21/2013 Jalkapallo Kurinpito - Vastuu kannattajista Kurinpito - Ottelun järjestäjän vastuu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 21/2013

16.12.2013 Diaarinro 21/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 8.10.2013 Lahen Pojat JS:lle ja Jalkapalloseura Starsille määrätyistä seuraamuksista 


ASIA

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJAT

Lahen Pojat Jalkapalloseura ry

Jalkapalloseura Stars ry


KUULTAVA

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry


UUDENMAAN PIIRIN KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n (Uudenmaan piiri) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 8.10.2013 määrännyt Suomen Palloliitto ry:n rangaistusmääräysten 3 §:n d kohdan nojalla Lahen Pojat Jalkapalloseura ry:lle (Lahen Pojat JS) 700 euron sakon ja saman sääntökohdan nojalla Jalkapalloseura Stars ry:lle (Stars) 500 euron sakon.


Päätöksen perusteluina on todettu, että erotuomariraportin ja annettujen vastineiden perusteella Lahen Pojat JS:n kannattajat olivat sytyttäneet soihtuja ja pamauttaneet paukkupommeja. Joukkueen kannattajat olivat huudelleet rasistisesti kotijoukkueen ulkomaalaistaustaiselle pelaajalle ja joukkueen kannattaja oli juossut kentälle ottelun aikana. Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 3.5. mukaan seura oli vastuussa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. Näin ollen Lahen Pojat JS oli rikkonut rangaistusmääräysten 2 §:n a kohtaa.


Kotijoukkueen Starsin osalta Uudenmaan piiri totesi, että raportin ja annettujen vastineiden perusteella kotijoukkue Stars ei ollut puuttunut vierailijajoukkueen Lahen Pojat JS:n kannattajien toimintaan heidän sytytettyä soihtuja ja paukkupommeja sekä kannattajan juostua kentälle. Turvallisuusmääräysten kohdan 3.1. mukaan ottelun järjestäjä oli vastuussa ottelun turvallisuudesta ja yleisön käyttäytymisestä. Stars oli syyllistynyt rangaistusmääräysten 2 §:n a kohdan rikkomiseen. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Lahen Pojat Jalkapalloseura ry ja Jalkapalloseura Stars ry ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet


(1) Lahen Pojat JS:n osalta, että määrätyt rangaistukset kumotaan tai että rasismin osalta määrätty rangaistus joka tapauksessa kumotaan ja että rangaistus joka tapauksessa lievennetään varoitukseksi tai rangaistusta alennetaan; ja


(2) Starsin osalta, että määrätty rangaistus poistetaan tai että rangaistus ainakin lievennetään varoitukseksi tai rangaistusta alennetaan.


Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että oikeusturvalautakunnan valitusmaksu määrätään palautettavaksi ja Uudenmaan piiri velvoitetaan korvaamaan heidän yhteiset lautakuntakulunsa 2 200 eurolla.

 

Aluksi


Kyse oli III divisioonassa pelaavista joukkueista, joiden budjetit olivat pieniä. Pelejä oli seuraamassa tyypillisesti vain hyvin pieni määrä katsojia eikä valittajista kummallakaan seuralla ollut kannattajatoimintaa eikä kummankaan seuran otteluissa ollut aikaisemmin ilmennyt seuran kannattamiseen liittyneitä piirteitä, kuten ryhmän lauluja, taputuksia tai lippujen taikka banderollien käyttöä.


Kysymyksessä oleva ottelu oli pelattu 25.9.2013 kello 21 alkaen Lahdessa Kisapuiston tekonurmella. Otteluun ei ollut odotettu juurikaan katsojia. Ottelun alkamisen jälkeen Kisapuiston liikunta-alueella oli sytytetty soihtuja ja paukkupommeja. Ottelun toisen puoliajan alussa oli palanut yksi soihtu ja ottelun 58. peliminuutilla kentälle oli juossut ylimääräinen henkilö. Ottelu oli päättynyt kotijoukkueen Starsin voittoon lukemin 4 - 2.

