13/2009 Jalkapallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjenvastaisuus- Oikeus pelata joukkueessa


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                      

PÄÄTÖS            Nro 13/2009

14.8.2009          Diaarinro 12/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen Piiri ry:n piirihallituksen päätös 17.6.2009 koskien yli-ikäisyysoikeuslupaa 


ASIA 

Yli-ikäisyysoikeuslupa 


MUUTOKSENHAKIJAT

Alaikäinen Valtteri Vainionpää huoltajansa Ari Vainionpään edustamana

Alaikäinen Aleksi Kaartinen huoltajansa Virve Kaartisen edustamana 


KUULTAVA

Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen Piiri ry 


PIIRIHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen Piiri ry:n piirihallitus ei ole 17.6.2009 tekemällään päätöksellä muuttanut piirihallituksen aikaisempaa päätöstä 6.5.2009, jolloin se oli hylännyt Visan Pallo ry:n hakemuksen koskien Valtteri Vainionpäälle ja Aleksi Kaartiselle myönnettäviä yli-ikäisyysoikeuslupia. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Aleksi Kaartinen ja Valtteri Vainionpää ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että heille myönnetään yli-ikäisyysoikeuslupa.

Asianosaisille ei ollut annettu tiedoksi piirihallituksen päätöstä, vaan he olivat saaneet tiedon siitä eräältä piirihallituksen jäseneltä.

Pohjois-Suomen Piiri oli myöntänyt kaikkiaan 122 yli-ikäisyysoikeuslupaa.

Molemmille pelaajille oli aikaisempina vuosina myönnetty yli-ikäisyysoikeuslupa. Nyt lupia ei ollut myönnetty ja päätös oli kohtuuton, epäoikeudenmukainen ja tasa-arvon vastainen. Asian vakavuutta lisäsi se, että asian käsittelyä oli viivytetty eikä päätöstä ollut annettu. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Pohjois-Suomen Piiri ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Suomen Palloliiton Kaikki pelaa -säännöt olivat yleisohjeet, joiden lisäksi piirit laativat omat erillismääräyksensä muun muassa yli-ikäisyysoikeuslupien myöntämisestä. Lisäksi erikoislupien myöntämiseen oli laadittu piirin sisäiset työohjeet. Piirillä oli oikeus myöntää yli-ikäisyysoikeuslupa tai hylätä hakemus. Asiassa oli pyritty mahdollisimman oikeudenmukaiseen, puolueettomaan ja tasavertaiseen päätöksentekoon. Päätös ei ollut kohtuuton eikä ollut vastoin jäsenten yhdenvertaisuutta. 


VASTASELITYS

Valittajat ovat Pohjois-Suomen Piiri ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että eräälle toiselle seuralle oli myönnetty yli-ikäisyysoikeuslupa neljän pelaajan osalta ja perusteluna luvan myöntämiselle oli käytetty joukkueen pelaajien vähyyttä, pelaajien lopettamisuhkaa ja sitä, että pelaajat eivät pärjäisi vanhemman ikäluokan joukkueessa. Valittajia oli sen sijaan kehotettu siirtymään toiseen seuraan. Visan Pallon pelaajapula oli myös todellinen. Pohjois-Suomen Piiri ry oli kohdellut seuroja epäoikeudenmukaisesti ja tasa-arvon vastaisesti. Edelleen eräässä toisessa tapauksessa Pohjois-Suomen Piiri ry oli myöntänyt yli-ikäisyysoikeusluvat vastaavilla perusteilla, joilla lupaa oli haettu myös Vainionpäälle ja Kaartiselle. Eräille maahanmuuttajille lupa oli myönnetty varsin kevein perustein. Visan Pallon esittämät perusteet yli-ikäisyysoikeuslupien myöntämiselle Vainionpäälle ja Kaartiselle olivat riittävät. Pohjois-Suomen Piiri ry oli tiukentanut luvan myöntämisen edellytyksiä kysymyksessä olevassa tapauksessa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Onko valitus tehty määräajassa?

Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Pohjois-Suomen Piiri ry:n piirihallitus on tehnyt ratkaisunsa 17.6.2009. Pohjois-Suomen Piiri ry toteaa antaneensa päätöksen sisällöstä tiedon sähköpostitse ja puhelimitse. Valitus on toimitettu lautakuntaan 29.7.2009.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yli-ikäisyysoikeuslupaa hakeneille pelaajille oli annettu tieto ratkaisun lopputuloksesta, mutta esimerkiksi pöytäkirjan jäljennöstä ei ollut toimitettu. Pöytäkirjanote on toimitettu vasta oikeusturvalautakunnalle annetun vastineen yhteydessä. Muutoksenhaun kannalta ratkaisun toimittamisella on olennainen merkitys sekä muutoksenhakijalle itselleen että valitusta käsittelevälle muutoksenhakuelimelle. Valitusajan alkamisen kannalta ratkaisevana on näin ollen pidettävä sitä ajankohtaa, jolloin ratkaisuasiakirja toimitetaan tiedoksi asianosaiselle. Tällaista asiakirjaa ei ollut valittajille toimitettu ennen kuin he valittivat oikeusturvalautakuntaan. Näin ollen valitus on toimitettu lautakunnan toimistoon ajoissa.

Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.   


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Visan Pallo ry on hakenut 15.4.2009 Pohjois-Suomen Piiri ry:ltä vuonna 1995 syntyneille pelaajille Aleksi Kaartiselle ja Valtteri Vainionpäälle lupaa pelata vuonna 1996 syntyneiden joukkueessa (yli-ikäisyysoikeuslupa). Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen Piiri ry:n kilpailuvaliokunta on 24.4.2009 hylännyt pyynnöt.

Tämän jälkeen pelaajat pyysivät Pohjois-Suomen Piiri ry:tä käsittelemään asian uudelleen. Pohjois-Suomen Piiri ry:n piirihallitus ei päätöksellään 6.5.2009 muuttanut kilpailuvaliokunnan ratkaisun lopputulosta. Pelaajat toimittivat vielä uuden hakemuksen yli-ikäisyysoikeusluvan myöntämiseksi. Pohjois-Suomen Piiri ry:n piirihallitus ei ole päätöksellään 17.6.2009 myöntänyt yli-ikäisyysoikeuslupia.

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Pohjois-Suomen Piiri ry:n päätös sääntöjen tai muiden määräysten vastainen. 


Yli-ikäisyysoikeusluvan myöntämistä koskevat sääntömääräykset

Suomen Palloliiton kaverimaailman sääntöjen mukaan piirillä on oikeus myöntää yli-ikäisyysoikeuslupa, jolloin pelaaja voi pelata nuoremmassa ikäluokassa kuin mitä pelaajan ikä edellyttää. Piiri voi antaa omia erillismääräyksiä, joilla luvan myöntämisperusteita tarkennetaan.

Pohjois-Suomen Piiri ry:n määräysten mukaan yli-ikäisyysoikeusluvalla pyritään mahdollistamaan pelaajan jalkapallon harrastaminen kotipaikkakunnalla tai mahdollistamaan pelaajan osallistuminen esimerkiksi sosiaalisen syyn vuoksi tai mahdollistamaan joukkueen muodostaminen pelaajapulan johdosta, mikäli nuorempia pelaajia ei joukkueeseen ole mahdollista nostaa.

Edelleen Pohjois-Suomen Piiri ry on laatinut kilpailuvaliokunnalle omat työohjeet, jossa luetellaan luvan myöntämisen puoltavia perusteita. 


Muu asiassa esitetty selvitys

Visan Pallo ry on perustellut yli-ikäisyysoikeuslupahakemustaan muun muassa sillä, että pelaajat eivät halunneet siirtyä toiseen seuraan, jossa olisi heidän ikä-luokan joukkue, P96-joukkueessa on pelaajapula ja että pelaajat olivat sosiaalisesti arkoja.

Pohjois-Suomen Piiri ry on katsonut, etteivät esitetyt perusteet olleet riittävät luvan myöntämiseen.Suomen Palloliiton nuorisopäällikkö on asiassa esitetyn sähköpostiviestin 29.6.2009 mukaan sitä mieltä, että Visan Pallo ry:lle olisi tullut myöntää yli-ikäisyysoikeuslupa. Nuorisopäällikön mukaan yleensä yli-ikäisyysoikeuslupa myönnetään tilanteissa, joissa pelaajalla ei ole seurassa oman ikäluokan joukkuetta tai vuotta vanhempaa ikäryhmää. Myös muita perusteita on käytetty. Säännön henki oli se, että pelaajan ei tarvitse siirtyä toiseen seuraan, jos pelaaja ei halua taikka matka on pitkä. Yli-ikäisyyssäännön tarkoituksena on tukea nuorten yksittäisten pelaajien harrastamista mahdollisimman pitkään ja auttaa pelaajapulasta kärsiviä joukkueita täydentämään porukkaa myös vuotta vanhemmista ikäluokista sekä turvata näin joukkueiden koossa pysyminen mahdollisimman pitkään. Luvan myöntämisen kannalta nuorisopäällikön mukaan ei ollut merkitystä sillä, miten hyviä pelaajat olivat. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Kaverimaailman sääntöjen mukaan pelaajalle voidaan myöntää yli-ikäisyysoikeuslupa. Sääntöjen ja piirin tarkentavien määräyksien mukaan piirillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta myöntää yli-ikäisyysoikeuslupaa silloin, kun määrätyt edellytykset täyttyvät. Luvan myöntäminen on siten jätetty pääosin piirin tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan.

Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu se, onko piiri eli tässä tapauksessa Pohjois-Suomen Piiri ry:n päätös tarkoituksenmukainen.

Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta.

Valittajat ovat valituksessaan todenneet, että Pohjois-Suomen Piiri ry oli myöntänyt kaikkiaan 122 yli-ikäisyysoikeuslupaa kaudelle 2009 ja että yli-ikäisyysoikeuslupia oli myönnetty toisille seuroille vastaavilla perusteilla, joilla Visan Pallo oli hakenut yli-ikäisyysoikeuslupaa Vainionpäälle ja Kaartiselle.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että esitetty selvitys ei kuitenkaan osoita, että Pohjois-Suomen Piiri ry olisi vastaavissa tilanteissa aina myöntänyt yli-ikäisyysoikeusluvan tai että kysymys olisi pelaajan henkilöön liittyvästä asiattomasta syrjinnästä.

Näin ollen Pohjois-Suomen Piiri ry:n ei ole näytetty tulkinneen sääntöjä siten, että tulkintaa voitaisiin pitää sääntöjen vastaisena. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen Piiri ry:n piirihallituksen päätöstä 17.6.2009 ei muuteta siltä osin kuin päätöksessä onhylätty Valtteri Vainionpäätä ja Aleksi Kaartista koskeneet yli-ikäisyysoikeuslupahakemukset. 

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Matti Hiltunen, Marja Ramm-Schmidt ja Hilkka Salmenkylä.