10/2008 Pesäpallo: Kurinpito - Sanktiomaksu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS              Nro 10/2008

15.5.2008             Diaarinro 2/2008     


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Superpesis Oy:n hallituksen päätös 11.12.2007 sanktiomaksun määräämisestä 


ASIA 

Sanktiomaksu 


MUUTOKSENHAKIJA

Tyrnävän Tempaus ry 


KUULTAVA 

Superpesis Oy 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Superpesis Oy:n hallitus (Superpesis) on todennut päätöksessään 11.12.2007, että Tyrnävän Tempaus ry oli jäänyt pois sarjaohjelman mukaisesta ottelusta 14.8.2006 ja Tyrnävän Tempaus ry:lle on määrätty 1.500 euron sanktiomaksu. Kilpailumääräysten mukaan Superpesis laatii otteluohjelman ja sillä oli myös oikeus otteluohjelman muutoksiin. Kysymyksessä olevassa tapauksessa Peräseinäjoen kentällä oli ollut markkinat jatkosarjan ottelukaavion mukaisena pelipäivänä 12.8.2006. Runkosarjan päättymisen jälkeen jatkosarjan otteluohjelman lopullisen vahvistamisen yhteydessä mainitun ottelun ottelupäiväksi oli muutettu 14.8.2006 ja tästä oli tiedotettu myös Tyrnävän Tempaus ry:n yhdyshenkilölle siinä yhteydessä, kun jatkosarjan otteluohjelma oli ensikertaa julkaistu. Tyrnävän Tempaus ry oli rikkonut ottelutapahtuman järjestämistä koskevia velvoitteitaan. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Tyrnävän Tempaus ry on valituksessaan vaatinut, että Superpesiksen päätös kumotaan ja että sille määrätty sanktiomaksu poistetaan. Tyrnävän Tempaus ry on vaatinut myös, että Superpesis velvoitetaan korvaamaan sen asianajokulut asiassa.

Sanktiomaksua ei ollut määrätty sääntöjen edellyttämällä tavalla viivytyksettä. Ottelutapahtuma oli ollut 14.8.2006 ja sanktiomaksu oli määrätty 11.12.2007 eli lähes puolentoista vuoden kuluttua tapahtumasta. Seuraamusmaksu oli myös määrältään sääntöjen vastainen. Seuraamusmaksun tuli olla enintään 1.000 euroa ja ensimmäisellä kerralla maksu saattoi olla enintään 500 euroa muissa kuin järjestys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevissa laiminlyönneissä.

Asiallisesti kysymys oli ottelun siirtämisestä, josta oli määräykset kilpailumääräyksissä. Asiassa oli menetelty näiden määräysten vastaisesti. Sarjaohjelma oli päätetty ennen pelikauden alkua ja samalla oli vahvistettu myös jatkosarjan otteluohjelma sekä jatkosarjan pelipäivät. Jatkosarjan ottelupäivä oli kysymyksessä olevassa tapauksessa alunperin 12.8.2006. Superpesis oli 3.8.2006 tiedustellut Tyrnävän Tempaus ry:ltä mahdollisuutta lauantaiksi 12.8.2006 määrätyn ottelun pelaamiseen maanantaina 14.8.2006. Henkilö, jolle Superpesis oli viestin tuolloin lähettänyt, oli lomalla eikä viestiin ollut Tyrnävän Tempaus ry:n puolelta vastattu. Superpesis ei ollut varmistanut, oliko viesti tullut perille. Koska tiedustelu ottelun siirtämisestä oli kohdistettu vain Tyrnävän Tempaus ry:lle, kyseessä oli ottelun siirtäminen eikä sarjaohjelman vahvistaminen.   


VASTAUS PERUSTEINEEN

Superpesis on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

Sanktiomaksua koskeva päätös oli määräysten mukainen. Rahamääräinen kurinpitorangaistus saattoi olla enintään 33.600 euroa. Kilpailumääräyksiä täydentävän Superpesiksen seurakohtaisen sanktiomääräyksen mukaan otteluaikataulujen laiminlyönnistä ensimmäisellä kerralla määrättävä sanktio oli enintään 500 euroa, ellei muuhun ollut syytä. Kysymyksessä olevassa tapauksessa Tyrnävän Tempaus ry:n laiminlyönti oli katsottu vakavaksi.Superpesis vahvisti sarjaohjelman ja sillä oli myös oikeus sarjaohjelman muuttamiseen. Kysymys ei ollut ottelusiirrosta, vaan jatkosarjan sarjaohjelman määräämisestä ja siinä yhteydessä määrätystä pelipäivästä. Sarjaohjelman muuttamista koskeva viesti oli lähetetty sille henkilölle, joka oli ilmoitettu Superpesikselle Tyrnävän Tempaus ry:n yhdyshenkilöksi. Yhdyshenkilön lomasta ei ollut ilmoitettu Superpesikselle eikä sille ollut ilmoitettu myöskään yhdyshenkilön varamiehestä. Tämä oli valittajan vastuulla. 


VASTASELITYS

Tyrnävän Tempaus ry on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Superpesiksen olisi tullut jo ennen jatkosarjan ottelukaavion vahvistamista varmistaa, että kaikilla mahdollisilla paikkakunnilla voidaan noina aikoina pelata. Kysymys oli joka tapauksessa ottelusiirrossa, koska muu otteluohjelma oli pysynyt entisellään. Muille seuroille ei ollut lähetetty viestiä jatkosarjan otteluohjelman vahvistamisesta, joten tämä tuki käsitystä siitä, että kysymyksessä ei ollut sarjaohjelman vahvistaminen, vaan ottelusiirto. Rangaistusta ei ollut myöskään määrätty kohtuullisessa ajassa tapahtumien jälkeen, vaan itse asiassa noin puolentoista vuoden kuluttua tapahtumista.


LISÄSELVITYS

Lautakunta on pyytänyt Superpesikseltä vastauksia vielä seuraaviin kysymyksiin:

1)     Onko Superpesiksen kilpailumääräyksissä tai muissa säännöissä määräystä sarjaohjelman vahvistamisesta ja missä kohtaa säännöissä sellainen määräys mahdollisesti on;

2)     Onko pelikautta 2006 koskien tehty Superpesiksen taholta dokumentoitu päätös sarjaohjelman vahvistamisesta;

3)     Kenen aloitteesta tai miten kysymyksessä olevan ottelun otteluajankohdan muuttamiseen johtanut menettely käynnistyi;

4)     Onko otteluajankohdan muuttamisesta tehty dokumentoitua päätöstä ja miten otteluajankohdan muuttuminen on seuroille ilmoitettu.

Edelleen lautakunta on pyytänyt Superpesikseltä lausumaa siitä, miten jatkosarjan ohjelma, joka oli keväällä 2006 julkaistu internetissä, oli käsitelty Superpesiksessä.

Superpesis on toimittanut lautakunnalle pyydetyn selvityksen. Selvitys on toimitettu tiedoksi Tyrnävän Tempaus ry:lle. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Päätöksen valituskelpoisuus

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunta voi käsitellä liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut. Superpesiksen kohdalla kysymys on sellaisesta liigasta, jota lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan. Superpesis on myös suostunut siihen, että sen kurinpitoelimen päätökseen voidaan hakea muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta.

Kysymys on seuralle määrätystä 1.500 euron sanktiomaksusta eli seuraan kohdistuneesta kurinpitopäätöksestä. Tällainen seuraamus kohdistuu välillisesti myös seuran urheilijoihin. Vaikka kysymys ei ole suoraan urheilijalle määrätystä kurinpitoseuraamuksesta, lautakunta katsoo päätöksen kohteena olevan sellainen liigan määräämä kurinpitotoimi, jota lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan.

Edellä lausutuilla perusteilla superpesiksen valituksen kohteena olevaa päätöstä on pidettävä valituskelpoisena ja lautakunta ottaa Tyrnävän Tempaus ry:n valituksen tutkittavakseen.   


