23/2017 Jalkapallo Kurinpito - Turvallisuusmääräykset - Ottelun järjestäjän vastuu - Ankara vastuu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 23/2017

24.10.2017 Diaarinro 14/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 22.8.2017


ASIA

Turvallisuusmääräysten rikkominen


MUUTOKSENHAKIJA

HJK Oy


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on päätöksellään 22.8.2017 määrännyt HJK Oy:lle ja HIFK Fotboll Ab:lle kummallekin 1.500 euron kurinpitosakon 31.7.2017 pelatun jalkapallon Veikkausliigan ottelun HJK - HIFK tapahtumien seurauksena.


Päätöksen mukaan on riidatonta, että HJK:n kannattajat olivat tuoneet ottelutapahtumaan ja sytyttäneet katsomossa juuri ennen ottelua savun tai savuja sekä ottelun päätyttyä vielä strobon. Ottelutapahtuman järjestäneenä sekä kannattajiensa käyttäytymisestä vastaavana tahona HJK Oy oli liiton turvallisuusmääräysten perusteella tuottamuksestaan riippumatta vastuussa näistä sääntörikkomuksista. Se seikka, että HJK Oy oli pyrkinyt huolellisuuteen turvatarkastusten tekemisessä, voitiin ottaa huomioon seuraamusta rikkomuksista mitattaessa.


Lisäksi päätöksessä on todettu olevan riidatonta, että suuri määrä HJK:n kannattajia oli poistunut katsomosta kenttätasolle ottelun päätyttyä, mikä oli turvallisuusmääräysten mukaan kiellettyä. HJK Oy:lle tuli siten määrätä kurinpitoseuraamus myös tästä sen omien kannattajien menettelystä. Lieventävät seikat voitiin myös tämän rikkomuksen osalta ottaa huomioon seuraamusta mitattaessa.         

      

VALITUS PERUSTEINEEN

HJK Oy (jäljempänä HJK) on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 22.8.2017 HJK:n osalta kumotaan ja että HJK:lle määrätty kurinpitosakko poistetaan.


Perusteinaan HJK on savun ja strobon osalta esittänyt, että sen kannattajille oli tehty ennen ottelua tavanomaiset Palloliiton määrittämät turvatarkastukset. Laki ei sallinut tehdä turvatarkastuksia vaatteiden alta, joten kannattajien oli mahdollista tuoda katsomoon kiellettyjä pyrotuotteita vaatteiden alle piilotettuina. HJK ei olisi voinut parantaa turvallisuusjärjestelyjä ottelutapahtumassa tältä osin.


Kannattajien poistumisen kenttätasolle ottelun päätyttyä osalta HJK on lausunut, että päätykatsomoiden edessä olevat suojaverkot viestittivät kannattajille, että kenttätasolle ei saanut mennä. Paloviranomaiset olivat edellyttäneet, että verkon ja katsomon väliin jää 3 metriä leveä alue. Sen vuoksi suojaverkkoja ei ollut asennettu kiinni katsomon etukaiteeseen. Järjestyksenvalvojat eivät olleet saaneet mennä verkon ja katsomon väliselle alueelle, johon kannattajat olivat ottelun jälkeen laskeutuneet. Katsojien ja kentän välillä oli kuitenkin ollut verkko, joka oli estänyt katsojien pelikentälle tulon. HJK tulkitsee tilannetta siten, että verkon ja katsomoaidan välinen alue on sen kotistadionilla osa katsomoa, jossa liikkuminen ei ole turvallisuusmääräysten vastaista.


Vielä HJK on lausunut, että HJK:n järjestyksenvalvojilla ei ollut ollut oikeutta puuttua HIFK:n kannattajien soihtuihin ennen ottelua Urheilukadulla, koska vain poliisi oli toimivaltainen valvomaan aluetta stadionin ulkopuolella.


VASTAUS

Palloliitto on vastauksessaan todennut, että se pitää kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöstä oikeana ja perusteltuna.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Perustelut


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

HJK:n ja HIFK:n välillä on pelattu 31.7.2017 Veikkausliigan ottelu. Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on päätöksellään 22.8.2017 määrännyt kummallekin seuralle ottelun tapahtumien seurauksena 1.500 euron kurinpitosakon. HJK:n osalta päätös on perustunut siihen, että sen kannattajat olivat sytyttäneet savun tai savuja ottelun alussa ja strobon ottelun päätyttyä sekä poistuneet katsomosta kentälle päin ottelun päätyttyä.  


HJK:n valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko kurinpitosakon määräämiseen HJK:lle ollut Palloliiton sääntöjen mukaiset perusteet.


Sovellettavat sääntömääräykset 

 

Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 1.3 mukaan turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan. Rangaistusmääräysten 3 §:n 1 e-kohdan mukaan määrättävä rangaistus voi olla sakko.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.1 mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.


Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.1 mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.

 

Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.9 mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä.


Turvallisuusmääräysten kohtien 4.1.10 c ja e mukaan jalkapallo-ottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda räjähdysaineita, räjähteitä, ilotulitteita, soihtuja eikä savuja.


Arviointi

 

Vastuussa olevan seuran tuottamuksen merkitys


Palloliiton edellä selostettujen turvallisuusmääräysten perusteella ottelun järjestäjän vastuu ottelutapahtuman järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä seuran vastuu omien kannattajiensa käyttäytymisestä ottelutapahtumassa ovat tuottamuksesta riippumatonta eli niin sanottua ankaraa vastuuta (kohdat 3.1 ja 3.5). Turvallisuusmääräysten perusteella seura siten on tuottamuksestaan riippumatta vastuussa turvallisuusmääräysten rikkomisesta, jos sen kannattajat tuovat otteluun tai jos sen järjestämään otteluun muutoin tuodaan räjähteitä, soihtuja tai savuja (ks. UOL 30 ja 31/2016). Vastaavasti seura on tuottamuksestaan riippumatta ottelun järjestäjänä ja myös omien kannattajiensa osalta vastuussa siitä, jos katsojat poistuvat ottelutapahtuman aikana turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.9 vastaisesti katsomosta pelikentälle päin. 


Savu ja strobo katsomossa


Asiassa on riidatonta, että HJK:n kannattajat olivat tuoneet otteluun 31.7.2017 ja sytyttäneet ottelutapahtuman aikana katsomossa ainakin yhden savun ja strobon. Sillä seikalla sinänsä, että HJK oli pyrkinyt noudattamaan turvallisuusmääräyksiä ja suorittamaan turvatarkastukset ottelutapahtuman yhteydessä mahdollisimman huolellisesti, ei ole vastuun ankara luonne huomioon ottaen merkitystä arvioitaessa HJK:n vastuuta aiheutuneista sääntörikkomuksista. Sen sijaan huolellisuus ja pyrkimys noudattaa turvallisuusmääräyksiä voidaan ottaa ja on myös tässä asiassa otettu valituksen kohteena olevassa päätöksessä huomioon seuraamusta rikkomuksista määrättäessä. Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt, että valituksen kohteena oleva päätös olisi virheellinen siltä osin kuin HJK:n on päätöksessä katsottu olevan vastuussa kannattajiensa katsomoon tuomista ja katsomossa ottelutapahtuman aikana sytyttämistä savusta ja strobosta.  


Katsojien poistuminen katsomosta pelikentälle päin


Turvallisuusmääräysten mukaan katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana (kohta 4.1.9). Asiassa on riidatonta, että useat HJK:n kannattajat olivat poistuneet katsomosta kenttätasolle välittömästi ottelun jälkeen ja pysyneet kenttätasolle vielä pelaajien poistuttua noin 5 minuutin ajan. Riitaa on tältä osin siitä, onko katsomon kaiteen ja kenttätasolle asennetun suojaverkon välistä aluetta pidettävä osana katsomoa, jolloin kenttätasolle siirtymistä ei olisi pidettävä turvallisuusmääräysten vastaisena käyttäytymisenä.


HJK on valituksessaan todennut, että päätykatsomoiden eteen pystytettyjen verkkojen tarkoituksena oli ollut viestittää kannattajille, että kenttätasolle ei saa mennä. HJK vaikuttaa siten tulkinneen tilannetta siten, että katsomosta kenttätasolle poistuminen on kiellettyä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että turvallisuusmääräysten kohta 4.1.9 on sanamuodoltaan selvä ja yksiselitteinen. Sen mukaan kiellettyä on katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana poistuminen. Sillä seikalla sinänsä, onko katsojien siirtyminen kenttätasolla edelleen pelikentälle estetty esimerkiksi suojaverkoin, kuten tässä tapauksessa on näytetty tehdyn, ei ole vaikutusta arvioitaessa sitä, onko turvallisuusmääräyksiä tältä osin rikottu. Asiaan vaikuttamatonta on niin ikään se, miten ja mihin paloviranomaiset ovat ohjeistaneet katsomon ja kentän välille pystytetyn verkon asentamaan.


Selvää oikeusturvalautakunnan käsityksen mukaan on, että katsomotilat eivät ulotu kysymyksessä olevalla HJK:n kotistadionilla kenttätasolle asti. Katsomosta pelikentälle päin poistumisen on siten katsottava tapahtuneen siinä vaiheessa, kun HJK:n kannattajat olivat katsomon kaiteen ylittäen laskeutuneet kenttätasolle.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena olevan päätöksen ei ole näytetty olevan Palloliiton sovellettavaksi tulevien sääntöjen vastainen myöskään siltä osin kuin HJK:n on katsottu rikkoneen velvollisuuksiaan kannattajistaan vastuussa olevana tahona sen kannattajien poistuttua välittömästi ottelun päätyttyä katsomosta pelikentälle päin kenttätasolle.              


Johtopäätökset

 

HJK:n kannattajat olivat sytyttäneet ainakin yhden savun ja strobon HJK:n järjestämässä Veikkausliigan ottelussa ottelussa. Lisäksi HJK:n kannattajat olivat poistuneet ottelun päättyessä katsomosta pelikentälle päin kenttätasolle. Näiden rikkomusten perusteella HJK:lle on voitu määrätä Palloliiton turvallisuusmääräysten ja rangaistusmääräysten perusteella kurinpitosakko riippumatta siitä, oliko HJK:n katsottava tehneen voitavansa kysymyksessä olevien sääntörikkomusten estämiseksi. Näillä perusteilla valitus on hylättävä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole ollut kysymys HJK:lle määrätyn kurinpitosakon määrästä eikä HIFK Fotboll Ab:n tyydyttyä osaltaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätökseen myöskään siitä, miten toimivalta poliisin ja seurojen välillä jakaantuu stadionin läheisyydessä, jossa HIFK:n kannattajat olivat sytyttäneet ennen ottelua soihtuja.

 

Päätöslauselma


Valitus hylätään.

  

Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pekka Lindroos, Timo Pennanen, Kristiina Rintala ja Kimmo Suominen.