10/2007 Tanssi: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                                 Nro 10/2007

Dnro 5/2007                          18.10.2007


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jokipata ry:n kokouksen päätös 29.1.2007,  jolla valittajat on erotettu yhdistyksestä sekä valittajien jäsenoikeuksia loukannut yhdistyksen menettely ennen erottamista 


ASIA

Jäsenen erottaminen yhdistyksestä 


MUUTOKSENHAKIJAT

Juhani Saastamoinen

Elvi Saastamoinen            


KUULTAVA

Jokipata ry. 


VALITUS     

Ensiksikin Juhani ja Elvi Saastamoinen ovat vaatineet, että erottamispäätös päätös kumotaan.

Toiseksi valittajat ovat vaatineet, koska yhdistys on loukannut heidän jäsenoikeuksiaan, että

1) heille palautetaan kaikki jäsenedut, jotka heillä on ollut ennen Jokipata ry:n sääntöjen muutosta 7.8.2006 ja

2) Jokipata ry velvoitetaan tiedottamaan lautakunnan päätös kokonaisuudessaan yhdistyksen nykyisille ja viime vuotisille jäsenille.

Valituksen perusteluina valittajat ovat esittäneet, että erottamispäätös on perustunut yhdistyksen sääntöjen 5 §:ään, jonka Jokipata ry:n jäsen mukaan jäsen voi tanssikilpaurheilussa edustaa vain Jokipata ry:tä. Tällainen lisäys sääntöihin on tapahtunut 7.8.2006, eli vasta valittajien yhdistykseen liittymisen jälkeen. Sen vuoksi valittajien erottamista ei voida perustaa siihen. Lisäksi heidän kuulemisessaan ei ollut menetelty asianmukaisesti, koska kirjallisen selityksen antamiseen varattu aika oli ollut kohtuuttoman lyhyt.

Jäsenoikeuksien loukkaamisen osalta valittajat ovat tuoneet esiin erilaisia vuoden 2006 tapahtumia yhdistyksessä. 


VASTAUS

Jokipata ry on vastauksessa vaatinut valituksen hylkäämistä. Lisäksi vastauksessa on vaadittu korvaukseksi vastauskuluista 532,90 euroa.

Jokipata ry on ensisijaisesti vaatinut valituksen jättämistä tutkimatta, koska se on saapunut myöhään. Erottamispäätös on tehty 29.1.2007 ja tieto siitä on lähetetty valittajille 12.2.2007. Vaikka päätöksessä on mainittu, että valitusaika alkaa 21.2.2007, on oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukainen 30 päivän valitusaika laskettava kuitenkin päätöksen tiedoksisaannista. Näin ollen 22.3.2007 saapunut valitus on tehty myöhässä.

Toissijaisesti vastauksessa on vaadittu valituksen hylkäämistä. Vastauksen perusteluna on esitetty, että valituksessa viitattu sääntömuutos on koskenut kaikkia jäseniä liittymisajankohdasta riippumatta. Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sääntöjen vastaisesti. Sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen jäsen voi edustaa tanssikilpaurheilussa vain Jokipata ry:tä. Valittajat ovat toimineet sääntöjen 5 §:n vastaisesti ja heidät on tällä perusteella erotettu yhdistyksestä. Ennen erottamista valittajille on varattu kirjallisesti tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. 


VASTASELITYS

Vastaselityksessä on toistettu aikaisemmat näkemykset ja lisäksi todettu, että valittajat ovat saaneet päätöksen tiedokseen postitse 15.2.2007, mutta luottaneet päätöksessä olevaan mainintaan valitusajan alkamisesta vasta 21.2.2007. 


PÄÄTÖS

Perustelut

Valituksen tutkiminen

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Valittajat ovat ilmoittaneet saaneensa erottamispäätöksen tiedokseen postitse 15.2.2007. Valitus on saapunut lautakuntaan 22.3.2007, eli tiedoksisaannista laskettavan 30 päivän määräajan jälkeen.

Lautakunta toteaa, että erottamispäätöksessä kuitenkin nimenomaisesti mainitaan, että valitusaika alkaa 21.2.2007. Tämä valitusajan alkamista koskeva ilmoitus on yksiselitteinen eikä valittajilla ole ollut perustetta epäillä sen paikkansapitävyyttä. Näistä syistä valittajat ovat voineet luottaa päätöksessä olevaan ilmoitukseen valitusajasta, jonka kuluessa valitus on myös saapunut lautakuntaan. Näistä syistä valitus on tutkitaan. 


Suullinen käsittely

Asiassa ei ole toimitettu suullista käsittelyä, koska asianosaiset eivät ole sitä pyytäneet, eikä asia laatunsa vuoksi ole sitä edellyttänyt. 


Vastaajien erottamisen perusteet

Jokipata ry:n johtokunta on 18.12.2006 päättänyt erottaa valittajat yhdistyksestä. Valittajat ovat saattaneet asian yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Yhdistyksen kokous on päätöksellään 29.1.2007 vahvistanut erottamisen.