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu

Tyrnävän Tempaus ry oli jättänyt ottelun pelaamatta 14.8.2006. Sanktiomaksu on määrätty 11.12.2007. Kysymys on lautakunnassa ensinnäkin siitä, onko tällainen maksu voitu määrätä vielä pelikauden 2006 päättymisen jälkeen. Siinä tapauksessa, että sanktiomaksu on voitu määrätä vielä 11.12.2007, lautakunnassa on kysymys siitä, onko määrätty sanktiomaksu kilpailumääräysten ja Superpesiksen seurakohtaisen sanktiojärjestelmän mukainen.    


Sovellettavat määräykset 

Vuoden 2006 kilpailumääräysten johdannon mukaan Superpesis Oy johtaa naisten ja miesten superpesissarjat soveltaen kilpailumääräyksiä ja Superpesiksen sisäisiä sopimuksia ja velvoitteita. Superpesistoiminnan yhteistyösopimuksen kohdan 3 mukaan Superpesis Oy:n velvoitteisiin pääsarjatason toiminnasta vastuussa olevana tahona kuuluu muun ohella ottelutapahtumaa koskevan ohjeistuksen vahvistaminen. Sanktioiden osalta sopimuksessa todetaan, että Superpesis Oy:llä on oikeus päättää tätä sopimusta täydentävien erillissopimusten ja määräysten mukaisista sanktioista seuroja kohtaan. Seuroja koskevista sanktioista lievin on seuraamusmaksu ja ankarin sarjapaikan menettäminen. Superpesis Oy:n hallitus vahvistaa ennen sarjakauden alkua sellaiset ottelutapahtuman järjestämistä, yhteistoimintasopimusten toteuttamista ja yhteistä ottelukonseptia sekä markkinointia, tiedotusta ja tilastointia koskevat määräykset, joihin liittyy sanktioita. Lähtökohtana on, että sanktio ensimmäisestä laiminlyönnistä on seuraamusmaksu ja seuraavista pistemenetys.

Superpesiksen seurakohtaista sanktiojärjestelmää koskevassa määräyksessä todetaan muun muassa, että sanktioiden kohteena on ottelutapahtuman järjestäminen. Ottelutapahtuman järjestämistä koskevia velvoitteita ovat puolestaan muun muassa sarjaohjelman mukaisten otteluaikataulujen noudattaminen. Seuraamusmaksu suuruus on vähintään 300 euroa ja enintään 1.000 euroa siten, että ensimmäisellä kerralla seuraamusmaksu on muista kuin järjestys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevista laiminlyönneistä enintään 500 euroa, ellei muuhun ole erityistä syytä.

Superpesiksen seurakohtaista sanktiojärjestelmää koskevassa määräyksessä todetaan sanktion määräämisen osalta, että sanktiota koskevat asiat tulee muutoin käsitellä viivytyksettä, mutta sarjapaikan menettämistä koskeva asia käsitellään kauden päätyttyä, ellei muuhun ole erityistä syytä. 


Sanktion määrääminen viivytyksettä

Superpesiksen seurakohtaista sanktiojärjestelmää koskeva määräys koskee Superpesiksen ja seurojen välistä suhdetta. Määräys täydentää kilpailusääntöjen mukaista kurinpitojärjestelmää.

Edellä selostetulla tavalla sanktiota koskevat asiat tulee muutoin käsitellä viivytyksettä, mutta sarjapaikan menettämistä koskeva asia käsitellään kauden päätyttyä, ellei muuhun ole erityistä syytä. Tätä määräystä lautakunta tulkitsee siten, että muut kuin sarjapaikan menettämistä koskevat sanktiot tulee käsitellä viivytyksettä ja joka tapauksessa ennen kauden päättymistä. Kauden päättymisen jälkeen sanktion määrääminen seuralle ei ole enää mahdollista.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa sanktion määräämiseen johtanut menettely on tapahtunut 14.8.2006, jolloin ottelu oli jäänyt pelaamatta. Kausi on päättynyt syyskuussa 2006. Tyrnävän Tempaus ry on toimittanut Superpesikselle vastineen tapahtumista 2.10.2006. Sanktiomaksu on määrätty 11.12.2007.

Lautakunta toteaa, että sanktiomaksu olisi ollut määrättävissä ennen kauden 2006 loppumista. Mitään erityistä syytä ei ole esitetty, jonka mukaan sanktiomaksun määräämistä kauden 2006 jälkeen olisi pidettävä sallittuna. Lautakunta toteaa, että tapaukseen sovellettavien määräysten mukaan sanktiomaksun määrääminen ei ole ollut enää kauden 2006 jälkeen mahdollista. Sanktiomaksu on näin ollen poistettava. 


Lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut

Asian näin päättyessä Superpesis on velvoitettava korvaamaan Tyrnävän Tempaus ry:n lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut kohtuulliseksi harkitulla 2.000 eurolla. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Superpesis Oy:n hallituksen päätös 11.12.2007 kumotaan siltä osin kuin Tyrnävän Tempaus ry:lle on määrätty 1.500 euron sanktiomaksu.

Superpesis Oy velvoitetaan korvaamaan Tyrnävän Tempaus ry:n lautakuntakulut 2.000 eurolla.   

Valitusmaksu palautetaan.

Äänestys.  


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Olli Rauste (eri mieltä) ja Kristiina Rintala-Jaalivaara. 

 
Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa Dnro 2/2008

Olli Rauste: 

Sanktiomaksun osalta olen samaa mieltä kuin enemmistö. Lautakuntakäsittelystä aiheutuneiden kulujen korvaamisen osalta totean seuraavan.Velvoitan Superpesis Oy:n korvaamaan Tyrnävän Tempaus ry:lle asian hoitamisesta aiheutuneina tarpeellisina lautakuntakuluina 3.190 euroa seuraavin perusteluin:

Tyrnävän Tempaus ry on voittanut asian, joten Superpesis Oy:n on lähtökohtaisesti korvattava sen lautakuntakulut. Tyrnävän Tempaus ry on ilmoittanut lautakuntakulujensa määräksi 3.300 euroa. Mikäli asia ratkaistaisiin enemmistön päätöksen mukaisella tavalla (lautakuntakulujen korvaus 2.000 euroa), johtaisi tämä lopputulokseen, jossa Tyrnävän Tempaus ry jutun voittamalla välttyisi 1.500 euron suuruiselta sakolta, mutta joutuisi vastaavasti maksamaan omista lautakuntakuluistaan asiamiehensä palkkion ja lautakunnan määräämien lautakuntakulujen välisen erotuksen 1.300 euroa. Valitusasian voittamisesta Tyrnävän Tempaus ry:lle koituva hyöty menisi tällöin lähes kokonaisuudessaan oikeudenkäyntikuluihin. En pidä tällaista lopputulosta oikeudenmukaisena. Sen vuoksi tuomitsen Superpesis Oy:n korvaamaan Tyrnävän Tempaus ry:n vaatimat lautakuntakulut kokonaisuudessaan kaikilta niiltä osin kuin vaadittuja kuluja voidaan pitää perusteltuina.

Perusteettomiksi kuluiksi katson Tyrnävän Tempaus ry:n esittämästä yksilöidystä oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta seuraavat kaksi erää:

1) Vastineen antamiselle määrätyn määräajan pidennyspyynnön laatiminen 55 euroa, ja

2) Puhelinneuvottelu lautakunnan sihteerin kanssa 22.2.2008 vastineen antamisen määräajasta 55 euroa.

Katson, että koska Tyrnävän Tempaus ry:lle on alun perin myönnetty aikaa vastineen antamiseen noin kolme viikkoa, tarve määräajan pidennyspyynnölle on johtunut Tyrnävän Tempaus ry:n asiamiehen omista työkiireistä, eikä pidennyspyynnön laatimisesta aiheutunutta ajankäyttöä ja siihen liittyvää puhelinneuvottelua voida pitää vastapuolen korvattavana lautakuntakuluna.

Edellä mainittujen vähennysten jälkeen Superpesis Oy:n korvattavaksi määrättävien oikeudenkäyntikulujen määräksi jää 3.190 euroa. 

Vakuudeksi                       Timo Ojala