15/2018 Alppihiihto Kurinpito – Epäasiallinen käytös – Määräaikainen erottaminen – Kurinpitomenettely – Kuuleminen – Yhdistyksen säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 15/2018

7.9.2018      Diaarinro 7/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmän päätös 10.4.2018


ASIA           

Määräaikainen erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

A huoltajiensa B:n ja C:n edustamana


KUULTAVA

Lahden Hiihtoseura ry


ASIAN TAUSTAA

Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmä on 23.2.2018 tekemällään päätöksellä antanut A:lle varoituksen epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä, koska hänen käyttäytymisestään rinteessä ja rinteen ulkopuolella oli tullut valituksia usealta taholta, ja kehottanut häntä parantamaan käytöstään. Varoitus on päätöksen mukaan ollut voimassa 30.6.2018 asti ja päätökseen on kirjattu, että mikäli epäurheilijamainen käytös tänä aikana jatkuu, ryhtyy alppijaosto kurinpitotoimenpiteisiin, joita voivat olla mm. kilpailuihin osallistumisen estäminen sekä mahdollinen erottaminen jaoston toiminnasta määräajaksi. Päätös on annettu A:lle tiedoksi samana päivänä eli 23.2.2018.

 

LAHDEN HIIHTOSEURA RY:N ALPPIJAOSTON JOHTORYHMÄN PÄÄTÖS 10.4.2018

Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmä on 10.4.2018 tekemällään päätöksellä erottanut A:n määräaikaisesti kaikesta seuran toiminnasta 30.6.2018 asti. Päätöksen mukaan A on varoituksen voimassaoloaikana jatkanut huonoa käytöstä toimiessaan instagramissa sopimattomalla tavalla eli esimerkiksi julkaisemalla joukkuetovereistaan useita epäasiallisilla kommenteilla muokattuja kuvia. Johtoryhmä on pitänyt kuvia nettikiusaamisensa ja todennut, että seuran alppijaostossa on kiusaamisen osalla nollatoleranssi.


VALITUS PERUSTEINEEN

A:n puolesta tehdyssä valituksessa on vaadittu, että päätös määräaikaisesta erottamisesta kumotaan ja päätöksestä aiheutunut taloudellinen haitta korvataan.


Päätös määräaikaisesta erottamisesta annettiin 10.4.2018 kello 22:08 eikä A sen vuoksi voinut osallistua Levillä 11. – 16.4.2018 järjestettyihin 14-vuotiaiden alppihiihdon suomenmestaruuskilpailuihin. A oli tuolloin jo Levillä kilpailuihin valmistautumassa. Erottamispäätös tehtiin kiireellä asianosaisia kuulematta ja ilman, että väitettyä rikettä olisi mitenkään dokumentoitu. Päätöksestä ei myöskään käynyt ilmi muun ohella sitä, ketä tai keitä rike oli koskenut, eikä siinä ollut myöskään mainintaa valitusoikeudesta.


Päätöksessä mainittu rike oli tullut johtoryhmän tietoon aikaisintaan edellisenä iltana 9.4.2018. Asian käsittely osoitti, että johtoryhmällä oli ollut kiire estää A:n osallistuminen edellä kerrottuihin seuraavana päivänä alkaneisiin kilpailuihin. Ottaen lisäksi huomioon, että kysymys oli harmittomista kuvista, joista kuvien kohdetta oli vaikea varmuudella tunnistaa, oli rangaistus estäessään yhteensä kuuteen kilpailuun osallistumisen joka tapauksessa kohtuuton.


Myös edeltävä kurinpitoseuraamus eli varoitus oli annettu asianosaisia kuulematta ja tapahtumia yksilöimättä.


Päätöksestä aiheutui taloudellista haittaa muun muassa kilpailupaikalle matkustamisesta, majoituskuluista sekä hissilippukustannuksista.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Lahden Hiihtoseura ry on vaatinut, että valitus hylätään.


A:n epäurheilijamainen käytös oli alkanut jo kauden ensimmäisellä lokakuussa 2017 järjestetyllä lumileirillä. Ensimmäiset tilanteet sovittiin, mutta helmikuussa Kolilla järjestetyn Audicup-kilpailun sekä Messilässä pidettyjen harjoitusten tapahtumien johdosta johtoryhmä antoi A:lle varoituksen. Asiasta keskusteltiin ensin A:n isän B:n kanssa ja A:n itsensä kanssa ennen varoituksen antamista 23.2.2018.


Alppijaoston puheenjohtaja sai Levillä 9.4.2018 A:n valmentajalta kolme kuvaviestiä, jotka olivat kuvakaappauksia A:n instagram-tililtä. Kuvat esittivät A:n seurassa urheilevia tyttöjä. Niistä ensimmäiseen oli lisätty teksti ”onko D (alkuperäisessä kuvatekstissä tietty nimetty henkilö) paska laskemaan: KYLLÄ / TODELLAKIN”, ja toiseen ”onko E (alkuperäisessä kuvatekstissä tietty nimetty henkilö) tyhmä: 0 / JOO”. Kolmannessa kuvassa oli teksti ”Mitä eläintä D (alkuperäisessä kuvatekstissä tietty nimetty henkilö) muistuttaa: SOTANORSU / LEHMÄ”. Johtoryhmä piti kuvia nettikiusaamisena. Tämän vuoksi, ja koska kiusaaminen on alppijaoston toiminnassa kiellettyä, asiassa ryhdyttiin toimenpiteisiin heti. Menettely perustui alppijaoston pelisääntöihin, jotka on tuotu jokaisen jäsenen tietoon.


Alppijaoston puheenjohtaja otti heti kuvista tiedon saatuaan yhteyttä jaoston lajipäällikköön, ja heidän yhteinen kantansa oli, että varoituksessa mainitut toimenpiteet tuli panna täytäntöön. Tämän vuoksi puheenjohtaja otti 10.4.2018 kello 9:08 yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan, joka oli samaa mieltä tarvittavista toimenpiteistä. Samana päivänä kello 18:31 jaoston puheenjohtaja soitti A:n isälle B:lle ja kertoi hänelle johtoryhmän valmistelevan päätöstä A:n erottamisesta määräaikaisesti ja että päätös tulee estämään tämän osallistumisen kilpailuihin Levillä 11.4.2018 eteenpäin. B ei tässä yhteydessä suostunut keskustelemaan tapahtuneesta. Tämän jälkeen puheenjohtaja valmisteli johtoryhmän päätöksen ja siitä ilmoitettiin johtoryhmälle WhattsApp-sovelluksen välityksellä kello 21:02. Johtoryhmän jäsenille varattiin samalla mahdollisuus saada tietoja tapahtuneesta ja päätöksestä puhelimitse, ja alppijaoston päävalmentajakin oli ne saatuaan samaa mieltä ratkaisusta. Erottamispäätös toimitettiin B:lle tiedoksi kello 22:08.


Asia piti käsitellä kiireellisesti, koska A oli tuolloin jo Levillä ja koska suomenmestaruuskilpailut alkoivat seuraavana päivänä. Asian käsittelyä ei voitu siirtää johtoryhmän seuraavaan kokoukseen, sillä silloin kilpailukausi olisi ollut käytännössä jo ohi eikä määräaikaisella erottamisella olisi ollut minkäänlaista vaikutusta. Asia kirjattiin johtoryhmän kokouspöytäkirjaan 17.4.2018.


Erottamispäätös on tehty alppijaoston pelisääntöjen mukaisesti ja jaoston johtoryhmällä on ollut velvollisuus toimia tekemällään tavalla. A:lle aikaisemmin annettu varoitus sekä se huomioon ottaen, että hän oli ollut tietoinen varoituksen mahdollisista jatkoseuraamuksista, oli rangaistus myös kohtuullinen.

 

VASTASELITYS

A:n puolesta on annettu vastineen johdosta vastaselitys, jossa on lausuttu muun ohella seuraava.


Lahden Hiihtoseuran vastine oli yksipuolinen ja sen mukaan A oli yksin syyllinen tapahtuneeseen. Vastine osoitti, ettei seuran alppijaosto ollut ottanut A:n etuja asiassa lainkaan huomioon. Tapahtumien taustalla olivat A:n vanhempien ja seuran johdon väliset kauden aikana kärjistyneet ristiriidat.


Niin 23.2.2018 annettu varoitus kuin 10.4.2018 tehty erottamispäätöskin oli tehty virheellisessä menettelyssä ja ilman, että A:ta olisi asianmukaisesti kuultu. B oli tästä 10.4.2018 kello 18:31 käydyn puhelun yhteydessä huomauttanut, mutta jaoston puheenjohtaja oli vain todennut, että päätös oli jo tehty. Asiaa ei ollut myöskään myöhemmin käsitelty seuran johtokunnassa seuran sääntöjen mukaisesti. Seuran toiminnanjohtajan mukaan tämä ei olisi ollut aikataulullisesti edes mahdollista kilpailujen aikana.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisun perustelut


Asian tausta ja kysymyksenasettelu


Asiassa on edellä jo kerrotulla tavalla riidatonta, että Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmä on 23.2.2018 tekemällään päätöksellä antanut A:lle varoituksen epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. Päätös on annettu A:lle tiedoksi samana päivänä ja päätöksessä on myös ollut maininta niistä jatkotoimenpiteistä, joihin epäurheilijamaisen käyttäytymisen jatkaminen voi johtaa. Niin ikään riidatonta on, ettei A:n puolesta ole haettu sanottuun päätökseen muutosta.


Alppijaoston johtoryhmä on edelleen 10.4.2018 erottanut A:n määräaikaisesti kaikesta seuran toiminnasta 30.6.2018 asti tämän sopimattoman käyttäytymisen vuoksi. Sopimaton käytös on tullut johtoryhmän puheenjohtajan tietoon 9.4.2018 ja asia on käsitelty johtoryhmässä seuraavan päivän aikana. Johtoryhmällä on ollut käytössään sen sopimattomana ja kiusaamisena pitämät A:n instagram-tililtä kaapatut kuvat ja se on ollut kello 18:31 asiassa yhteydessä A:n isään ennen päätöksen antamista kello 22:08. Päätöksen johdosta A ei ole voinut osallistua seuraavana päivänä alkaneisiin ikäluokkansa suomenmestaruuskilpailuihin. Tämä on riidattomasti ollut myös kurinpitoasian nopean käsittelyn tarkoitus.


A:n puolesta tehdyn valituksen johdosta asiassa on ensin kysymys siitä, onko häntä kuultu määräaikaista erottamista koskevaa päätöstä tehtäessä asianmukaisesti ja siten kuin oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on edellytetty. Mikäli keskeisenä urheilijan oikeussuojakeinona pidettyä kuulemisperiaatetta on noudatettu, on asiassa sen jälkeen kysymys määräaikaiseen erottamiseen johtaneen A:n menettelyn sekä määrätyn kurinpitoseuraamuksen mahdollisen kohtuuttomuuden arvioinnista.


Asianosaiset ovat edellä kerrotun lisäksi tuoneet esille lukuisan joukon seikkoja, jotka osoittavat, että seuran toimihenkilöiden ja A:n vanhempien väliset suhteet ovat olleet tapahtunutta edeltäen ja sen jälkeen hyvin tulehtuneet. Näiden seikkojen tutkiminen ei kuitenkaan kuulu tähän asiaan eikä oikeusturvalautakunnalla ole sen sääntöjen 2 ja 3 §:ien mukaan toimivaltakaan niitä käsitellä. Yleisellä tasolla lautakunta kuitenkin toteaa, että aikuisten keskinäiset erimielisyydet tulee ratkaista keskustelemalla ja heidän kesken, ja etteivät mahdolliset erimielisyydet millään tavoin saa vaikuttaa nuoren urheilijan kohteluun edes silloin, jos hänen katsotaan käyttäytyneen sopimattomasti tai seuran sääntöjen vastaisesti.


Kuulemisperiaatteesta

 

Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (ks. esimerkiksi UOL 18/2015). Kuulemisvelvoite perustuu urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä vakiintuneesti edellytetty noudatettavan. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan siinä tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä.


Asianmukaisesti suoritettuun kuulemiseen kuuluu myös se, että kuulemispyynnössä on ilmoitettu kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko ja että käsiteltävänä oleva teko tai tapahtuma on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti. Kuulemispyynnössä tulisi myös riittävällä tavalla selostaa tai muuten esittää ne kurinpitomääräykset, joiden nojalla kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkitaan. 


Kuuleminen ei edellytä asianosaisten yhdessä allekirjoittamaa selvitystä, vaan riittävää on tilaisuuden varaaminen lausuman antamiseen. Kuuleminen ei myöskään edellytä sitä, että kurinpitomenettelyn kohteena oleva antaa selityksensä asiassa. Riittävää on, että lausuman antamiseen on todisteellisesti varattu tilaisuus. Vastinepyynnön jälkeen asianosaisen itsensä harkittavissa siten on se, haluaako hän antaa vastineen vai jättääkö hän lausuman antamatta.


Kuulemiselle on lisäksi varattava kohtuullinen aika. Kohtuullinen aika vaihtelee käsiteltävän asian mukaan, mutta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kurinpitoasioissa ei yleensä voida pitää kohtuullisena vain päivän tai kahden määräaikaa. Tavanomaisissa tapauksissa asiaan osalliselle on varattava vähintään yhden viikon määräaika (ks. UOL 46/2015).


Menettely A:n kurinpitoasiassa


Lahden Hiihtoseuran Alppijaoston puheenjohtaja on saanut 9.4.2018 tiedon A:n instagram-tilillään julkaisemista kuvista, joita sinällään voi pitää sopimattomina ja moitittavina. Puheenjohtaja on ottanut kuvista tiedon saatuaan yhteyttä jaoston lajipäällikköön ja 10.4.2018 kello 9:08 edelleen seuran toiminnanjohtajaan. Samana päivänä kello 18:31 jaoston puheenjohtaja on soittanut A:n isälle B:lle ja kertonut hänelle johtoryhmän valmistelevan päätöstä A:n erottamisesta määräaikaisesti ja että päätös tulee estämään tämän osallistumisen 11.4.2018 alkaneisiin suomenmestaruuskilpailuihin. B ei ole tässä yhteydessä suostunut keskustelemaan tapahtuneesta. Tämän jälkeen puheenjohtaja on valmistellut johtoryhmän päätöksen ja siitä on ilmoitettu johtoryhmälle kello 21:02. Johtoryhmän jäsenille varatun tietojensaantimahdollisuuden jälkeen erottamispäätös on toimitettu tiedoksi A:n isälle B:lle kello 22:08. A:lle itselleen ei ole mahdollisuutta vastineen antamiseen annettu eikä häntä ole tapahtuneen johdosta kuultu.


Kuten edellä on jo todettu, kuuleminen on toimitettava asianmukaisesti ja sille on varattava riittävä aika. Esillä olevassa tapauksessa kuulemiselle varattu aika on ollut selvästi liian lyhyt eikä B, kieltäytyessään keskustelemasta asiassa puhelimessa, ole antanut A:n puolesta suostumusta näin lyhyelle kuulemisajalle. Kun B on kieltäytynyt keskustelemasta asiasta jaoston puheenjohtajan kanssa, selvää on myös, ettei kurinpitomenettelyn kohteena olevaa tekoa tai tapahtumaa ole selostettu hänelle riittävän yksityiskohtaisesti. Vaikka B olisikin ollut seuran kurinpitomääräyksistä ja kurinpitomenettelyn käynnistämisestä tietoinen, ei A:lle ole varattu aitoa mahdollisuutta vaikuttaa menettelyyn ja antaa siinä vastineensa ja oma selvityksensä. Se, että kysymys on ollut kiusaamisepäilystä ja että alppihiihdon nuorten suomenmestaruuskilpailut ovat alkaneet jo erottamispäätöstä seuranneena päivänä, ei ole ollut peruste tehdä päätöstä varaamalla A:lle ja B:lle vain muutaman tunnin aika vastineen antamiseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä noudatettava sen kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta keskeinen kuulemisperiaate menettäisi kokonaan merkityksensä, jos sanotunlaisen laiminlyönnin katsottaisiin korjautuvan sillä, että kuulemiseen ryhdytään vasta myöhemmin tai vasta oikeusturvalautakunnassa. A:n kuulemista koskevan laiminlyönnin ei siten ole perusteltua katsoa korjautuneen tai menettäneen merkityksensä sillä, että hän on valittanut kurinpitoratkaisusta oikeusturvalautakuntaan.


Lautakunta toteaa lisäksi, että valituksen kohteena olevassa LHS:n Alppijaoston päätöksessä A on erotettu määräajaksi kaikesta seuran toimintaan liittyvästä toiminnasta 30.6.2018 saakka. Määräaikainen seuran toiminnasta erottaminen edellyttää, että sellaisesta mahdollisuudesta on sisällytetty asianmukaiset määräykset seuran sääntöihin. Lautakunnalle toimitettujen Lahden Hiihtoseuran sääntöjen mukaan määräaikainen seuran toiminnasta erottaminen ei näin ollen olisi edes ollut mahdollista. Tällaisen seuraamuksen määrääminen ei olisi ollut mahdollista LHS Alpin valmennus- ja kilpailutoiminnan sääntöjen perusteella.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n menettely on sisällään edellyttänyt nopeaa reagointia ja menettelyyn puuttumista epäillyn kiusaamisen lopettamiseksi. Seura on valinnut puuttumista varten kurinpitomenettelyn, joka kuitenkin edellyttää muun ohella kuulemisperiaatteen noudattamista. Kun Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmä ei ole varannut A:lle asianmukaista ja aitoa tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi ennen kuin se on määrännyt valituksen kohteena olevan kurinpitoseuraamuksen, oikeusturvalautakunta katsoo, että johtoryhmä on menetellyt asiassa virheellisesti. Kurinpitoseuraamus on sen vuoksi jo tästä syystä poistettava, vaikka instagramissa julkaistujen kuvien sisältö onkin ollut selvästi loukkaavaa ja epäasiallista. Tällaisessa tilanteessa oikeusturvalautakunta ei voi ensimmäisenä asteena lausua niistä kurinpitoseuraamusten määräämisen asiallisiin edellytyksiin liittyvistä perusteista, joilla valituksessa on vaadittu kurinpitoseuraamusten poistamista.


Menettelyvirhe on koskenut keskeistä urheilijan oikeusturvan taetta. Kiirehdityn menettelyn syynä olleet alppihiihdon suomenmestaruuskilpailut ovat lisäksi olleet jo päättyneet siinä vaiheessa, kun A:n valitus on saapunut oikeusturvalautakuntaan. Tämän vuoksi asiaa ei ole myöskään syytä palauttaa Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmään uudelleen käsiteltäväksi, vaan kurinpitoseuraamus on poistettava kokonaan.


Vaatimus taloudellisen haitan korvaamisesta


Valituksessa esitetyt vaatimukset erottamispäätöksestä aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamisesta ovat sellaisia kurinpitoratkaisuihin liittyviä siviilioikeudellisia vaatimuksia, jotka eivät oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 ja 3 §:ien mukaan kuulu lautakunnan toimivaltaan. Näin ollen sanotut vaatimukset on jätettävä tutkimatta.


Lautakuntakulut ja valitusmaksu


A:n puolesta on vaadittu oikeusturvalautakunnassa aiheutuneiden kulujen korvaamista. Hän ei ole kuitenkaan esittänyt niistä selvitystä eikä niiden määrää. Tämän vuoksi hänen vaatimuksensa on tältä osin hylättävä.


Asian näin päättyessä on valitusmaksu kuitenkin lautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaisesti palautettava.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Lahden Hiihtoseura ry:n Alppijaoston johtoryhmän 10.4.2018 tekemä päätös A:n määräaikaisesta erottamisesta kumotaan.


Kurinpitopäätöksen johdosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamista koskevat vaatimukset jätetään tutkimatta. Vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä