31/2023 Muodostelmaluistelu – Yhdistys – Joukkuevalinta - Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Yhdenvertaisuus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 31/2023
27.7.2023                                 
Diaarinro 23/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Oulun Luistelukerho ry:n Linnaea Borealis -muodostelmaluistelujoukkueen lakkauttamista koskeva päätös sekä Lyra Borealis -joukkueen joukkuevalinta kaudelle 2023 – 2024


ASIA

Muodostelmaluistelu – Yhdistys – Joukkuevalinta – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Yhdenvertaisuus

 

MUUTOKSENHAKIJAT

A
B
C

 

KUULTAVA

Oulun Luistelukerho ry       

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Valittajat ovat olleet Oulun Luistelukerho ry:n muodostelmaluistelun kansallinen Linnaea Borealis -nimisen juniorijoukkueen jäseniä kaudella 2022 – 2023.

Oulun Luistelukerho ry:n puheenjohtaja ja muodostelmaluisteluvalmentajat ovat 13.3.2023 lähettäneet tiedotteen, jossa on mainittu, että Linnaea Borealis -joukkue oli päätetty lakkauttaa kauden 2022 – 2023 päättyessä Oulun Luistelukerhon hallituksen ja muodostelmaluistelun valmentajien yhteisellä päätöksellä. Tiedotteen mukaan Oulun Luistelukerhon hallitus tuki valmentajien esitystä joukkueen lakkauttamisesta kuultuaan ensin valmentajia. Tiedotteessa on myös todettu, että Linnaea Borealis -joukkueen tilalle seuraan perustetaan täysin uusi kansallinen juniorijoukkue. Edelleen tiedotteessa on ilmoitettu 20.3.2023 järjestettävistä testijäästä ja oheisharjoituksesta, joiden jälkeen ilmoitetaan, ketkä on valittu uuteen joukkueeseen.

Valittajat osallistuivat testijäälle ja kukin heistä täytti oheisharjoituksen ohessa tehdyn kyselyn, jossa valittajat ilmaisivat halunsa ja motivaationsa jatkaa luistelua kansallisen sarjan juniorijoukkueessa. Valittajille oli myöhemmin ilmoitettu sähköpostitse, ettei heitä ollut valittu uuteen joukkueeseen.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

Valittajat ovat vaatineet, että Oulun Luistelukerho velvoitetaan ottamaan heidät kansallisen sarjan Lyra Borealis -juniorijoukkueeseen sekä että seura velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa.

Valittajat olivat 13.3.2023 saaneet yllättäen tiedon siitä, että muodostelmaluistelun kansallisen tason Linnaea Borealis -joukkue lopetetaan ja muodostetaan uudelleen. Samalla kerrottiin uuden joukkueen muodostamisen kriteereistä, jotka olivat epäselvät eivätkä sisältäneet urheilullisia kriteereitä. Valittajat olivat osallistuneet 20.3.2023 pidettyihin testijää- ja oheisharjoitustilaisuuksiin ja olivat kukin osaltaan täyttäneet kyselyn, jossa olivat ilmaisseet halunsa ja motivaationsa jatkaa luistelua kansallisen sarjan juniorijoukkueessa.

Torstaina 23.3.2023 valmentajilta tulleen viestin perusteella valittajia ei ollut valittu uuteen joukkueeseen, vaan sen sijaan heille oli tarjottu mahdollisuutta osallistua kerran viikossa edistyneiden luistelijoiden tekniikkaharjoituksiin. Käytännössä tämä tarkoitti muodostelmaluisteluharrastuksen päättymistä. Asiasta pidettiin 11.4.2023 palaveri, johon osallistuivat Oulun Luistelukerhon hallitus, STLL:n seuratoiminnan kehittäjä sekä neljä valmentajaa. Lisäksi paikalla olivat valittajat huoltajineen. Palaverin jälkeisenä päivänä seuran puheenjohtaja oli lähettänyt valittajille sähköpostiviestin, jossa luistelijoille edelleen tarjottiin paikkaa tekniikkaryhmässä.

Oulun Luistelukerhon päätös loukkasi olennaisesti valittajien yhdenvertaisuutta sekä jäsenoikeuksia. Heillä ei ollut käytännössä mahdollisuutta jatkaa muodostelmaluisteluharrastustaan. Lähin vastaava seura sijaitsi sadan kilometrin päässä. Seura oli myös epäonnistunut kommunikoinnissaan valittajien huoltajien kanssa. Mikäli valittajat olivat käyttäytyneet epäasiallisesti, seuran olisi tullut olla yhteydessä vanhempiin ja pyrkiä tilanteen korjaamiseen. Luistelijoita ei ollut puhutettu mahdollisista ongelmista koko kauden aikana lukuun ottamatta mahdollisia yksittäisiä huomautuksia. Vanhempiin oli oltu vain kerran yhteydessä Whatsapp-viestillä. Kyse oli ollut siitä, että kahdeksan joukkueen jäsentä oli ”kahden viikon säännön” aikana eli kilpailuja edeltäneiden kahden viikon aikana osallistunut juhliin, joissa oli ollut alkoholia. Valittajien alkoholinkäyttöä ei ollut todistettu. Valmentajien esittämät perusteet joukkuevalinnoille olivat epäselvät. Selvää ei ollut sekään, kuka päätöksen oli tehnyt ja missä järjestyksessä.

Yhteinen keskustelutilaisuus oli järjestetty 11.4.2023. Palaverin jälkeisenä päivänä seuran puheenjohtaja oli lähettänyt sähköpostiviestin, jossa luistelijoille edelleen oli tarjottu paikkaa tekniikkaryhmässä.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Oulun Luistelukerho ry on vastauksessaan katsonut, ettei asia kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Valittajia ei ollut erotettu eikä heidän jäsenoikeuksiaan ollut rajoitettu. Valittajille oli tarjottu mahdollisuus harrastaa muodostelmaluistelua Oulun Luistelukerhon tekniikkaryhmässä 1 – 2 kertaa viikossa kauden 2023 – 2024 ajan, ja heillä oli yhdenvertaiset mahdollisuudet pyrkiä Oulun Luistelukerhon joukkueisiin kaudelle 2024 – 2025 kuin muillakin Oulun Luistelukerhon jäsenillä taikka esimerkiksi luistelun lopettaneilla tai muista seuroista pyrkivillä luistelijoilla. Muodostelmaluistelun tekniikkaryhmässä harrastavat luistelijat olivat Oulun Luistelukerhon täysivaltaisia jäseniä.

Toissijaisesti Oulun Luistelukerho on vaatinut, että valitus hylätään. Linnaea Boralis -joukkue oli kansallinen juniorijoukkue, joka harjoitteli kolme kertaa viikossa. Joukkue osallistui kaudella 2022 – 2023 viiteen, Suomessa järjestettyyn muodostelmaluistelukilpailuun. Kilpailut järjestetään pääosin Etelä-Suomessa, mikä nostaa joukkueen luistelijoiden kausimaksut noin 2 200 – 2 700 euroon. Perheiden rahallinen panostus joukkueessa harjoittelemiseen on valtavan suuri, mikä oli lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin lisäksi yksi merkittävä peruste järjestää harjoitusolosuhteet kaikille harrastajille mielekkäiksi ja turvallisiksi. Linnaea Borealis -joukkueen luistelijoilla oli ollut haasteita noudattaa Oulun Luistelukerhon taitoluistelijan oppaassa mainittuja luistelijan pelisääntöjä. Sääntöjen toistuvat noudattamatta jättämiset olivat vaikeuttaneet valmentajien työtä ja motivoituneiden luistelijoiden harrastamista, luoneet turvattomuuden tunnetta ja johtaneet muun muassa siihen, että jotkut luistelijat olivat lopettaneet harrastuksen. Oulun Luistelukerho on lasten ja nuorten Tähtiseura, mikä edellyttää joukkueen omien sääntöjen kirjaamista ja joukkueen jäseniltä niiden noudattamista. Valittajien olisi heidän ikänsä huomioon ottaen tullut pystyä ymmärtämään tekojensa merkitys.

Kaikilla luistelijoilla oli mahdollisuus osallistua kahdesti kaudessa kehityskeskusteluihin, joihin myös huoltajilla oli mahdollisuus osallistua. Valittajista C oli syksyllä 2022 saanut palautetta omasta toiminnastaan joukkueessa, mutta kieltäytynyt kehityskeskustelusta tammi – helmikuussa 2023. A ja B olivat kieltäytyneet molemmista kehityskeskusteluista.

Päätös siitä, että valittajat oli jätetty valitsematta Lyra Borealis -joukkueeseen, oli tehty oikein perustein. Keskeisenä valintakriteerinä oli joukkueessa toimiminen ja joukkuehengen rakentaminen. Valittajat olivat olleet harjoituksissa lähinnä keskenään. He olivat vastoin sääntöjä 3.12.2022 osallistuneet kotibileisiin, joissa oli ollut alkoholia, ja kilpailumatkalla 10. – 11.12.2022 he olivat toimineet epäasianmukaisesti. Lisäksi he olivat muun muassa olleet huomattavan paljon poissa harjoituksista ja käyttäytyneet epäasiallisesti joukkuetovereitaan sekä valmentajia kohtaan. Kahden valittajan käyttäytymiseen oli tuloksetta yritetty puuttua jo keväästä 2021 alkaen.

Keskusteluyhteys sekä luistelijoihin että vanhempiin oli ollut haastava. Valituksen tehneistä luistelijoista A:n ja B:n vanhemmat olivat käyttäytyneet epäasiallisesti valmentajia kohtaan useampaan otteeseen, mikä oli herättänyt pelkoa valmentajissa. Lisäksi he olivat mitätöineet kaikki valmentajien yhteydenotot ja hyväksyneet lapsiensa käyttäytymisen, ja kaikki syy oli vieritetty valmentajien niskaan. Harjoituksissa oli ollut paikalla aina useampi kuin yksi valmentaja, jotka olivat olleet sitä mieltä, että valittajien käytös oli ollut haastavaa, harjoituksiin kuulumatonta ja epäsopivaa niin joukkuetta, yksittäisiä luistelijoita kuin valmentajiakin kohtaan.

                         

VASTASELITYS

Valittajat ovat antaneet vastaselityksen asiassa toistaen valituksessaan esitetyn sekä todeten muun ohella seuraavan.

Luistelijoiden kesken kauden tapahtuneet lopettamiset olivat tiettävästi johtuneet osittain valmentajista ja osittain henkilökohtaisista syistä, eivät valituksen tehneistä luistelijoista.

Tekniikkaryhmä ei ollut muodostelmaluistelua, vaan mahdollisuus käydä opettelemassa luistelua. Seura ei tarjonnut luistelijoille todellista mahdollisuutta jatkaa harrastustaan. Lisäksi tekniikkaryhmään ei edes tarjottu paikkaa kenellekään, vaan sinne mentiin omalla ilmoituksella.

Seuran vastauksesta ei käynyt ilmi, miten valittajat olivat epäonnistuneet joukkuevalinnassa, vaan siinä keskityttiin asioihin, jotka liittyivät laajemmin joukkueessa ilmenneisiin ongelmiin, joista kolmea luistelijaa syytettiin. Luistelijat tai vanhemmat eivät olleet tietoisia Taitoluistelijan oppaasta. Mitä tuli kehityskeskusteluihin ja osallistumatta jättämiseen, luistelijoille oli ilmoitettu, että osallistuminen oli vapaaehtoista. Joulukuun kisamatkan tapahtumista oli tiedotettu vanhempia vasta 11.4.2023 pidetyssä palaverissa. Luistelijoita oli puhutettu 12.12.2022 sekä 3.12.2022 järjestettyjen kotibileiden että kisamatkan 10. – 11.12.2022 tapahtumien johdosta.

Seuran esittämät väitteet valittajien käytöksestä olivat osittain valheellisia ja parhaimmillaankin kärjistettyjä ja liioiteltuja.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Oulun Luistelukerho ry on 13.3.2023 ilmoittanut päättäneensä, että Linnaea Borealis -luistelujoukkue lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi Lyra Borealis -niminen joukkue. Luistelukerho on päätöksellään jättänyt valitsematta valittajat uuteen joukkueeseen. Oikeusturvalautakunnan on arvioitava, onko tehdyillä päätöksillä rajoitettu valittajien jäsenoikeuksia seurassa rajoitettu epäasiallisella tai yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastaisella tavalla.

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 c ja d kohtien mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Näin ollen lautakunnalla on toimivalta valituksen käsittelyyn sääntöjensä 2 §:n 1 c ja d kohtien rajoissa.

Arvioinnin lähtökohdat

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole kysymys yhdistyksestä erottamisesta, vaan siitä, että valittajia ei ole valittu yhdistyksen alaisuudessa toimivaan joukkueeseen.

Asiassa ei ole ilmennyt, että yhdistyksen säännöissä olisi määrätty siitä, millä perusteilla luistelijat joukkueisiin valitaan. Tilannetta on siten tarkasteltava yhdistyslain säännösten sekä yhdistyksen sääntöjä alemmanasteisten joukkueen sisäisten sääntöjen, viestinnän ja tehtyjen päätösten perusteella.

Yhdistyslain 33 §:n 2 momentista ilmenee, että yhdistyksen päätös on mitätön, jos se vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka jos se sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen jäsenen oikeuksia voidaan rajoittaa yhdistyslain vastaisesti yhdistyksen toimielimen nimenomaisella päätöksellä. Kielletty jäsenoikeuksien rajoittaminen voi kuitenkin perustua myös muunlaiseen yhdistyksen jäseneen kohdistuvaan menettelyyn tai päätöksentekoon, kuten joukkuevalintoihin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpaurheilua harjoittavassa seurassa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Urheiluseura voi sille kuuluvan yhdistysautonomian ja harkintavaltansa rajoissa päättää, ketkä pelaajat tiettyyn seuran joukkueeseen valitaan, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata (ks. UOL 1/2004, UOL 21/2015, UOL 27/2016 ja UOL 18/2023). Seuran jäsen voidaan siten jättää valitsematta tiettyyn joukkueeseen ilman, että valintapäätös olisi lähtökohtaisesti mitätön. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi siten olla kysymys esimerkiksi silloin, jos jäsenoikeuksien rajoittaminen on vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jos päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta.

Sen lisäksi, että perustuslain 6 §:n 2 momentissa kielletään eri asemaan asettaminen ilman hyväksyttävää syytä muun muassa mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, mainitun säännöksen 3 momentissa säädetään, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 60/1991) 12 artiklan 1 kappaleen mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, tulee taata oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Näiden 12 artiklan takaamien oikeuksien tarkoituksena on korostaa lapsen roolia aktiivisena toimijana sekä tällä tavoin varmistaa, että kaikissa lasta koskevissa toimissa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (UOL 1/2004) katsonut, että lapsen mielipiteen selvittäminen täytyy ottaa huomioon myös urheiluseurojen toiminnassa. Ratkaisussa on todettu, että kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa on otettava huomioon lasten etu. Lapsen oma mielipide on selvitettävä ja sitä on mahdollisuuksien mukaan kunnioitettava. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään usein painottanut myös sitä, että lasten ja nuorten urheilua koskevissa päätöksissä tulee korostuneesti ottaa huomioon heidän etunsa ja pyrkiä välttämään toimia, jotka vähentävät lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa urheilua yhdistyksissä (ks. esim. UOL 2/2021). Harrastusmahdollisuudet toteuttavat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 31 artiklassa jokaiselle lapselle turvattua oikeutta kulttuuriin, taiteeseen sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan turvallisessa ympäristössä.

Oulun Luistelukerho ry:n toimintasääntöjen 2 §:n mukaan seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta ensisijaisesti taitoluistelun alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Sääntöjen 3 §:n mukaan seura toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tarjoamalla kilpailutoimintaa sekä harjoitus- ja valmennustoimintaa.

Luistelukerho on lisäksi vedonnut Oulun Luistelukerhon Taitoluistelijan oppaaseen, jossa annetaan ohjeita muun muassa käyttäytymisestä harjoituksissa ja niiden ulkopuolella.

Oikeusturvalautakunnan arviointi tässä asiassa

Oulun Luistelukerho on lausunut, että uuden kauden alkaessa jokaiseen kilpailevaan muodostelmaluistelujoukkueeseen valitaan sillä hetkellä sopivimmat luistelijat. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällaista valintamenettelyä voidaan sinänsä pitää varsin tavanomaisena tavoitteellisessa joukkueurheilutoiminnassa. Tämänkaltaisessa kilpailutilanteessa yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää ensinnäkin, että valintakriteerit ovat riittävän selvät ja niistä tiedotetaan urheilijoille asianmukaisesti. Tässä tapauksessa on riidatonta, että Oulun Luistelukerhon 13.3.2023 päivätyssä tiedotteessa on ilmoitettu Linnaea Borealis -joukkueen lakkauttamisesta, uuden kilpailujoukkueen perustamisesta, testijään ja oheisharjoituksen ajankohdasta sekä muista valintaan vaikuttavista kriteereistä.

Valittajat ovat esittäneet, etteivät valinnat olleet perustuneet urheilullisille valintaperusteille. Kuten oikeusturvalautakunta on aiemmassa ratkaisukäytännössään todennut, joukkueen valinnan tulee tapahtua urheilijan taitoihin ja joukkueen kokonaisuuteen liittyvillä hyväksyttävillä urheilullisilla kriteereillä, ja valinnan tulee olla myös ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hyväksyttävä. Oikeusturvalautakunta tarkastelee valituksen kohteena olevaa päätöstä siitä näkökulmasta, onko päätös tehty urheilullisin tai muutoin hyväksyttävin vai epäasiallisin ja kielletyin perustein. (Ks. esim. UOL 18/2023.)

Yksittäisen luistelijan urheilullisten taitojen arviointi ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (ks. UOL 18/2023) on todettu, että joukkueurheilussa urheilijoiden arviointi ja joukkueen valintaa koskeva päätöksenteko kuuluvat tavallisesti joukkueen valmentajan toimivaltaan. Lisäksi joukkueen kokoonpanoa koskeviin valintoihin vaikuttavat yksittäisen urheilijan taitojen lisäksi myös muut joukkueen jäsenet sekä joukkue kokonaisuutena.

Oikeusturvalautakunta katsoo asiassa tulleen näytetyksi, että Linnaea Borealis -joukkue oli lakkautettu kauden 2022 – 2023 päättyessä, ja sen tilalle oli perustettu uusi joukkue, jossa on lakkautettuun joukkueeseen verrattuna muitakin urheilijavaihdoksia kuin valittajat. Kysymys ei siten ole ollut siitä, että valittajat olisi erotettu joukkueesta tai seurasta, vaan aidosti uuden joukkueen perustamisesta ja siihen liittyneestä joukkuevalinnasta.  Tässä tapauksessa uutta joukkuetta valittaessa valmentajat ovat antaneet merkitystä muun ohella luistelijan harjoittelumotivaatiolle ja kyvylle joukkueessa toimimiseen. Lautakunta pitää mainittuja kriteerejä hyväksyttävinä erityisesti, kun otetaan huomioon, että Linnaea Borealis -joukkue oli jouduttu lakkauttamaan joukkuehengen ongelmien vuoksi. Oulun Luistelukerho ry on vastauksessaan tuonut esiin valittajien käyttäytymiseen liittyneitä ongelmia, jotka olivat osaltaan vaikuttaneet joukkuevalintapäätökseen. Valittajat ovat vastaselityksessään muun ohella lausuneet eräistä kohdista, että esiin tuodut ongelmat olivat koskeneet muitakin luistelijoita kuin valittajia.

Valmentajalle kuuluvaan laajaan harkintavaltaan nähden oikeusturvalautakunnalla ei ole tässä tapauksessa riittäviä perusteita katsoa, että joukkuevalintaa koskeva päätös olisi tehty kielletyillä perusteilla. Erikseen oikeusturvalautakunta toteaa, ettei joukkuevalinnassa ole ollut kyse kurinpitomenettelystä. Siten valittajien väitteillä epäonnistuneesta kommunikaatiosta huoltajien kanssa ei ole joukkuevalinnan hyväksyttävyyden arvioinnissa välitöntä merkitystä.

Valittajat ovat myös katsoneet Oulun Luistelukerhon päätöksen ja joukkuevalinnan loukkaavan valittajien yhdenvertaisuutta ja rajoittavan perusteettomasti heidän jäsenoikeuksiaan. Perusteinaan he ovat lausuneet, että lähin vastaavanlainen seura sijaitsee sadan kilometrin päässä ja päätös merkitsee siten heidän osaltaan monivuotisen muodostelmaluisteluharrastuksen päättymistä. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että seura on voinut järjestellä joukkueita uudelleen ja lakkauttaa Linnaea Borealis -joukkueen joukkueessa ilmenneiden ongelmien perusteella. Valittajilla oli ollut samanlainen mahdollisuus kuin muilla luistelijoilla osallistua kauden päättyessä järjestettyyn joukkuevalintaan. Lisäksi valittajilla oli ollut mahdollisuus harrastaa muodostelmaluistelua Oulun Luistelukerhon tekniikkaryhmässä kauden 2023 – 2024 ajan. Vaikka tekniikkaryhmän ei ole väitettykään vastaavan kilpailuryhmää, oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Oulun Luistelukerhon päätös Linnaea Borealis -joukkueen lakkauttamisesta tai joukkuevalinta ole loukannut valittajien yhdenvertaisuutta tai rajoittanut heidän jäsenoikeuksiaan kielletyllä tavalla. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole riittäviä perusteita päätöksen kumoamiseen.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

                           

Kristiina Rintala                                                
puheenjohtaja   

Paula Klami-Wetterstein
sihteeri

                                               

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Timonen ja Juha Viertola