21/2010 Koripallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 21/2010

1.11.2010          Diaarinro 14/2010     


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 21.9.2010, jolla Lauri Toivosen edustusvapaus on vapautettu Espoon Hongasta Kouvoihin 


ASIA  

Edustusoikeus 


MUUTOKSENHAKIJA 

Espoon Honka ry 


KUULTAVAT 

Suomen Koripalloliitto ry

Kouvot ry 


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallitus on päätöksellään 21.9.2010 pysyttänyt sääntö- ja kurinpitoyksikön 31.8.2010 tekemän päätöksen, jolla Lauri Toivosen edustusoikeus on vapautettu Espoon Honka ry:stä Kouvot ry:een siten, että Toivonen on edustuskelpoinen Kouvot ry:ssä 1.9.2010 alkaen. 

Koripalloliitto on perustellut päätöstään sillä, Espoon Honka ry ei ollut kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla yhden viikon määräajassa myöntänyt Toivoselle edustusvapautta tai kertonut syytä sille, miksi edustusvapautta ei myönnetä. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Espoon Honka ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja Toivosen edustusoikeus vahvistetaan kuuluvaksi Espoon Honka ry:lle. Lisäksi Espoon Honka ry on vaatinut, että Suomen Koripalloliitto ry velvoitetaan palauttamaan liittohallituksen valitusmaksu 300 euroa ja velvoitetaan korvaamaan lautakuntakulut 6 273 eurolla korkoineen. Vielä Espoon Honka ry on pyytänyt lautakuntaa palauttamaan 600 euron valitusmaksun. 

Honka on perustellut valitustaan seuraavilla seikoilla: 

·         Toivonen oli tehnyt 12.7.2007 ja 10.8.2009 pelaajasopimuksen Espoon Honka ry:n kanssa. Sopimus on voimassa 12.7.2007 - 31.5.2012. 

·         Toivonen on vuokrattu Kouvot ry:een ajaksi 1.7.2010 - 30.4.2011. 

·         Toivonen on yrittänyt irtisanoa pelaajasopimuksensa 20.7.2010 Espoon Honka ry:n edustajille lähettämällään sähköpostiviestillä. Honka on vastannut sähköpostitse Toivoselle 24.7.2010 ilmoittaen, että irtisanominen on laiton ja että Toivonen on edelleen Hongan pelaaja. 

·         Lauri Toivosen isä Matti Toivonen oli toimittanut Espoon Honka ry:n edustajalle 9.8.2010 kirjallisen ”sopimuksen purku” -nimisen asiakirjan sekä seurasiirtolomakkeen. Espoon Honka ry:n edustaja oli ilmoittanut suullisesti sopimuksen purun olevan laiton ja että seurasiirtoa ei myönnetä. 

·         Tämän jälkeen Koripalloliitto oli 12.8.2010 pyytänyt Espoon Honka ry:tä ilmoittamaan 16.8.2010 mennessä, miksi Espoon Honka ry ei ollut luovuttanut vapautustodistusta taikka ilmoittanut sitä, että vapautustodistusta ei luovuteta. 

·         Koripalloliiton liittohallitus oli tulkinnut sääntömääräyksiä kirjaimellisesti eikä tulkinnasta ollut otettu huomioon määräysten tarkoitusta. Kilpailusääntöjen kappaleessa V ”Seurasiirrot” kohdassa 2 on määräys, jonka mukaan seuran on annettava edustusvapautta pyytäneelle pelaajalle viikon kuluessa kirjallinen todistus edustusvapauden myöntämisestä tai samassa ajassa ilmoitettava hänelle kirjallisesti syyt todistuksen epäämiseen uhalla, että seura menettää oikeutensa pelaajan edustusvapauden rajoittamiseen. 

·         Sääntömääräyksen tarkoituksena on ensinnäkin se, että seura ei voi viivyttää asiaa pitämällä pelaajaa epätietoisena ja toiseksi pelaaja saa nopeasti tiedon edustusvapauden epäämiseen liittyvistä syistä. Espoon Honka ry oli menetellyt sääntömääräyksen tarkoittamalla tavalla ja ilmoittanut Toivoselle kirjallisesti jo 24.7.2010 ja sen jälkeen 17.8.2010, että pelaajasopimusta ei pureta. Tämä oli ilmoitettu 9.8.2010 suullisesti myös Lauri Toivosen isälle. 

