20/2014 Jalkapallo Kurinpito - Toimitsijakielto Kurinpitomenettely - Kurinpitomenettelyn kohteen täsmentyminen lautakunnassa


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 20/2014

16.9.2014                   Diaarinro 21/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 25.7.2014


ASIA

Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

SK


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 25.7.2014 rangaistusmääräyksen 3.1 §:n e-kohdan nojalla määrännyt SK:lle kahden ottelun toimitsijakiellon.


Kurinpitovaliokunta katsoi erotuomarin, avustavan erotuomarin ja ottelun delegaatin raporttien, Fair Play -arvioinnin sekä SK:n vastineen perusteella näytetyksi, että Vaasan Palloseuran ja FC Hongan välillä 13.7.2014 pelatussa jalkapallo-ottelussa FC Hongan valmentaja SK oli ottelun jälkeen erotuomaristoa kätellessään kiroillut ja moittinut ottelun lisäajan pituutta sekä kävellessään kohti pukuhuoneita käyttänyt erotuomaristosta loukkaavaa ja rasistista kieltä.


SK oli syyllistynyt rangaistusmääräyksen 2 §:n c- ja i-kohtien mukaiseen epäurheilijamaiseen ja rasistiseen käytökseen. Rangaistuksen osalta kurinpitovaliokunta on todennut ottaneensa huomioon sen, että SK oli syyllistynyt saman kauden aikana aikaisemmin epäurheilijamaiseen käytökseen.


VALITUS PERUSTEINEEN

SK on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja hänet vapautetaan toimitsijakiellosta tai että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ainakin siltä osin kuin SK:n on katsottu syyllistyneen rangaistusmääräysten 2 §:n i-kohdan mukaiseen rasistiseen käyttäytymiseen ja hänet vapautetaan toimitsijakiellosta tai toimitsijakielto alennetaan yhden ottelun mittaiseksi. Lisäksi SK on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa.  


Kaksi ottelun erotuomaria on katsonut raporteissaan SK:n käyttäneen ottelun erotuomarista Mattias G:stä ilmaisua ”vitun hurri”. SK ei ollut käyttänyt mainittua ilmaisua ottelun erotuomarista eikä lausunut mainittua ilmaisua ottelun jälkeen muutoinkaan. SK oli kritisoinut ottelun lyhyttä lisäaikaa ja erotuomarin pyytäessä häntä poistumaan, SK oli pukuhuoneeseen poistuessaan itsekseen tokaissut ”vitun urpo”. Ottelun erotuomari oli kuullut SK:n tokaisun väärin. SK ei ollut käyttänyt erotuomarin väittämää ilmaisua ja SK myös itse maahanmuuttajana suhtautui rasismiin kielteisesti. SK:n sanavarastoon ei ylipäätään kuulunut ”hurri-ilmaisu” eikä hän ollut tietoinen siitä, että Mattias G oli taustaltaan suomenruotsalainen. Ilmaisua ”hurri” ei voitu pitää myöskään rasistisena ilmaisuna, kuten kurinpitovaliokunta oli katsonut.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitovaliokunnan ratkaisu perustui asiassa esitettyjen eri osapuolten antamien selvitysten objektiiviseen tarkasteluun ja Palloliiton rangaistusmääräyksiin. Asiassa ei ollut syytä epäillä, etteikö SK olisi käyttänyt kahden erotuomarin raportoimaa ilmaisua ja kysymys oli vähemmistöstä käytettävästä rasistisesta ilmaisusta. SK:lle määrätty seuraamus oli rangaistuskäytännön mukainen eikä sitä voitu pitää kohtuuttomana. Myös SK:n myöntämä ilmaisu ”vitun urpo” olisi voinut johtaa kahden ottelun toimitsijakieltoon. 


SK:n oikeusturvalautakunnalle toimittamia kahden pelaajan ja apuvalmentajan lausumia ei tullut ottaa huomioon ja joka tapauksessa lausumien objektiivisuus oli kyseenalainen. Jos uudet lausumat otetaan huomioon, asiassa tulee toimittaa suullinen käsittely lausuman antaneiden henkilöiden kuulemiseksi.


SK:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta tulee hylätä, vaikka valitus menestyisi. Oikeusturvalautakunnalle oli toimitettu sellaista aineistoa, jota ei ollut toimitettu kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.


VASTASELITYS

SK on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kurinpitomenettelyssä tulee noudattaa syyttömyysolettamaa. Tämän mukaisesti rangaistusvaatimuksen esittäjän tulee esittää näyttö siitä, että seuraamuksen määräämiselle on olemassa perusteet.


SK ei ole käyttänyt kurinpitovaliokunnan hänen syykseen katsomaa ilmaisua. SK oli esittänyt vastanäyttönä kolme lausumaa ja nämä tulee ottaa huomioon asiaa ratkaistaessa.


SK:lle oli määrätty seuraamus ilmaisun ”vitun hurri” perusteella eikä kurinpitoseuraamusta ollut perusteltu muilla perusteilla. Mitään erotuomariraporttia ei olisi välttämättä edes laadittu, jos erotuomarit olisivat kuulleet SK:n käyttämän ilmaisun oikein. Tässä asiassa ei ole kysymys siitä, miten erotuomarit olisivat suhtautuneet ilmaisuun ”vitun urpo”. Kurinpitoseuraamus oli määrätty rasistisena pidetyn ilmaisun ”vitun hurri” perusteella eikä asiassa voida arvioida sitä, miten SK:n käyttämään ilmaisuun olisi suhtauduttu.


SK oli esittänyt selvityksen jo Palloliiton kurinpitomenettelyssä. Palloliitto tulee velvoittaa korvaamaan SK:n lautakuntakulut.


LISÄSELVITYS

Oikeusturvalautakunta on varannut SK:lle tilaisuuden toimittaa kysymyksessä olevaa ottelua koskevan ääni- ja kuvatallenteen. SK on toimittanut tallenteen ja todennut lausumassaan, että tallenteelta ilmenee SK:n käyttäneen ilmaisua ”urpo”, mutta ei sen sijaan ”hurri”. Kysymys on ollut epäselvästä, lähinnä SK:lle itselleen tarkoitetusta tokaisusta.


Palloliitto on tallenteen ja SK:n lausuman johdosta antamassaan lausumassaan todennut, että ottelutallenteelta ei ilmene erotuomareiden raportoima tapahtuma eikä tallenteelta voida tehdä johtopäätöksiä SK:n käyttämästä ilmaisusta. Loukkaava kielenkäyttö on erittäin todennäköisesti tapahtunut vasta tallenteesta ilmenevän tilanteen jälkeen.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Uusi aineisto oikeusturvalautakunnassa

 

Palloliitto on vastineessaan vaatinut, että SK:n oikeusturvalautakunnalle toimittamat kolme uutta lausumaa jätetään ottamatta huomioon asiaa ratkaistaessa. Lausumat eivät olleet olleet käytettävissä kurinpitovaliokunnassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan säännöissä uuden aineiston esittämistä ei ole kielletty. Oikeusturvalautakunnan käytännössä uuden selvityksen esittämistä ei ole rajoitettu. Kurinpitoasiat rinnastuvat myös luonteensa puolesta tässä suhteessa rikosasioiden käsittelyyn, joissa uuden aineiston esittäminen on mahdollista vielä hovioikeudessa haettaessa valittamalla muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Oikeusturvalautakunta ottaa näin ollen asiaa ratkaistessaan huomioon SK:n toimittaman uuden aineiston.


Suullinen käsittely


SK on pyytänyt, että oikeusturvalautakunta harkintansa perusteella toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Siinä tapauksessa, että oikeusturvalautakunta katsoo ottelutallenteen perusteella näytetyksi SK:n käyttäneen ”urpo” lausahdusta, suullinen käsittely ei ole todistelun vastaanottamiseksi tarpeen. Palloliitto on pyytänyt oikeusturvalautakuntaa toimittamaan suullisen käsittelyn, jos SK:n toimittama uusi aineisto otetaan huomioon.  


