25/2016 Jääkiekko Erotuomari - Erotuomarin tasoluokitus - Valituskelpoinen ratkaisu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 25/2016

6.10.2016    Diaarinro 13/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n erotuomarin tasoluokitusta koskeva ratkaisu


ASIA            

Erotuomarin tasoluokitus


MUUTOKSENHAKIJA

PA


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


ASIAN TAUSTAA

PA on Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n jäsenenä toiminut erotuomarina Suomen Jääkiekkoliiton järjestämissä otteluissa. PA oli 14.4.2016 yrittänyt nimetä itsensä niin sanotussa Taso-järjestelmässä olleeseen otteluun. Järjestelmä oli kuitenkin ilmoittanut hänelle, ettei häntä ollut luokiteltu tähän tehtävään eikä PA:n tämän vuoksi onnistunut tulla nimetyksi erotuomariksi sanottuun otteluun.


VALITUS PERUSTEINEEN

PA on vaatinut, että oikeusturvalautakunta toteaa erotuomareiden nimeämisessä käytettävän Taso-järjestelmän asettaneen hänet edellä kerrotussa tilanteessa muihin Helsingin Jääkiekkotuomareiden yhdistyksen jäseniin nähden eriarvoiseen asemaan, ja ettei sanottu järjestelmä sellaisenaan sovellu erotuomareiden nimeämiseen. Lisäksi hän on vaatinut, että lautakunta toteaa Taso-järjestelmän olevan myös henkilötietolain vastainen.


Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n säännöissä ei ole jäsenten luokitteluun oikeuttavaa kohtaa eikä Suomen Jääkiekkoliiton tai Suomen Jääkiekkoerotuomarien liiton puitesopimuksella voitu luoda sääntöjä tuomarikerhojen jäsenille. Koska luokittelu johtaa siihen, että yhdistyksen jäsenet ovat eriarvoisessa asemassa, on Taso-järjestelmä myös yhdistyslain vastainen.


Taso-järjestelmä on lisäksi henkilörekisteri ja sellaisena henkilötietolain vastainen, koska se ei täytä esimerkiksi henkilötietolaissa asetettua virheettömyysvaatimusta.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.

 

Tuomareiden luokitusjärjestelmän tarkoitus on helpottaa tuomareiden nimeämistä eri tasoisiin peleihin, koska niin pelien vaativuustaso kuin tuomareiden osaamistasokin vaihtelevat. Luokitus perustuu tuomarikouluttajien arviointiin erotuomarien soveltuvuudesta eri tasojen peleihin ja tuomarin tasoluokitus saattaa kauden aikana nousta tai laskea useaan eri kertaan.

 

VASTASELITYS

PA ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut

 

Onko asiassa annettu valituskelpoinen päätös?


Oikeusturvalautakunnassa on ensin kysymys siitä, onko asiassa annettu sellaista yhdistyksen ratkaisua, josta on mahdollista valittaa oikeusturvalautakuntaan.


Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sen sääntöjen 1 §:n mukaan toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


PA oli 14.4.2016 yrittänyt nimetä itsensä Jääkiekkoliiton käyttämässä niin sanotussa Taso-järjestelmässä olleeseen otteluun. Järjestelmä oli kuitenkin ilmoittanut hänelle, ettei häntä ollut luokiteltu tähän tehtävään eikä PA:n tämän vuoksi onnistunut tulla nimetyksi erotuomariksi sanottuun otteluun.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei erotuomareiden nimeämisessä käytetty tietojärjestelmä sinällään anna sellaista päätöstä, jota oikeusturvalautakunnan säännöissä on tarkoitettu. Kun tietojärjestelmän antama ilmoitus on kuitenkin perustunut liiton toimesta sinne syötettyihin tietoihin ja kun ilmoituksella on otettu kantaa PA:n oikeuteen tulla nimetyksi erotuomariksi tiettyyn otteluun, oikeusturvalautakunta katsoo, että PA:n valituksessa kerrottu Taso-järjestelmän ilmoitus on rinnastettavissa valituksen tutkimisen edellytyksenä olevaan yhdistyksen päätökseen. Tämän vuoksi oikeusturvalautakunta tutkii PA:n valituksen tältä osin.