·         Koripalloliitto oli menetellyt asiassa myös virheellisesti antamalla epäselviä menettelytapaohjeita ja yksi liittohallituksen jäsen oli ollut esteellinen. Koripalloliitto oli pyytänyt ilmoituksen suoraan Koripalloliitolle eikä Toivoselle. Ilmoitus Toivoselle oli tämän johdosta tapahtunut päivän myöhässä. Liittohallituksen kokoonpanoon oli kuulunut myös Kouvojen johtokuntaan kuuluva henkilö. Edelleen liittohallitus ei ollut perehtynyt riittävästi asiaan, koska valitus oli toimitettu 20.9.2010 ja asia oli ratkaistu jo 21.9.2010. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN 

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että Espoon Honka ry velvoitetaan korvaamaan Koripalloliiton lautakuntakulut 1 000 eurolla. Vastauksessa on vedottu seuraaviin seikkoihin: 

·         Lauri Toivonen oli pyytänyt edustusvapautta Espoon Honka ry:ltä kilpailusääntöjen V luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Espoon Honka ry:n olisi tullut antaa edustusvapautta pyytäneelle Lauri Toivoselle viikon kuluessa kirjallinen todistus edustusvapauden myöntämisestä tai samassa ajassa ilmoitettava hänelle kirjallisesti syyt todistuksen epäämiseen uhalla, että seura menettää oikeutensa pelaajan edustusvapauden rajoittamiseen. 

·         Kirjallinen todistus edustusvapauden pyytämisestä annetaan pelaajalle täyttämällä seurasiirtolomakkeen alaosa. Kilpailusääntöjen mukaan edustusvapautta koskeva pyyntö on tehtävä liiton vahvistamalla seurasiirtolomakkeella. Lähtöseuran on allekirjoitettava seurasiirtolomake ja merkittävä siihen edustusvapauden myöntäminen tai epääminen. 

·         Valituksessa ei ollut yksilöity sitä, minkä sääntökohdan vastainen Koripalloliiton päätös olisi. Edelleen oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu vahvistamisvaatimusten käsittely. 

·         Liittohallituksen pöytäkirjan merkintä siitä, että liittohallituksen jäsen Ira Pasi olisi osallistunut asian käsittelyyn, oli virheellinen. Ira Pasi oli poistunut kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Kouvot ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että Espoon Honka ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 500 eurolla. Kouvot on vedonnut seuraavaan: 

·         Lauri Toivonen oli purkanut hänen ja Espoon Honka ry:n välisen sopimuksen. Sopimus oli päättynyt 20.7.2010 ja viimeistään 9.8.2010, kun Lauri Toivosen isä oli toimittanut sopimuksen purkamista koskevan asiakirjan sekä seurasiirtolomakkeen Espoon Honka ry:lle. Suullisesti annettu ilmoitus kieltäytymisestä ei täyttänyt kilpailusääntöjen mukaista vaatimusta. Espoon Honka ry ei ollut noudattanut kilpailusääntöjen mukaisia määräyksiä ja oli menettänyt oikeuden edustusvapauden rajoittamiseen. 


VASTASELITYS 

Espoon Honka ry on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut aikaisemmin esittämänsä lisäksi seuraavaa: 

·         Koripalloliiton pyyntö ilmoittaa 16.8.2010 mennessä edustusvapaustodistuksen antamisesta tai sen antamisesta kieltäytymisestä oli tulkinnanvarainen. Ilmoitus oli pyydetty tekemään Koripalloliitolle, mutta ei pelaajalle erikseen. Espoon Honka ry on voinut olettaa toimivansa sääntöjen edellyttämällä tavalla, kun se oli toimittanut ilmoituksen Koripalloliitolle. 

·         Joka tapauksessa Toivoselle oli jo 24.7.2010 ilmoitettu, että hän oli edelleen seuran pelaaja ja että hänellä ei ollut oikeutta purkaa sopimusta. 

·         Kilpailumääräykset eivät sisällä myöskään määräyksiä siitä, että edustusvapausasia olisi mahdollista saattaa Koripalloliiton käsiteltäväksi. Koripalloliiton liittohallituksen päätös oli kilpailusääntöjen kohdan V ”Seurasiirrot” kappaleen 2 vastainen. Edustusvapauden myöntämättä jättäminen oli se keino, jolla seura saattoi estää oikeudettomasti sopimuksensa purkaneen pelaajan siirtymisen toiseen seuraan ennen sopimuksen päättämistä koskevan erimielisyyden ratkaisemista.  

·         Kokouspöytäkirjassa oli merkintä, jonka mukaan Ira Pasi olisi osallistunut asian käsittelyyn liittohallituksessa. Asian käsittely liittohallituksessa ei ollut tapahtunut oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen luotettavalla tavalla. 

Koripalloliiton ja Kouvot ry:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta oli perustelematon ja yksilöimätön. Vaikka Espoon Honka ry:n valitus hylättäisiin, Koripalloliitto tulee poikkeuksellisesti velvoittaa korvaamaan sen lautakuntakulut. Asian käsittelylle oikeusturvalautakunnassa oli ollut perusteltu syy. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

I Tapahtumat ja kysymyksenasettelu 

(1) Tapahtumat 

Espoon Honka ry:n ja Lauri Toivosen välillä on 12.7.2007 laadittu pelaajasopimus, joka on sopimuksen mukaan voimassa 12.7.2007 - 31.5.2012. Toivonen on täysi-ikäiseksi tultuaan 10.8.2009 vahvistanut sopimuksen kaikilta osin itseään sitovaksi. 

(1) Toivonen on 20.7.2010 toimittanut sähköpostitse Espoon Honka ry:lle pelaajasopimuksen irtisanomisen. Espoon Honka ry on 24.7.2010 toimittanut niin ikään sähköpostitse vastauksen Toivoselle lausuen 

”…irtisanominen on laiton ja katsomme että olette edelleen Espoon Honka ry:n pelaaja.” 

(2) Lauri Toivosen isä oli 9.8.2010 toimittanut henkilökohtaisesti Hongan edustajalle Mika Sohlbergille pelaajasopimuksen purkamista koskevan kirjallisen ilmoituksen sekä seurasiirtolomakkeen. 

Ilmoituksen ja lomakkeen vastaanottaessaan Sohlberg ilmoitti suullisesti Toivoselle viitaten 24.7.2010 antamaansa sähköpostivastaukseen, että purkaminen on laiton ja ettei Honka myönnä siirtoa. 

(3) Koripalloliitto on 12.8.2010 pyytänyt Espoon Honka ry:tä ilmoittamaan 16.8.2010 mennessä, miksi se ei ole luovuttanut Toivoselle hänen pyytämäänsä vapautustodistusta tai ilmoittamaan, että vapautustodistus on luovutettu määräaikaan mennessä. 

(4) Espoon Honka ry on toimittanut 16.8.2010 Koripalloliitolle sähköpostitse ilmoituksen, ettei vapautustodistusta anneta, koska pelaajasopimus on voimassa eikä purkuun ollut suostuttu. 

(5) Seuraavana päivänä 17.8.2010 liitto kysyi Sohlbergiltä, oliko vastaus toimitettu myös Toivoselle. Sohlberg ilmoitti, ettei ollut ja tämän jälkeen samana päivänä hän toimitti vastauksen myös Toivoselle. 


(2) Kysymyksenasettelu 

Koripalloliiton liittohallitus on ratkaisussaan lähtenyt siitä, että Espoon Honka ei ole noudattanut asiassa kilpailusääntöjä. Honka ei ole ilmoittanut Toivoselle viikon kuluessa seurasiirtopyynnöstä kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla kirjallisesti syyt seurasiirron epäämiselle. Koripalloliiton liittohallitus on tämän vuoksi katsonut, että Espoon Honka on menettänyt oikeutensa rajoittaa Toivosen edustamisvapautta. 

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko liittohallituksen päätös kilpailusääntöjen vastainen. 

Lisäksi on kysymys siitä, onko liittohallitus menetellyt asiassa asianmukaisesti. 


II Edustusvapautta koskevat sääntömääräykset 

Koripalloliiton kilpailusääntöjen kohdassa V on määräykset seurasiirroista. Kappaleen 1 mukaan: 

Suomalaisesta seurasta siirtyvän pelaajan on edustusvapauden saamiseksi pyydettävä sitä kirjallisesti lähtöseuran johtokunnalta, johtokunnan jäseneltä tai seuran valtuuttamalta henkilöltä. Pyyntö on tehtävä liiton vahvistamalla seurasiirtolomakkeella. […] Pelaajan on allekirjoitettava seurasiirtolomake. Lähtöseuran on allekirjoitettava seurasiirtolomake ja merkittävä siihen edustusvapauden myöntäminen tai epääminen. 

Kappaleen 2 mukaan: 

Seuran on annettava edustusvapautta pyytäneelle pelaajalle viikon kuluessa kirjallinen todistus edustusvapauden myöntämisestä tai samassa ajassa ilmoitettava hänelle kirjallisesti syyt todistuksen epäämiseen uhalla, että seura menettää oikeutensa pelaajan edustusvapauden rajoittamiseen. 

Seura voi evätä edustusvapauden:

(1) jos sillä on pelaajan kanssa voimassa oleva edustusvapautta rajoittava kirjallinen sopimus; tai

(2) jos pelaaja ei ole täyttänyt seuran sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan. Pelaajalla on oikeus saada edustusvapaus seuralta sopimuksen voimassaolon päätyttyä ja velvoitteiden tultua täytetyksi. 

Kappaleen 4 mukaan: 

Seuran, johon pelaaja aikoo siirtyä, tulee hakea vahvistus seurasiirrolle liiton sääntö- ja kurinpitoyksiköltä, mikäli pelaajan tuloseuran joukkue pelaa huippu- tai kilpakoripallosarjoissa. 


III Oikeusturvalautakunnan kannanotot edustusvapauden osalta 

Lauri Toivonen on 20.7.2010 sähköpostiviestillä ilmoittanut haluavansa irtisanoa sopimuksen Espoon Honka ry:n kanssa. Tähän Espoon Honka ry ei ole kuitenkaan suostunut. Espoon Honka ry on 24.7.2010 päivätyllä sähköpostiviestillä ilmoittanut irtisanomisen olevan laiton eikä ole hyväksynyt ilmoitusta. Tämä ilmoitus on toimitettu suoraan Lauri Toivoselle. Espoon Honka ry:n ja Toivosen välinen pelaajasopimus ei näin ollen ole päättynyt Toivosen irtisanomisilmoitukseen. Pelaajan edustusoikeus kuuluu lähtökohtaisesti sille seuralle, jonka kanssa hänellä on voimassa oleva sopimus. 

Tämän jälkeen pelaajasopimusta on pyritty uudelleen purkamaan ja tähän tähdännyt pyyntö Espoon Hongalle on esitetty 9.8.2010, jolloin Lauri Toivosen isä oli toimittanut henkilökohtaisesti Espoon Hongan edustajalle sopimuksen purkamista koskeneen ilmoituksen ja seurasiirtolomakkeen. Lauri Toivonen oli vielä kääntynyt Koripalloliiton puoleen ja Koripalloliitto on 12.8.2010 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt Espoon Honkaa ilmoittamaan viimeistään 16.8.2010, oliko vapautustodistus luovutettu vai ei. Espoon Honka ry on 16.8.2010 toimittanut Koripalloliitolle sen pyytämän ilmoituksen ja todennut, ettei edustusvapaustodistusta luovuteta, koska sopimuksia ei ole purettu. 

Koripalloliiton kilpailusääntöjen mukaan pyyntö edustusvapauden saamiseksi on tehtävä Koripalloliiton vahvistamalla seurasiirtolomakkeella. Seurasiirtolomakkeeseen on merkittävä edustusvapauden myöntäminen tai epääminen. Jos edustusvapautta ei myönnetä, seuran tulee ilmoittaa kirjallisesti syyt todistuksen epäämiseen. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Espoon Honka ry on antanut kielteisen ilmoituksen pelaajasopimuksen purkamiseen sekä Toivoselle itselleen että Koripalloliitolle. Lisäksi Koripalloliitolle on 16.8.2010 ilmoitettu, että edustusvapaustodistusta ei luovuteta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan seurasiirtolomake on toimitettu Espoon Hongalle 9.8.2010. Tästä ajankohdasta laskettuna Koripalloliiton kilpailusääntöjen tarkoittama viikon määräaika ei ollut päättynyt vielä siinä vaiheessa, kun Koripalloliitto oli 12.8.2010 pyytänyt Espoon Hongalta selvitystä ja ilmoitusta asiassa. 

Koripalloliiton pyynnöstä ilmenee, että nimenomaan Lauri Toivonen oli kääntynyt Koripalloliiton puoleen edustusvapausasiassa ja näin ollen Koripalloliiton voidaan katsoa toimineen Lauri Toivosen pyynnöstä edustusvapauden vapauttamista koskevassa asiassa. Espoon Honka on voinut näissä olosuhteissa luottaa siihen, että ilmoitus Koripalloliitolle on riittävä ja kilpailusääntöjen mukainen erityisesti vielä huomioon ottaen se, että tämä Koripalloliitonkin pyytämä selvitys on tullut toimittaa määräajan viimeisenä päivänä siitä, kun seurasiirtolomake oli toimitettu Espoon Hongalle. Edelleen Espoon Honka on voinut luottaa siihen, että Koripalloliitto ilmoittaa Lauri Toivoselle saamansa selvityksen sisällön. 

Edustusvapauden myöntäminen lähtökohtaisesti edellyttää pelaajasopimuksen voimassaolon lakkaamista. Toivosen vaatimus edustusvapauden vahvistamisesta on tarkoittanut tässä yhteydessä esitettynä vaatimusta pelaajasopimuksen purkautumisesta sillä perusteella, että seura ei ole noudattanut sääntöjen mukaista määräaikaa vastatessaan edustusvapautta koskevaan pyyntöön. Koripalloliiton tiedossa on ollut, että Espoon Honka on katsonut pelaajasopimuksen olevan voimassa. Tämän lisäksi Koripalloliitto on saanut määräajassa ilmoituksen, ettei Espoon Honka halua luovuttaa edustusvapautta. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Espoon Honka ry on ilmoittanut Lauri Toivoselle kilpailusääntöjen edellyttämässä viikon määräajassa sen, ettei edustusvapautta myönnetä. Espoon Honka ry:llä on ollut myös kilpailusäännöissä tarkoitettu peruste kieltäytyä edustusvapauden myöntämisestä asiassa. Näin ollen Koripalloliitolla ei ole ollut perusteita vapauttaa Lauri Toivosen edustusvapautta ja liittohallituksen päätös on siten kilpailusääntöjen vastainen. 


IV Menettelyä koskevat kannanotot 

Espoon Honka ry on valituksessaan todennut, että liittohallitus ei ollut voinut perehtyä asiaan riittävästi, kun valitus oli tullut vireille 20.9.2010 ja liittohallitus oli käsitellyt asian 21.9.2010. Edelleen valituksessa on todettu yhden liittohallituksen jäsenen olleen Kouvojen johtokunnan jäsen Ira Pasi. 

Koripalloliitto on vastauksessaan todennut, ettei Kouvojen johtokunnan jäsen ollut osallistunut asian käsittelyyn ja että hän oli poistunut kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, että hyvään yhdistysoikeudelliseen kokouskäytäntöön kuuluu, että kokouspöytäkirjaan merkitään esteellisyydet, poissaolot asian käsittelystä sekä se, miten asiaa on muutoinkin käsitelty normaalikäsittelystä poikkeavasti. Kokouspöytäkirjan merkintöihin tulee myös voida luottaa. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa kokouspöytäkirjan merkintöjen perusteella Ira Pasi on osallistunut asian käsittelyyn. Tämän mukaisesti asian käsittelyyn olisi osallistunut esteellinen henkilö. 

Koripalloliitto on kuitenkin vastauksessaan ilmoittanut, että Kouvojen johtokunnan jäsen ei ollut osallistunut asian käsittelyyn. Oikeusturvalautakunta pitää tätä ilmoitusta uskottavana eikä asiassa ole perusteita katsoa asian käsittelyyn osallistuneen esteellisen henkilön. 

Asian käsittelyn nopeuden osalta lautakunta toteaa, että edustusvapautta koskevat asiat ovat luonteeltaan sellaisia, jotka on syytä yleensä käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Toisaalta asian käsittelyn nopeuteen vaikuttaa myös asian laatu ja vaikeus. Nyt kysymyksessä oleva asia ei ole ollut laadultaan erityisen vaikea eikä tosiseikoiltaan monimutkainen. Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että yksin käsittelyn nopeuden johdosta Koripalloliiton liittohallituksen ei voida katsoa ratkaisseen asian ilman asianmukaista perehtymistä. 

Liittohallituksen käsittelyssä ei ole tapahtunut sellaisia virheitä, joilla olisi merkitystä asiaa ratkaistaessa. 


V Lautakuntamenettelystä aiheutuneet kulut 

Espoon Honka ry voittaa valituksensa ja asian näin päättyessä Koripalloliitto on velvollinen korvaamaan Espoon Honka ry:n lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Espoon Honka ry:n asiamiehen palkkiovaatimus on kaikkiaan arvonlisäveroineen 6 273 euroa. Tämän lisäksi Koripalloliiton liittohallituksen käsittelyn osalta Honka on pyytänyt 300 euron suuruisen valitusmaksun korvaamista.   

Espoon Honka ry:n asiamiehen, asianajaja Timo Jääsalon käyttämä tuntilaskutusperuste on 240 euroa. Tämä on määrältään kohtuullinen. Palkkiovaatimuksen mukaan asian hoitaminen on edellyttänyt noin 21 tunnin työmäärää. Tämän osalta lautakunta toteaa, että asia ei ole laajuudeltaan eikä tosiseikoiltaan erityisen laaja tai monimutkainen eikä myöskään urheiluoikeudellisesti erityisen vaativa. Tähän nähden lautakunta arvioi asian hoitamisen edellyttämäksi kohtuulliseksi työmääräksi 12 tunnin työmäärän. Näin ollen oikeusturvalautakunta arvioi kohtuullisiksi lautakuntakuluiksi arvonlisäveroineen 3 542,40 euroa. Lisäksi Koripalloliitto on velvollinen korvaamaan liittohallituksen valitusmaksun 300 euroa. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 21.9.2010 kumotaan siltä osin kuin Lauri Toivosen edustusvapaus on vapautettu Espoon Honka ry:stä Kouvot ry:een. 

Suomen Koripalloliitto ry velvoitetaan korvaamaan Espoon Honka ry:lle lautakuntakuluina 3 542,40 euroa sekä muina kuluina 300 euroa.   

Valitusmaksu palautetaan. 

Äänestys.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Matti Hiltunen, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Jukka Virtanen.    


Erimieltä olevan jäsenen lausunto asiassa Dnro 14/2010 

Puheenjohtaja Välimäki: Olen edustusvapauden osalta eri mieltä kuin lautakunnan enemmistö. Kantanani lausun seuraavan: 

Totean aluksi, että lautakunnan toimivaltaan ei kuulu ratkaista asianosaisia sitovalla tavalla heidän välisiä sopimusoikeudellisia kysymyksiä pelaajasopimuksen voimassaolosta tai päättymisestä irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Näin ollen kun seuraavassa lausun jotain sopimusoikeudellisista kysymyksistä, kysymys on asian taustan selvittelystä tai asioiden tarkastelusta ennakkoluontoisina kysymyksinä. 

Toivosen ja Hongan välillä 20.7. ja 24.7.2010 toimitettu sähköpostiviestintä on koskenut sopimusoikeudellista kysymystä Toivosen pelaajasopimuksen voimassaolon päättämistä irtisanomisella. Kun Honka ei ole irtisanomista hyväksynyt, sopimus on jäänyt voimaan. Tämä sähköpostiviestintä ei ole vielä tarkoittanut kilpailusääntöjen mukaista seurasiirtomenettelyn aloittamista. 

Toivonen on käynnistänyt 9.8.2010 yhtäältä siviilioikeudellisen pelaajasopimuksen purkamisen jättämällä sopimuksen purkamista koskevan vaatimuksen Hongalle ja toisaalta kilpailusääntöjen mukaisen seurasiirtomenettelyn jättämällä seurasiirtolomakkeen Hongalle ja pyytämällä edustusvapautta. 

Nyt on kysymys vain siitä, onko Honka noudattanut seurasiirtomenettelyssä kilpailusääntöjä. 

Honka on kilpailusääntöjen kohdan V kappaleen 2 mukaisessa määräajassa ilmoittanut kirjallisesti Koripalloliitolle syyt seurasiirron epäämiseen. Sen sijaan Toivoselle Honka on ilmoittanut kirjallisesti samat asiat vasta määräajan päättymistä seuraavana päivänä. 

Kilpailusääntöjen kohdan V kappaleessa 2 mainittu seuran kirjallinen ilmoitus epäämisen syistä on tehtävä nimenomaisesti pelaajalle eikä liitolle. Tämän määräyksen voidaan katsoa perustuvan siihen, että seurasiirto on ensisijassa pelaajan ja seurojen välinen asia. Se, että liitto on 12.8.2010 pyytänyt Honkaa toimittamaan kirjallisen ilmoituksen, ei ole oikeuttanut Honkaa otaksumaan, että tässä tapauksessa ilmoitus voitaisiin tehdä vastoin sääntöjä liitolle tai että liitto toimisi Toivosen puolesta. Liiton 12.8.2010 tekemästä pyynnöstähän ei ilmene, kenelle ilmoitus tulee tehdä. Asiassa on kyse korkeimmalla tasolla pelaavan seuran asioista, joita hoidetaan ammattimaisten liikeperiaatteiden mukaan. On perusteltua vaatia, että tällaisen seuran asioiden hoitajien tulee tuntea kilpailusääntöjen määräykset ja noudattaa niitä. Liiton pyyntö 12.8.2010 on näin ollen perusteltua ymmärtää pelkäksi liiton muistutukseksi Hongalle sääntöjen mukaisen menettelyn noudattamisesta. 

Seurasiirtoa koskevat kilpailusääntöjen V kappaleen 2 mainitut säännöt ovat yksityiskohtaiset ja ne vaativat muodollista sekä tarkkaa menettelyä. Tätä voidaan pitää yleiseltä kannaltakin perusteltuna, koska seurasiirrot ovat usein kiireellisesti käsiteltäviä asioita. Tämä puoltaa myös sääntöjen ankaraa ja muodollista tulkintaa. 

Hongan menettelyä asiassa puoltaa ainoastaan se, että se on ilmoittanut suullisesti Toivoselle jo 9.8.2010, ettei se hyväksy seurasiirtoa voimassaolevan pelaajasopimuksen takia. 

Tästä huolimatta katson ottaen huomioon seurasiirtoja koskevien sääntökohtien yksityiskohtaisuus, selvyys ja niiden tarkoitus, että Hongan menettely ei ole ollut hyväksyttävää eikä anteeksiannettavaa. 

Näistä syistä katson Hongan laiminlyöneen omasta syystään kilpailusääntöjen kohdan V kappaleen 2 noudattamisen. 

Näillä perusteilla Koripalloliiton liittohallituksen päätös 21.9.2010 ei ole kilpailusääntöjen vastainen. Katson, että Honka on menettänyt oikeutensa Toivosen edustusoikeuden rajoittamiseen. 

Äänestyksen johdosta ilmoitan, että menettelyä ja kuluja koskevissa kysymyksissä olen samalla kannalla kuin lautakunnan enemmistö.    

Vakuudeksi                                         Timo Ojala