1/2002 Koripallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Koripallo-ottelun uusiminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA  
                                                                                         PÄÄTÖS  Nro1/2002                  12.3.2002 
                                                                                          Diaarinro 1/2002                                                                                                    RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto r.y:n liittohallituksen päätös 19.2.2002,  jolla poistettiin Suomen Koripalloliitto r.y:n sääntö- ja kurinpitoyksikön 15.2.2002 tekemä päätös miesten SM-sarjassa 6.2.2002 pelatun ottelun UU-Korihait - Forssan Koripojat uusimisesta ja jätettiin voimaan 6.2.2002 todettu ottelun lopputulos.

ASIA         

                   Muutoksenhakumenettely koripallo-ottelun uusimista koskevassa asiassa

MUUTOKSENHAKIJA

                   UU-KORIHAIT r.y.

KUULTAVA

                  Suomen Koripalloliitto r.y.

 

VALITUS

UU-KORIHAIT r.y. on vaatinut, että yllä mainittu liittohallituksen päätös poistetaan, koska liiton kilpailusääntöjen kohdan VIII 3 § 2 momentin mukaan sääntö- ja kurinpitoyksikön tekemiin pelisääntöjen soveltamista ja vastalausetta koskeviin päätöksiin ei saanut hakea muutosta valittamalla. Näin ollen liittohallitus ei ollut valituksen johdosta voinut kumota sääntö- ja kurinpitoyksikön tekemää päätöstä siitä, että ottelu UU-Korihait - Forssan Koripojat oli pelattava uudelleen ennen 20.3.2002. 

 VASTAUS

 Suomen Koripalloliitto r.y. on vastauksessaan katsonut, että kilpailusäännöissä mainittu kielto valittaa “pelisääntöjen soveltamista ja vastalausetta” koskevista päätöksistä ei tarkoita muodollista kysymystä siitä, saako joukkue tehdä vastalauseen. Valituskielto koskee ainoastaan tilannetta, jossa arvioidaan tehdyn vastalauseen perusteita pelisääntöjen kannalta. Vastalauseen tekemiseen liittyvä menettely on säännelty kilpailusäännöissä ja sitä alemmissa normeissa, kun taas vastalauseen hyväksyminen tai hylkääminen ratkaistaan pelisääntöjen perusteella.

Liittohallitus oli ratkaisussaan katsonut, ettei UU-KORIHAIT r.y. ollut noudattanut vastalauseen tekemistä koskevia SM-manuaalissa tarkennettuja kilpailusääntöjä, koska ottelun erotuomareille ei ollut tapahtumahetkellä jätetty ilmoitusta vastalausevarauksesta. Näin ollen sääntö- ja kurinpitoyksikön ei olisi tullut käsitellä asiaa.  

 PÄÄTÖS

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituksen kohteena voivat olla muun muassa järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen päätökset, joissa on kysymys erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätösten sääntöjenvastaisuudesta. Sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

 Kysymys koripallo-ottelun peliajasta ratkaistaan koripallon pelisääntöjen perusteella. Näin ollen urheilun oikeusturvalautakunta ei voi sääntöjensä mukaan ottaa kantaa siihen, miten kysymyksessä oleva koripallo-ottelun peliaikaan liittyvä ristiriita olisi lajin sääntöjen mukaan ratkaistava. Oikeusturvalautakunta voi kuitenkin sille kuuluvan toimivallan puitteissa ratkaista, voitiinko sääntö- ja kurinpitoyksikön  päätöksestä tässä tapauksessa valittaa liittohallitukseen ja oliko liittohallituksella toimivalta poistaa sääntö- ja kurinpitoyksikön päätös.

 Lautakunta toteaa, että liiton kilpailusääntöjen kohdan VIII 3 § 2 momentin mukaan sääntö- ja kurinpitoyksikön kilpailusääntöjen soveltamista koskevaan päätökseen voitiin hakea muutosta liittohallitukselta valittamalla. Pelisääntöjen soveltamista ja vastalausetta koskeviin päätöksiin ei kuitenkaan voida hakea muutosta valittamalla.

Kysymys siitä, onko pelisääntöjen soveltamista koskeva vastalause tehty muodollisesti oikein ei sinänsä liity pelisääntöjen soveltamiseen vaan kilpailusääntöjen ja niitä tarkentavien ohjeiden ja normien soveltamiseen.

Kilpailusääntöjä täydentävä koripalloliiton SM-joukkuemanuaali edellyttää, että “joukkueen on tapahtumahetkellä tehtävä ilmoitus vastalausevarauksesta voidakseen ottelun jälkeen tehdä vastalauseen.” Kysymystä siitä, onko joukkue menetellyt vastalauseen tekemisessä manuaalissa edellytetyllä tavalla, ei ratkaista pelisääntöjen perusteella. Ratkaisu ei myöskään sisällä kannanottoa siihen, oliko vastalause pelisääntöjen soveltamisen kannalta perusteltu. Näin ollen liittohallitus on voinut tutkia sille tehdyn valituksen tältä osin.

Esitetyistä asiakirjoista ilmenee, että ottelun erotuomarit ovat yhtäpitävästi ilmoittaneet, ettei tapahtumahetkellä ollut tehty vastalausevarausta. Muu asiassa esitetty selvitys ei riitä kumoamaan erotuomareiden ilmoitusta. Näin ollen sääntö- ja kurinpitoyksikön ei olisi tullut tutkia asiaa vastalauseena. Liittohallituksen päätös ottelun alkuperäisen tuloksen voimaan jättämisestä on siten oikea.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

 

Erkki-Juhani Taipale

puheenjohtaja  

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Risto Jalanko ja Pekka Timonen.