Henkilötietolain vastaisuutta koskeva vaatimus


PA on valituksessaan lisäksi vaatinut, että oikeusturvalautakunta toteaa edellä kerrotun erotuomareiden Taso-järjestelmän olevan sellaisenaan henkilötietolain vastainen.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei PA:n henkilötietolain vastaisuutta koskevassa vaatimuksessa ole kuitenkaan kysymys sellaisesta yhdistyksen päätöstä koskevasta valitusasiasta kuin oikeusturvalautakunnan säännöissä on tarkoitettu. Näin ollen PA:n vaatimukset on jätettävä tältä osin oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


PA on käyttänyt erotuomareiden nimeämisessä käytettävää niin sanottua Taso-järjestelmää ja yrittänyt nimetä itsensä järjestelmässä olleeseen otteluun. Nimeäminen ei ole onnistunut, koska PA:n tasoluokitus ei ole riittänyt sanottuun peliin. PA:n valituksen johdosta kysymys on siitä, onko Jääkiekkoliitto sanottua järjestelmää ylläpitäessään asettanut PA:n toisiin erotuomareihin eli yhdistyksen jäseniin nähden eriarvoiseen asemaan ja näin tehdessään rajoittanut PA:n jäsenoikeuksia.


Sovellettavat säännökset


Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 8.1.1 on määrätty, että virallisissa otteluissa voivat erotuomareina toimia vain liiton hyväksymät erotuomarit, joilla on voimassaoleva SJL:n erotuomarikortti sekä SJL:n pelipassi. Pelipassi on pakollinen kaikille erotuomareille. Erotuomarikortin myöntäminen edellyttää, että henkilö on taidoiltaan ja ominaisuuksiltaan kykenevä toimimaan erotuomaritehtävissä. Päätöksen erotuomarikortin myöntämistä koskevassa asiassa tekee toimivaltansa puitteissa erotuomarikouluttaja, jonka päätös voidaan saattaa SJL:n erotuomarivaliokunnan käsiteltäväksi. SJL:n erotuomarivaliokunnan päätös asiassa on lopullinen.


Kilpailusääntöjen kohdan 8.2 mukaan erotuomaritehtävien nimeämisestä päättää SJL. Erotuomarikortin hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden erotuomaritehtävien hoitamiseen, mutta nimeäminen erotuomaritoimitsijatehtäviin perustuu SJL:n erotuomariorganisaation suorittamaan harkintaan.


Kohdissa 8.2.1, 8.2.3 ja 8.2.4 on määrätty erotuomareiden nimeämisestä maaotteluihin, kansainvälisiin otteluihin sekä muihin harjoitusotteluihin. Kohdan 8.2.2 mukaan Mestiksen, Mestiksen karsinnan, Mestiksen joukkueiden harjoitusotteluiden, Nuorten SM-liigan ja sen karsintojen, Suomi-sarjan ja sen karsintojen sekä Naisten SM-sarjan ja sen karsintojen erotuomarien nimeämisestä vastaa liiton erotuomaripäällikkö. Alueiden erotuomarikouluttajat vastaavat erotuomarien nimeämisestä miesten II divisioonan ja niiden karsintojen, Nuorten Mestiksen ja sen karsintojen, B- ja C-nuorten SM-sarjojen ja niiden karsintojen sekä B- ja C-nuorten Mestiksen otteluihin. Alueiden paikalliskouluttajat vastaavat yhdessä erotuomarikerhojen kanssa erotuomarien nimeämisestä muihin sarjoihin.