 

Lahen Pojat JS


Ottelun erotuomari oli tehnyt ottelusta raportin, jossa oli mainittu soihtujen polttamisesta, paukkupommeista ja kentälle juoksemisesta. Erotuomariraportin mukaan häiriöt oli aiheuttanut Lahen Pojat JS:n kannattajat. Seurojen antamissa vastineissa joukkueiden joukkueenjohtajat eivät olleet pitkästä kokemuksestaan huolimatta kyenneet tunnistamaan häiriöitä aiheuttaneita tietyn seuran kannattajiksi. Starsin Uudenmaan piirille antamassa vastineessa oli nostettu esille heidän pelaajaansa kohdistunut rasistinen huutelu, mutta Starsin joukkue ei ollut kyennyt tunnistamaan huutoihin syyllistyneitä. Lahen Pojat JS:n edustaja oli käynyt huomauttamassa huutelijoita loukkaavasta kielenkäytöstä. Ottelun erotuomari ei ollut havainnut huutelua.


Lahen Pojat JS:ää ei ollut Uudenmaan piirin toimesta kuultu rasistisiin huutoihin liittyen. Seuralla ei ollut organisoitua tai edes epävirallista kannattajatoimintaa. Kannattajien tunnistamista varten oli kehitetty niin sanottu kannattajan tunnistamissääntö. Kannattajaksi katsotaan tämän mukaan esimerkiksi henkilöt, jotka ovat seuranneet ottelua kannattajille osoitetussa katsomonosassa. Seuran otteluissa ei ollut ollut havaittavissa minkäänlaista kannattajatoimintaa. Ottelua häirinneet eivät olleet Lahen Pojat JS:n kannattajia. Katsomossa ei ollut minkäänlaista kannattajille osoitettua katsomonosaa. III divisioonassa pelaavien joukkueiden ottelua seuraavan katsojan osalta oli mahdoton määritellä, kumpaa joukkuetta kentän laidalla seisova henkilö kannatti. Tässä tapauksessa ainoastaan erotuomari oli raportissaan määritellyt ottelua häirinneet katsojat Lahen Pojat JS:n kannattajiksi. Tämä ei ollut riittävä tapa määritellä henkilöitä joukkueen kannattajiksi.


Jos ottelua häirinneet henkilöt katsotaan Lahen Pojat JS:n kannattajiksi, seuraamus rasismista tulee joka tapauksessa kumota. Erotuomari ei ollut havainnut rasismia. Starsin vastineessa asiattomiin huutoihin syyllistyneitä henkilöitä ei ollut väitetty Lahen Pojat JS:n kannattajiksi, vaan huutelun oli todettu tapahtuneen ottelua seuranneesta väkijoukosta. Uudenmaan piirin päätös oli tältä osin perusteeton, koska mitään selvitystä ei ollut siitä, että huuteluun olisi syyllistynyt Lahen Pojat JS:n kannattaja.


Rangaistus tulee rangaistuskäytännön mukaisesti lieventää varoitukseksi. Lahen Pojat JS:n koti- tai vierasotteluissa ei ollut aikaisemmin esiintynyt häiriöitä. Tämä aikaisempi nuhteeton tausta huomioon ottaen varoitus oli riittävä seuraamus. Määrätty sakko oli joka tapauksessa liian suuri, koska kyse oli Lahen Pojat JS:n ensimmäisestä rikkeestä.


Stars


Stars on todennut, että erotuomariraportissa kuvatut tapahtumat olivat tapahtuneet ja seura tiedosti vastuunsa ottelutapahtumasta. Stars ei ollut kyennyt tunnistamaan häiriöihin syyllistyneitä henkilöitä. Häiriöiden ennaltaehkäiseminen olisi ollut mahdotonta ottaen huomioon Kisapuiston alueen laajuus. Starsilla ei ollut ollut aihetta ennen ottelua olettaa, että ottelun aikana ilmenisi häiriöitä. Häiriöt olivat tapahtuneet ottelun aikana. Starsilla ei ollut pelaajien lisäksi muita toimijoita, joten häiriöihin ei olisi voinut puuttua. Näistä syistä johtuen Starsin rankaiseminen olisi kohtuutonta. Joka tapauksessa rangaistusta tulee alentaa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry on vastauksessaan vaatinut, että valitukset hylätään.


Erotuomarin raportin ja joukkueiden vastineiden sekä ottelussa paikalla olleen kurinpitovaliokunnan jäsenen Mikko Markkulan lausunnon perusteella kurinpitovaliokunta oli vakuuttunut ottelun tapahtumista. Kysymyksessä olevassa ottelussa oli ottelun aikana useaan otteeseen sytytetty palavia soihtuja ja heitetty lähelle kenttää sekä pamautettu paukkupommeja. Lisäksi Lahen Pojat JS:n joukkueen kannattaja oli juossut kentälle kesken ottelun ja seuran kannattaja oli huudellut rasistisesti kotijoukkueen tummaihoiselle pelaajalle.


Kurinpitovaliokunta oli vastaavanlaisissa tapauksissa määrännyt samansuuntaiset seuraamukset. Rangaistuksia määrättäessä tulee ottaa huomioon tapahtumien määrä ja laajuus sekä aiheutunut vaara. Perusteita rangaistusten lieventämiseen ei ollut.


VASTASELITYS

Lahen Pojat JS ja Stars ovat yhteisessä vastaselityksessään todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Uudenmaan piirin esittämä selostus ottelun tapahtumista pitää osin paikkansa, mutta esitetty näkemys häiritsijöiden aiheuttamasta vaarasta oli vahvasti liioiteltu. Joka tapauksessa häiriköintiin syyllistyneiden henkilöiden kytkeytyminen Lahen Pojat JS:n kannattajiksi oli jäänyt näyttämättä.


Kentälle juossut henkilö ei myöskään ollut Lahen Pojat JS:n kannattaja. Uudenmaan piiri ei ollut voinut yksilöidä henkilöä kummankaan joukkueen kannattajaksi. Erotuomari oli olettanut kentälle tulleen henkilön olleen Lahen Pojat JS:n kannattaja, mutta erotuomari ei ollut voinut hyödyntää kannattajan tunnistamissääntöä. Erotuomari ei siten ollut voinut luotettavasta todeta henkilön olleen Lahen Pojat JS:n kannattaja.


Olettama rasistisesta huutelusta oli perustelematon ja väitetty sidonnaisuus Lahen Pojat JS:ään oli jäänyt näyttämättä. Huutelijan sidonnaisuus Lahen Pojat JS:ään oli perustunut ottelua seuraamassa olleen Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan jäsenen Mikko Markkulan olettamukseen. Markkula oli ilmoittanut huutelijan olleen Lahen Pojat JS:n kannattaja, mutta hän ei ollut esittänyt mitään huutelijan seurasidonnaisuutta todentavaa seikkaa. Markkula oli myös ainoa henkilö, joka oli väittänyt Lahen Pojat JS:n kannattajan syyllistyneen rasismiin. Kentän laidalta oli huudettu ”Mohammed kävele kotiin”. Ulkomaalaistaustaisia pelaajia oli ollut molemmissa joukkueissa eikä kenenkään pelaajan nimi ollut Mohammed. Katsomossa olleen Markkulan lausumalle ei tullut antaa ratkaisevaa merkitystä. 


Ottelu oli pelattu avoimella urheilualueella. Alueelle oli ollut alueen luonteen ja erilaisten harrastuspaikkojen vuoksi vapaa pääsy- ja kulkuoikeus. Aluetta ei ollut mahdollista valvoa eikä asiassa ollut merkitystä sillä, miten alueella oli pelattu korkeamman sarjatason otteluita.


Uudenmaan piiri ei ollut esittänyt mitään selvitystä, että rangaistuskäytäntö vastaisi sen aikaisemmin noudattamaa linjaa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


(1) Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Lahden kisapuistossa on 25.9.2013 pelattu miesten III divisioonan ottelu Jalkapalloseura Starsin ja Lahen Pojat Jalkapalloseuran välillä. Ottelun erotuomari on tehnyt ottelun jälkeen raportin tapahtumista. Raportin mukaan heti alkuvihellyksen jälkeen vierasjoukkue Lahen Pojat JS:n kannattajat olivat sytyttäneet kentän laidalla noin kymmenen kirkasta soihtua ja pamauttaneet noin viisi äänekästä paukkupommia. Yksi palavista soihduista oli tullut noin kahden metrin päähän kentän sivurajasta ja ottelu oli ollut noin puoli minuuttia keskeytyneenä. Ennen toisen puoliajan alkua oli yksi soihtu tullut parin metrin päähän sivurajasta. Ottelun 58. minuutilla Lahen Pojat JS:n kannattaja oli juossut kentälle ja poistunut pian kentän ulkopuolelle.


