4/2017 Jalkapallo Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Kilpailunjärjestäjän valvontavelvollisuus - Kohtuullisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2017

16.2.2017    Diaarinro 29/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan päätös 11.10.2016


ASIA

Edustusoikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

FC TPS Turku Oy


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


VASTALAUSELAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) vastalauselautakunta on päätöksellään 11.10.2016 pysyttänyt Palloliiton toimiston päätöksen 14.9.2016, jolla on jätetty myöhään saapuneena tutkimatta FC TPS Turku Oy:n (jäljempänä TPS) 30.8.2016 tekemä vastalause koskien jalkapallon miesten Ykkösen 30.6.2016 pelattua ottelua TPS – FF Jaro.


Vastalauselautakunta on päätöksessään todennut, että Palloliiton kilpailumääräysten mukaan vastalauseen kilpailumääräysten rikkomisesta voi tehdä vain samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva toinen seura. Vastalause on tehtävä 7 päivän kuluessa siitä ottelusta, jota se koskee, riippumatta siitä, milloin vastalauseen tekijä on saanut tiedon vastalauseen perusteena olevista seikoista. TPS ei ollut edes väittänyt, että se oli tehnyt vastalauseen laillisen esteen vuoksi vasta 30.8.2016. Palloliiton toimiston päätöstä ei siten ollut syytä muuttaa.  


VALITUS PERUSTEINEEN

TPS on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton vastalauselautakunnan päätös 11.10.2016 kumotaan ja että 30.6.2016 pelatun miesten Ykkösen ottelun TPS – FF Jaro lopputulokseksi muutetaan 3-0, minkä seurauksena TPS:lle Ykkösen voittaneena joukkueena myönnetään oikeus Veikkausliigapaikkaan kaudeksi 2017. Lisäksi TPS on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa 3.100 eurolla.  


Perusteinaan TPS on lausunut, että Palloliitto on laiminlyönyt asiassa kilpailumääräyksiin perustuvan valvontavelvollisuutensa. FF Jaro oli peluuttanut Ykkösen ottelussa AC Oulua vastaan 3.7.2016 pelioikeudettomia pelaajia. AC Oulun vastalauseen johdosta Palloliitto oli määrännyt FF Jaron häviämään sanotun ottelun 3-0. Selvittäessään FF Jaron pelaajien pelioikeuksia ottelussa AC Oulua vastaan Palloliiton olisi tullut tarkastaa joukkueen pelaajien pelioikeudet myös aikaisemmin 30.6.2016 pelatussa ottelussa TPS:aa vastaan.


On huomattava, että seurat eivät voi itse valvoa ulkomaalaiskiintiötä koskevien määräysten noudattamista, josta asiassa on kysymys. Vain Palloliitolla on tieto kaikkien pelaajien kansallisuuksista. Tämä korostaa Palloliiton valvontavelvollisuutta. Seuroilta ei voida edellyttää näissä tapauksissa tutkinnan käynnistämiseksi vastalausetta, aloitetta eikä muutakaan toimenpidettä, vaan liiton tulee toimia oma-aloitteisesti ja heti, kun sääntörikkomus on havaittu.


Jos Palloliitto olisi huolehtinut ulkomaalaiskiintiön noudattamisen valvonnasta velvoitteidensa mukaisesti, TPS olisi tuomittu voittamaan kysymyksessä oleva ottelu FF Jaroa vastaan 3-0. Koska TPS oli hävinnyt ottelun pelaamalla 1-4, TPS:n pistemäärä olisi kasvanut kolmella, mikäli FF Jaron sääntörikkomukseen olisi puututtu. Tämä olisi merkinnyt sitä, että TPS olisi voittanut sarjan ja noussut suoraan Veikkausliigaan. Palloliiton laiminlyönnistä ei saa aiheutua TPS:lle haitallisia seurauksia, joten valitus tulee hyväksyä.            


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Palloliitto on esittänyt, että vastalauselautakunnan päätös on Palloliiton sääntöjen mukainen. Seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellyttää Palloliiton päätöksenteolta johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Tämän vuoksi Palloliitto ei ole voinut tutkia asiassa muita kuin sen FF Jaron ottelun, josta oli tehty määräajassa vastalause. Vasta maksullinen vastalause aktivoi Palloliiton suorittaman valvonnan. Käytäntö on vakiintunut ja kilpailumääräysten mukainen.


Vastalausemenettelyn ohella Palloliitto valvoo joukkueiden pelaajien pelioikeuksia vain aika ajoin tehtävillä pistokokeilla siten, että samalla kertaa tarkastetaan kaikkien sarjan joukkueiden pelaajien pelioikeudet. Tällöin myös yhdenvertaisen kohtelun vaatimus täyttyy. Kaikkia otteluita Palloliiton olisi otteluiden lukuisuuden vuoksi mahdotonta valvoa.


