8/2008 Golf: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 8/2008

1.4.2008            Diaarinro 12/2007  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Helsinki City Golf ry:n hallituksen päätös 27.11.2007, jolla Jukka Liukkonen on erotettu yhdistyksestä 


ASIA 

Yhdistyksestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA

Jukka Liukkonen 


KUULTAVA

Helsinki City Golf ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Helsinki City Golf ry:n (seura) hallitus on päätöksessään 27.11.2007 todennut, että Jukka Liukkonen erotetaan seurasta epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi. Liukkonen oli pelannut laajennetulla pelioikeudella enemmän kuin, mihin hänellä oli ollut oikeus. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Liukkonen on valituksessaan vaatinut, että seuran päätös hänen erottamisestaan kumotaan.

Liukkosen erottaminen seuran jäsenyydestä perustui Paloheinä Golf Oy:n rajattujen pelioikeuksien luovuttamiseen Helsinki City Golf ry:n jäsenille ja näiden pelioikeuksien väärinkäyttöön. Kortti oli vastikkeellinen ja mahdollisti pelaamisen neljä eri kertaa nimetyillä kentillä. Pelikorttien väärinkäytöstä ei ollut määrätty sanktioita seuran säännöissä. Liukkonen oli pelannut ylimääräisiä kierroksia. Rike olisi tullut käsitellä pelikorttien myöntäneen Paloheinä Golf Oy:n toimesta eikä Helsinki City Golf ry:n hallituksessa.

Päätöksentekoon Helsinki City Golf ry:n hallituksessa oli osallistunut Paloheinä Golf Oy:n toimitusjohtaja, vaikka hän oli ollut esteellinen. Liukkosta ei ollut myöskään asianmukaisesti kuultu ennen päätöksen tekemistä. Erottamista koskeva päätös olisi tullut tehdä myös yhdistyksen kokouksessa eikä hallituksessa. Hallituksen pöytäkirjan otetta ei ollut myöskään toimitettu Liukkoselle. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Helsinki City Golf ry on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Erottaminen oli tapahtunut yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Liukkosen menettely oli ollut epäurheilijamaista ja aiheuttanut seuralle huomattavaa vahinkoa. Liukkonen oli pelannut neljän pelikerran kortilla ainakin seitsemän pelikertaa. Liukkonen oli käyttänyt pelikenttien henkilökunnan erehdystä hyväkseen ja menettely oli ollut tahallista. Liukkosen menettelyn seurauksena seuran maine oli tahrautunut neljällä pelioikeuskentällä ja seuran kotikentällä. Myös seuran jäseniltä oli tullut ilmoituksia Liukkosen menettelyn johdosta.

Liukkosta oli kuultu ennen päätöksen tekemistä. Liukkosella oli ollut hyvin aikaa ennen kuulemista ja kuuleminen oli toteutettu puhelimitse siten, että seuran hallituksen puheenjohtaja oli kuullut Liukkosta. Kuulemisen jälkeen hallitus erotti Liukkosen. Paloheinä Golf Oy:n toimitusjohtaja ei ollut myöskään esteellinen käsittelemään asiaa Helsinki City Golf ry:n hallituksessa. 


VASTASELITYS

Liukkonen on seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että häntä ei ollut kuultu asianmukaisesti ennen erottamista. Liukkosen menettely ei ollut epäurheilijamaista eikä seura ollut näyttänyt, että Liukkosen menettelystä olisi ollut sille vahinkoa. Erottaminen oli tapahtunut yhdistyslain ja seuran sääntöjen vastaisesti. Lisäksi kaikkia henkilöitä, jotka olivat pelanneet ylimääräisiä kierroksia, ei ollut erotettu. Menettely erottamisasiassa ei ollut ollut oikeudenmukainen.

Liukkonen oli myöntänyt pelanneensa enemmän kierroksia kuin oli ollut sallittua. Ylimääräisiä pelikierroksia oli kuitenkin ollut kolme eikä seitsemän niin kuin seura oli harhaanjohtavasti maininnut. Näyttöä seitsemästä ylimääräisestä kierroksesta ei ollut. Liukkonen oli pyrkinyt keskustelemaan asiasta Paloheinä Golf Oy:n edustajan kanssa, jolle asia kuului, mutta keskustelu ei ollut onnistunut. Ylimääräisten pelikierrosten pelaaminen ei ollut seuran asia, vaan kuului Paloheinä Golf Oy:lle eikä seurasta erottaminen taas kuulunut Paloheinä Golf Oy:lle.   


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Paloheinä Golf Oy oli kesällä 2007 tarjonnut Helsinki City Golf ry:n jäsenille 50 euron korvausta vastaan pelikorttia, joka oikeutti neljään 18 reiän kierrokseen neljällä eri kentällä.Liukkonen Helsinki City Golf ry:n jäsenenä oli hankkinut mainitun pelikortin ja pelannut neljän kierroksen sijasta ainakin kuusi tai seitsemän kierrosta. Seura erotti tekemällään päätöksellä Liukkosen tämän menettelyn johdosta.

Kysymys on lautakunnassa ensinnäkin seurassa noudatetun erottamismenettelyn oikeellisuudesta. Toiseksi kysymys on siitä, onko Liukkonen voitu erottaa seuran jäsenyydestä Liukkosen edellä selostetun menettelyn johdosta. 


Toimivalta

Liukkonen on valituksessaan väittänyt, että jäsenen erottamisesta pitää jättää yhdistyksen päätettäväksi, vaikka hallituksella olisi siihen valta.

Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Näin ollen yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että erottamisesta päättää hallitus.

Helsinki City Golf ry:n sääntöjen 7 §:stä ilmenee, että seuran hallituksella on toimivalta erottaa jäsen seurasta. Täten Liukkosen erottamista koskeva asia on voitu käsitellä ja ratkaista seuran hallituksessa. Tältä osin menettely on ollut sääntöjen mukaista. 


Kuuleminen

Liukkonen on valituksessaan väittänyt, ettei seuran hallitus ollut häntä asianmukaisesti kuullut ennen seurasta erottamista. Yhdistyslain 15 §:n 2 momentin mukaan, jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Laissa ei ole tarkemmin säädetty, millä tavoin tilaisuus selityksen antamiseen tulee jäsenelle varata. Lautakunta toteaa, että tilaisuus selityksen antamiseen tulee varata etukäteen siten, että aikaa selityksen antamiseen on riittävästi.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa seuran hallituksen puheenjohtaja oli ollut puhelimitse yhteydessä Liukkoseen noin 20 minuuttia ennen kuin hallitus oli päättänyt Liukkosen erottamisesta. Tätä ei ole lautakunnan arvion mukaan pidettävä riittävänä aikana selityksen antamiseen.

Kuulemisen on toimittanut tässä tapauksessa yksin hallituksen puheenjohtaja. Lautakunta toteaa, että jos kuuleminen suoritetaan suullisesti, se tulee lähtökohtaisesti toimittaa erottamispäätöksen tekemiseen toimivaltaisessa elimessä siten, että läsnä ovat ne toimielimen jäsenet, jotka asian ratkaisevat. Jos kuulemisen toimittaa yksi henkilö muuten kuin toimielimen kokouksessa, menettelystä tulisi laatia pöytäkirja, jonka kuultava hyväksyy. Tässä tapauksessa näin ei ole tehty.

Näin ollen toimitettua Liukkosen kuulemista ei ole pidettävä yhdistyslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuna asianmukaisena kuulemisena. Kuulemismenettely on ollut virheellistä. 


Hallituksen pöytäkirjan toimittaminen

Liukkonen on vielä valituksessaan todennut, ettei hallituksen kokouksen pöytäkirjaa erottamisasiasta ollut toimitettu hänelle.

Lautakunta toteaa, että erottamista koskeva päätös tulee toimittaa tiedoksi sille, joka on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä. Tämä päätös voi olla kirjattu erilliselle päätösasiakirjalle tai se voi sisältyä hallituksen kokouspöytäkirjaan.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa Liukkoselle on toimitettu todisteellisesti tiedoksi päätösasiakirja, josta ilmenee hallituksen päättäneen erottaa Liukkosen seuran jäsenyydestä. Edelleen Liukkoselle on toimitettu pöytäkirja hallituksen kokouksesta 27.11.2007, jossa Liukkonen oli erotettu. Pöytäkirjasta ilmenee, että kysymyksessä oli puhelinkokous.

Lautakunta toteaa, että Liukkoselle on toimitettu asianmukaisesti tiedoksi päätös seurasta erottamisesta. Lisäksi hallituksen puhelinkokouksen kulusta on toimitettu pöytäkirja. Tältä osin hallituksen ei ole näytetty toimineen virheellisesti erottamisasiassa. 


Esteellisyys

Vielä Liukkonen on todennut, että hallituksen kokoukseen osallistunut Paloheinä Golf Oy:n toimitusjohtaja oli ollut esteellinen asiassa, koska kyseessä oli nimenomaan Paloheinä Golf Oy:n myöntämistä pelioikeuksista.

Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua muun ohella sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Se, että kyse on Paloheinä Golf Oy:n myöntämistä pelioikeuksista, ei merkitse, että asiassa olisi kyse Paloheinä Golf Oy:n toimitusjohtajan henkilökohtaisesta edusta. Toimitusjohtaja ei ole ollut esteellinen asiassa. 


Erottamisperusteen arviointi

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottaa jäsen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Helsinki City Golf ry:n sääntöjen 7 §:n mukaan johtokunta voi erottaa jäsenen muun muassa, jos tämä toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Asiassa on riidatonta, että Liukkonen oli pelannut neljän pelikierroksen kortilla ainakin kuusi tai seitsemän pelikierrosta. Seuran hallitus on perustellut erottamispäätöstä sillä, että Liukkonen oli menetellyt epäurheilijamaisesti pelatessaan yli sen, mikä oli ollut oikeutettua.

Kuten lautakunta on aikaisemmin ratkaisussaan 1/2007 todennut, jäsenen erottaminen kokonaan yhdistyksestä on ankara seuraamus. Normaalisti asianmukaista onkin määrätä seuran jäsenelle ensimmäisestä rikkeestä erottamisen asemesta muu kurinpitoseuraamus, kuten esimerkiksi huomautus tai varoitus, sikäli kuin sellainen on seuran sääntöjen mukaan mahdollista. Toisaalta erottaminen on mahdollista ilman sitä edeltäviä muita kurinpitotoimia, mikäli menettely on ollut riittävän moitittavaa jo ensimmäisellä kerralla. Seuran hallitus on vedonnut erottamisperusteena seuran säännöissä olevaan perusteeseen, jonka mukaan erottaminen on mahdollista, jos jäsen syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Lautakunta toteaa, että epäurheilijamaisella käyttäytymisellä viitataan yleensä vilpilliseen tai urheilun arvojen vastaiseen menettelyyn itse kysymyksessä olevaan lajia harrastettaessa kuten kilpailuissa. Sen sijaan epäurheilijamaisena käyttäytymisenä ei voida pitää kaikkea muuta käyttäytymistä eikä edes kaikkea lainvastaista menettelyä.

Liukkosen menettely on ollut moitittavaa huomioon ottaen, että golfissa on olennaista pelaajan oma vastuu pelinsä ja siihen liittyvien toimien asianmukaisuudesta. Liukkosen menettely on ollut lajin luonne huomioon ottaen jossain määrin epäurheilijamaista, mutta ei kuitenkaan niin vakavaa, että se oikeuttaisi erottamaan hänet seurasta.

Liukkosen moitittava menettely ei ole ollut myöskään laajuudeltaan ja laadultaan niin moitittavaa, että Liukkosen menettelyn voitaisiin katsoa huomattavasti vahingoittaneen seuraa siten kuin yhdistyslain 14 §:ssä tarkoitetaan.Vaikka Liukkosen menettely on siis ollut jossain määrin epäurheilijamaista ja se on voinut lisäksi jossain määrin vahingoittaa seuraa, se ei kuitenkaan kokonaisuutena arvostellen ole ollut sillä tavoin moitittavaa, että sen voitaisiin katsoa muodostavan riittävän perusteen seuran jäsenyydestä erottamiseen.        


Johtopäätös

Lautakunta toteaa, että Liukkosta ei ole seurasta erottamisen yhteydessä asianmukaisesti kuultu eikä erottamispäätökselle ole myöskään riittävää perustetta seuran säännöissä tai yhdistyslain 14 §:ssä. 


Päätöslauselma

Helsinki City Golf ry:n hallituksen päätös 27.11.2007 Jukka Liukkosen erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä kumotaan.  

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Tuomas Ojanen ja Pekka Timonen.