20/2011 Ratsastus: Arvokisavalinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 20/2011

28.7.2011    Diaarinro 14/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Ratsujalostusliitto ry:n valintapäätös 12.7.2011 nuorten hevosten MM-kilpailuihin 


ASIA 

Arvokilpailuvalinta 


MUUTOKSENHAKIJA 

Tuija Tuominen 


KUULTAVA

Ratsujalostusliitto ry 


VALINTAPÄÄTÖS 

Ratsujalostusliitto ry:n valintakomitea on 12.7.2011 tekemällään päätöksellä valinnut 3. - 7.8.2011 Saksan Verdenissä pidettäviin nuorten hevosten MM-kilpailuihin kouluratsastukseen 6-vuotiaiden hevosten osalta ratsukot New Hill Julitrea / Patricia Florin ja Dalou Shan / Terhi Stegars. Varalle on valittu ratsukko Serpico / Tuija Tuominen. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Tuija Tuominen on valituksessaan vaatinut, että valintapäätös kumotaan ja hänet valitaan Suomen edustajaksi ratsukon New Hill Julitrea / Patricia Florin tilalle ja että Ratsujalostusliitto ry velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvausta sekä korvaamaan hänelle asian hoitamisesta aiheutuneet kulut 2 000 eurolla. 


Ratsujalostusliiton ilmoittamien valintakriteereiden mukaan Finnish Warm Blood –hevoset (FWB-hevoset) olivat etusijalla, mutta valintaan vaikuttavat viime kädessä kilpailuissa saavutetut tulokset. Valintaa arvokilpailuihin ei voinut tehdä yksin sillä perusteella, että kysymyksessä oli FWB-hevonen. Valintaan vaikuttivat viime kädessä seuraavat seikat: 

·         annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta mielellään pidemmältä aikaväliltä;

·         aiempi kokemus ja menestyminen vastaavalla tasolla;·         annetut näytöt nimetyissä katsastusluokissa;

·         kilpailua edeltävän ajan tuloskehitys;

·         valmentajien ja alan ammattilaisten arviot menestymismahdollisuuksista;

·         ratsukon sitoutuminen;

·         muut urheilulliset näkökohdat; ja

·         valintakomitean harkinta. 


Ratsukon Serpico / Tuominen paras tulos kaudella 2011 oli 8.08 % eli reilusti yli karsintarajan 7.8 %. Tulos oli saavutettu kovatasoisessa kilpailussa Tanskassa. Sen sijaan MM-kilpailuihin valittu New Hill Julitrea oli virallisissa kilpailuissa saavuttanut tulokset 6.0 – 6.74 % eli reilusti alle karsintarajan olevat tulokset. Ratsujalostusliitto oli ilmoittanut parhaaksi tulokseksi 7.84 %, mutta tämä tulos oli saavutettu eri ratsastajan kanssa eikä tulosta ollut saavutettu virallisessa kilpailussa. 


Tätä tulosta ei tulisi ottaa huomioon MM-kilpailujen valinnoissa. Näin ollen mainitulta hevoselta puuttuu kokonaan valintaperusteissa mainittu tulos katsastusluokista. 


Valintakriteereissä tulisi selvästi mainita seikat, jotka vaikuttavat valintaan ja valinnan pitäisi perustua ainoastaan näihin perusteisiin. Myös muiden kuin virallisten kilpailujen riittävyys tulisi mainita valintakriteereissä. 


Valintakriteereiden mukaan valintaan tulisi vaikuttaa myös valmentajien ja ammattilaisten arviot menestymismahdollisuuksista. Tuomisen valmentajaa ei ollut kuultu kertaakaan valintaprosessin aikana. Tuomisen valmentajan arvion mukaan ratsukon Serpico / Tuominen menestymismahdollisuudet MM-kilpailuissa olisivat hyvät. Tasapuolisuuden turvaamiseksi valmentajien ja asiantuntijoiden kuuleminen olisi tärkeää. 


Tuomiselle oli aiheutunut vahinkoa valinnan virheellisyydestä. Tuominen oli panostanut valmentautumiseen ja vahinkoa oli aiheutunut noin 20 000 euroa. Myös hevosen arvo olisi noussut, jos se olisi menestynyt hyvin MM-kilpailuissa. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Ratsujalostusliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana. 


Ratsujalostusliitto on todennut, että MM-kilpailuihin olivat etusijalla FWB-hevoset. Valintakriteereiden mukaan, jos valittavana ei ollut tulosrajan ylittäneitä FWB-hevosia, valinta saattoi kohdistua suomalaiseen ratsastajaan, jolla oli muun kantakirjan hevonen kuin FWB-hevonen. Tuominen kuului tähän ryhmään, koska hänen hevosensa Serpico kuului saksalaiseen Oldenburg-kantakirjaan. Valintakomitea oli käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaansa valitessaan 6-vuotiaiden osalta New Hill Julitrean sekä toiseksi edustajaksi hevosen Dalou Shan, jonka tulokset olivat paremmat kuin Serpicon. 


New Hill Julitrean tulos 7.84 % oli saavutettu Ruotsin jalostusliiton (ASVH) erillisessä katsastustilaisuudessa, joka oli tarkoitettu Ruotsissa rekisteröidyille hevosille. Arvostelun ja tuloksen saadakseen New Hill Julitrea oli saanut osallistumisluvan ratsastaa kilpailun ulkopuolella. Tulos oli saavutettu kansallisen tason kilpailua vastaavassa kilpailussa. Lisäksi Serpicon kahden kilpailun keskiarvo oli 7.64 % ja New Hill Julitrean kahden kilpailun keskiarvo oli puolestaan 7.74 %. Serpicon tulokset oli saavutettu myös alemman tason kilpailuista kuin New Hill Julitrean tulokset. 


Karsintakilpailuun oli myös mahdollista osallistua eri ratsastajan kanssa, joka oli ratsastajana MM-kilpailussa. 


Ratsujalostusliitto ei ollut ollut yhteydessä kenenkään ratsastajan valmentajaan. Yhteydenotto olisi ollut tarpeen vain siinä tapauksessa, että ehdokkaana olisi ollut kaksi samantasoista ja saman kantakirjan omaavaa hevosta. 


Ratsujalostusliitto ei ollut vastuussa valmentautumiskustannuksista eikä hevosen arvon nousemista tai laskemisesta. 


VASTASELITYS 

Tuominen on todennut vastaselityksessään valituksessaan esittämänsä lisäksi, että New Hill Julitrean tulos oli saavutettu Tanskassa järjestetyssä kilpailussa ja osallistuminen oli tapahtunut virallisen kilpailun ulkopuolella. Kilpailun oli voittanut Norjan puoliverinen, joten osallistuminen viralliseen kilpailuun olisi ollut mahdollista. Kilpailun ulkopuolella voi ratsastaa myös sääntöjen ulkopuolella ja hyvä tulos on helpompi saavuttaa kuin virallisessa kilpailussa. Serpicon tulos oli puolestaan saavutettu Tanskassa kovatasoisessa kilpailussa. 


Valintakriteereiden mukaan ratsukot voivat ilmoittautua valintaan saavutettuaan lajin karsintarajat. Tulos tulee olla sen ratsukon saavuttama, joka valintaan ilmoitetaan. Valintakriteereissä tulisi olla erikseen määräys siitä, että karsintakilpailuissa on mahdollista käyttää eri ratsastajaa, joka ilmoitetaan MM-kilpailuihin. Eri ratsastajaa käyttämällä on mahdollista nostaa tulostasoa. 


Valintakriteereissä todetaan valmentajien kuulemisesta. Tuomisen valmentaja oli muun muassa voittanut nuorten hevosten MM-kilpailut ja kuului alansa ammattilaisiin. Valmentajaa ei ollut pyynnöstä huolimatta kuultu. 


VÄLITOIMENPIDE 

Tuomisen käsityksen mukaan New Hill Julitrean tulos oli saavutettu Tanskassa eikä Ruotsissa, kuten Ratsujalostusliitto ry oli vastauksessaan todennut. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta on varannut Ratsujalostusliitto ry:lle tilaisuuden lausua käsityksensä siitä, missä New Hill Julitrean karsintarajan ylittävä tulos oli saavutettu.   


Ratsujalostusliitto on siltä pyydetyssä lausumassa todennut, että New Hill Julitrealla oli kaksi karsintatulosta, jotka oli saavutettu Tanskassa ja Ruotsissa. Tanskassa voittajana oleva hevonen oli norjalainen, mutta se oli rekisteröitynyt Tanskan kilpailurekisteriin ja ratsastaja edusti tanskalaista seuraa. Sama koski myös ruotsalaista hevosta. 


Ratsujalostusliitto on lisäksi todennut, että kilpailun ulkopuolella ratsastaminen ei oikeuttanut toimimaan vastoin sääntöjä ja dopingmääräykset olivat voimassa normaalisti.     


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisut 

Valituksen käsittelemisen edellytykset 

Tuominen on valituksessaan muun ohella vaatinut, että Ratsujalostusliitto velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvausta. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1)    erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä

2)    jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3)    siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen, sääntöjen vastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Edelleen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 


Valituksen kohteena oleva valintakriteeri on ensiksikin liiton asettama ja toiseksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla selkeä siten, että kyse on oikeudellisesta eikä urheilullisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 


Oikeusturvalautakunta tutkii Tuomisen tekemän MM-kilpailuvalintaa koskevan vaatimuksen. 


Tuomisen vahingonkorvausvaatimus jätetään tutkimatta, koska tältä osin ei ole kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta asiasta.


Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

Valintapäätös  

Ratsujalostusliitto ry:n valintakomitea on 12.7.2011 tekemällään päätöksellä valinnut ratsukot Saksan Verdenissä 3. - 7.8.2011 järjestettäviin nuorten hevosten MM-kilpailuihin. Päätöksen mukaan kouluratsastukseen 6-vuotiaiden hevosten luokkaan on valittu ratsukot New Hill Julitrea / Patricia Florin ja Dalou Shan / Terhi Stegars. Varalle on valittu ratsukko Serpico / Tuija Tuominen. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. '


Tuomisen valituksen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko liitto arvokilpailuvalinnassaan jättänyt noudattamatta asettamiaan valintakriteereitä. 


Asetetut valintakriteerit ja niiden tulkinta 

(1) Ratsujalostusliiton valintakriteereiden mukaan ratsukot voivat ilmoittautua valintamenettelyyn saavutettuaan lajin vaatimat karsintarajat. Nämä karsintarajat ovat valintakriteereiden mukaan vähintään kansalliselta tasolta vähintään 78 % esiohjelmasta ja vähintään 75 % finaaliohjelmasta taikka samoin %-vaatimuksin muissa valintakomitean erikseen nimeämissä kilpailuluokissa. 

(2) Valintakriteereissä huomioidaan hevosten ja ratsastajien osalta 

·         FWB-hevoset (Suomeen ensirekisteröidyt);

·         FWB-kantakirjaan hyväksytyt hevoset; ja

·         suomalaiset ratsastajat WBFSH´n (World Breeding Federation for Sport Horses) hyväksymillä hevosilla. 

Valintakriteereiden mukaan MM-kilpailuihin ovat etusijalla FWB-hevoset.

(3) Tulokset määräävät viime kädessä valinnat sekä seuraavat valintakriteereissä mainitut seikat 

·         annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta mielellään pidemmältä aikaväliltä;

·         aiempi kokemus ja menestyminen vastaavalta tasolta;·         annetut näytöt nimetyissä katsastusluokissa;

·         kilpailua edeltävän ajan tuloskehitys;

·         valmentajien ja alan ammattilaisten arviot menestymismahdollisuuksista;

·         ratsukon sitoutuminen;

·         muut urheilulliset näkökohdat;

·         valintakomitean harkinta. 

Valinta ei edellytä suoritusta kaikista yllä mainituista kohdista. 

(4) Yllä mainittujen lisäksi voi tulla huomioitavaksi vielä lisäseikkoja. Tällaisia lisäseikkoja voivat olla esimerkiksi hevosen terveydellinen tila ja psyyke. 


Oikeusturvalautakunta tulkitsee valintaperusteita siten, että valinnan perusedellytys on ilmoitettujen karsintarajojen saavuttaminen kilpailuissa (kohta 1) ja vasta sen jälkeen voivat tulla sovellettavaksi muut valintaperusteet (kohdat 2-4). 


Valituksen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko liiton MM-kilpailuihin valitsema New Hill Julitrea saavuttanut karsintarajat asianmukaisella tavalla valintaperusteiden mukaisissa kilpailuissa. 


Oikeusturvalautakunnan kannanotto 

Tuominen on valituksessaan todennut, että MM-kilpailuihin valittu ratsukko New Hill Julitrea / Patricia Florin ei ollut virallisissa kilpailuissa ylittänyt karsintarajaa 7.5 %. Ratsukolle ilmoitettu tulos 7.84 % oli ratsastettu eri ratsastajan kanssa eikä tulosta ollut saavutettu virallisessa kilpailussa, mikä ilmenee siitä, että tulosta ei ollut kilpailun virallisessa tuloslistassa. 


Ratsujalostusliitto on puolestaan vastauksessaan todennut, että New Hill Julitrea oli saavuttanut tuloksen 7.84 % Ruotsin jalostusliiton katsastustilaisuudessa, jossa New Hill Julitrea oli ratsastanut kilpailun ulkopuolisena hevosena. Lausumassaan Ratsujalostusliitto on todennut, että New Hill Julitrea oli ylittänyt karsintarajan sekä Ruotsissa että Tanskassa järjestetyissä kilpailuissa. Ratsujalostusliitto on myös todennut, että karsintakilpailussa oli mahdollista ratsastaa eri ratsastajalla kuin MM-kilpailuissa. Edelleen Ratsujalostusliitto on todennut, että New Hill Julitrea oli ylittänyt karsintarajan ja että sen kahden kilpailun keskiarvo oli parempi kuin Serpicon kahden kilpailun keskiarvo. 


Serpico on saksalaiseen kantakirjaan kuuluva hevonen, kun taas New Hill Julitrea on FWB-hevonen. Ratsujalostusliiton toimittaman yhteenvedon mukaan Serpico on ylittänyt karsintarajan esiohjelmassa. Yhteenvedon mukaan Serpicolla ei ole virallista tulosta finaaliohjelmasta. New Hill Julitrealla on yhteenvedon mukaan tulokset esiohjelmasta ja finaaliohjelmasta. Esiohjelman tulos 7.64 % ei ylitä karsintarajaa, mutta yhteenvedossa mainittu finaaliohjelman tulos 7.84 % ylittää karsintarajan. 


(1) Kysymys ratsukosta

Valintakriteereissä ei ole määräystä siitä, tuleeko karsintaraja saavuttaa samalla ratsastajalla, joka osallistuu myös MM-kilpailuihin vai voiko karsintakilpailussa ratsastajana toimia jokin toinen ratsastaja. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteerien vastaisena ei voida pitää sitä, että tulos on saavutettu eri ratsastajalla, joka ratsastaa MM-kilpailuissa.  


(2) Kilpailut joihin New Hill Julitrea on osallistunut New Hill Julitrean tulokset on saavutettu Tanskan ja Ruotsin karsintakilpailuissa, joihin New Hill Julitrea oli osallistunut kilpailujen ulkopuolisena. 

Valintakriteereiden mukaan tulos tulee saavuttaa kansalliselta tasolta taikka samoin %-vaatimuksin muissa valintakomitean erikseen nimeämissä kilpailuluokissa. 

Lautakunta katsoo, että valintakriteereissä tarkoitettuna vähintään kansalliselta tasolta saavutettuna tuloksena on mahdollista pitää myös muussa maassa kuin Suomessa saavutettua tulosta. Sen sijaan valintakriteereissä ei erikseen mainita mahdollisuutta saavuttaa karsintaraja virallisen kilpailun ulkopuolella. Koska urheilijan suoritukseen voi olla merkitystä sillä, onko kyseessä kilpailu- tai kilpailun ulkopuolinen tilanne, tällainen mahdollisuus tulisi mainita erikseen valintakriteereissä, jotta kilpailujen ulkopuolisia tuloksia voitaisiin pitää valintakriteereiden mukaisina tuloksina. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailujen ulkopuolella saavutettua tulosta ei voida siten pitää valintakriteereissä tarkoitettuna vähintään kansallisella tasolla saavutettuna tuloksena. 

Näin ollen New Hill Julitrea ei ole valintakriteerien edellyttämällä tavalla ylittänyt karsintarajaa eikä sitä olisi tullut hyväksyä valintamenettelyyn. 

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta päätyy siihen, että Ratsujalostusliitto valintapäätöstä tehdessään ei ole noudattanut asettamaansa valintakriteeriä. 


Oikeudenkäyntikulut 

Tuominen on vaatinut lautakuntakulujensa korvaamista 2 000 eurolla. Tuominen on itse laatinut valituksensa ja näin ollen kysymys voi olla Tuomisen omista asianosaiskuluista. Tuominen ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä, mistä asianosaiskulut muodostuvat. Tarkemman selvityksen puuttuessa Tuomisen vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta hylätään. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. 

Ratsujalostusliitto ry:n päätös 12.7.2011 kumotaan siltä osin kuin nuorten hevosten MM-kilpailuihin kouluratsastukseen Saksan Verdeniin ajalle 3. - 7.8.2011 on valittu New Hill Julitrea / Patricia Florin eikä Serpico / Tuija Tuominen.   

Tuija Tuomisen vaatimus asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen osalta hylätään.   

Valitusmaksu palautetaan.

Äänestys.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Pia Ek ja Jukka Virtanen.  


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa UOL Dnro 14/2011 

Puheenjohtaja Välimäki: Olen eri mieltä siitä, ovatko ne kilpailut, joihin New Hill Julitrea on osallistunut ja joissa se on saavuttanut karsintarajan, valintakriteereiden mukaisia kilpailuja. 


Valintaperusteiden mukaan karsintarajat ovat saavutettava kansalliselta tasolta tai muissa valintakomitean erikseen nimeämissä kilpailuluokissa. Valintaperusteiden mukaan kansallisen tason kilpailu ei ole ainoa hyväksyttävä kilpailu vaan liitto voi hyväksyä myös muussa kilpailussa saavutetun karsintarajan ylittävän tuloksen. 


Tässä tapauksessa New Hill Julitrea on saavuttanut tuloksen sekä Tanskan että Ruotsin kansallisissa MM-kilpailujen karsintakilpailuissa. Kilpailuissa saavutetut tulokset vastaavat vähintään Suomen kansallisissa kilpailuissa saavuttamia tuloksia. 


Se, että New Hill Julitrea on osallistunut kilpailuihin ulkopuolisena ei vaikuta asiaan, koska se on johtunut siitä teknisestä tai muodollisesta syystä, että kilpailut ovat olleet kansallisia eivätkä kansainvälisiä. Kilpailusuoritukseen ja siinä saavutettuun tulokseen tällä seikalla ei ole ollut merkitystä. Näillä perusteilla hylkään valituksen.    

Vakuudeksi                                        Timo Ojala