Uudenmaan piiri oli pyytänyt erotuomariraportin johdosta seurojen vastineet. Stars on vastineen lisäksi raportoinut rasistisesta huutelusta. Raportin mukaan ottelua seuraamaan tullut henkilö tai henkilöt olivat ottelun aikana useaan otteeseen huutaneet rasistiseen sävyyn Starsin ulkomaalaistaustaiselle pelaajalle, että ”Mohammed kävele kotiin”. Pelaajan nimi ei ollut Mohammed.


Lahen Pojat JS:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, olivatko soihtuja sytyttäneet ja paukkupommeja räjäyttäneet, kentälle juossut henkilö ja rasistisia huutoja suorittaneet katsojat olleet seuran kannattajia siten, että seuraamuksen määrääminen on ollut perusteltua.


Starsin valituksen johdosta kysymys on ottelun kotijoukkueen velvollisuudesta huolehtia ottelutapahtuman järjestyksestä.


(2) Päätöksen sääntöjen vastaisuuden arviointi

 

(a) Sääntömääräykset

 

Suomen Palloliiton jalkapallo-otteluita koskevien turvallisuusmääräysten kohdan 3.1. mukaan jalkapallo-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.4. mukaan jalkapallo-ottelun järjestäjä vastaa pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden, ero-tuomariston, katsojien, toimitsijoiden ja median turvallisuudesta.


Kohdan 3.5. mukaan seura on vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.


Jalkapallo-ottelun järjestäjään liittyen turvallisuusmääräysten kohdassa 4.1.4. todetaan, että kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen on kiellettyä ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Mikäli rasismia ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.


Kohdan 4.1.9. mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana.


Vielä turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.10. mukaan jalkapallo-ottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda muun muassa räjähteitä (c kohta), ilotulitteita, soihtuja tai savuja (e kohta).


Turvallisuusmääräysten kohdan 1.2. mukaan turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.


(b) Vastuu kannattajista – Lahen Pojat JS

 

Soihdut ja paukkupommit


Asiassa on riidatonta, että ottelun katsojat olivat polttaneet soihtuja ja räjäyttäneet paukkupommeja. Tällaisten tarvikkeiden hallussa pitäminen ottelussa tai ottelupaikan välittömässä läheisyydessä on turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.10. c- ja e-kohtien nojalla kielletty. Edelleen turvallisuusmääräysten kohdan 3.5. mukaan seura on vastuussa kannattajiensa toiminnasta.


Lahen Pojat JS on kiistänyt, että kyse olisi ollut sellaisista seuran kannattajista, joista se olisi vastuussa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seura on vastuussa omista kannattajistaan, mutta tämä edellyttää jonkinlaista järjestäytynyttä kannattajatoimintaa. Tällaisen kannattajaryhmän tai sitä edustavan henkilön kanssa seura voi käydä turvallisuusmääräysten edellyttämiä neuvotteluita siitä, minkälaista käyttäytymistä kannattajilta edellytetään sekä antaa tarvittavia määräyksiä ja ohjeita kannattajatoimintaan liittyen.


Selvää on, että seuraa voivat kannattaa myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole organisoituneet mitenkään ja tulevat seuraamaan vain satunnaisesti seuran otteluita. Tällaisiin kannattajiin seura ei voi juurikaan vaikuttaa ennakolta ja yhteydenpito on käytännössä mahdotonta. Turvallisuusmääräysten rikkomiseen perustuvan rangaistusseuraamuksen ei tule perustua ankaraan vastuuseen. Kannattajien osalta tämä edellyttää seuran taholta jonkinlaista ennakollista tietoisuutta kannattajien olemassaolosta ja heidän saapumisestaan seuraamaan ottelua. Jos tällaista edellytystä ei olisi olemassa, se antaisi kiusantekomielessä mahdollisuuden aiheuttaa kilpailevalle seuralle seuraamuksia.