Yhdistys voi yhdistyslain 14 §:n mukaan erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Jokipata ry:n sääntöjen 7 §:n mukaan johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen joka toimii seuran sääntöjen vastaisesti. Sääntöjen 5 §:n mukaan

"jäsen voi kuulua jäsenenä myös muihin yhdistyksiin, mutta tanssiurheilukilpailuissa jäsen voi edustaa vain Jokipata ry:tä."

Sääntöjen 5 § on muutettu edellä olevan sisältöiseksi yhdistyksen 18.6.2006 pidetyssä kokouksessa ja se on merkitty yhdistysrekisteriin 7.8.2006.

Yhdistyslain 52 §:n 2 momentin mukaan sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se on merkitty rekisteriin. Voimaantuleminen tarkoittaa, että muutetut säännöt koskevat heti rekisteriin merkitsemisen jälkeen sekä kaikkia jäseniä että yhdistyksen toimielimiä. Jäsenien osalta ei ole merkitystä, milloin he ovat tulleet yhdistyksen jäseniksi. Rekisteröity sääntömuutos sitoo siis myös ennen sääntömuutosta yhdistyksen jäseniksi tulleita jäseniä. Sitovuuden kannalta ei ole myöskään merkitystä, onko jäsen saanut rekisteröidystä muutoksesta tiedon. - Lautakunta kuitenkin toteaa, että valittajat ovat ilmoituksensa mukaan saaneet sääntömuutoksesta tiedon yhdistyksen puheenjohtajalta pian päätöksen jälkeen.

Valittajat ovat vedonneet valituksessa vielä siihen, että he ovat olleet ennen erottamistaan Jokipata ry:n sääntöjen 8 §:ssä tarkoitettu ainaisjäsen. Tällainen ainaisjäsenyys on kuitenkin mainitun sääntökohdan mukaan tarkoittanut vapautusta yhdistyksen jäsenmaksusta. Sääntöjen mukainen ainaisjäsenyys ei siis tarkoita esimerkiksi sitä, että ainaisjäsenyyden saamisen jälkeen rekisteröidyt yhdistyksen sääntöjen muutokset eivät koskisi ainaisjäseniä.

Asiassa on riidatonta, että valittajien edustusoikeus on päätöksen jälkeen siirretty toiseen seuraan ja että he ovat sääntömuutoksen rekisteröinnin jälkeen syksyn 2006 aikana edustaneet toista seuraa tanssiurheilukilpailuissa. Näin ollen valittajat ovat toimineet sääntöjen 5 §:n vastaisesti ja yhdistyksellä on ollut yhdistyslain ja sääntöjen mukaiset perusteet erottaa valittajat yhdistyksestä. 


Valittajien kuuleminen ennen erottamispäätöstä

Yhdistyslain 15 §:n  2 momentin mukaan asianomaiselle jäsenelle on ennen erottamispäätöksen tekemistä varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Valittajille on varattu tilaisuus lausua erottamisen perusteista kirjallisesti. Vastinepyyntö on lähetetty 4.12.2006 ja vastinetta on pyydetty 11.12.2006 mennessä. Vastinepyynnössä on kerrottu, että erottamisen perusteena tulee olemaan edellä selostettu sääntöjen 5 § ja se, että valittajat ovat sääntöjen vastaisesti edustaneet toista tanssiurheiluseuraa kilpailuissa. Valittajat eivät ole antaneet vastinetta ennen johtokunnan päätöstä.

Lautakunta toteaa, että vastinemääräaika on ollut melko lyhyt.  Erottamisen perusteena olevat tosiasiat ovat kuitenkin olleet riidattomat, eikä niiden selvittämiseen siten ole tarvittu aikaa. Valittajia on erottamismenettelyssä kuultu asianmukaisesti. 


Jäsenoikeuksien loukkaaminen

Valituksessa esiintuodut väitettyjä jäsenoikeuksien loukkaamisia koskevat tapahtumat ajoittuvat kevääseen ja kesään 2006. Osa ristiriitaisuuksista liittyy yhdistyksessä tehtyihin päätöksiin ja osa esimerkiksi tosiasialliseen tiedotustoimintaa.  

Valituksen kohteena oikeusturvalautakunnassa voi lautakunnan sääntöjen 3 §:n  mukaan olla yhdistyksen päätökset ja valitus on tehtävä sääntöjen 11 §:n mukaan  30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista.

Näistä syistä keväällä ja kesällä 2006 väitetyiksi tapahtuneisiin jäsenoikeuksien loukkauksiin liittyviltä osin valitus on jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta. 


Oikeudenkäyntikulut

Jokipata ry. on vaatinut vastauskulujensa korvaamista. Lautakunta katsoo, että asiassa on kohtuullista velvoittaa valittajat korvaamaan vastauskulut 300 eurolla. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta. 

Juhani ja Elvi Saastamoisen on korvattava Jokipata ry:n vastauskulut 300 eurolla.   


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula 

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Kari.T.Ahonen, Antti Aine, Pekka Ilmivalta ja Urpo Kangas.