2/2009 Moottoriurheilu: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Kilpailu- Protesti


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 2/2009

24.3.2009          Diaarinro 1/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Veneilyliitto – Finlands Båtförbund ry:n vetoomuslautakunnan päätös 18.12.2008


ASIA

Kilpailun määrittäminen SM-osakilpailuksi


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen Tuomas Niinisaari huoltajansa Mika Niinisaaren edustamana


KUULTAVA

Suomen Veneilyliitto – Finlands Båtförbund ry


VETOOMUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Vetoomuslautakunta on 18.12.2008 antamallaan päätöksellä kumonnut nopeuskilpailutoimikunnan päätöksen 21.10.2008 ja hyväksynyt Imatra 60 v Race –nimisen kilpailun T400S-luokan SM-osakilpailuksi. Kumotussa ratkaisussaan Nopeuskilpailutoimikunta oli päätöksessään todennut, ettei Imatran kilpailua voitu pitää T400S-luokan SM-osakilpailuna.

Vetoomuslautakunta oli perustellut ratkaisuaan seuraavilla seikoilla:

·        Kilpailusääntöjen mukaan kilpailijat ilmoittautuvat kilpailuun kilpailukalenterin perusteella.

·        Suomen Veneilyliiton julkaisemassa kilpailukalenterissa kilpailu oli merkitty SM-osakilpailuksi ja yhtenä ajettavana luokkana oli T400S.

·        Kilpailun järjestäjälle myönnetyssä kilpailuluvassa oli mainittu, että yhtenä ajettavana luokkana oli T400S ja että kysymys oli mainitun luokan SM-osakilpailusta.

·        Kilpailua ei ollut peruttu eikä tällaisena peruutuksena voitu pitää sitä, että kilpailukutsussa ei ollut mainittu T400S-luokkaa.

Näin ollen Imatralla 8. – 10.8.2008 järjestetty kilpailu oli yksi SM-osakilpailu.


VALITUS PERUSTEINEEN

Tuomas Niinisaari on valituksessaan vaatinut, että vetoomuslautakunnan päätös kumotaan ja asia jätetään nopeuskilpailutoimikunnan päätöksen 21.10.2008 varaan.

Imatralla järjestettiin 8. – 10.8.2008 Imatra 60 v Race –kilpailussa muun muassa T400-luokan Euroopan mestaruuskilpailut.  Kansainvälisen veneilyliiton (U.I.M.) sääntöjen mukaan Imatralla järjestetyssä kilpailussa ei ole voitu samalla Euroopan mestaruuskilpailujen kanssa pitää T400 tai T400S –luokkien kansallisiin SM-pisteisiin oikeuttavaa osakilpailua. Imatralla pidettyjä kansainvälisiä T400-luokan Euroopan mestaruuskilpailuja ei ole voitu myöskään U.I.M.:n sääntöjen mukaan yhdistää sellaisiin kilpailuihin, joissa ajetaan muista Cup-tuloksista tai palkinnoista.

U.I.M.:n sääntöjen kohdan 202.021/202.022 mukaan kilpailukutsussa oli mainittava ajettavat sarjat, luokat ja kilpailut. Samojen sääntöjen kohdan 202.01 mukaan kilpailukutsu tuli antaa 45 päivää ennen kilpailuja U.I.M.:n sihteeristölle ja kansalliselle liitolle. Kilpailukutsussa ei ilmoiteta kansallisia T400- ja T400S-luokan kilpailuja ajettavaksi. Alustavassa Veneilyliiton julkaisemassa kilpailukalenterissa oli ilmoitettu myös luokka T400S ajettavaksi ja tämä oli julkaistu Veneilyliiton www-sivuilla. Samoilla www-sivuilla oli julkaistu myös edellä mainittu kilpailukutsu, jossa T400S-luokkaa ei mainita ajettavaksi.