Tässä tapauksessa erotuomariraportissa on todettu, että soihtuja polttaneet ja paukkupommeja räjäyttäneet henkilöt olivat Lahen Pojat JS:n kannattajia. Epäilemättä nämä henkilöt ovat voineet kannustaa Lahen Pojat JS:n joukkuetta, mutta yksin tällä perusteella kyse ei ole vielä sellaisista kannattajista, joista Lahen Pojat JS olisi vastuussa. Lahen Pojat JS on todennut valituksessaan, että sillä ei ole säännöllistä kannattajatoimintaa eikä katsomossa ollut erotettuna katsomonosaa vierasjoukkueen kannattajille. Oikeusturvalautakunnalla ei ole aihetta epäillä näiden valituksessa mainittujen seikkojen oikeellisuutta. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että soihtuja polttaneet ja paukkupommeja räjäyttäneet henkilöt olisivat olleet sellaisia Lahen Pojat JS:n kannattajia, joiden käytöksestä Lahen Pojat JS olisi vastuussa. Tältä osin Uudenmaan piirin päätös on kumottava.

 

Rasistinen huutelu


Rasistisen huutelun osalta Stars on Uudenmaan piirille antamassaan raportissa todennut, että huutelu oli tapahtunut pienestä noin kolmen neljän henkilön ryhmästä. Huutelu oli kohdistunut Starsin afrikkalaistaustaiseen pelaajaan Momar Bahiin. Kentälle oli kuulunut noin viidestä kymmeneen rasistisiksi tulkittua huutelua, kuten esimerkiksi ”Mohammed kävele kotia” tai ”Mohammed lähe kotia”. Starsin edustajat eivät olleet tunteneet huutelijoita ja Lahen Pojat JS:n edustaja oli antanut ”not cool” henkisen varoituksen huutelijoille.


Mikko Markkula on Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnalle antamassaan sähköpostissa todennut, että kyse oli ollut ehdottomasti Lahen Pojat JS:n kannattajista.


Turvallisuusmääräysten mukaan kaikenlainen rasismi ja rasistinen käyttäytyminen on kielletty ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Mikäli rasismia ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.


Oikeusturvalautakunta toteaa edellä soihtujen polttamisen ja paukkupommien räjäyttämisen yhteydessä mainituin tavoin, että Lahen Pojat JS:llä ei ole säännöllistä kannattajatoimintaa eikä katsomossa ollut erotettuna katsomonosaa vierasjoukkueen kannattajille. Oikeusturvalautakunnalla ei ole aihetta epäillä näiden valituksessa mainittujen seikkojen oikeellisuutta. Oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että rasistisia huutoja suorittaneet henkilöt olisivat olleet sellaisia Lahen Pojat JS:n kannattajia, joiden käytöksestä Lahen Pojat JS olisi vastuussa. Tältä osin Uudenmaan piirin päätös on kumottava.

 

Kentälle juossut henkilö


Ottelun 58. minuutilla kentälle oli juossut henkilö noin 15 metriä kentän sisäpuolelle poistuen kentältä nopeasti. Tämän henkilön on erotuomariraportissa kuvattu olleen Lahen Pojat JS:n kannattaja.


Lahen Pojat JS on valituksessaan todennut, että kentälle juosseen henkilön tunnistaminen toisen joukkueen kannattajaksi oli mahdotonta. Katsoja ei ollut rynnännyt kentälle tietystä katsomonosasta, vaan jostain kentän reunalta. Oikeusturvalautakunta toteaa edellä soihtujen polttamisen ja paukkupommien räjäyttämisen yhteydessä mainituin tavoin, että Lahen Pojat JS:llä ei ole säännöllistä kannattajatoimintaa eikä katsomossa ollut erotettuna katsomonosaa vierasjoukkueen kannattajille. Oikeusturvalautakunnalla ei ole aihetta epäillä näiden valituksessa mainittujen seikkojen oikeellisuutta. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että kentälle juossut henkilö olisi ollut sellainen Lahen Pojat JS:n kannattaja, jonka käytöksestä Lahen Pojat JS olisi vastuussa. Myös tältä osin Uudenmaan piirin päätös on kumottava.


Johtopäätös Lahen Pojat JS:n osalta

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että soihtujen polttamiseen, paukkupommien räjäyttämiseen, rasistiseen huuteluun ja kentälle tapahtuneeseen juoksemiseen ei ole näytetty syyllistyneen sellaisen Lahen Pojat JS:n kannattajan, josta seura olisi vastuussa. Uudenmaan piirin päätös on siten turvallisuusmääräysten vastainen ja Lahen Pojat JS:lle määrätty seuraamus on poistettava.  


(c) Ottelun järjestäjän vastuu - Stars


Stars on kotijoukkueena ollut vastuussa ottelutapahtuman järjestämisestä. Turvallisuusmääräysten mukaan ottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.


Ottelussa ei ole ollut esitetyn selvityksen mukaan järjestyksenvalvojia. Katsojien vähäiseen määrään nähden järjestyksenvalvojat eivät ole olleet välttämättömiä. Ottelu on pelattu alueella, jossa ottelua on päässyt seuraamaan varsin vapaasti ilman erityisiä rajoituksia. Ottelun järjestäjällä ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta puuttua katsojien toimintaan ottelun aikana.


Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että ottelun järjestäjän on Palloliiton turvallisuusmääräysten mukaan huolehdittava ottelun turvallisuudesta. Turvallisuudesta huolehtiminen on mahdollista suorittaa monin tavoin ottaen huomioon esimerkiksi se, kuinka paljon kyseisen ottelun järjestäjän kotiotteluissa yleensä on katsojia. Ottelun järjestäjällä on joka tapauksessa jonkinlainen mahdollisuus ennakoida mahdollisia turvallisuusriskejä ja pyrkiä varautumaan tällaisiin riskeihin. Kysymyksessä olevassa tapauksessa Stars ei ole näyttänyt suorittaneen käytännössä minkäänlaisia toimenpiteitä ottelun turvallisuuden takaamiseksi. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että Stars ei ole tehnyt riittäviä toimia ottelun turvallisuuden takaamiseksi ja ottelun aikana katsojat ovat edellä tarkemmin selostetulla tavalla polttaneet soihtuja, räjäyttäneet paukkupommeja, huutaneet rasistisia huutoja ja yksi henkilö oli juossut myös kentälle. Stars on rikkonut turvallisuusmääräystä ja Uudenmaan piiri on voinut määrätä Starsille seuraamuksen.


Uudenmaan piiri on määrännyt seuraamukseksi 500 euron sakon. Tätä on ottelun aikana tapahtuneisiin häiriöihin nähden pidettävä oikeudenmukaisena seuraamuksena eikä aihetta rangaistuksen alentamiseen ole.


(3) Lautakuntakulut

 

Jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Lahen Pojat JS:n ja Starsin yhteiset lautakuntakulut ovat olleet 2.200 euroa. Lahen Pojat JS on voittanut oman valituksensa ja Stars on puolestaan hävinnyt. Uudenmaan piiri on velvoitettava korvaamaan Lahen Pojat JS:n lautakuntakulut. Lahen Pojat JS:n osuudeksi lautakuntakuluista arvioidaan noin 2/3 vastaavasti   1 450 euroa.


Päätöslauselma


I Lahen Pojat Jalkapalloseura ry


Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 8.10.2013 kumotaan siltä osin kuin Lahen Pojat Jalkapalloseura ry:lle on määrätty 700 euron kurinpitosakko.


Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry velvoitetaan suorittamaan Lahen Pojat Jalkapalloseura ry:lle korvaukseksi lautakuntakuluista 1 450 euroa.


Valitusmaksu palautetaan.


II Jalkapalloseura Stars ry


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.  


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                                  Timo Ojala

puheenjohtaja                                      sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Marja Ramm-Schmidt, Hannu Rautiainen ja Hilkka Salmenkylä.