6/2017 Kriketti Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 6/2017

3.3.2017      Diaarinro 33/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Krikettiliitto ry:n liigavaliokunnan ottelutuloksen mitätöimistä ja pisterangaistusta koskeva päätös 2.11.2016


ASIA           

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Finnish-Pakistani Cricket Club


KUULTAVA

Suomen Krikettiliitto ry


SUOMEN KRIKETTILIITTO RY:N LIIGAVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Krikettiliitto ry:n (jäljempänä Krikettiliitto) liigavaliokunta on päätöksellään 2.11.2016 määrännyt Finnish-Pakistani Cricket Clubin (jäljempänä FPC) häviämään 11.9.2016 Espoo CC -joukkuetta vastaan pelaamansa ottelun ja määrännyt FPC:n menettämään 16 sarjapistettä. Päätös on perustunut siihen, että FPC:n on katsottu peluuttaneen ottelussa 11.9.2016 pelioikeudetonta pelaajaa.


VALITUS PERUSTEINEEN

FPC on valituksessaan vaatinut, että Krikettiliiton liigavaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja että FPC:n vahvistetaan voittaneen ottelun 11.9.2016.


Perusteinaan FPC on lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on Krikettiliiton sääntöjen vastainen. Krikettiliiton liigavaliokunta on perustanut ratkaisunsa asiassa virheellisesti siihen, että myös ottelussa käytettävän sijaispelaajan tulisi olla rekisteröity pelaaja. Tämä vaatimus koskee sääntöjen mukaan vain joukkueiden varsinaisia pelaajia.


FPC oli saanut ottelussa 11.9.2016 sekä ottelun erotuomarin että vastustajajoukkueen kapteenin suostumuksen sille, että se saa käyttää sijaispelaajaa työkiireiden vuoksi kesken ottelun poistumaan joutuneen pelaajansa tilalla. Näin ollen kysymyksessä oleva pelaaja oli lisätty ottelukohtaiseen pelaajalistaan ja pelannut ottelussa, jonka FPC oli voittanut. Asiassa oli noudatettu Krikettiliiton sääntöjä. Krikettiliiton liigavaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös on siten virheellinen. 

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

Krikettiliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Krikettiliitto on lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on sääntöjen mukainen. Krikettiliitto noudattaa organisoidussa urheilutoiminnassa vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan vain lisenssin omaavat pelaajat voivat pelata liiton järjestämissä virallisissa otteluissa. Asiasta määrättään liiton säännöissä. Tämä sääntö on ollut voimassa jo vuodesta 2011 alkaen. Lisäksi liitto on todennut, että sillä on erikseen harrastajalisenssi niitä urheilijoita varten, jotka haluavat harrastaa lajia osallistumatta virallisiin liigaotteluihin.    


Kysymyksessä olevassa ottelussa FPC oli peluuttanut ottelun erotuomarin ja vastustajajoukkueen kapteenin suostumuksella sijaispelaajaa, jolla ei ollut ollut voimassa olevaa lisenssiä. Ottelun erotuomarin velvollisuuksiin ei kuulu ottelun aikana tarkastaa pelaajien lisenssitilannetta eikä tämä olisi ollut edes tosiasiassa mahdollista. Sekä erotuomari että vastustajajoukkueen kapteeni ovat voineet ottelun aikana olettaa, että sijaispelaajaksi esitetyllä pelaajalla on voimassa oleva liiton lisenssi. Vastuu lisenssin voimassa olosta on kysymyksessä olevan pelaajan joukkueella ja pelaajalla itsellään.


Liigavaliokunta tarkastaa ottelupöytäkirjat otteluiden jälkeen. Tässä yhteydessä tarkastetaan myös otteluissa pelanneiden pelaajien lisenssien voimassaolo. Mikäli ottelussa on pelannut pelioikeudeton pelaaja, tästä seuraa sääntöjen mukaan ottelun tuomitseminen hävityksi sekä 16 sarjapisteen menetys. Muuta rangaistusta ei voida sääntöjen mukaan määrätä. 


VASTASELITYS

FPC on Krikettiliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut valituksessa esittämänsä. Sovellettavaksi tulevissa Krikettiliiton liigaotteluita koskevissa säännöissä ei selvästi todeta, että lisenssivaatimus koskee myös sijaispelaajia. Krikettiliiton asiassa esittämä sääntötulkinta on ennalta-arvaamaton ja ristiriidassa sääntöjen yleisen hengen kanssa. Tulkinta on myös vakiintuneen käytännön vastainen. Sääntöjen mukaan ottelun erotuomari voi hyväksyä myös sellaisen pelaajan peluuttamisen, jolla ei ole lisenssiä. Epäselvässä tilanteessa sääntöjä on tulkittava niiden laatijan vahingoksi. 


LISÄLAUSUMA         

Krikettiliitto on toimittamassaan lisälausumassa todennut, että FPC:n on täytynyt olla tietoinen siitä, että sääntöjen mukaan kaikilla pelaajilla on oltava liigaotteluissa voimassa oleva lisenssi. Kaikkia seuroja oli tiedotettu muun ohella lisenssiä koskevasta vaatimuksesta 13.4.2016, minkä lisäksi FPC:lle oli vielä ennen pelikauden alkua 25.4.2016 lähetetty asiaa koskeva muistutusviesti, jossa oli korostettu lisenssin pakollisuutta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

FPC oli peluuttanut Espoo CC -joukkuetta vastaan 11.9.2016 pelatussa kriketin pääsarjatason liigaottelussa ottelun erotuomarin ja vastustajajoukkueen kapteenin suostumuksella sijaispelaajana sellaista pelaajaa, jolla ei ollut ollut voimassa olevaa pelaajalisenssiä. Krikettiliiton liigavaliokunta on katsonut, että kysymys on ollut liiton sääntöjen vastaisesta pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta, minkä vuoksi FPC on määrätty häviämään sanottu ottelu ja menettämään 16 sarjapistettä.  


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko valituksen kohteena oleva Krikettiliiton liigavaliokunnan päätös liiton sääntöjen vastainen.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Sovellettavaksi tulevien Krikettiliiton liigaotteluiden sääntöjen kohdan 1.2.2 mukaan ”Player names in team lists must be written as they have been submitted in the VALO player registration database; an incorrect or inaccurate player name on the team list may result in the team being found guilty of fielding an ineligible player. If any club/team is found guilty of fielding an ineligible player, then that club/team will forfeit the match – the points will be awarded to their opponents – and the offending team will receive a 16 point penalty. Club/team has no right of appeal regarding this decision.”


Sääntöjen kohdan 1.2.3 mukaan “New players may be added to a team squad at any time during the season. However, the new player must be officially registered within the VALO database not less than five days before he/she can play in the league.”


Sääntöjen sijaispelaajia koskevan kohdan 2.1 b mukaan “The umpires shall have discretion to allow, for other wholly acceptable reasons, a substitute fielder to act for a nominated player, at the start of the match, or at any subsequent time.”


Edelleen sijaispelaajia koskevan sääntöjen kohdan 2.2.3 mukaan “Substitute fielders shall only be permitted in cases of injury, illness or other wholly acceptable reasons. ‘Wholly acceptable reasons’ should be limited to extreme circumstances and should not include what is commonly referred to as a ‘comfort break’.”


Päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi

 

Edellä selostetuista Krikettiliiton liigaotteluita koskevista säännöistä ilmenee selvästi, että sellaisilla pelaajilla, joita ei ole kirjattu oikein Krikettiliiton ylläpitämään VALO-rekisteriin, ei ole oikeutta pelata liiton järjestämissä liigaotteluissa. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että Krikettiliiton kirjallisena todisteena esittämässä sähköpostiviestissä FPC:lle 25.4.2016 on nimenomaisesti kehotettu seuraa varmistamaan, että kaikki sen pelaajat ovat rekisteröity kauden alkaessa VALO-rekisteriin ja että kaikilla pelaajilla on krikettilisenssi. Samassa viestissä on myös todettu, että pelaajilla, joita ei ole rekisteröity, ei ole pelioikeutta sarjaotteluissa.


Sijaispelaajia koskevien sääntömääräysten osalta oikeusturvalautakunta esitetyn selvityksen perusteella katsoo, että liigaotteluiden sääntöjen sääntökohdassa 1.2.2 on tarkoitettu määrätä siitä, missä tilanteissa joukkueella on oikeus käyttää ottelun aikana pelaajaa, joka ei ole kuulunut joukkueen ennen ottelua nimettyyn pelaavaan kokoonpanoon. Tähän joukkueella on oikeus silloin, jos joku joukkueen pelaajista joutuu jättämään ottelun kesken hyväksyttävästä ennakoimattomasta syystä, kuten loukkaantumisen vuoksi. Sääntöjen kohdan 2.1 b perusteella ottelun erotuomarin harkintavallassa on tällöin sen arvioiminen, onko pelaajan vaihtamiseen kesken ottelun säännöissä tarkoitettu hyväksyttävä syy. Tässä sääntökohdassa ei kuitenkaan ole määrätty siitä, että erotuomarilla olisi valta yksin tai vastustajajoukkueen suostumuksella sallia ilman voimassa olevaa lisenssiä olevan rekisteröimättömän pelaajan osallistuminen Krikettiliiton alaiseen kilpailutoimintaan edes poikkeuksellisesti sijaispelaajana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellyttämällä kilpailutoimintaan osallistuvalta pelaajalta lisenssin hankkimista joukkueurheilussa tavoitellaan tavanomaisesti ensinnäkin sitä, että lisenssin hankkimalla pelaaja sitoutuu toiminnassa noudatettaviin sääntöihin. Toiseksi lisenssin hankkiminen merkitsee yleensä sitä, että pelaaja tulee liiton määrittelemän ja riittäväksi harkitseman vakuutusturvan, jolla suojataan pelaajaa itseään, mutta myös tämän kanssapelaajia ja muita kilpailutoimintaan osallistuvia, piiriin. Näistä syistä järjestäytyneeseen urheilutoimintaan osallistuminen edellyttää lähes poikkeuksetta jonkinlaisen kilpailu- tai pelaajalisenssin hankkimista.


Näiden seikkojen perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että sovellettavia Krikettiliiton sääntöjä on tulkittava siten, että pelioikeuden saadakseen kaikkien liigaotteluun osallistuvien pelaajien on tullut hankkia Krikettiliiton krikettilisenssi. Velvollisuus rekisteröityä ja hankkia lisenssi on siten koskenut myös sijaispelaajia.


Lisäksi FPC on valituksessaan esittänyt, että Krikettiliiton liigavaliokunnan edellä perustelluksi katsottu sääntötulkinta on vakiintuneesta käytännöstä poikkeava. Näyttönä tästä FPC on esittänyt toisen joukkueen edustajan ilmoituksen, jonka mukaan sijaispelaajan tulee edustaa kriketissä samaa seuraa, jonka vakituista pelaajaa hän sijaistaa, mutta pelaajan ei välttämättä tarvitse olla lisenssin omaava rekisteröity pelaaja.


Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että muu asiassa esitetty selvitys ei tue sellaista johtopäätöstä, jonka mukaan rekisteröimättömien pelaajien käyttäminen sijaispelaajina olisi ainakaan nykyisten sääntöjen voimassa ollessa ollut säännöistä poikkeava hyväksytty käytäntö. FPC ei ole valituksessaan eikä vastaselityksessään esittänyt poikkeavasta ratkaisukäytännöstä yksilöidysti esimerkkiä tai mitään muutakaan selvitystä. Oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että liigavaliokunnan kysymyksessä oleva sääntötulkinta olisi vakiintuneen ratkaisukäytännön vastainen.


Johtopäätös


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt, että Krikettiliiton liigavaliokunnan muutoksenhaun kohteena oleva päätös olisi liiton sääntöjen vastainen. Näin ollen valitus on hylättävä. 


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Kimmo Suominen.