34/2022 Tanssiurheilu – Kurinpito – Kirjallinen varoitus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 34/2022
22.11.2022                              
Diaarinro 24/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Tanssiurheiluliitto (STUL) ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 14.6.2022 nro 1/2022

 

ASIA                 
Tanssiurheilu – Kurinpito – Kirjallinen varoitus

 

MUUTOKSENHAKIJA
Finnish Dance Organization (FDO) ry

 

KUULTAVA
Suomen Tanssiurheiluliitto (STUL) ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS JA ASIAN TAUSTA

Tanssikilpailun tuomari oli 7. ja 8.5.2022 ilmoittanut Suomen Tanssiurheiluliitto (jatkossa STUL tai liitto) ry:een epäillystä väärinkäytöksestä ja siihen kannustamisesta Finnish Dance Organization (jatkossa FDO tai seura) ry:n alaisessa kilpailutoiminnassa. Ilmoitetut tapaukset olivat koskeneet Disco IKM & SM 2022 -kilpailua 9.–10.4.2022 Oulussa ja Disco Cup + Lasten IKM 2022 -kilpailua 7.–8.5.2022 Espoossa.

Liitolle tehdyn ilmoituksen mukaan kilpailunjärjestäjänä ollut seura FDO ry oli kesken kilpailupäivän kutsunut kilpailuissa toimineet tuomarit vastoin tuomareiden eettisiä sääntöjä keskustelemaan kilpailijoiden suorituksista myönnettäviä stipendejä varten. Ilmoituksen tehnyt henkilö oli toiminut tuomarina seuran Oulun kilpailussa ja huomauttanut menettelytavasta Oulun kilpailun kilpailunvalvojalle jo kilpailua edeltävänä päivänä eli 8.4.2022, minkä seurauksena tuomareiden keskustelupalaveri oli siirretty pidettäväksi kilpailun päättymisen jälkeen. Noin kuukautta myöhemmässä Espoon kilpailussa streetlajeja koskeva tuomareiden palaveri oli kuitenkin käyty kilpailun ollessa vielä kesken. Tällöin keskustelu oli koskenut sekä jo esiintyneiden että vielä lattialle tulossa olevien kilpailijoiden suorituksia.

Koska Oulun palaveri oli sittemmin tullut siirretyksi, liiton kurinpitovaliokunta oli tutkinut vain Espoon kilpailujen tapahtumat. Käsittelyssä oli pyydetty selvitystä kilpailut järjestäneeltä seuralta ja kilpailunvalvojilta sekä Espoon kilpailun streetlajien kuudelta tuomarilta. Kurinpitovaliokunta oli saanut selvitykset kilpailunvalvojilta ja neljältä tuomarilta, minkä jälkeen näitä ja myöhempiä selvityksiä oli kommentoitu tai varattu tilaisuus kommentoida.

Kurinpitovaliokunta on antanut kirjallisen varoituksen seuralle (FDO ry:lle) kilpailuja hallinnoineena organisaationa. Kurinpitovaliokunta on katsonut, että stipendipalaverien aikatauluttaminen keskelle päivää on rikkonut eettisiä sääntöjä, kuten liiton eettisen säännöstön 11 §:ää, seuran Tuomareiden velvollisuudet 
-säännöstöä sekä kansainvälisten tanssiliittojen säännöstöjä (IDO Officials’ Book 6.2,4:tä ja 6.2,5:tä sekä WDSF Code of Ethics ja Adjudicators’ Code of Conduct).

Päätöksessään kurinpitovaliokunta on katsonut, että kilpailun voidaan katsoa olevan kesken, kun osittain samat tuomarit ja samat kilpailijat jatkavat kilpailua, vaikka yksittäiset sarjat olisivatkin päättyneet. Tuomaripalaverien pitäminen kesken kilpailutapahtuman on vaikuttanut olleen kilpailut järjestäneen seuran sallima

vakiintunut käytäntö. Tuomaripalaverikäytäntö on voinut suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa kilpailun lopputulokseen, vaikkei tuomaripalaverikäytännöllä olekaan ollut sellaista tarkoitusta. Tällainen seuran toimintatapa on ollut sääntöjenvastainen. Kurinpitovaliokunta ei ole pitänyt seuran toimintatapaa noudattaneita kilpailun tuomareita eikä kilpailunvalvojia henkilökohtaisesti vastuussa rikkomuksesta, mistä syystä heille ei ole asiassa annettu seuraamuksia.

 

VALITUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

FDO ry on vaatinut, että kurinpitopäätös kumotaan ja että sen oikeusturvalautakunnassa suorittama valitusmaksu palautetaan sille.

Seura ei ole rikkonut eettisiä sääntöjä. Se, että väärinkäytös tai siihen kannustaminen olisi voinut tapahtua, ei itsessään merkitse sääntöjenvastaisuutta. Seuran toiminta ei ole vaikuttanut kilpailunkulkuun. Tuomaroinnin aikana ei ole tapahtunut rikkomusta, koska kyseisen sarjan osalta kilpailu oli jo käyty loppuun.

Seura on STUL ry:n jäsen, mutta yhteisesti sovitusti seuran toiminta on itsenäistä siten, että sillä on omat sääntönsä, määräyksensä ja ohjeensa, joissa otetaan huomioon seuran oma toimintaympäristö ja omat jäsenet. Seuran kansainvälinen kattojärjestö on vain International Dance Organization (IDO). Seura noudattaa IDO:n sääntöjä, vaikka sillä ei ole siihen velvollisuutta muuta kuin osallistuessaan kansainvälisen kattojärjestönsä IDO:n kansainvälisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Sen sijaan STUL ry:n ja WDSF:n säännöt eivät koske seuran toimintaa. Seuran toiminta on ollut IDO:n sääntöjen mukaista.

Toisin kuin kurinpitopäätöksessä todetaan, seura on kilpailunvalvojiensa välityksellä antanut kurinpitoasiassa vastineensa 16.5.2022 ja 12.6.2022.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

STUL ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Kurinpitovaliokunnan päätös ei ole virheellinen.

Liiton jäsenyhdistyksen on katsottu rikkoneen eettisiä sääntöjä aikatauluttaessaan keskelle kilpailupäivää stipendipalaverin. Toiminta on voinut vaikuttaa kilpailujen lopputulokseen. Kurinpitovaliokunta on tehnyt johtopäätöksensä arvioituaan stipendipalaverien tarkoitusta osapuolten kertomusten, kilpailunjärjestäjän verkkosivuilla olevien stipendiperiaatteiden ja myönnettyjen stipendien listan perusteella.

Suomen Tanssiurheiluliitto (STUL) ry on kansainvälisen liiton WDSF:n jäsen ja siten velvollinen noudattamaan muun muassa sen eettisiä periaatteita ja sääntöjä. Seura eli FDO ry on puolestaan STUL ry:n jäsen ja tässä asemassaan velvollinen noudattamaan liiton ja kulloinkin liittoa sitovien kattojärjestöjen, kuten IDO:n, eettisiä periaatteita ja sääntöjä.

Seura ei ole kurinpitovaliokunnassa antanut vastinetta, vaan sen ovat tehneet seuran kilpailunvalvojat. Kurinpitopäätös ei ole tällä perusteella virheellinen.

 

VASTASELITYS

FDO ry on vastaselityksessään lausunut, että se on liiton työjärjestyksestä ilmenevä itsenäinen tai itsellinen organisaatio. Tästä on myös suullisesti sovittu liiton kanssa ja käyty sitä ilmentäviä kirjallisia neuvotteluja. Seuran alaisissa kilpailuissa on siten tullut noudattaa seuran omia eikä liiton tai kansainvälisen liiton WDSF:n sääntöjä.

Tuomaripalaveri on toteutettu kesken kilpailutapahtuman muttei kesken kilpailun. Kilpailu kyseisessä sarjassa, jota tuomaripalaveri on koskenut, on jo ollut päättynyt, kun tuomarit ovat keskustelleet kilpailijoista ja suorituksista. Tuomaripalaveri on toteutettu seuran ja sen kansainvälisen kattojärjestön IDO:n eettisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Toimintamalli on jäsenten hyväksymä ja se on käyty suullisesti läpi tuomareiden kanssa ennen kilpailuja. Stipendi- ja palautepalaverien tarkoitus on palvella jäseniä.

Kilpailunvalvojat seuran hallituksen alaisena työryhmänä on antanut seuran puolesta sen hyväksymän vastineen kurinpitovaliokunnassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Tanssiurheiluseura FDO ry:lle on annettu kirjallinen varoitus Disco Cup + Lasten IKM 2022 -kilpailun 7.–8.5.2022 järjestämisestä Espoossa, koska seura oli rikkonut eettisiä sääntöjä sallimalla tuomareiden pitää stipendipalavereja ennen kilpailujen loppumista.

FDO ry:n valituksen perusteella oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, mitkä säännökset, määräykset ja ohjeistukset sitovat sen toimintaa kilpailunjärjestäjänä. Toiseksi kysymys on siitä, onko seuran toimintatapa ollut sääntöjenvastainen ja, jos niin, onko sääntöjenvastaisuus voinut vaikuttaa kilpailujen lopputulokseen joltakin osin.

Soveltuvat säännökset ja ohjeistus sekä niiden velvoittavuus

STUL ry:n kurinpitosääntöjen 1 §:n mukaan liiton kurinpitomääräysten alaisia ovat muun muassa liiton jäsenseurat sekä kilpailutoimintaa harjoittavat ja toimintaan osallistuvat yhdistykset. Oikeusturvalautakunta toteaa olevan riidatonta, että FDO ry on STUL ry:n jäsen. Tämä ilmenee myös seuran omien rekisteröityjen sääntöjen 4 §:stä: yhdistys kuuluu kansainväliseen International Dance Organizationiin (IDO) ja Suomen Tanssiurheiluliittoon (STUL).

Edellä lausutusta huolimatta seura on katsonut, etteivät liiton säännöt, mukaan lukien liiton kurinpitosäännöt, koske sitä, koska seura on liiton työjärjestyksestä ilmenevä itsenäinen tai itsellinen organisaatio, jota koskee vain sen omat ja kansainvälisen kattojärjestön IDO:n säännöt. Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran esittämät dokumentit viittaavat siihen, että seuran ja liiton välisestä yhteistyöstä ja sen eri muodoista on käyty keskusteluja. Näistä ei kuitenkaan ilmene päätöksiä siitä, etteikö FDO ry olisi liiton alaisten kurinpitosäännösten alainen. Tällaista ei ilmene myöskään FDO ry:n omista vuoden 2022 alaisten kilpailujen säännöistä, joissa sen sijaan esimerkiksi kohdissa 1.5.2. ja 1.5.3. viitataan liiton rangaistusvaltaan. Sillä, että FDO ry on riidattomasti ollut myös kattojärjestön IDO:n jäsen ja että IDO:lla on omia kurinpitosäännöksiä, ei poissulje kansallisen liiton kurinpitosääntöjen soveltumista ja niiden mukaista kurinpitovaltaa. Seura ei olekaan liiton kurinpitovaliokunnassa väittänyt, etteikö kurinpitovaliokunnalla olisi asiassa toimivaltaa. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että STUL ry:n kurinpitosäännöt velvoittavat FDO ry:tä.

Kurinpitosääntöjen 2 §:n a) kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liittoa sitovien kansainvälisten kattojärjestöjen (kuten WDSF, WRRC, IDO, FISAF, IPC) sääntöjä ja määräyksiä tai liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan. Edelleen kurinpitosääntöjen 3 §:n 1 a) -kohdan mukaan kirjallinen varoitus on yksi mahdollisista rangaistuslajeista.

Kurinpitosääntöjen 12 §:n 1 kohdasta ilmenee, että Suomessa tapahtuvat rikkeet ja rangaistavat teot ratkaistaan pääasiassa näiden kurinpitomääräyksien mukaan. Saman sääntöpykälän 2 kohdan mukaan kansainvälisten kattojärjestöjen kurinpitomääräykset on otettava huomioon aina, kun kyseessä on kansainvälinen kilpailutapahtuma tai jos jokin muu kyseessä olevassa kansainvälisessä kurinpitomääräyksessä esitetty seikka sitä vaatii. Tanssiurheiluliiton ja kansainvälisen kattojärjestön kurinpitomääräysten keskinäisen suhteen määrittelee tapauskohtaisesti viime kädessä kurinpitovaliokunta.

Tässä asiassa liiton kurinpitovaliokunta on katsonut rikotun sekä kansallisia että kansainvälisiä eettisiä sääntöjä. Kurinpitopäätöksessä on ensinnäkin mainittu rikotun kansallisen liiton eettisen säännöstön 11 §:ää, joka koskee vaikuttamista ja kilpailumanipulointia. Säännöksen 1 kohdan mukaan henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti minkään Liiton tai sen jäsenseuran alaisen tanssiurheilukilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä millään tavalla, joka on vastoin urheilun etiikkaa, urheilullista käytöstä tai reilun pelin periaatetta. Säännöksen 2 kohdan mukaan henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pysyttävä täysin riippumattomina ja noudatettava tarkasti Olympialiikkeen kilpailumanipulaation ehkäisemistä koskevaa säännöstöä (Olympic Movement Code on the Prevention of Manipulation of Competitions), joka erityisesti kieltää kaiken osallistumisen minkäänlaiseen lahjontaan, sisäpiiritiedon väärinkäyttöön ja kenen tahansa Liiton jäsenen, valmentajan, tanssiurheilijan tai hänen perheenjäsentensä tai Liiton luottamushenkilön suosimiseen tai heidän haitakseen toimimiseen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä mainittu säännös sanamuotonsa perusteella velvoittaa henkilöä eikä seuraa, yhdistystä tai liiton jäsentä. Liiton eettisen säännöstön 2 §:n mukaan säännöstö koskee kuitenkin luonnollisten henkilöiden lisäksi myös liiton jäseniä eli seuroja ja niiden jäseniä. Lisäksi 2 §:n mukaan liiton tapahtumia järjestäviä jäseniä sitoo lisäksi säännöstön liitteenä oleva eettinen vakuutus, jonka (i)-kohdan mukaan järjestäjän edellytetään noudattavan reilun pelin, rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, eettisen käyttäytymisen ja urheilullisen asenteen korkeimpia periaatteita. Järjestäjä pidättäytyy kaikista yrityksistä vaikuttaa minkä tahansa tanssiurheilutapahtuman kulkuun tai tuloksiin urheilun etiikan vastaisella tavalla. Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että liiton eettisen säännöstön 11 § on koskenut myös FDO ry:tä sen järjestäessä nyt tarkasteltavana olevia Espoon tanssikilpailuja.

Kurinpitopäätöksessä on mainittu rikotun myös kansainvälisen liiton WDSF:n eettistä säännöstöä. STUL ry:n sääntöjen 5 §:n mukaan liiton jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat liiton ja liittoa kulloinkin sitovien kansainvälisten kattojärjestöjen (kuten WDSF, WRRC, IDO, FISAF, IPC) sääntöihin ja muihin määräyksiin ja päätöksiin sekä eettisiin periaatteisiin/koodistoihin ja reilun pelin periaatteisiin.

Tuomareiden toimintaa koskevien eettisten sääntöjen (WDSF Adjudicators’ Code of Conduct And Standards of Ethics) mukaan ne koskevat paitsi tuomareita myös muun muassa jäsenliittoja hyödyntäessään tuomareiden palveluksia (artikla 1, esipuhe). Säännöstön artiklan 3 kohdan s) mukaan jos tuomari keskustelee toisten tuomareiden, katsojien, kilpailijoiden tai valmentajien kanssa tapahtuman aikana, hän ei saa keskustella minkään tuomaroitavan parin suorituksesta, aikaisemmista suorituksista tai tuloksista ennen tapahtuman päättymistä. Saman säännöstön artiklan 4 mukaan kilpailun aikana tuomaripaneelin tuomareiden tulee tehdä arvionsa itsenäisesti vertailematta muistiinpanoja toisten tuomareiden kanssa (kohta p) sekä keskittyä vain arviointiin kommunikoimatta yleisön, muiden tuomareiden tai kilpailijaparien kanssa ja tekemättä mitään, mikä voisi viedä ajatuksia toisaalle, mukaan lukien mikään elektronisen laitteen tai kameran käyttäminen (kohta t).

Lisäksi kansainvälisen liiton jäseniä ja siten myös FDO ry:tä sitovan eettisen säännöstön (WDSF Code of Ethics) 3 artiklan 2 kohdasta ilmenee muun muassa, että kilpailijoiden suorituksia arvioivien tuomareiden, kuten minkä tahansa muun luonnollisen henkilön tai yhteisön, joka nimenomaisesti sitoutuu noudattamaan eettistä säännöstöä, täytyy kaikkina aikoina käyttää harkintavaltaansa objektiivisesti, etäännyttää itsensä kaikenlaisesta mielivaltaisuudesta ja pidättäytyä kaikin tavoin vaikuttamasta kilpailun lopputulokseen tai suoritukseen subjektiivisilla tai perusteettomilla toimilla. Selvyydeksi on todettava, etteivät tuomarit saa vastaanottaa ohjeita tai käyttää tehtävää varten minkäänlaisia muita apukeinoja kuin niitä, joita kansainvälinen liitto tai kilpailunjärjestäjä sallii.

FDO ry:n järjestämänsä kilpailun tuomareille toimittaman ”Tuomareiden velvollisuudet” -ohjeistuksen (päivitetty 19.10.2020) mukaan tuomaroinnin aikana on kiellettyä muun muassa keskusteleminen muiden tuomareiden kanssa kilpailusuorituksista ja niiden arvioinnista. Jokainen tuomari tekee päätökset itsenäisesti, eikä muiden tuomareiden mielipiteisiin saa yrittää vaikuttaa millään tavoin.

Seura kuuluu IDO-kattojärjestöön, jonka säännöstöt ja ohjeet sitovat sen jäsenistöä (IDO Statutes, IDO By-laws ja IDO Code of Ethics). IDO:n toimitsijoiden kirjan (IDO Officials’ Book) 6 artiklan 2 kohdan mukaan tuomarit eivät saa neuvotella kenenkään kanssa pisteytyksestään ja heidän tulee aina istua erillään toisistaan ja katsojista (alakohta 4) eivätkä he saa keskustella merkinnöistään, pisteytysjärjestelmästään tai mielipiteistään ennen tapahtumaa, sen aikana eikä sen jälkeen. Tuomarit voivat saattaa mielipiteensä muiden tietoon sen jälkeen, kun he ovat lähteneet kilpailusta taikka ovat IDO-seminaareissa tai -tapaamisissa (alakohta 5).
 

Stipendipalaverikäytännön sääntöjenvastaisuus

Oikeusturvalautakunnan on seuraavaksi arvioitava, onko FDO ry rikkonut edellä mainittuja eettisiä sääntöjä tai jotakin niistä siten, että tämän rikkomisen perusteella sille on voitu määrätä kurinpitoseuraamuksena kirjallinen varoitus. Tämä arviointi pitää sisällään harkinnan siitä, onko tuomareiden suorittama, seuran edellyttämä ja aikatauluttama stipendiarviointikeskustelu ollut vastoin tuomareiden toimintaa säänteleviä eettisiä sääntöjä. Arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa se, missä ajallisessa vaiheessa, ketä koskien ja kenen toimesta stipendikeskustelua oli käyty.

Asiassa on riidatonta, että tuomareiden stipendipalaveri oli pidetty FDO ry:n järjestämän tanssikilpailun ensimmäisenä kilpailupäivänä 7.5.2022 kyseisen päivän lounastauolla. Tuolloin kaksipäiväisen kilpailun kilpailutapahtuma ja kilpailupäivä oli ollut kesken, mutta yksittäinen kilpailusarja (Lasten IKM 2022) oli jo päättynyt. FDO ry oli kilpailunjärjestäjänä vastannut kyseisen palaverin aikatauluttamisesta ja antanut siihen ohjeistuksen, jonka mukaan tuomarit olivat toimineet. Palaverin ajankohdasta oli keskusteltu, mutta tuomareiden osallistumisen mahdollistamiseksi ja taloudellisten kustannusten minimoiseksi palaveri oli katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi pitää muulloin kuin koko kilpailutapahtuman päättymisen jälkeen. FDO ry:n kurinpitovaliokunnalle antamien selvitysten 10. ja 16.5.2022 mukaan palaveriin oli osallistunut päättyneen sarjan paneeliin kuuluneet viisi tuomaria, yksi seuraavan kilpailusarjan tuomari ja kilpailunvalvoja. Palaverissa oli keskusteltu vain jo päättyneen kilpasarjan kilpailijoiden suorituksista. Asiassa on riidatonta, että stipendipalaverissa tuomarit olivat keskustelleet kilpailijoista ja heidän suorituksistaan nimetäkseen ehdokkaita stipendinsaajiksi tanssijoista, valmentajista tai koreografeista nähtyjen teosten tai suoritusten perusteella.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei tuomareiden keskustelun voida katsoa suoranaisesti rikkoneen WDSF:n tuomareiden toimintaa koskevien eettisten sääntöjen artiklan 4 t alakohdan kilpailunaikaista kanssakäymisen kieltoa eikä FDO ry:n omaa ”Tuomareiden velvollisuudet” -ohjeistusta tuomaroinnin aikaisesta kanssakäynnin kiellosta. Tuomareiden osallistuminen stipendipalaveriin oli tapahtunut kilpailusarjan jo päätyttyä ja kyseisten suoritusten tuomaroinnin eli pisteiden antamisen jälkeen.

Sen sijaan WDSF:n tuomareiden toimintaa koskevien eettisten sääntöjen artiklan 3 kohdassa s) kielletään nimenomaisesti muun muassa tuomareiden keskinäinen, kilpailutapahtuman aikainen keskustelu kilpailusuorituksista ja aikaisemmista kilpailusuorituksista. Viimeksi mainitun kanssa tuomareiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta on ajallisesti samassa määrin säännelty IDO:n toimitsijoiden kirjan 6 artiklan 2 kohdan 5 alakohdassa, jonka mukaan tuomareiden keskinäiset keskustelut mielipiteistään tapahtuman (”event”) aikana ovat kiellettyjä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että FDO ry:n Espoon kilpailujen mukainen stipendipalaverikäytäntö on rikkonut ainakin näitä kahta edellä mainittua säännöstä, koska kilpailutapahtuma ja myös kilpailupäivä olivat olleet kesken ja koska stipendipalaverissa tuomarit olivat keskustelleet kilpailusuorituksista.

Viimeksi mainitut rikotut kansainväliset eettiset säännökset eivät sanamuotonsa perusteella edellytä sitä, että tällaisella tuomareiden välisellä keskustelulla olisi konkreettisesti vaikutusta kilpailunkulkuun tai että sillä edes pyrittäisiin siihen vaikuttamaan. Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa olevan säännöstökokonaisuuksien perusteella selvää, että kiellot ovat olemassa mahdollisten epäasiallisten vaikuttamisten ja niiden yritysten torjumiseksi eli sellaisten toimien estämiseksi, jotka ovat omiaan vaikuttamaan tuomarointiin. Tilanteessa, jossa niin tuomareiden tehtävät kuin heidän arvioimiensa ja stipendikeskustelun kohteena olevien kilpailijoiden suoritukset olisivat kokonaisuudessaan päättyneet, tällaista vaikuttamisvaaraa ei ole olemassa. Tässä asiassa on riidatonta, että ainakin yksi stipendipalaveriin osallistuneista tuomareista oli osallistunut myöhempien kilpailusarjojen tuomarointiin ja että näissä uusissa kilpailusarjoissa oli ollut ainakin joku sama kilpailija, jonka aikaisemmasta suorituksesta oli keskusteltu.

FDO ry:n stipendipalaverikäytännön Espoon kilpailussa 2022 voidaan katsoa olleen vastoin myös STUL ry:n eettisen säännöstön 11 §:n 1 kohdan kieltoa pidättäytyä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti tanssiurheilukilpailun kulkuun tai sen tuloksiin. Kyseisessä kansallisessa eettisessä säännöksessä ei edellytetä, että toiminnan tavoitteena olisi ollut kilpailuun tai sen tuloksiin vaikuttaminen tai että vaikuttaminen olisi luonteeltaan konkreettista ja onnistunutta, vaan riittävää on tässäkin kohden tällaiseen mahdollisesti vaikutukselliseen toimeen ryhtyminen.

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että tarkasteltavina olevien FDO ry:n järjestämien Espoon vuoden 2022 kilpailujen yhteydessä toteutettu tuomareiden stipendikeskustelu on ollut vastoin kansallisen ja kansainvälisten liittojen/kattojärjestöjen eettisiä säännöstöjä.

Kurinpitoseuraamus ja sen määräämisen edellytykset

Asiassa on seuraavaksi arvioitava sitä, onko liiton kurinpitovaliokunnalla ollut perusteet määrätä FDO ry:lle kirjallinen varoitus.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että seura oli järjestämässään kilpailussa omaksunut sellaisen stipendikeskustelujen tuomariohjeistuksen ja käytännön, joka oli rikkonut seuraa sitovia liiton ja kansainvälisten liittojen (WDSF:n ja IDO:n) eettisiä säännöstöjä. Näin ollen liiton kurinpitosääntöjen 2 §:n a-kohdan ja 3 §:n 1a-kohdan mukaiset edellytykset kirjallisen varoituksen määräämiselle ovat olleet olemassa.

Vaikka seuran stipendipalaverikäytäntö on ollut sääntöjenvastaista, sillä ei ole tarkoituksellisesti tavoiteltu tuomaritoimintaan ja sitä kautta kilpailuun tai sen tuloksiin vaikuttamista. Tästä syystä, sääntöjenvastaisuuden kertaluontoisuudesta ja ottaen huomioon, että määrätty kurinpitoseuraamus on liiton kurinpitosääntöjen mukaisista vaihtoehdoista lievin, seuran saamaa kirjallista varoitusta ei voida myöskään pitää kohtuuttomana tai suhteettomana rangaistuksena tapahtuneesta rikkomuksesta.

Lopputulos

Seuraa on kurinpitomenettelyssä kuultu. Kuulemisten perusteella liitolle toimitettu aineisto on otettu huomioon kurinpitomenettelyssä. Kurinpitomenettelyssä ei siten voida katsoa tapahtuneen kuulemisten osalta virhettä.

Seuralle määrätylle kurinpitoseuraamukselle on ollut perusteensa.

Aihetta liiton kurinpitovaliokunnan päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole. Valitus on siten kokonaan hylättävä eikä aihetta oikeusturvalautakunnan valitusmaksun palauttamiseen näin ollen ole.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Timo Ojala                                                                                   
Puheenjohtaja
    
Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                                                                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Johanna Karvinen, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä