25/2019 Amerikkalainen jalkapallo – Kurinpito – Kurinpitomenettely – Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 25/2019

16.12.2019        Diaarinumero 18/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL) ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 19.7.2019 (18-2019)


ASIA

Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto (SAJL) ry


ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET


Kurinpitäjän päätös 16.7.2019


A on Wolverinesin apuvalmentajana Miesten Vaahteraliigan ottelun Steelers – Wolverines puoliajalla 11.7.2019 antanut TV-haastattelun, jossa hän on kritisoinut ottelun toimitsijoita.


Miesten Vaahteraliigan kurinpitäjä on 16.7.2019 antanut A:lle yhden (1) ottelun toimitsijakiellon epäurheilijamaisesta kielenkäytöstä ko. haastattelussa.


Toimitsijakiellon perusteena on ollut se, että A on joukkueen valmentajana kommentoinut pelikellotilannetta julkisessa haastattelussa siten, että hän on selkeästi vihjaillen kyseenalaistanut kellonkäyttäjien osaamisen ja puolueettomuuden sekä käyttäen asiatonta ja epäurheilijamaista kieltä väittänyt ottelun erotuomareiden toimineen väärin. Päätös on perustunut pelisääntöjen epäurheilijamaista käyttäytymistä ja kielenkäyttöä koskeviin sääntöihin (erit. 9-2-1-a) ja SAJL:n kurinpitomääräysten kohtaan 2 § c). Toimitsijakielto on tarkoitettu tulemaan voimaan ottelussa Porvoo Butchers vs. Helsinki Wolverines 20.7.2019.


Kurinpitäjän päätöksenteossa on otettu huomioon videomateriaali RUUTU+ -taltioinnista, Wolverinesin antama vastine tapahtuneesta sekä saatu päätuomarin raportti puoliajan ajanotosta ja sen lopun tapahtumista.


A on valittanut kurinpitäjän päätöksestä 16.7.2019 kurinpitovaliokuntaan.


Kurinpitovaliokunnan päätös 19.7.2019


Kurinpitovaliokunta on päätöksellään 19.7.2019 pitänyt kurinpitäjän tekemän päätöksen yhden ottelun toimitsijakiellosta ennallaan. Ratkaisua tehtäessä on huomioitu päätuomarin raportti ottelusta, joukkueen toimittama vastine sekä ottelusta saatavissa oleva Ruutu+ -tallenne. Näiden lisäksi A on toimittanut kurinpitovaliokunnalle lisäselvityksiä ja vastineita.


Kurinpitovaliokunnan perustelujen mukaan päätös pohjautuu Amerikkalaisen Jalkapallon sääntöihin, joiden kohdassa ”Amerikkalaisen Jalkapallon perusta” määritellään tarkasti kohdassa ”Erotuomareille puhuminen” eettisen toiminnan perusteet kyseisissä tilanteissa. Jokaisen valmentajan ja pelaajan oletetaan tuntevan säännöt ja noudattavan niitä. Valmentaja toimii myös esimerkkinä pelaajille, jolloin valmentajalta odotetaan erityistä kykenevyyttä säännön noudattamisessa.


Kurinpitovaliokunta on todennut, että säännössä 9.2.1 on määritelty epäurheilijamainen käyttäytyminen. Säännössä 9.2.1.a. on määritelty erityisesti kiellettyjä tekoja ja käyttäytymistä. Kyseistä sääntökohtaa on rikottu, vaikka teko ei ottelussa johtanutkaan rangaistukseen. Lisäksi Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton kurinpitomääräyksien kohdassa 2 § määritellään rikkomuksen laatu. Tässä tapauksessa on rikottu tuon pykälän kohtia a), c) ja h). Näistä kohta h) vastaan tehdyt rikkomukset katsotaan aina vakaviksi.


Kurinpitovaliokunta on myös katsonut, että kurinpitäjän päätöstä 16.7.2019 tehdessä on toimittu voimassa olevien kurinpitomääräysten mukaisesti sekä noudatettu olemassa olevaa toimintamallia kurinpitotapausten käsittelyssä.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että valituksen kohteena oleva kurinpitopäätös kumotaan ja SAJL ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 4 857,50 eurolla korkoineen.


Epäurheilijamainen käyttäytyminen


A:n TV-haastattelussa ottelutoimitsijoiden toiminnasta käyttämä termi ”sabotointi” on varsin lievä tahaton ilmaisu, jota ei voida pitää epäasiallisena kielenkäyttönä, joka olisi epäurheilijamaista. Kritiikin esittäminen haastattelutilanteessa on sallittua sananvapauden käyttämistä, mitä voidaan rajoittaa vain lailla, ei yhdistyksen säännöillä. Kysymys ei ole ollut ottelun kuluessa tapahtuneesta menettelystä, vaan kilpailusuorituksen ulkopuolella tapahtuneesta jälkikäteisestä sananvapauden rajoittamisesta yhdistysvapauden kustannuksella, jolloin A:n perusoikeuksien rajoittamiselle tulee asettaa suuremmat vaatimukset.


Epäurheilijamaisuutena voidaan pitää törkeää kielenkäyttöä sekä asiatonta ero- ja kilpailutuomareiden arvostelua. Toisaalta urheilukilpailuihin saattaa toisinaan liittyä normaalia karkeampaa kielenkäyttöä ja sopivuudeltaan kyseenalaisia sananvalintoja, mikä tulee ottaa huomioon kurinpitotoiminnassa ja sananvapauden perusoikeuden toteutumisessa. Kurinpitoon johtavan toiminnan tulee olla sellaista, että sitä voidaan selkeästi pitää epäurheilijamaisena. Lisäksi tunnekuohu ja siihen johtaneet seikat voidaan ottaa huomioon seuraamusten mittaamisessa.


Kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti


A:ta ei ole asianmukaisesti kuultu ennen kurinpitopäätöksen tekemistä. A:lle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi kurinpitäjän päätöksen uudesta perusteesta, kurinpitovaliokunnan päätöksen muuttuneista perusteista eikä kurinpitovaliokunnan toimivallasta antaa päätös viimeksi mainituilla perusteilla.


Lisäksi kurinpitomenettelyn kohteena olleelle A:lle ei toimitettu suoraan selvityspyyntöä eikä hänelle henkilökohtaisesti annettu tiedoksi kurinpitopäätöstä, vaan nämä toimitettiin A:lle seuran välityksellä, mikä ei riittävästi ole taannut A:n oikeusturvaa eikä yksityisyyden ja kunniansuojaa. A oli saanut tiedon kurinpitäjän päätöksestä oman seuransa hallituksen puheenjohtajalta vasta jälkikäteen.


Toimivallan puuttuminen


Kurinpitovaliokunta on myös perustanut päätöksensä seikkoihin, joiden nojalla kurinpitäjällä ei olisi alun pitäen ollut SAJL:n kurinpitomääräysten 4 §:n 2 kohdan mukaan rangaistusvaltaa antaa kurinpitopäätöstä. Kurinpitäjä on em. säännöksen perusteella voinut käyttää rangaistusvaltaansa vain 2 § d) kohdan mukaisissa tilanteissa. Kurinpitovaliokunta on kuitenkin katsonut loukatun kohtia 2 § a, c ja h, joista kurinpitäjällä ei siis ole ollut toimivaltaa.


Kurinpitovaliokunnalla ei myöskään ole ollut kilpailusääntöjen kohdan 9.2.1.a mukaan toimivaltaa antaa jälkikäteen rangaistusta, kun ottelun päätuomari ei ottelun aikana antanut A:lle rangaistusta epäurheilijamaisesta käytöksestä. Ottelun päätuomarilla olisi ollut mahdollisuus antaa A:lle rangaistus, jos epäurheilijamainen käyttäytyminen olisi ollut toistuvaa. Nyt kysymyksessä on kuitenkin yksittäinen tilanne eikä päätuomari ole liputtanut tilannetta.


Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti


Kurinpitopäätöksestä ei ilmene, miten A on kuhunkin kurinpitopäätöksen perusteena olevaan seikkaan syyllistynyt. A:n oikeutta saada perusteltu päätös on loukattu. Kurinpitovaliokunnan päätöksessä ei kuvata, mikä A:n menettelyssä on arvioitu epäurheilijamaiseksi, mitä liiton sääntöjä A:n on katsottu rikkoneen, millä menettelyllä A:n on katsottu syyllistyneen liiton tai seuran etua vahingoittavaan toimintaan ja millä perusteella viimeksi mainittu rikkomus on katsottu vakavaksi. Kurinpitopäätöksessä oleva pelkkä viittaus säännöskohtiin ei ole riittävää ilman kuvausta siitä A:n menettelystä, jonka katsotaan täyttävän säännösten mukaisen tunnusmerkistön.


Lisäksi kurinpitäjän päätökseen ei ole sisältynyt valitusosoitusta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

SAJL ry on vaatinut, että valitus hylätään ja että A velvoitetaan korvaamaan SAJL ry:lle sen lautakuntakulut 2 988,40 eurolla korkoineen.


Epäurheilijamainen käyttäytyminen


A on ensimmäisen puoliajan päätyttyä huutanut erotuomariratkaisusta ensin tuomareille melkein minuutin, jonka aikana tuomarit ovat kehottaneet A:ta rauhoittumaan. Tämän jälkeen A on antanut TV-haastattelun, jossa hän on epäasiallista kieltä käyttäen asiattomasti kritisoinut tuomareiden toimintaa todeten muun muassa ”sabotoidaan peliä vit- tuomareiden toimesta”.


A:n menettely on ollut selvästi epäurheilijamaista. Määrättyä kurinpitorangaistusta ei voida pitää suhteettoman ankarana, kohtuuttomana tai aikaisemmasta SAJL ry:n vakiintuneesta kurinpitokäytännöstä poikkeavana seuraamuksena.


Yhdistysoikeudellisen kurinpidon perusteena olevat säännöt eivät lähtökohtaisesti loukkaa sananvapautta. Yhdistysvapauden nojalla kaikkien toimijoiden yhdessä sopimiin sääntöihin kuuluvat epäurheilijamaista käyttäytymistä koskevat kohdat ovat sananvapauden rajoittamisen osalta sopusuhtaiset niillä tavoiteltavaan hyötyyn nähden. Myös ns. fair play -periaate pitää sisällään vaatimuksen kaikkien urheilun toimijoiden asiallisesta käyttäytymisestä urheilun piirissä.


Kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti


A:n oikeutta tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös ei ole kurinpitomenettelyssä loukattu. A:lle on kurinpitomenettelyssä 13.7.2019 lähetetty vastinetta koskeva pyyntö SAJL:n kurinpitomääräysten 6 §:n mukaisesti asianomaisen seuran välityksellä. Helsinki Wolverines ja A ovat 15.7.2019 antaneet vastineensa kurinpitäjälle. Kurinpitäjän päätöksessä 16.7.2019 on ilmoitettu A:n oikeudesta valittaa kurinpitopäätöksestä kurinpitovaliokuntaan. A on myös 19.7.2019 tällaisen valituksen tehnyt.


Kurinpitäjän päätös 16.7.2019 on perusteltu samoilla sääntökohdilla, joihin kurinpidon on vastinepyynnössä 13.7.2019 ilmoitettu perustuvan. Kurinpitäjän epävirallinen sähköposti ei ole osa kurinpitäjän päätöstä 16.7.2019, joten sähköpostilla ei ole asiassa merkitystä.