Toistaiseksi kaikkien pelaajien pelioikeuteen vaikuttavien tietojen saattaminen yleisesti kaikkien seurojen saataville ei ole mahdollista. Joka tapauksessa selvää on, että järjestelmää ei voida muuttaa taannehtivasti. Olisi kohtuutonta, jos kaikki päättyneellä kaudella pelatut ottelut tarkastettaisiin pelaaja pelaajalta jälkikäteen, jolloin sarjataulukot voisivat muuttua olennaisesti.


Kilpailumääräysten mukaan TPS:n olisi tullut tehdä 30.6.2016 pelattua ottelua koskeva vastalause 7 päivän kuluessa ottelusta eli viimeistään 7.7.2016. Vastalause oli kuitenkin tehty vasta 46 päivää ottelun jälkeen 30.8.2016, vaikka TPS oli tullut tietoiseksi tilanteesta viimeistään 15.7.2016. TPS ei ollut ilmoittanut laillisesta esteestä, joka olisi estänyt vastalauseen tekemisen tätä aikaisemmin.       


VASTASELITYS

TPS on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessaan esittämänsä. Palloliitolla on velvollisuus oma-aloitteisesti valvoa ulkomaalaiskiintiön noudattamista. Vastalausemenettelyyn liittyvä tutkintavelvollisuus ei poista valvontavelvollisuutta, jota korostaa se, että seurat eivät voi itse valvoa ulkomaalaiskiintiön noudattamista. Palloliiton olisi tullut ratkaista keskenään samanlaiset tilanteet FF Jaron otteluissa AC Oulua ja TPS:aa vastaan samalla tavalla. Laiminlyöntiä toimia näin ei voida perustella ottelumäärästä johtuvalla työmäärällä eikä myöskään sääntöjen vastaisella vakiintuneella käytännöllä. Asian viivästyminen on ollut seurausta Palloliiton käsittelyn hitaudesta. TPS:lle ei saa aiheutua tästä vahinkoa. Kysymyksessä olevan ottelun lopputuloksen pysyminen ennallaan olisi TPS:n kannalta kohtuutonta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

FF Jaron ja AC Oulun välillä on pelattu 3.7.2016 jalkapallon miesten Ykkösen ottelu, jonka lopputulos on ollut 1-1. Ottelun jälkeen on ilmennyt, että FF Jaro oli peluuttanut ottelussa Palloliiton kilpailumääräysten vastaisesti 4 ulkomaalaispelaajaa. Tämän vuoksi FF Jaro on Palloliiton kilpailumääräysten 24 §:n nojalla määrätty häviämään ottelu lukemin 0-3.


TPS on valituksessaan todennut, että FF Jaro oli peluuttanut sääntöjen vastaisesti 4 ulkomaalaispelaajaa myös 30.6.2016 pelatussa ottelussa TPS – FF Jaro. Jättäessään tämän ottelun tutkimatta Palloliitto oli laiminlyönyt kilpailumääräyksiin perustuvan valvontavelvollisuutensa. Tästä ei saanut aiheutua TPS:lle vahinkoa, vaan FF Jaro tuli tuomita hävinneeksi myös ottelu TPS:aa vastaan lukemin 3-0. Palloliitto puolestaan on vastauksessaan todennut, että kilpailumääräysten perusteella seuralle ei voida määrätä seuraamusta ulkomaalaiskiintiön ylittämisestä, mikäli toinen saman sarjan ja lohkon seura ei ole tehnyt asiasta määräajassa vastalausetta.    


Oikeusturvalautakunnassa on TPS:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko Palloliiton vastalauselautakunnan valituksen kohteena oleva päätös, jolla se on pysyttänyt Palloliiton toimiston päätöksen, jolla TPS:n vastalause on jätetty myöhään saapuneena tutkimatta, Palloliiton sovellettavaksi tulevien sääntöjen ja määräysten vastainen tai TPS:n kannalta kohtuuton. Toiseksi, mikäli katsotaan, että TPS:n vastalause olisi tullut tutkia, asiassa on kysymys siitä, olisiko vastalause tullut hyväksyä ja FF Jaro tuomita hävinneeksi ottelu 30.6.2016 lukemin 3-0.    


Sovellettavat kilpailumääräykset


Palloliiton kilpailumääräysten 22 §:n 1 momentin mukaan miesten liigassa ja liiton sarjoissa pelaavassa joukkueessa voi olla yhdessä ottelussa enintään kolme ulkomaalaista pelaajaa kokoonpanoluettelossa. Saman pykälän 4 momentin mukaan, mikäli enemmän kuin kolme tämän pykälän mukaista ulkomaalaista pelaajaa on pelannut samassa ottelussa, katsotaan joukkueen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään näiden määräysten 24 §:n mukaisesti.


Kilpailumääräysten 24 §:n 2 momentin mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa tai rikkonut näiden määräysten 15 tai 22 §:ää, on joukkue kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi. Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on hävinnyt ottelun vähintään kolmella maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi häviö 3 - 0.


Kilpailumääräysten 24 §:n 4 momentin mukaan kilpailun järjestäjän on annettava 2 momentissa mainittu päätös asiasta kahden viikon kuluessa ottelun pelaamisesta. Tästä päätöksestä voi valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton kilpailuissa liiton vastalauselautakunnalle ja piirin kilpailussa piirihallitukselle tai sen määräämälle elimelle. Menettelyssä sovelletaan soveltuvin osin 25 §:n määräyksiä.


Kilpailumääräysten 25 §:n 1 momentin mukaan kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Liiton pääsihteerin tai hänen määräämänsä henkilön vähintään kolme vuorokautta ennen ottelua tekemistä kirjallisista tulkintapäätöksistä ei voi tehdä vastalausetta.


Saman pykälän 2 momentin mukaan vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu.


Kilpailumääräysten 39 §:n mukaan liiton ja piirien toimistojen tulee valvoa näiden kilpailumääräysten ja niiden perusteella annettujen määräysten noudattamista ja käynnistää tarvittaessa kurinpitomenettely tai määrätä kilpailun järjestäjän määräämä maksu toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.


Velvollisuus valvoa ulkomaalaiskiintiön noudattamista


Palloliitto on vastauksessaan lausunut, että se valvoo kilpailumääräysten noudattamista käsittelemällä määräajassa tehdyt vastalauseet sekä tekemällä aika ajoin pistotarkastuksen, jossa tutkitaan kaikkien kysymyksessä olevan sarjan seurojen pelaajien pelioikeudet.


Asiassa on riidatonta, että seuroilla ei ole mahdollisuutta tarkastaa vastustajajoukkueen pelaajien pelioikeuden kannalta merkityksellisiä tietoja ennen eikä jälkeen otteluiden. Vastalauseet perustuvatkin yleensä seuran saamiin vihjetietoihin.


Palloliiton tekemien pistotarkastusten yhteydessä pelioikeudettomia pelaajia havaitaan pelikauden aikana aika ajoin. Näissä tilanteissa Palloliitto puuttuu asiaan käynnistämällä kilpailumääräysten 39 §:ssä edellytetyllä tavalla tarvittaessa oma-aloitteisesti asiaa koskevan tutkinnan ja kurinpitomenettelyn (ks. esim. UOL 22/2016). Selvää kuitenkin on, että olemassa olevaa valvontajärjestelmää käytettäessä pelioikeudettomia pelaajia jää pelikauden aikana väistämättä havaitsematta.   


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostettujen kilpailumääräysten 24 §:n 4 momentin perusteella mahdollisia pelioikeudettomia pelaajia 30.6.2016 pelatussa ottelussa TPS – FF Jaro koskeva asia olisi tullut käsitellä ja ratkaista Palloliiton toimistolla 14.7.2016 mennessä siitä riippumatta, olisiko asia tullut vireille toisen seuran tekemän vastalauseen vai edellä mainitun kaltaisen Palloliiton tekemän pistotarkastuksen myötä. Ratkaisu asiassa olisi siten kilpailumääräysten mukaan tullut antaa jo ennen kuin AC Oulun tekemästä vastalauseesta 6.7.2016 käynnistynyt asia oli 15.7.2016 ratkaistu.


Kuten oikeusturvalautakunta on tapauksessa UOL 22/2016 todennut, Palloliiton tehtävänä kilpailunjärjestäjänä on valvoa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sitä, että sen jäsenet täyttävät sääntöjen ja määräysten mukaiset velvoitteensa.  Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että mikäli Palloliitto olisi havainnut AC Oulun tekemää vastalausetta käsitellessään edellä mainitun määräajan kuluessa riittävän aikaisessa vaiheessa, että FF Jaro oli mahdollisesti peluuttanut pelioikeudettomia pelaajia myös TPS ottelussa 30.6.2016, sen olisi yleisen valvontavelvollisuutensa ja vastuunsa kilpailunjärjestäjänä perusteella tullut käynnistää selvitys myös viimeksi mainittuun otteluun liittyen, kuulla asianosaisia ja ratkaista asia kilpailumääräysten mukaisesti. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tällaisen selvityksen käynnistäminen ei olisi näissä olosuhteissa ollut vastoin seurojen yhdenmukaisen kohtelun vaatimusta. Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että Palloliitto olisi tehnyt tällaisen havainnon niin aikaisessa vaiheessa, että asia olisi ehditty käsitellä kuulemisvelvoite huomioon ottaen asianmukaisesti ennen määräajan päättymistä.