Erotuomareiden tasoluokittelusta 8 eri tasoon on sovittu Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistoimintasopimuksen kohdan 1.1 mukaan SJL vastaa tasoluokituksen määrittelystä tasot 4-6 ja 8. SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys vastaa erotuomarin tasoluokituksen määrittelystä tasot 1-3 SJL:n ohjeistuksen mukaisesti siten, että jokaiselle tuomarille on määritelty jäsenyhdistyksen toimesta sarjatasot, joilla tuomari voi tuomita. Sarjatasojen määritykset toimitetaan SJL:n alueen erotuomarivalmentajalle, joka hyväksyy tuomareiden sarjatasot ja tämän tasoluokituksen mukaan nimetään tai otetaan vastaan tehtävät. Erotuomarin tasoluokitus määritellään kauden päätyttyä viimeistään 1.6. mennessä. Erotuomareiden tasoluokitusta päivitetään ja ylläpidetään TASO-järjestelmässä. Kauden aikana tasoluokituksia ylläpidetään reaaliaikaisesti. Tasoluokituksen ylläpitämisestä tasoilla 4 – 6 vastaa SJL. Vastaavasti SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys vastaa tasojen 1-3 tasoluokituksien ylläpitämisestä.


Oikeusturvalautakunnan kannanotto


Asiassa on selvitetty, että erotuomarit virallisiin jääkiekko-otteluihin nimetään Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton paikallisyhdistysten ylläpitämässä niin sanotussa Taso-järjestelmässä kunkin ottelun tason ja järjestelmässä ylläpidettävän erotuomareiden tasoluokituksen perusteella. Erotuomarien nimeäminen otteluihin sanotussa Taso-järjestelmässä tapahtuu ottelun tason perusteella joko Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikön tai liiton alueiden erotuomarikouluttajien ja erotuomarikerhojen toimesta. Järjestelmää voi lisäksi käyttää itsenäisesti siten, että myös yksittäinen erotuomari voi nimetä itsensä järjestelmässä olevaan otteluun, mikä hänen Taso-luokituksensa riittää valitun ottelun tasoon.


Jääkiekkoliiton mukaan erotuomareiden luokitusjärjestelmän tarkoitus on helpottaa erotuomareiden nimeämistä eri tasoisiin peleihin, koska niin pelien vaativuustaso kuin erotuomareiden osaamistasokin vaihtelevat. Luokitus perustuu tuomarikouluttajien arviointiin erotuomarien soveltuvuudesta eri tasojen peleihin ja erotuomarin tasoluokitus voi kauden aikana nousta tai laskea useaan eri kertaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton Taso-järjestelmän ylläpitämiselle esittämät perusteet ovat hyväksyttävät. Lisäksi lautakunta toteaa, ettei Taso-järjestelmän käyttäminen erotuomareiden nimeämisessä loukkaa Suomen Jääkiekkoliiton, Suomen Jääkiekkotuomarien liiton tai sen paikallisten jäsenyhdistysten jäsenten yhdenvertaisuutta tai rajoita jäsenten jäsenoikeuksia. Jokaisella erotuomarilla, joka täyttää kilpailusääntöjen kohdassa 8.1 asetetut edellytykset, on oikeus toimia erotuomarina Jääkiekkoliiton virallisissa otteluissa. Kuten kilpailusääntöjen kohdassa 8.2 on lisäksi todettu, erotuomarikortin hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden erotuomaritehtävien hoitamiseen, mutta nimeäminen erotuomaritoimitsijatehtäviin perustuu Jääkiekkoliiton erotuomariorganisaation suorittamaan harkintaan.


PA ei ole 14.4.2016 onnistunut nimeämään itseään otteluun Taso-järjestelmässä, koska hänen tasoluokituksensa ei ole ollut siihen riittävän korkea. Näin ollen, ja kun asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että tasoluokitus olisi hänen osaltaan perustunut esimerkiksi siihen, että Jääkiekkoliiton erotuomariorganisaatio olisi käyttänyt kilpailusäännöissä määrättyä harkintavaltaansa väärin, on PA:n valituksessaan esittämä vaatimus hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                           Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Thomas Stenius, Kimmo Suominen ja Tom Hedkrok