Toimivallan puuttuminen


Siinä tapauksessa, että toimitsijakiellon määräämistä koskeva asia olisi kurinpitäjän toimivallan puuttumisen vuoksi tullut jo alun perinkin käsitellä kurinpitovaliokunnassa, mahdollinen menettelyvirhe kurinpitäjän toimivallan puuttumisen vuoksi on korjaantunut kurinpitovaliokunnan tehtyä päätöksen toimitsijakiellosta ennen sen päättymistä.


Väite siitä, ettei kilpailusääntöjen kohdan 9.2.1.a mukaisesta menettelystä voida jälkikäteen rangaista, ellei ottelun päätuomari ole ottelun aikana antanut rangaistusta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä, on virheellinen. A:n sanktioitu menettely on tapahtunut puoliajalla tuomariston ollessa pukukopissa. Kysymys ei ole ollut pelitilanteesta eikä tuomaristolla ole edes ollut mahdollisuutta antaa A:n haastattelussa tapahtuneesta rangaistusta. Kurinpitosääntöjen kohdan 2 § c) perusteella kurinpitovaliokunnalla on tässä tilanteessa toimivalta rangaista A:ta.


Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti


Kurinpitovaliokunta ei ole muuttanut kurinpitäjän päätöksen 16.7.2019 perusteluja muutoin kuin katsomalla, että A:n menettely loukkasi myös kurinpitosääntöjen kohtia 2 § a) ja 2 § c). A:n oikeusturva ei ole tämän vuoksi vaarantunut. Tapahtumienkulusta ei ole annettu uutta selvitystä kurinpitovaliokuntaan eikä oikeusturvalautakuntaan.


Kurinpitoasian käsittelyn missään vaiheessa ei ole tapahtunut sellaista asia- tai menettelyvirhettä, että kurinpitopäätös tulisi kumota.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

A on SAJL ry:n annettua vastineensa valitukseen vastaselityksessään lausunut, että hän oli ennen TV-haastattelua vain ilmaissut erimielisyytensä eikä huutanut tuomareille pelikellon kulkuun liittyen.


A:n TV-haastattelussa käyttämät ilmaisut eivät olleet epäasiallista kielenkäyttöä eivätkä myöskään erotuomareiden asiatonta arvostelua eli epäurheilijamaista käyttäytymistä. Vain ensin mainitussa tapauksessa A:n sananvapautta voitaisiin ylipäätään rajoittaa ja hänelle määrätä kurinpitoseuraamus. Tulkittaessa SAJL ry:n säännöstöjä ja eettistä koodistoa on otettava huomioon jokaiselle kuuluvat perusoikeudet. Joukkotiedotusvälineellä tapahtuneessa viestinnässä sananvapautta voidaan rajoittaa vain siltä osin kuin se on välttämätöntä kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa (sananvapauslaki 1 § 2 mom.).


Asiassa on riidatonta, ettei yhden ottelun mittainen toimitsijakielto poikkea SAJL ry:n vakiintuneesta kurinpitokäytännöstä. Kurinpitoseuraamusta määrättäessä on kuitenkin tapahtunut useita, lopputulokseen vaikuttaneita menettelyvirheitä. Kurinpitovaliokunta on tehnyt menettelyvirheen käsitellessään kurinpitoasiaa laajemmin kuin mihin valittaja oli valituksessaan vedonnut.


Siinä tapauksessa, että A:n valitus hylätään, SAJL ry:n tulee vastata omista lautakuntakuluistaan ottaen huomioon kurinpitomenettelyssä tapahtuneet virheet, asian merkitys A:lle ja se, että A on taloudellisesti selvästi heikommassa asemassa kuin SAJL ry.


LAUSUMA PERUSTEINEEN

SAJL ry on lausumassaan paljoksunut A:n lautakuntakuluvaatimusta määrältään ja kiistänyt sen perusteeltaan siltä osin kuin kulut olivat syntyneet ennen oikeusturvalautakunnan käsittelyä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

KÄSITTELYRATKAISU


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta. Asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Asiaan osalliset eivät ole pyytäneet suullisen käsittelyn toimittamista.


PÄÄASIARATKAISU


Kysymyksenasettelu


Asiassa on kysymys siitä, onko kurinpitomenettelyssä tapahtunut sellaisia virheitä, että A:lle määrätty yhden ottelun toimitsijakielto, jonka hän on jo kärsinyt, on ollut perusteeton. Siinä tapauksessa, ettei asiassa ole ollut tällaisia menettelyvirheitä, kysymys on myös kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksistä eli siitä, onko A menetellyt epäurheilijamaisesti käyttäen asiatonta ja epäurheilijamaista kieltä ottelun puoliajalla pidetyssä TV-haastattelussa.


Onko A saanut perustellun päätöksen?


SAJL ry:n kurinpitomääräysten 7 §:n 1 kohdan mukaan kurinpitoasiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta toimittamalla päätös seuran liitolle antamaan viralliseen sähköpostiin.


A on muun muassa esittänyt, ettei kurinpitopäätöksistä ilmene, miltä osin hänen menettelynsä on arvioitu epäurheilijamaiseksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys on kurinpitoasiaan osallisen oikeudesta saada perusteltu päätös. Tämä asiaan osalliselle kuuluva perustavanlaatuinen vähimmäisoikeus antaa paitsi suojaa mielivaltaista päätöksentekoa vastaan myös mahdollistaa muutoksenhakuoikeuden käyttämisen. Oikeus saada perusteltu päätös on oikeusturvan yksi keskeisimmistä tekijöistä. Se pitää sisällään muun muassa sen, että kurinpitopäätöksissä on kuvattava mahdollisimman tarkoin arvioinnin kohteena oleva menettely tai käyttäytyminen ja ne säännökset, joita menettelyllä katsotaan rikotun. Oikeus saada perusteltu päätös samoin kuin oikeus tulla kuulluksi osaltaan turvaavat kurinpitomenettelyn kohteeksi joutuneen puolustautumismahdollisuuksia.


Ratkaisussa UOL 1/2018 oikeusturvalautakunta on katsonut, että kurinpitopäätökset olivat puutteelliset, koska niissä ei ollut kuvattu sitä menettelyä, jonka perusteella kurinpitoseuraamus oli määrätty. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin kyseisessä ratkaisussaan katsonut riittäväksi, että kurinpitotarkastelun kohteena olevan menettelyn kuvaus ilmeni muualta kuin itse päätöksestä. Kurinpitopäätöstä ei voitu pitää perusteettomana pelkästään sen sisällöllisen puutteen vuoksi, jos kurinpitoseuraamus oli määrätty niiden selvitetyiksi katsottujen tosiasioiden pohjalta, joista kurinpitomenettelyn kohteelle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Kyseisen ratkaisun kohteena olleessa asiassa kurinpitotarkastelun kohteena ollut menettely oli ilmennyt erotuomariliiton vaatimuksesta ja kirjoituksista, joiden johdosta valituksen kohteena ollut kurinpitomenettely oli tullut vireille.


Sen sijaan ratkaisussa UOL 2/2008, jossa on ollut kysymys tuomareiden arvostelemisesta kilpailutilanteessa valmentajan toimesta, oikeusturvalautakunta on katsonut, ettei määrätylle toimitsijakiellolle ollut perusteita, koska asiassa ei ollut kurinpitäjän toimesta selvitetty, millaista valmentajan epäurheilijamainen käyttäytyminen oli ollut.


Kurinpitomenettelyssä erotuomarin raportti antaa lähtökohtaisesti luotettavan perustan kurinpitoseuraamuksen määräämiselle (esim. UOL 8/2018). Tässä A:n asiassa erotuomarin raportissa ei kuitenkaan käsitellä A:n kielenkäyttöä TV-haastattelussa, joten sen arviointi, onko kurinpitomenettelyn kohde ollut riittävän selvästi A:n tiedossa, jotta hän on kyennyt puolustautumaan, on tehtävä kiinnittämällä huomiota kurinpitopäätösten perusteluihin.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kurinpitäjän päätökseen 16.7.2019 eikä kurinpitoasian valitusasteena ratkaisseen kurinpitovaliokunnan päätökseen 19.7.2019 ole kirjattu, mitä sellaista A:n on selvitetty TV-haastattelussa 11.7.2019 sanoneen, joka on ollut asiatonta ja epäurheilijamaista. Ensin mainitussa päätöksessä, jonka kurinpitovaliokunta on hyväksynyt, on kylläkin yleisellä tasolla todettu A:n ”selkeästi vihjaillen kyseenalaistaneen kellonkäyttäjien osaamisen ja puolueettomuuden”. Sen sijaan päätöksissä ei ole miltään osin selostettu sitä, mikä A:n kielenkäytössä erotuomareita kohtaan on ollut asiatonta ja epäurheilijamaista. Mitä ankarampi rangaistuslaji on kyseessä, sitä tärkeämpää olisi perustella sitä, mihin tekoon rangaistus perustuu. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kurinpitopäätöksissä itsessään ole A:n oikeusturvan edellyttämällä tavalla selostettu arvioitavana olevaa A:n käyttäytymistä.


Asiassa ei ole myöskään selvitetty, että A olisi saanut yksityiskohtaisen tiedon kurinpitomenettelyn kohteena olevasta käyttäytymisestään ennen kurinpitopäätösten antamista, esimerkiksi kuulemismenettelyn yhteydessä. Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 15/2018 katsonut, että asianmukaisesti suoritettuun kuulemiseen kuuluu muun muassa se, että kuulemispyynnössä on ilmoitettu kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko ja että käsiteltävänä oleva teko tai tapahtuma on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti. Kuulemispyynnössä tulisi myös riittävällä tavalla selostaa tai muuten esittää ne kurinpitomääräykset, joiden nojalla kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkitaan.


Tässä asiassa kurinpitäjän ja kurinpitovaliokunnan päätöksissä on mainittu se aineisto, johon kurinpitoarviointi on perustettu. Yhtenä tällaisena aineistona on ollut videotaltiointi A:n TV-haastattelusta. Oikeusturvalautakunnan arvioitavaksi tulee siten se, ilmeneekö kurinpitopäätöksistä ja niissä viitatusta videotaltioinnista yhdessä tulkittuna A:n kurinpitoseuraamukseen johtanut kellonkäyttäjien osaamisen ja puolueettomuuden kyseenalaistaminen sekä asiaton ja epäurheilijamainen kielenkäyttö erotuomareita kohtaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että mainittu videotaltiointi sisältää yhden minuutin mittaisen A:n TV-haastattelun, jossa A esittää kritiikkiä mainittuja ottelun toimitsijoita kohtaan. Huolimatta haastattelun sangen lyhyestä kestosta oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen epäselväksi erityisesti se, mikä A:n kielenkäytössä hänen puhuessaan tuomareiden toiminnasta on ollut asiatonta ja epäurheilijamaista.


A:n asiatonta ja epäurheilijamaista kielenkäyttöä ei ole nimenomaisesti kurinpitopäätöksissä yksilöity eikä kurinpitomenettelyn yhteydessäkään syntyneestä aineistosta tällainen ole ollut A:n toimesta vaivattomasti selvitettävissä tai pääteltävissä. Näin ollen A:n ei ole ollut myöskään mahdollista oikeudellisesti arvioida, millä tavoin hän on kurinpitovaliokunnan päätöksessä katsotuin tavoin rikkonut liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä (SAJL ry:n kurinpitomääräysten kohta 2 § 1 a), käyttäytynyt kilpailussa tai varsinaisen kilpailutoiminnan ulkopuolella tai muutoin epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti (SAJL ry:n kurinpitomääräysten kohta 2 § 1 c) taikka syyllistynyt liiton tai seuran etua vahingoittavaan toimintaan (SAJL ry:n kurinpitomääräysten kohta 2 § 1 h).