Kurinpitoratkaisun oikeellisuus tulee lautakunnassa jäljempänä pääasiaratkaisusta ilmenevillä perusteilla arvioitavaksi SK:n esittämän tapahtumainkulun perusteella. Seuraamuksen oikeellisuuden arvioinnissa kysymys on puolestaan oikeudellisesta arviosta, jonka osalta suullinen käsittely ei ole tarpeen. Koska suullisen käsittelyn toimittamista ei siten ole pidettävä asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisena, oikeusturvalautakunta hylkää sitä koskevat pyynnöt.


Pääasiaratkaisu


Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu

 

Vaasan Palloseuran ja FC Hongan välillä on 13.7.2014 pelattu veikkausliigan jalkapallo-ottelu. Ottelun peliajan päättymisen jälkeen FC Hongan valmentaja SK oli kritisoinut ottelun lisäajan pituutta. Ottelun erotuomarina toiminut Mattias G oli antanut erotuomariraportin ja erotuomariraporttiin on kirjattu seuraavaa:


”Ottelun päätösvihellyksen jälkeen erotuomaristo kerääntyi keskiviivan tuntumaan pelaajien palkitsemista varten. Palkitsemisten yhteydessä vierasjoukkueen valmentaja SK tuli tuomariston eteen ja kätteli erotuomarit. Samanaikaisesti kättelemisen kanssa hän arvosteli voimakkaasti ottelun lisäajan pituutta sanoen muun muassa: ”Vittu viisi vaihtoa ja kaksi maalia, miten saatana lisäaikaa voi tulla vain kaksi minuuttia?” Pyysin SK:ta poistumaan kohti pukuhuonetta. SK lähti kävelemään pelaajatunnelia kohti ja käveltyään noin viisi metriä hän syyllistyi rasistiseen käytökseen tokaisten olkansa yli suhteellisen kovaan ääneen: ”Vitun hurri!”


Ottelun avustavana erotuomarina toiminut Matti H on omassa lausumassaan vahvistanut myös kuulleensa SK:n tokaisevan ”Vitun hurri”. SK on kurinpitovaliokunnalle antamassaan vastineessa todennut, että hän ei ollut käyttänyt ilmaisua ”vitun hurri”. SK oli tokaissut kävellessään ”vitun urpo”. Oikeusturvalautakunnalle toimittamansa valituksen yhteydessä SK on toimittanut FC Hongan kapteenin Henri A:n, valmentaja Boris W:n ja pelaaja Dani H:n kirjalliset lausunnot. SK on toimittanut myös ottelua koskevan ääni- ja kuvatallenteen.


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteita kahden ottelun toimitsijakiellon määräämiseen.


Sääntömääräykset


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti. Saman pykälän i-kohdan mukaan rangaista voidaan myös sitä, joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen. Rangaistusmääräysten mukaan 2 §:n i-kohdassa tarkoitettu rikkomus eli rasistinen käytös katsotaan aina vakavaksi. Rangaistusmääräysten 3 §:n mukaan voidaan määrätä peli- tai toimitsijakielto.


Toimitsijakiellon määräämisen edellytykset kysymyksessä olevassa tapauksessa


Asia on tullut kurinpitoasiana vireille erotuomariraportin perusteella. Palloliitto on pyytänyt kurinpitoasian vireille tulon jälkeen vastineensa SK:lta. SK on vastineessaan kiistänyt käyttäneensä ilmaisua ”vitun hurri”. SK on myöntänyt kritisoineensa ottelun erotuomaristolle ottelun lisäajan pituutta ja tokaisseensa poistuessaan ”vitun urpo”.


Erotuomariraportin ja SK:n käsitys tapahtumien kulusta on suurelta osin yhteneväinen ja SK:n menettelyn osalta keskeinen ristiriita liittyy siihen, onko hän käyttänyt ottelun jälkeisessä tilanteessa ilmaisua ”vitun hurri” vai ”vitun urpo”. Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomariraportin ja SK:n käsitysten välillä on tältä osin ristiriita. Erotuomariraportin mukaan SK oli esittänyt rasistiseksi tulkittavan lausuman, kun taas SK on kiistänyt käyttäneensä rasistista lausumaa. Ottelun erotuomarina toimineen Mattias G:n laatiman erotuomariraportin lisäksi myös ottelussa avustavana erotuomarina toiminut Matti H on ilmoittanut käsityksenään kuulleensa SK:n käyttäneen erotuomariraportin mukaista ilmaisua.


Ottelua koskevan ääni- ja kuvatallenteen osalta lautakunta toteaa, että erotuomariraportin mukainen tilanne ei ilmene tallenteelta. Erotuomariraportin mukaan kurinpitomenettelyyn johtanut tilanne oli saanut alkunsa SK:n tultua kättelemään ottelun erotuomareita ja SK:n poistuessa kohti pukuhuoneita. Oikeusturvalautakunnalle toimitettu ottelutallenne päättyy ennen tätä erotuomariraportista ilmenevää tapahtumaa. Näin ollen ottelutallenteelle ei voida antaa merkitystä tämän asian ratkaisemisen kannalta.


Ottelutallenteen lisäksi SK on toimittanut oikeusturvalautakunnalle kahden joukkueensa pelaajan ja apuvalmentajan lausunnot. Joukkueen kapteeni Henri A on ilmoittanut omana käsityksenään, että SK oli käyttänyt ilmaisua ”urpo” ja olevansa täysin varma, että SK ei ollut käyttänyt erotuomariraportissa mainittua ilmaisua. Lisäksi Henri A on esittänyt käsityksenään, että välittömästi tapahtumahetkellä myöskään ottelun erotuomarit eivät olleet olleet varmoja SK:n käyttämästä ilmaisusta, ja olivat yhdessä pohtineet asiaa. FC Hongan apuvalmentaja Boris W on lausunnossaan selostanut tapahtumienkulkua ja todennut havainneensa, että erotuomari Mattias G ei ollut ollut tapahtumahetkellä varma SK:n ilmaisusta. Boris W on melko varma siitä, että SK käytti ilmaisua urpo eikä hurri. FC Hongan pelaaja Dani H on esittänyt käsityksenään, että SK totesi ”vitun urpo” eikä käyttänyt erotuomariraportin mukaista ilmaisua.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka erotuomariraporttia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana, raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta (ks. myös UOL 14/2009). Tässä tapauksessa SK on asiallisin perustein eli ulkopuolisiin nimettyihin todistajiin vedoten riitauttanut erotuomariraportin sisällön siltä osin kuin kysymys on SK:n yksittäisessä lausumassa käytetystä sanasta. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo SK:n saattaneen erotuomariraportin sisällön riidanalaiseksi erityisesti siltä osin kuin kysymys on ollut erotuomareiden kuulohavaintojen varmuudesta ja luotettavuudesta. Asiassa on tämän vuoksi katsottava jääneen riittävällä tavalla näyttämättä, että SK olisi käyttänyt erotuomariraportin mukaista ilmaisua. SK:n on siten katsottava käyttäneen myöntämänsä mukaista ja kolmen todistajan vahvistamaa ilmaisua ”vitun urpo”. Tätä SK:n käyttämää ilmaisua ei ole pidettävä rasistisena eikä sovellettavaksi siten tule Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n i-kohdan sääntömääräys.


Asiassa on tämän jälkeen kysymys siitä, voidaanko oikeusturvalautakunnassa arvioida SK:lle määrätyn kurinpitoseuraamuksen oikeellisuutta lautakunnassa selvitetyksi katsotun SK:n edellä mainitun menettelyn perusteella. SK on tältä osin katsonut, että oikeusturvalautakunnan arvioitavana on vain se, onko hän käyttänyt kurinpitomenettelyssä esillä ollutta lausahdusta ja että hänen myöntämäänsä menettelyä ei voida ottaa arvioitavaksi.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä käsittelyn kohteena on se tosiasiallinen tapahtuma, jonka johdosta kurinpitomenettelyyn on ryhdytty ja kurinpitomenettelyn kohteena olevaa henkilöä on kuultu. Tapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ja tosiasiat voivat kurinpitomenettelyn ja sitä koskevan muutoksenhaun kestäessä täsmentyä, kun niistä esitetään selvitystä. Tällöin kurinpitoseuraamus tulee määrätä ja määrätyn seuraamuksen oikeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta arvioida niiden selvitetyiksi katsottujen tosiasioiden pohjalta, joista kurinpitomenettelyn kohteelle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Näin on asia siinäkin tapauksessa, että tapahtumainkulusta saadaan uutta selvitystä vasta muutoksenhakuvaiheessa.


Kurinpitomenettelyssä ja nyt oikeusturvalautakunnassa käsittelyn kohteena on ollut sama tapahtumainkulku eli se, mitä SK on sanonut ja miten hän on käyttäytynyt ottelun erotuomareita kohtaan ottelun päättymisen jälkeen. SK:ta on sanotun tapahtuman johdosta kuultu ja asiaa on edellä todetuin perustein päädytty arvioimaan hänen esittämänsä tapahtumainkulun pohjalta. Huomioon ottaen SK:n myöntämä menettely tästä ei kuitenkaan vielä sellaisenaan seuraa, että SK:lle määrätty kurinpitoseuraamus tulisi perusteettomana kumota, vaan arvioitava vielä on, onko SK:lle määrättyä kahden ottelun toimitsijakieltoa pidettävä liian ankarana seuraamuksena siihen nähden, että oikeusturvalautakunta edellä todetuin tavoin katsoo SK:n käyttäneen ottelun tuomaristoa arvostellessaan erilaista ilmaisua kuin mitä kurinpitoratkaisussa SK:n on katsottu käyttäneen. Asian palauttaminen lajiliittoon sanotun kysymyksen arvioimiseksi ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että peliajan jälkeen erotuomareiden kättelyn yhteydessä SK oli ensinnäkin kritisoinut ottelun lisäajan pituutta käyttäen varsin epäasiallisina pidettäviä ilmaisuja, jotka olivat koskeneet erotuomareiden toimintaa lisäajan pituuden määrittelyssä. Poistuessaan paikalta hän oli kohdistanut erotuomariin vielä ilmaisun ”vitun urpo”. SK:n käyttäytyminen ottelun erotuomaristoa kohtaan on ollut Palloliiton rangaistusmääräyksen 2 §:n c-kohdassa tarkoitetulla tavalla epäurheilijamaista. SK on menetellyt ottelun erotuomaristoa kohtaan epäurheilijamaisesti ja siten rikkonut menettelyllään Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohtaa. Perusteet toimitsijakiellon määräämiseen ovat siten olleet olemassa.


Kurinpitoseuraamuksen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että SK:n valituksen johdosta arvioitavana on ainoastaan se, tuleeko kurinpitoseuraamusta lieventää. Alun perin SK:lle on määrätty kahden ottelun toimitsijakielto, jota ei voida pitää liian ankarana seuraamuksena tilanteessa, jossa ylimmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen valmentajan katsottaisiin käyttäneen ottelun erotuomarista rasistisena pidettävää ilmaisua. Vaikka SK ei ole käyttänyt rasistisena pidettävää ilmaisua ottelun erotuomarista, kahden ottelun toimitsijakieltoa ei ole aihetta lieventää ottaen huomioon SK:n menettely ja hänen käyttämänsä loukkaavat ilmaisut. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä oikeudenmukaisena seuraamuksena on pidettävä kahden ottelun toimitsijakieltoa eikä seuraamusta ole aihetta lieventää. Aihetta kurinpitovaliokunnan ratkaisun lopputuloksen muuttamiseen ei siten ole.


Lautakuntakulut


Asian lopputulokseen nähden SK vastaa omista kuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta. SK:lle määrätty kahden (2) ottelun toimitsijakielto Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan rikkomisesta pysytetään.  


SK:n vaatimus Suomen Palloliitto ry:n velvoittamisesta korvaamaan lautakuntakulut asiassa hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.