Tuomas Niinisaari oli saanut kilpailunjärjestäjältä ohjeen ilmoittautua kansainvälisen kilpailukutsun mukaan. Niinisaari oli ilmoittautunut kilpailuun 30.6.2008 allekirjoitetulla lomakkeella. Koska kansainvälisiin kilpailuihin tuli ilmoittautua kansallisen lajiliiton kautta, Veneilyliitto oli viimeistään tuolloin tullut tietoiseksi julkaistusta kansainvälisestä kilpailukutsusta. Tästä huolimatta Veneilyliitto oli 8.7.2008 myöntänyt kilpailuluvan kansallisiin luokkiin T400 ja T400S.

Kilpailujen järjestäjä Veneurheilijat ry oli lähettänyt sähköpostilla kaikille kilpailijoille vahvistuksen osanotosta. Luettelossa on ainoastaan kolme luokkaa eli GT15, SJ15 ja T400. Kilpailujen järjestäjä ei ole julkaissut myöskään kunkin lähdön jälkeen yhtään tulosta kansallisista T400- ja T400S-luokan kilpailuista, vaikka U.I.M.:n sääntöjen kohdan 320 mukaan kunkin erän tulokset tuli olla selkeästi nähtävillä varikkoalueella.

U.I.M.:n sääntöjen kohta 101.02 kielsi järjestämästä samana päivänä kansallisia mestaruuskilpailuja luokalle, jolla on U.I.M.:n arvokilpailu. Kansallisia T400-luokan SM-osakilpailuja ei ole voitu järjestää samana päivänä T400-luokan Euroopan mestaruuskilpailujen kanssa. Kansallisten kilpailumääräysten mukaan luokat T400 ja T400S ajavat samassa lähdössä, joten myöskään kansallisia T400S-luokan SM-osakilpailuja ei ole voitu ajaa Imatralla. Näin ollen Imatralla ei ole voitu pitää kansallisiin SM-pisteisiin oikeuttavaa eikä siten myöskään kansallisiin SM-lopputuloksiin vaikuttavaa osakilpailua luokissa T400 ja T400S.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Veneilyliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.

Valitus koskee oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. Valituksessa on väitetty, että Vetoomuslautakunnan päätös oli kansainvälisen liiton U.I.M. kilpailumääräysten vastainen. Kansainvälisen liiton U.I.M. kilpailumääräykset (Circuit Rules) ja kansalliset kilpailumääräykset olivat urheilulajin eli tässä tapauksessa moottoriveneillä ajettavien nopeuskilpailujen sääntöjä. Näin ollen valitus tulee urheilun lajisääntöjä koskevana ensisijaisesti jättää tutkimatta.

Valituksessa ei ollut tuotu esille sellaisia seikkoja tai uusia todisteita, joiden johdosta valituksen kohteen olevaa päätöstä tulisi muuttaa. Kansalliset kilpailumääräykset vastasivat kansainvälisiä kilpailumääräyksiä, joten valituksen kohteena oleva ratkaisu vastasi myös kansainvälisiä kilpailumääräyksiä. Joka tapauksessa mahdollisiin puutteisiin kilpailukalenterissa ja kilpailun järjestäjän laiminlyönteihin olisi tullut vedota välittömästi ennen kilpailuja tai niiden jälkeen.

Kansallisissa kilpailumääräyksissä oli tiettyjä poikkeuksia kansainvälisistä kilpailumääräyksistä, jotka kansainvälinen liitto oli hyväksynyt. Yksi poikkeus koski sitä, että Suomessa oli mahdollista järjestää kansainvälisen kilpailun yhteydessä kansallinen mestaruuskilpailu. Tällainen järjestely ei ollut kielletty. Vielä yhtenä poikkeuksena oli se, että T400S-luokka ajetaan T400-luokan yhteydessä. 


VASTASELITYS

Tuomas Niinisaari on Veneilyliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että valitus tuli ottaa tutkittavaksi. Valituksessa on kysymys Suomen Veneilyliitto ry:n päätöksen sääntöjen vastaisuudesta. Veneilyliiton vetoomuslautakunta oli tehnyt kansainvälisen liiton U.I.M. kilpailusääntöjen vastaisen päätöksen muuttaessaan kansallisen rataveneluokan T400S-luokan lopputulokset Suomen mestaruuspisteiden osalta.

Veneilyliiton vetoomuslautakunta on todennut ratkaisseensa asian kansallisten kilpailumääräysten perusteella. Imatran kilpailussa oli kysymys kuitenkin kansainvälisistä kilpailuista, jolloin sovellettavaksi tulivat U.I.M.:n kilpailusäännöt. Kansalliset kilpailusäännöt tulivat sovellettaviksi ainoastaan kansallisissa kilpailuissa. Kansalliset kilpailusäännöt eivät muutoinkaan saaneet olla ristiriidassa U.I.M.:n kilpailusääntöjen kanssa. Imatran kilpailuissa ei ajettu kansallista SM-osakilpailua luokissa T400 tai T400S. U.I.M.:n sääntöjen mukaan kansainvälisen kilpailun kanssa samanaikaisesti ei voitu järjestää kansallisia kilpailuja.

Kansallisille kilpailuille Imatralla ei ollut luokkiin T400 tai T400S 1) kilpailukutsua, 2) hyväksytysti ilmoittautumismaksun maksaneita, 3) luetteloa kilpailuun hyväksytyistä veneistä, 4) ohjaajakokouksia, 5) ilmoitustaulua tai tiedotteita, 6) lopputuloksia ja 7) palkintojen jakoa. Jokainen vene oli katsastettu luokkaan T400, jossa kilpailtiin eri painoisilla veneillä kuin T400S-luokassa.

Veneilyliiton vetoomuslautakunnan päätöksessä viitatulla kansallisten kilpailusääntöjen kohdalla 21 ei ollut merkitystä asian ratkaisemisessa.

Vastaselityksessä on lisäksi vaadittu, että

·        oikeusturvalautakunta pyytää U.I.M.:ltä tulkinnan kansallisten kilpailusääntöjen kohdasta 21, joka koskee poikkeuksia U.I.M.:n säännöillä ajettavista ratakilpailuista Suomessa

·        oikeusturvalautakunta määrää Suomen Veneilyliiton suorittamaan sisäisen tutkinnan siitä, onko kansallisten luokkien T400 ja T400S Suomen mestaruus lopputuloksia vääristelty nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessa 4.9.2008 ja miksi Veneilyliiton vastineessa on esitetty useita totuudenvastaisia väitteitä ja että

·        sisäisen tutkimuksen ajaksi oikeusturvalautakunta määrää vetoomuslautakunnan päätöksen tekemiseen osallistuneet jäsenet, Suomen Veneilyliiton valvojana Imatran kilpailuissa toimineen henkilön ja Suomen Veneilyliiton T400S-luokan luokkavastaavan toimitsijakieltoon.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valituksen tutkimisen edellytykset

Veneilyliitto on väittänyt, ettei lautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä valitusta, koska kysymys on moottoriveneillä ajettavien kilpailujen säännöistä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen eli lajisääntöjen vastaisuutta. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

Tässä asiassa kysymys on siitä, onko Imatra 60 v Race –kilpailussa järjestetty tai voitu järjestää T400S-luokan SM-osakilpailu. Kyse on siis siitä, onko Vetoomuslautakunnan päätös kilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen vastainen. Näin ollen kyse ei ole urheilusuoritusta koskevien lajisääntöjen soveltamisesta.

Lautakunta ottaa Niinisaaren valituksen tutkittavakseen.  


Vastaselityksessä esitetyt vaatimukset

Niinisaari on vastaselityksessään vaatinut, että 1) oikeusturvalautakunta pyytää U.I.M.:ltä tulkinnan kansallisten kilpailusääntöjen kohdasta 21, joka koskee poikkeuksia U.I.M.:n säännöillä ajettavista ratakilpailuista Suomessa, 2) oikeusturvalautakunta määrää Suomen Veneilyliiton suorittamaan sisäisen tutkinnan siitä, onko kansallisten luokkien T400 ja T400S Suomen mestaruus lopputuloksia vääristelty nopeuskilpailutoimikunnan kokouksessa 4.9.2008 ja 3) miksi Veneilyliiton vastineessa on esitetty useita totuudenvastaisia väitteitä ja että 4) sisäisen tutkimuksen ajaksi oikeusturvalautakunta määrää vetoomuslautakunnan päätöksen tekemiseen osallistuneet jäsenet, Suomen Veneilyliiton valvojana Imatran kilpailuissa toimineen henkilön ja Suomen Veneilyliiton T400S-luokan luokkavastaavan toimitsijakieltoon.

Oikeusturvalautakunnan käsittelyn edellytyksenä on yhdistyksen tekemä päätös. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yhdistyksen sisäisten tutkimusten määrääminen eikä muidenkaan väliaikaisten määräysten antaminen eikä myöskään toimitsijakiellon määrääminen. Näin ollen oikeusturvalautakunta jättää vastaselityksessä esitetyt ja edellä selostetut vaatimukset tutkimatta.


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu

Sovellettavat sääntömääräykset

Suomen Veneilyliitto ry:n Kansallisten kilpailumääräyksien kohdan 1. mukaan määräyksiä sovelletaan Suomessa järjestettäviin kansallisiin moottoriveneiden nopeuskilpailuihin, joissa kilpaillaan Veneilyliiton tunnustamissa kilpailuluokissa. Saman kohdan mukaan Suomessa ajettavissa moottoriveneiden nopeuskilpailuissa käytetään sekä kansainvälisen liiton sääntöjä että kansallisia kilpailumääräyksiä. Kansalliset kilpailumääräykset perustuvat kansainvälisiin sääntöihin ja täydentävät niitä.

Kilpailumääräyksien kohdan 8 mukaan Veneilyliitto julkaisee kilpailukalenterin ennen kilpailukauden alkua. Kilpailukalenterissa julkaistaan muun muassa ajettavat luokat ja mestaruudet. Kilpailumääräyksien kohdan 14 mukaan kilpailijat ilmoittautuvat kilpailuihin kilpailukalenterin perusteella.

Edelleen kilpailumääräysten kohdan 14 mukaan kilpailutiedotteen tulee sisältää U.I.M.:n sääntöjen kohdassa 202 mainitut tiedot. U.I.M.:n sääntöjen kohdassa 202 todetaan, että kilpailutiedotteessa on mainittava muun muassa kilpailussa ajettavat sarjat ja veneluokat (202.021 ”The series and classes of boats catered for”). 


Kilpailukalenterin, kilpailuluvan ja kilpailutiedotteen tiedot

Veneilyliiton www-sivuilla (http://www.veneilyliitto.fi/) keväällä 2008 julkaistussa kauden 2008 kilpailuja koskevassa luettelossa mainitaan Imatran kilpailut 8. – 10.8.2008 ja rataluokkana mainitaan muun muassa T400S.

Suomen Veneilyliiton nopeuskilpailujen kilpailuluvan 10/2008 mukaan Imatra 60 v. Race –kilpailussa 8. – 10.8.2008 on ajettavina luokkina muun muassa T400 ja T400S. Lisäksi kilpailu on luokkien T400 ja T400S SM-osakilpailu.

Imatran kilpailut järjestäneen Veneurheilijat ry:n kilpailukutsussa mainitaan otsikon kilpailukutsu alla sekä kohdassa 3 ”Ajettavat luokat / ilmoittautumismaksut” seuraavat luokat.

·        Euroopan mestaruus T400

·        Scandinavian Championship Race F2000, osakilpailu

·        Pohjoismaiden mestaruus GT 15

·        Suomen mestaruus – osakilpailu SJ 15

·        Suomen mestaruus – osakilpailu O250


Kilpailuun ilmoittautuminen

Tuomas Niinisaari on ilmoittautunut kilpailuun luokkaan T400 25.6.2008 päivätyllä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeessa on Veneilyliiton leima ja allekirjoitus päivättynä 30.6.2008. Kilpailun järjestäjä on toimittanut ilmoittautuneille listan kilpailuun ilmoittautuneista kuljettajista. Listassa mainitaan luokat G 15, SJ 15 ja T400.


Kilpailun toimihenkilöiden kannanotot

Kilpailuissa kansainvälisen liiton tarkkailijana toimineen Peter Skooghin ilmaiseman näkemyksen mukaan Imatran kilpailuissa ei järjestetty SM-osakilpailuja luokissa T400 tai T400S.

Imatran kilpailujen kilpailunjohtaja on lausumassaan todennut, että kilpailujen järjestäjä ei ole ottanut ilmoittautumisia eikä ilmoittautumismaksuja SM-osakilpailuihin eikä myöskään laskenut SM-osakilpailun tuloksia eikä palkinnut SM-osakilpailun tuloksista.


Urheilun oikeusturvalautakunnan kannanotto

Kansallisten sääntöjen mukaan kilpailuihin ilmoittaudutaan Veneilyliiton julkaiseman kilpailukalenterin perusteella. Edellä selostetulla tavalla Veneilyliiton kilpailukalenterissa oli mainittu yhtenä ajettavana luokkana T400S.

Kilpailukutsu, jonka perusteella Niinisaari on ilmoittanut kilpailuun, on ristiriidassa kilpailukalenterin tietojen kanssa. Kutsun mukaan ajettavana luokkana ei mainita luokkaa T400S eikä T400 luokan osalta mainita kysymyksessä olevan SM-osakilpailu. Eräiden muiden luokkien kohdalla mainitaan erikseen kysymyksessä olevan SM-osakilpailu. Ajettavat luokat on ilmoitettu samalla tavalla myös englanninkielisessä kilpailukutsussa.

Lautakunta toteaa, että tällaisessa ristiriitaisten kilpailutietojen tapauksessa, asiaa tulee arvioida lähtökohtaisesti urheilijan luottamuksensuojan näkökulmasta. Kysymys on siis siitä, mihin tietoihin urheilija voi perustellusti luottaa. Näin ollen kilpailuluvan tiedoilla ei ole asiassa merkitystä.

Käytännössä lähellä kilpailua julkaistua kilpailukutsua voidaan lähtökohtaisesti pitää sekä ajettavien luokkien että kilpailun aseman osalta urheilijan kannalta merkityksellisempänä kuin ajallisesti aikaisempia kilpailukalenterin tietoja. Tässä tapauksessa kilpailukalenteri on julkaistu keväällä 2008 ja kilpailukutsu valituksen mukaan kesäkuussa 2008.

U.I.M.:n sääntöjen kohdan 202.021 mukaan kilpailukutsussa on todettavat ajettavat luokat. Myös tämä kansainvälisten sääntöjen sääntökohta puoltaa sitä, että kilpailukutsun tiedot ajettavista luokista on asetettava etusijalle, jos kilpailukalenterin tiedot poikkeavat kilpailukutsun tiedoista.

Tässä tapauksessa merkitystä on pantava myös kilpailukutsun maininnalle eräiden muiden sarjojen SM-kilpailuasemasta sekä kilpailun toimihenkilöiden lausumille siitä, miten kilpailut toimeenpantiin.

Koska tässä tapauksessa kilpailukutsussa ei ollut mainittu yhtenä ajettavana luokkana luokkaa T400S eikä kilpailukutsussa ollut mainittu kysymyksessä olevan SM-osakilpailu luokassa T400S, kilpailuun ilmoittautuneet ovat voineet luottaa siihen, ettei kilpailuissa ole luokan T400S SM-osakilpailua. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua siitä, olisiko SM-osakilpailun järjestäminen luokassa T400S ollut U.I.M.:n sääntöjen vastainen.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Veneilyliitto – Finlands Båtförbund ry:n Vetoomuslautakunnan päätös 18.12.2008 kumotaan ja asia jää Nopeuskilpailutoimikunnan päätöksen 21.10.2008 varaan.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Jarmo Hirvonen, Marja Ramm-Schmidt ja Kristiina Rintala