Videotallenteelta ilmenee, että A on ottelun erotuomareita kritisoidessaan sanonut muun muassa seuraavasti: ”Mutta muuten toi oli… toi, että jos tosta nyt tulee… että jos tosta sabotoidaan pelii vit- - tuomareiden toimesta”. Esimerkiksi kyseistä lausumaa olisi ollut perusteltua arvioida SAJL ry:n epäurheilijamaista käyttäytymistä ja kielenkäyttöä koskevien pelisääntöjen ja kurinpitomääräysten näkökulmasta. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut A:n ainut tuomareihin suunnattu kriittinen lausuma TV-haastattelussa. A:n tehtävänä kurinpitomenettelyssä ei ole ollut arvailla, mitkä hänen lausumistaan on katsottu kurinpitovaliokunnan päätöksessä täyttävän mitkäkin kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset.


Kurinpitäjä on 16.7.2019 kurinpitopäätöksestään erillään samana päivänä toimittanut päätöstään selittävän sähköpostin A:n seuran toimihenkilöille ja eräille muille tahoille. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei mainittu sähköposti ole ollut osa kurinpitopäätöstä eikä kurinpitovaliokunta ole sitä perusteluissaan erikseen maininnut. Näin ollen mainitulla viestillä ei ole kurinpitopäätösten perusteluja selventävää tai niiden puutteita poistavaa vaikutusta.


Lopputulos


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitovaliokunnan päätös on ollut puutteellinen. Päätöksessä ei ollut kuvattu sitä menettelyä, jonka perusteella kurinpitoseuraamus oli määrätty, mikä on perusteettomasti ja ratkaisevalla tavalla heikentänyt A:n puolustautumismahdollisuuksia. Perustetta toimitsijakiellon määräämiseen A:lle ei tästä syystä ole ollut. A:lle määrätty kurinpitoseuraamus on siten poistettava. Asian näin päättyessä lausunnon antaminen muista A:n valitusperusteista ei ole tarpeen.


Lautakuntakulujen korvaaminen


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


A:n valitus on menestynyt. SAJL ry on hävinnyt asian. Asian näin päättyessä SAJL ry:n kuluvaatimus on hylättävä.


A on vaatinut, että SAJL ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 4 857,50 eurolla korkoineen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että mainittu kulumäärä on arvonlisäveroton. Kuluvaatimukseen sisältyy 500 euron valitusmaksu ja 250 euron oikeusturvalautakunnan käsittelymaksu. A:lla on asian voittaneena oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin nojalla oikeus saada suorittamansa valitusmaksu palautetuksi. Oikeusturvalautakunta samalla suosittaa, että A:lle palautetaan 500 euron kurinpitovaliokunnan valitusmaksu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n kuluvaatimus toimenpiteiltään, käytetyltä ajaltaan ja tuntilaskutuksen määrältään yksilöimätön. Näin ollen oikeusturvalautakunta määrää SAJL ry:n korvaamaan A:n lautakuntakuluina saman 2 410 euron arvonlisäverottoman määrän kuin mitä SAJL ry on vaatinut A:lta. Ylimeneviltä osin A:n kuluvaatimus on hylättävä.


Oikeusturvalautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan lautakuntakulut korvataan ilman viivästyskorkoa (esim. UOL 11/2019). Näin ollen esitetty A:n korkovaatimus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 19.7.2019 kumotaan siltä osin kuin siinä on määrätty A:lle toimitsijakielto.


Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry velvoitetaan korvaamaan A:lle tämän lautakuntakulut 2 410 eurolla (alv 0 %).


Suomen Amerikkalaisen Jalkapallo Liitto ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                        Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                         Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Mikko Kohtala, Pekka Lindroos, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen.