15/2011 Jalkapallo: Väliaikaismääräys - Toimeenpanokieltopyyntö


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 15/2011

5.5.2011      Diaarinro 8/2011    


HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVA RATKAISU 

Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätös 27.4.2011 


ASIA  

Toimeenpanokieltopyyntö 


HAKIJA 

Tampere United Oy 


TAUSTA 

Tampere United Oy (jäljempänä TamU) oli neuvotellut kaudelle 2011 markkinointisopimuksesta singaporelaisen yrityksen Exlusive Sports PTE Ltd:n (jäljempänä ESP) kanssa. ESP oli maksanut TamU:lle marraskuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana kolmessa erässä yhteensä 299 961 euroa. Veikkausliiga oli loppuvuodesta 2010 kehottanut olemaan tekemättä yhteistyötä ESP:n kanssa ja Veikkausliigan kannanotto oli toimitettu myös TamU:n tietoon. Helmikuussa 2011 TamU:lle oli ilmoitettu, että ESP:n oli epäilty syyllistyneen otteluiden lopputulosten järjestelyihin. ESP oli vaatinut TamU:a palauttamaan rahat. 


Palloliiton kurinpitovaliokunta oli oma-aloitteisesti aloittanut TamU:n menettelyn arvioinnin rangaistusmääräysten näkökulmasta. 


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS  

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunta on päätöksellään 27.4.2011 pysyttänyt Palloliiton kilpailuvaliokunnan päätöksen 14.4.2011, jonka mukaan TamU on suljettu 2011 liigacupista sekä kaikista Palloliiton virallisista kilpailuista eli Suomen Cupista ja Veikkausliigasta kaudella 2011. 


TAMPERE UNITED OY:N PYYNTÖ TOIMEENPANOKIELLON MÄÄRÄÄMISEKSI 

Tampere United Oy on ilmoittanut valittavansa valitusvaliokunnan päätöksestä ja pyytänyt, että valitusvaliokunnan päätöksen toimeenpano keskeytetään. 


TamU on perustellut vaatimustaan pelaajien ja työntekijöiden oikeusturvalla.


VÄLITOIMENPIDE 

Oikeusturvalautakunta on 28.4.2011 pyytänyt Tampere United Oy:tä täydentämään hakemustaan siten, että siitä ilmenee 

1)    lyhyesti toimeenpanokieltovaatimuksen perusteet eli millä perusteilla Tampere United Oy katsoo asiassa olevan perusteet toimeenpanokiellon määräämiselle;

2)    ilmoitus siitä, onko Tampere United Oy:llä tarkoitus toimittaa lautakunnalle varsinainen valitus ja milloin valitus on tarkoitus toimittaa; ja

3)    lyhyesti ne vaatimukset ja perusteet, jotka varsinaisessa valituksessa on tarkoitus esittää. 


TamU on 2.5.2011 toimittanut siltä pyydetyn hakemuksen täydennyksen. Täydennyskirjelmässään TamU on todennut, että lopullinen valitus tullaan toimittamaan oikeusturvalautakunnalle mahdollisimman pian ja kilpailukiellon peruuttaminen valituksen käsittelyn ajaksi on perusteltua tulevien vahinkojen minimoimiseksi. TamU on ilmoittanut aikovansa valituksessaan vaatia, että kurinpitorangaistus peruutetaan kokonaisuudessaan tai että kurinpitorangaistusta lievennetään. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Vastauksen pyytäminen 

Koska asiassa on kysymys väliaikaismääräyksen antamisesta, vastauksen pyytäminen Palloliitolta ei ole tarpeellista. 


Pääasiaratkaisu 

Lautakunnan toimivalta tutkia toimeenpanokieltopyyntöä koskeva vaatimus 

1. Lähtökohdat 

(1.1) Oikeusturvalautakunnan toimivalta on määritelty lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä, jonka mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1)   erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2)   jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3)   siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Sääntökohta koskee lautakunnan asiallista toimivaltaa, siis sitä minkä laatuisissa asioissa lautakunta voi antaa ratkaisusuosituksia. Hakemuksessa lautakuntaa pyydetään kieltämään valituksenalaisen ratkaisun täytäntöönpano, jottei itse valitus menettäisi merkitystään. Hakijan pyytämässä täytäntöönpanokieltoa koskevassa pyynnössä on siten olennaisesti kyse menettelyä koskevasta asiasta. 


Tästä menettelykysymyksestä lautakunnan säännöissä ei ole määräyksiä, kuten ei ole monesta muustakaan menettelykysymyksestä. 


Lautakunta toteaa, ettei tämä menettelykysymyksen sääntelemättömyys ole sellaisenaan este hakemuksen tutkimiselle ja haetun määräyksen antamiselle. 


(1.2) Pelaajasopimuksen erään ehdon täyttymistä koskevassa päätöksessä 2/2010 lautakunta on katsonut, ettei sen toimivaltaan kuulunut täytäntöönpanokieltomääräyksen antaminen. 


Lautakunta toteaa oikeusvarmuuden edellyttävän, että lautakunta noudattaa omaa ratkaisukäytäntöään. Kuitenkin aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä voidaan poiketa, jos poikkeamiselle ilmenee painavia perusteita. 


2. Toimivallan puolesta puhuvat perusteet: 

Sen puolesta, että hakemuksen tutkiminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan puhuvat seuraavat perusteet: 

(2.1) Lautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa lautakunta voi määrätä koko valituksenalaisen päätöksen kumottavaksi siten, että päätös menettää lopullisesti kaikki vaikutuksensa. 


Vielä suuremmalla syyllä lautakunnan pitää voida määrätä vähemmästä eli valituksenalaisen päätöksen vaikutuksien voimaan tulon väliaikaisesta lykkäämisestä. 


(2.2) Hakijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hänen oikeutensa valittaa ei menetä tosiasiallista merkitystään päätöksen toimeenpanon johdosta. Tämän oikeuden turvaaminen pitää olla yksinkertaista ja nopeaa. 


(2.3) Tässä tapauksessa asiaa käsitelleet alemmat ratkaisuorgaanit Palloliiton kurinpitovaliokunta ja valitusvaliokunta ovat kieltäneet määräämänsä kurinpitoseuraamuksen täytäntöönpanon. Johdonmukaista on, että oikeusturvalautakunta voi päättää samasta asiasta. 


3. Toimivaltaa vastaan puhuvat perusteet: 

Sen puolesta, että lautakunnalla ei ole toimivaltaa antaa täytäntöönpanokieltoa koskevaa määräystä, puhuvat seuraavat perusteet:

(3.1) Oikeudessamme on sääntönä, että valta antaa täytäntöönpanoa koskevia täytäntöönpanoviranomaisille osoitettuja keskeytys- ja kieltomääräyksiä oikeudenkäynnin kohteena olevissa asioissa perustuu lakiin. Tällaisia määräyksiä ovat esimerkiksi ulosottokaaren 2 luvun 13 § ja oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 23 §. 


(3.2) Sama sääntö on voimassa yksityisoikeudellisia yhteisöjä koskevassa lainsäädännössä. Tuomioistuimen valta antaa määräys, jolla yhteisöä kielletään panemasta toimeen yhteisön tekemä päätös, perustuu myös lakiin. Tällaisia määräyksiä ovat esimerkiksi osakeyhtiölain 21 luvun 4 §, osuuskuntalain 23 luvun 3 § ja yhdistyslain 34 §. 


Tässä asiassa alempien ratkaisuelimien antamat kieltomääräykset perustuvat Suomen palloliiton rangaistusmääräyksien 12 §:ään. 


(3.3) Menettely urheilun oikeusturvalautakunnassa on eräs yksityinen riidanratkaisumenettely kuten esimerkiksi välimiesmenettelykin. Välimiesmenettelyn osalta on oikeudessamme katsottu, ettei välimiesoikeus voi ilman säännöstukea antaa täytäntöönpanoa tai turvaamistoimenpiteitä koskevia määräyksiä. Tämä koskee sekä sellaisia määräyksiä, joiden kohteena ovat viranomaiset, että sellaisia määräyksiä, joiden kohteena ovat yksityisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi osakeyhtiöt.[1] 


(3.4) Niissä tapauksissa, joissa lautakunnan toimivaltaan kuuluva asia kuuluu myös yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, lautakunnassa valittajana olevalle voidaan myöntää yleisen tuomioistuimen antaman oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu yleinen turvaamistoimi, jolla valituksenalaisen ratkaisun toimeenpano kielletään.[2] Vaikka tämä keino ei ole yhtä käyttökelpoinen kuin haettu täytäntöönpanokielto, se osaltaan antaa hakijalle turvaa. 


4. Lautakunnan kanta 

Lautakunta katsoo, että sen toimivaltaa vastaan puhuvat seikat ovat tässä tapauksessa painavampia kuin toimivallan puolesta puhuvat näkökohdat. Tälle kannalle lautakunta kallistuu huomioon ottaen erityisesti sen, että oikeudessamme täytäntöönpanokielto voidaan antaa vain nimenomaisen siihen oikeuttavan normimääräyksen perusteella. Lisäksi lautakunnan punnintaan on vaikuttanut mahdollisuus yleisen turvaamistoimen käyttämiseen. 


Näin ollen lautakunta päätyy siihen, ettei se voi tutkia hakemusta. 


Lautakunta toteaa huomioon ottaen edellä jaksossa 2 mainitut näkökohdat, että vastedes on erikseen harkittava lautakunnan sääntöjen kehittämistä esille tulleen kysymyksen osalta. 


Päätöslauselma 

Hakemus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksun osalta lausunto annetaan pääasiaa koskevan ratkaisun yhteydessä. 

Äänestys.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Jarmo Hirvonen (eri mieltä) ja Hilkka Salmenkylä. 


Sihteerin mietintö ja eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa UOL 8/2011 

Sihteeri Timo Ojala: Ratkaisuehdotus on oikeusturvalautakunnan ratkaisun mukainen otsikon 1 ”Lähtökohtia” sekä kohtien 1.1 ja 1.2 osalta. Tämän jälkeen oikeusturvalautakunta todennee ratkaisunaan seuraavan. 


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu käsitellä ja antaa ratkaisuja sääntöjen tarkoittamissa asioissa. Toimivaltaa koskevien sääntömääräysten tarkoitus on rajata niiden varsinaisten valitusasioiden laatua, joita lautakunta voi käsitellä. Sen sijaan lautakunnan säännöissä ei käsitellä tarkemmin kaikkia niitä menettelyllisiä kysymyksiä, joita lautakunnan toimivaltaan kuuluu varsinaista valitusasiaa käsitellessään. Tilanteessa, jossa lautakunta voi toimivaltansa nojalla kumota valituksen kohteena olevan päätöksen, lautakunnan toimivaltaan täytyy menettelyllisenä toimivaltuutena kuulua mahdollisuus kieltää tai keskeyttää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpano. Mahdollisuus täytäntöönpanon kieltämiseen voi olla tilanteesta riippuen välttämätön toimenpide, jotta oikeusturvalautakunnan päätöksellä voisi ylipäätään olla todellista merkitystä. Nämä seikat puoltavat tulkintaa, jonka mukaan oikeusturvalautakunta voi tutkia toimeenpanokieltoa koskevan pyynnön. 


Oikeusturvalautakunnan toiminta ei perustu miltään osin lainsäädäntöön. Lautakunnan ratkaisut eivät sellaisenaan ole myöskään täytäntöönpantavissa, vaikkakin oikeusturvalautakunnan toimivallan hyväksyneet tahot ovat sitoutuneet noudattamaan lautakunnan päätössuosituksia. Kysymys ei ole siten sellaisesta lainkäyttötoimivallan siirtämisestä kuin välimiesoikeuden osalta on kysymys. Tähän nähden lautakunnan toimivalta täytäntöönpanokiellon määräämisen osalta voi perustua erilaisiin lähtökohtiin kuin tuomioistuimen tai välimiesoikeuden kohdalla.   


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 2/2010 katsonut, ettei lautakunnan toimivaltaan kuulunut väliaikaismääräysten antaminen. Ratkaisussa todettiin, että oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole määräystä siitä, että oikeusturvalautakunta voisi kieltää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon. Oikeusturvalautakunta ei ottanut toimeenpanokieltoa koskevaa pyyntöä tutkittavaksi. Tapauksessa oli kysymys pelaajalainasopimuksen tulkinnasta ja tähän annetun Jääkiekkoliiton toimielimen ratkaisun toimeenpanosta.   


Todettaneen, että nyt kysymyksessä oleva asia on erilainen kuin ratkaisussa UOL 2/2010 käsillä ollut tilanne. Toisin kuin ratkaisussa UOL 2/2010 nyt itse pääasia on epäilyksittä sellainen, jota koskeva asia kuuluu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, ettei oikeusturvalautakunta tällaisessa tilanteessa voisi tarvittaessa kieltää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanoa. Oikeusturvalautakunnan toimivalta voidaan tällaisessa tilanteessa perustaa siihen, että pääasian käsittelyyn liittyen oikeusturvalautakunnan tulee voida antaa myös erilaisia väliaikaismääräyksiä valituksen tarkoituksenmukaisen käsittelyn turvaamiseksi. Tampere United Oy:n toimeenpanokieltoa koskeva pyyntö otettaneen näin ollen tutkittavaksi. 


Lautakunnan kannanotto toimeenpanokieltopyyntöön 

Oikeusturvalautakunta todennee, että toimeenpanokieltopyynnön määräämiseen ei tässä asiassa ole riittäviä perusteita.   


Jäsen Jarmo Hirvonen: Hyväksyn sihteerin ratkaisuehdotuksen.    

Vakuudeksi                                        Timo Ojala  

- - - -

[1] Ks. Gustaf Möller, Välimiesmenettelyn perusteet (1997), 32 ja Möller, Om skiljeförfarande och talan om ogiltigförklarande eller ändring av bolagstämmobeslut, Juhlajulkaisu – Festskrift Curt Olsson (1989), 262-263; Risto Ovaska, Välimiesmenettely (2007), 88.[2] Ks. Erkki Havansi, Turvaamistoimi urheilukonflikteissa, Urheilu ja oikeus 2008, 42-.