kilpailullisesti oikeudenmukainen tapa lieventää kohtuuttomaksi arvioitua seuraamusta on ottelutulosten jälkikäteisen muuttamisen asemesta pistemenetyksen määrääminen Jyväskylän Saukot ry:lle.


Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä ratkaisussa UOL 2/2012 lentopallon korkeimmalla sarjatasolla pelaava seura oli laiminlyönyt ulkomaalaisen pelaajan kirjaamista koskevan velvollisuuden ja peluuttanut tämän vuoksi edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa kaikkiaan 11 ottelussa, joissa seura oli saavuttanut 20 sarjapistettä. Lentopallon pääsarjan runkosarjan ottelumäärä oli kysymyksessä olevalla pelikaudella 33, eli laiminlyönti koski kolmannesta sarjan otteluista. Seura ei ollut pyrkinyt tahallaan peluuttamaan edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa. Pelaaja oli pelannut jo aikaisemmilla kausilla joukkueessa, eikä seuralla olisi ollut vaikeuksia edustuskelpoisuuden vahvistamisessa tällekään kaudelle. Edustusoikeus oli myös saatu vahvistettua pian sen jälkeen, kun edustusoikeuden puuttuminen oli käynyt ilmi. Oikeusturvalautakunta katsoi, että seuran määrääminen häviämään kaikki ottelut, joissa kysymyksessä oleva pelaaja oli edustuskelvottomana pelannut, olisi johtanut kohtuuttomaan lopputulokseen, ja kohtuullisti seuraamusta. Sääntöjen mukaisen 20 pisteen pistemenetyksen asemesta seuralle määrättiin kohtuulliseksi harkittu 12 pisteen pistemenetys. 


Tässä tapauksessa Jyväskylän Saukot ry:n joukkue on voittanut neljä niistä seitsemästä ottelusta, joissa pelaajalisenssiä vailla ollut pelaaja on pelannut, ja pelannut lisäksi yhden näistä otteluista tasan. Se on siten saavuttanut pelaamalla kysymyksessä olevista otteluista yhdeksän pistettä.  


Ottaen huomioon sen, että asiassa ei ole kysymys aikuisten pääsarjatason urheilusta sekä sen, että mikään asiassa ei viittaa tahalliseen menettelyyn eikä vilpillisiin tarkoitusperiin, oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuulliseksi pistemenetykseksi Jyväskylä Saukot ry:n sääntörikkomuksesta neljän pisteen pistemenetyksen. Pistemenetyksen määrääminen tulee toteuttaa siten, että alun perin pelattujen kaikkien ottelujen lopputulokset ja ottelujen lopputulosten mukaiset pisteet tulee palauttaa. Tämän jälkeen edustusoikeudettoman pelaajan peluuttamisesta tulee määrätä Jyväskylän Saukot ry:lle edellä mainittu neljän pisteen pistemenetys.


Päätöslauselma

Suomen Uimaliitto ry:n kilpailutyöryhmän päätös 28.2.2019 kumotaan ja Jyväskylän Saukot ry:n pelaamien otteluiden lopputulokset ja niitä vastaavat pisteet palautetaan.


Jyväskylän Saukot ry:lle määrätään neljän (4) pisteen pistemenetys.


Suomen Uimaliitto ry:n asianomaisen toimielimen tulee laatia tämän päätöksen mukainen sarjataulukko.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Antti Aine, Mikko Kohtala ja Thomas Stenius.