Ottelusta TPS – FF Jaro 30.6.2016 ei ollut tehty vastalausetta, joka olisi käynnistänyt ottelua koskeva tutkinnan. Lisäksi oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailumääräysten mukainen varsin lyhyt käsittelyaika huomioon ottaen sitä, että muita otteluja ei ollut tässä yhteydessä välittömästi tarkastettu, ei voida pitää kilpailumääräysten 39 §:ssä tarkoitetun yleisen valvontavelvollisuuden kannalta sellaisena laiminlyöntinä, josta voisi seurata yksittäiselle seuralle oikeus saada kilpailumääräysten 25 §:ssä tarkoitettu vastalause tutkittavaksi määräajoista riippumatta.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva päätös ei ole sovellettavien kilpailumääräysten vastainen.


Valituksen kohteena olevan päätöksen kohtuuttomuus

  

Palloliiton kilpailumääräysten 24 §:n mukaan ottelun voittanut joukkue, joka on peluuttanut ottelussa pelioikeudetonta pelaajaa, on kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi ottelu 3 - 0.

  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sovellettavien kilpailumääräysten perusteella pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen johtaa lähtökohtaisesti kilpailumääräysten 24 §:n mukaiseen seuraamukseen. Seuraamuksen määrääminen ei ole kilpailumääräysten perusteella harkinnanvaraista, vaan mikäli virhe havaitaan, seuraamus on määrättävä.


Niin kuin edellä on todettu, Palloliiton ulkomaalaiskiintiön noudattamisen valvontajärjestelmässä on puutteita eikä järjestelmä ole aukoton. Esitetyn selvityksen perusteella pelioikeudettomien pelaajien havaitseminen ja ottelutulosten muuttaminen seuraamusluontoisesti tästä syystä on oikeusturvalautakunnan arvion mukaan jokseenkin sattumanvaraista. Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että seuroja ei sinällään olisi kohdeltu ulkomaalaiskiintiön noudattamista ja pelaajien pelioikeuksia laajemminkin valvottaessa yhdenvertaisesti.


Yleisesti ottaen oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kannalta olisi ongelmallista, mikäli otteluja voitaisiin myöhemmin ilmenneiden virheiden perusteella ottaa tarkasteltavaksi vastalauseelle määrätyn määräajan kuluttua umpeen ja niiden lopputuloksia muuttaa vielä useiden viikkojen kuluttua siitä, kun ottelut on pelattu. Kilpaurheilussa muiden samassa sarjassa kilpailevien joukkueiden on voitava luottaa siihen, että sarjataulukkoon ei tule jälkikäteen ainakaan suuria muutoksia. Näin on jo siitä syystä, että tavoitellun sijoituksen varmistuttua joukkueet saattavat pelata erilaisella kokoonpanolla kuin taistellessaan sijoituksista tai jopa sarjanoususta taikka putoamisesta alemmalle sarjatasolle. Tämä puoltaa sitä, että tiettyä ottelua koskevat vastalauseet on tehtävä verrattain lyhyen määräajan kuluessa. Palloliiton kilpailumääräyksissä vastalauseen tekemiselle asetettua 7 päivän määräaikaa voidaan siten pitää sen johdosta tapahtuvista oikeudenmenetyksistä huolimatta sinällään hyväksyttävänä ja perusteltuna.


Ottaen huomioon sen, että asiassa ei ole ilmennyt, minkälaiseksi sarjataulukko olisi muodostunut, mikäli kaikkien niiden ottelujen, joissa on kauden aikana esiintynyt pelioikeudeton pelaaja, ottelutuloksia olisi jälkikäteen muutettu, oikeusturvalautakunta katsoo, että Palloliiton vastalauselautakunnan päätöstä 11.10.2016 ei voida pitää TPS:n kannalta päätöksen kumoamisen aikaan saavalla tavalla kohtuuttomana.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena olevaa päätöstä ei ole syytä kumota. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen lausua siitä, onko TPS:n vastalauseelle esitetty olevan riittävät perusteet.  


Lautakuntakulut

  

Asian lopputulokseen nähden TPS:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


FC TPS Turku Oy:n valitus ja lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan päätöstä 11.10.2016 ei muuteta.  

  

Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä.