19/2013 Yleisurheilu - Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen - Menettelyvirhe


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 19/2013

8.11.2013    Diaarinro 18/2013


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Lapin Lukko ry:n johtokunnan päätökset 11.6. ja 18.7.2013


ASIA

Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Eemeli Kaartinen


KUULTAVA

Lapin Lukko ry


LAPIN LUKKO RY:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSET 11.6. JA 18.7.2013

Lapin Lukko ry:n johtokunta on kokouksessaan 11.6.2013 päättänyt erottaa Eemeli Kaartisen seuran jäsenyydestä. Asiaa on käsitelty uudelleen johtokunnan kokouksessa 18.7.2013, jolloin on tehty päätös Kaartisen erottamisesta seuran jäsenyydestä seuran tarkoituksen vastaisen toiminnan perusteella. Päätöksen mukaan Kaartinen ei ollut lopettanut toimintaansa useista varoituksista huolimatta ja hänen toimintansa oli ilmennyt muun muassa seuran nimen väärinkäyttämisenä eri yhteyksissä, eripuran aiheuttamisena eri yhteyksissä ja julkisena ja haittaavana kirjoitteluna seuran sisäisistä asioista.


VALITUS PERUSTEINEEN

Eemeli Kaartinen on vaatinut, että päätös erottaa hänet Lapin Lukko ry:n jäsenyydestä kumotaan.


Asiaa oli käsitelty Lapin Lukko ry:n kokouksissa 11.6. ja 18.7.2013, joista jälkimmäisessä asiaa oli käsitelty johtokunnan kokouksessa "erotetun jäsenen jälkikuulemisena". Erottamisprosessissa oli tapahtunut useita menettelyvirheitä ja erottamispäätös oli tapahtunut vastoin yhdistyslakia ja seuran omia sääntöjä.


Menettelyvirheenä 11.6. pidetyn kokouksen osalta Kaartinen on maininnut, että hänelle ei ollut annettu oikeutta tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä eikä hänen erottamiselleen ollut annettu mitään syytä 11.6. pidetyn kokouksen jälkeen toimitetussa erottamisilmoituksessa tai kokouspöytäkirjassa. Erottamispäätöksen tehnyt kokous ei ollut myöskään kokouksen kutsumisen osalta täyttänyt laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vaatimuksia. Kokous ei ollut laillinen ja päätösvaltainen, koska kaikille hallituksen jäsenille ei oltu lähetetty kokouskutsua. Johtokunnan jäsenille lähetetyissä kokouskutsuissa eikä myöskään kokouksen asialistassa ollut mainintaa jäsenen erottamisasian käsittelystä.


Menettelyvirheenä 18.7. pidetyn kokouksen osalta Kaartinen on maininnut, ettei laki tuntenut yhdistyksen jäsenen erottamistapauksissa jälkikuulemismenettelyä. Kaartista ei oltu myöskään kuultu vuosikokouksessa 29.4.2013. Erottamisen syyksi 18.7. kokouspöytäkirjassa merkitystä haitan aiheuttamisesta ei ollut näyttöä, vaan esitetyillä syytöksillä pyrittiin paikkaamaan 11.6. kokouksessa tehtyjä menettelyvirheitä. Pöytäkirjassa esitetyt erottamisperusteet olivat lisäksi erittäin ylimalkaisia. Myöskään väitettyjä lievempiä kurinpitotoimia ei oltu käytetty ennen erottamista. Kaartiselle ei ollut johtokunnan tai jaoston kokouksissa annettu virallisia varoituksia ennen 11.6. tapahtunutta erottamista.


Lapin Lukko ry:n puheenjohtaja oli kieltäytynyt ottamasta erottamisasiaa uusintakäsittelyyn. 18.7. asiaa oli käsitelty vain erotetun jäsenen jälkikuulemisena. Kaartinen oli ollut estynyt osallistumaan mainittuun kokoukseen kilpailumatkan vuoksi ja tästä hän oli ilmoittanut puheenjohtajalle kutsun saatuaan. Kahden päivän varoitusajalla tullut kutsu oli myös tullut Kaartisen kannalta kohtuuttoman myöhään.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Lapin Lukko ry (jäljempänä LL) on vaatinut, että valitus hylätään ja Kaartinen velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut lautakunnassa 976,50 eurolla.


LL:n toimintasääntöjen mukaan johtokunta saattoi erottaa jäsenen, mikäli tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täyttänyt näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Kaartinen oli toiminut vastoin seuran tarkoitusta sekä menettelyllään yhdistyksessä ja sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä. Hän oli käsitellyt seuran sisäisiä asioita internetissä muun muassa Facebook-sivuillaan sekä blogissaan. Lisäksi hän oli kirjoitellut internetissä LL:tä halventaen. LL:n puheenjohtaja Rauno Riekkinen oli 18.4.2013 pidetyn jaoston kokouksen jälkeen antanut Kaartiselle suullisen varoituksen koskien seuran asioiden kirjoittamista internetissä. Kaartinen oli kuitenkin edelleen jatkanut edellä kuvattua toimintaa. Kaartinen oli myös uhkaillut sekä nimitellyt laittomasti seuran muita jäseniä.


Kaartinen oli omalla toiminnallaan vahingoittanut seuraa, hän oli käyttänyt seuran nimeä väärin eri yhteyksissä, aiheuttanut eripuraa LL:n sisällä eikä hän ollut toiminut kasvatuksellisesti. Riekkinen oli LL:n vuosikokouksessa 29.4. kertonut Kaartiselle, ettei tämä enää nauttinut Riekkisen luottamusta. Mainitussa tilaisuudessa Kaartiselle oli varattu mahdollisuus tulla kuulluksi, mutta Kaartinen ei ollut käyttänyt tätä tilaisuuttaan. Hänelle oli näin ollen varattu riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi erottamista koskevassa asiassa.


Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenen erottamista koskevassa päätöksessä oli mainittava erottamisen syy. LL on myöntänyt, että 11.6. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan ei ollut merkitty jäsenen erottamisen syytä eikä Kaartiselle lähetetyssä ilmoituksessa seurasta erottamiseksi ollut ilmoitettu erottamisen syytä. Virheen huomattuaan LL:n johtokunta oli kuitenkin 18.7. pidetyssä johtokunnan kokouksessa korjannut tilanteen ja kirjannut pöytäkirjaan Kaartisen erottamisen sekä perustelut irtisanomiselle. Kaartiselle ei ollut kuitenkaan voinut jäädä epäselväksi, miksi hänet oli erotettu LL:stä ottaen huomioon pöytäkirjojen merkinnät ja hänen kanssaan suullisesti käydyt keskustelut. Kaartisen erottamiselle oli ollut toimintasääntöjen ja yhdistyslain mukainen peruste.


Kokouskutsu 11.6. pidettyyn johtokunnan kokoukseen oli lähetetty kaikille johtokunnan jäsenille. Sekä 11.6. että 18.7. pidetyt kokoukset olivat olleet toimintasääntöjen mukaan koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia. Joka tapauksessa mikäli katsottaisiin, ettei 11.6. pidetty kokous olisi ollut laillinen, johtokunta oli kokoontunut uudelleen 18.7. Tällöin Kaartisen erottamista oli käsitelty uudelleen ja asiasta oli tehty päätös.


Vielä asiassa oli otettava huomioon, että LL:n johtokunnan jäsenet olivat maallikkoja eikä heiltä voitu odottaa täydellistä lain tuntemusta. Asiassa oli tärkeää huomioida se, että Kaartinen oli toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta ja LL:llä oli ollut perusteltu syy erottaa Kaartinen. LL oli lisäksi pyrkinyt korjaamaan välittömästi mahdolliset menettelylliset virheet erottamista koskevassa asiassa. Jaosto oli edelleen selkeästi sitä mieltä, että erottamistoimenpiteet olivat näyttöjen osalta kiistattomat, hyvin painavat sekä vakavat.


VASTASELITYS

Kaartinen on vastaselityksessään uudistanut aikaisemmin asiassa lausumansa ja lisäksi vaatinut, että LL:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään ja LL velvoitetaan korvaamaan Kaartisen oikeudenkäyntikulut lautakunnassa 350 eurolla.


LL:n vastine ei vastannut erottamisprosessissa tapahtuneisiin menettelyvirheisiin eikä siinä ollut osoitettu, että erottamiseen liittyvää kuulemista olisi missään vaiheessa todellisuudessa tapahtunut. Osa vastineen liitteinä olevista materiaaleista oli lisäksi ajalta ennen Kaartisen jäsenyyttä LL:ssä tai erottamisen jälkeiseltä ajalta. Tätä materiaalia pyrittiin käyttämään erottamisen perusteena.


Kaartisen vastuulle LL:ssä ei ollut lainkaan kuulunut nuorisotyö eikä hänen tietensä hänestä ollut annettu negatiivista palautetta lasten vanhempien toimesta. Kaartisen kohdalla erottamisen tueksi esitetyt syyt eivät myöskään olleet päteviä koko seuran jäsenyydestä erottamiseen. LL:n puheenjohtaja Riekkisen toimet loukkasivat Kaartisen sananvapautta Riekkisen esittäessä blogi- ja facebook-kirjoitusten olevan perusteena seurasta erottamiselle. Mainituilla kirjoituksillaan Kaartinen ei ollut rikkonut lakia.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Asianosaisen kuuleminen


Yhdistyslain 15 §:n 1 momentin mukaan jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. Säännöksen 2 momentin mukaan ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.


Urheilun oikeusturvalautakunta on useissa ratkaisuissaan ottanut kantaa asianosaisen kuulemiseen sekä sen keskeiseen merkitykseen asianosaisen oikeusturvan toteutumisen kannalta. Kuulemisperiaatetta on myös vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (ks. esim. ratkaisut 5/2008 ja 7/2009).


Lähtökohdaksi on otettava se, että asianosaisen kuuleminen tulee toteuttaa ennen erottamispäätöksen tekemistä ja kuuleminen on lähtökohtaisesti suoritettava samassa tilaisuudessa kuin erottamisasiasta päätetään. Kuulemisperiaatteen mahdollista loukkaamista ei voida myöskään korvata jälkikäteisellä kuulemisella. Erityisen tärkeää kuulemisperiaatteen noudattaminen on seuraamukseltaan merkittävissä asioissa, kuten esimerkiksi yhdistyksen jäsenyydestä erottamista koskevassa asiassa.


Oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa LL on esittänyt, että Kaartiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi LL:n vuosikokouksessa 29.4.2013, mutta Kaartinen ei ollut tätä oikeuttaan tuolloin käyttänyt. Kaartisen asiassa kirjallisena todisteena 4 esittämän mainitun vuosikokouksen pöytäkirjan perusteella tällaista kuulemista tai ylipäätään edes erottamista koskevan asian käsittelyä ei ole vuosikokouksessa 29.4.2013 tapahtunut. Oikeusturvalautakunta katsoo edelleen, ettei kuulemisperiaate ole täyttynyt myöskään mahdollisella jälkikuulemistilaisuuden varaamisella Kaartiselle LL:n johtokunnan kokouksessa 18.7.2013. Näin ollen Kaartista ei ole asiassa kuultu ennen erottamispäätöksen tekemistä yhdistyslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin, vaan kuulemismenettelyä on pidettävä virheellisenä.


Erottamispäätöksen perusteleminen


Yhdistyslain 15 §:n 1 momentin mukaan erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Kaartiselle toimitetussa seurasta erottamista koskevassa ilmoituksessa (Kaartisen kirjallinen todiste 1) ja 11.6.2013 pidetyn johtokunnan kokouksen pöytäkirjassa (Kaartisen kirjallinen todiste 2) ei ole mainittu tarkempia perusteluja tai syitä seurasta erottamiselle. Perusteluja erottamiselle ei voi myöskään lisätä jo aikaisemmin tehtyyn päätökseen. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Kaartiselle toimitetussa erottamispäätöksessä ole asianmukaisesti ilmoitettu syitä erottamiselle. Tällainen puutteellisuus ei voi myöskään korjaantua jälkikäteen tehtävällä erottamisperustelujen lisäyksellä uudessa kokouksessa. Näin ollen LL:n menettelyä erottamispäätöksen yhteydessä on tältäkin osin pidettävä virheellisenä.

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Edellä kerrotuilla perusteilla ja asiaa kokonaisuudessaan arvioiden Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa on menetelty virheellisesti, kun Kaartiselle ei ole asianmukaisesti varattu tilaisuutta tulla kuulluksi eikä hänelle ole 11.6.2013 tehdyssä erottamispäätöksessä ilmoitettu perusteita erottamiselle.


Sekä kuulemisperiaate että oikeus saada perusteltu päätös ovat asianosaisen kannalta keskeisiä oikeusturvan takeita ja tässä tapauksessa ne molemmat on laiminlyöty selkeästi.


Näin ollen Kaartisen seuran jäsenyydestä erottamista koskevaa asiaa ei ole syytä palauttaa LL:n johtokuntaan uudelleen käsiteltäväksi, vaan Kaartisen erottamista koskevat päätökset on poistettava lopullisesti. Ottaen huomioon se, että asia on ratkaistava Kaartisen eduksi jo asian käsittelyssä ilmenneiden menettelyvirheiden vuoksi, asiassa ei ole oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan tarvetta ottaa enemmälti kantaa siihen, kuinka Kaartisen internet-kirjoittelua on sisällöllisesti arvioitava ja onko LL:n johtokunnan kokous 11.6.2013 täyttänyt laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vaatimukset. Edellä mainittujen perusteiden nojalla Kaartisen valitus Urheilun oikeusturvalautakunnassa on hyväksyttävä ja hänen erottamistaan seuran jäsenyydestä koskevat päätökset on kumottava.

 

Päätöslauselma


Eemeli Kaartisen valitus hyväksytään ja valitusmaksu palautetaan. Lapin Lukko ry:n johtokunnan kokousten päätökset 11.6. ja 18.7.2013 Eemeli Kaartisen erottamisesta Lapin Lukko ry:n jäsenyydestä kumotaan.


Lapin Lukko ry velvoitetaan korvaamaan Eemeli Kaartiselle oikeudenkäyntikuluina Urheilun oikeusturvalautakunnassa 350 euroa.


Lapin Lukko ry:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                              Sami Korhonen

puheenjohtaja                            sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Johanna Lahti, Timo Pennanen ja Jukka Virtanen