12/2016 Jalkapallo Kurinpito - Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 12/2016

6.5.2016      Diaarinro 10/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 20.4.2016


ASIA

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

PK-35 Vantaa ry


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

K


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 20.4.2016 määrännyt PK-35 Vantaan pelaajalle K:lle 2 + 5 ottelun pelikiellon jalkapallon Veikkausliigan ottelun PK-35 Vantaa - HIFK 9.4.2016 tapahtumien seurauksena.


Päätöksen perusteluissa on todettu, että pelin ollessa keskeytettynä HIFK:n pelaaja ja PK-35 Vantaan pelaaja olivat ottaneet yhteen. K oli tullut tähän tilanteeseen sen ulkopuolelta ja vetänyt HIFK:n pelaajaa kaulasta sekä ottanut sen jälkeen otsallaan kontaktin HIFK:n pelaajan pään seudulle. Tämän jälkeen K oli puskenut otsallaan HIFK:n toista pelaajaa ja lyönyt tätä alavatsan alueelle. Tultuaan poistetuksi kentältä K oli vielä töninyt HIFK:n pelaajaa ja ottanut otsallaan kontaktin tämän pään seudulle. Näin toimien K:n katsottiin syyllistyneen epäurheilijamaiseen käytökseen, josta hänelle määrättiin kentältä poistosta seuranneen 2 ottelun pelikiellon lisäksi 5 ottelua lisäpelikieltoa.

      

VALITUS PERUSTEINEEN

PK-35 Vantaa ry (jäljempänä PK-35) on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) kurinpitovaliokunnan päätöstä 20.4.2016 muutetaan ja K:lle määrättyä pelikieltoa alennetaan. 


Perusteinaan PK-35 on esittänyt, että muihin vastaavanlaisiin tapauksiin nähden K:lle määrätty yhteensä 7 ottelun pelikielto on liian ankara. Esimerkiksi KTP:n ja PK-35 Vantaan välisessä ottelussa nyrkillä leukaan lyömisestä oli määrätty 4 ottelun pelikielto. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa K ei ollut käyttänyt fyysistä voimaa eikä tilanteessa ollut ollut loukkaantumisvaaraa. Näin ollen rangaistusta tulee alentaa. Palloliiton kurinpitokäytännön mukainen rangaistus K:n menettelystä olisi ollut yhteensä 3 - 4 ottelun pelikielto.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Palloliitto on lausunut, että kurinpitolautakunnan päätös on oikea. Päätöksen perusteena olleen aineiston perusteella K oli syyllistynyt tilanteessa 3 - 4 sellaiseen rikkomukseen, jotka eivät missään nimessä kuulu jalkapallokentälle. Viimeisten vuosien aikana vastaavanlaista tekosarjaa ei ole ollut Palloliiton kurinpitoelinten tutkittavana. Lähimpänä käsiteltävänä olevaa tilannetta on tapahtumasarja, jossa pelaaja oli puhunut erotuomarille halventavasti ja puskenut päällään vastustajajoukkueen pelaajaa rintaan, mutta kuitenkin sen verran hiljaa, että puskemisen kohteena ollut pelaaja ei ollut loukkaantunut. Tästä tilanteesta oli määrätty pelaajalle 1 + 4 ottelun pelikielto.


K ei ole lausunut valituksen ja vastauksen johdosta.


PK-35 ei ole antanut vastaselitystä Palloliiton vastauksen johdosta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

PK-35 Vantaan ja HIFK:n välillä on pelattu 9.4.2016 Veikkausliigan ottelu. Palloliiton kurinpitovaliokunta on katsonut PK-35 Vantaan pelaajan K:n syyllistyneen ottelussa epäurheilijamaiseen käytökseen ja määrännyt päätöksellään 20.4.2016 K:lle kentältä poistosta seuranneen 2 ottelun pelikiellon lisäksi 5 ottelun lisäpelikiellon. 


PK-35 on valittanut kurinpitovaliokunnan ratkaisusta kurinpitoseuraamuksen mittaamisen osalta. Oikeusturvalautakunnassa on valituksen johdosta kysymys siitä, onko määrättyä pelikieltoa alennettava.


Sovellettavat sääntömääräykset 


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin c) kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.


Rangaistusmääräysten 2 §:n 3 momentin mukaan tämän pykälän d) ja h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. Mainitut kohdat koskevat erotuomariston fyysisen koskemattomuuden loukkaamista tai erotuomariston uhkaamista (d), ottelumanipulaatiota tai siihen liittyvää menettelyä (h) ja rasismia (i).  


Rangaistusmääräysten 3 §:n 1. e) kohdan mukaan rangaistuslajeja ovat muiden ohella peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, tai määräajaksi tai 2 § h-kohdan mukaan väliaikaisesti.


Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen

  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että PK-35 ei ole valituksessaan väittänyt, että K ei olisi syyllistynyt siihen menettelyyn, josta hänelle on määrätty kysymyksessä oleva pelikielto. PK-35 on kuitenkin katsonut, että erityisesti käytetyn fyysisen voiman vähäisyyden sekä sen, että tilanteeseen ei ollut liittynyt loukkaantumisvaaraa, vuoksi K:lle tilanteesta määrätty kurinpitorangaistus on liian ankara. Lisäksi PK-35 on katsonut, että K:lle määrätty pelikielto on liigan aikaisempaan kurinpitokäytäntöön nähden liian ankara. Palloliitto puolestaan on todennut, että vastaavanlaista tapahtumasarjaa, jossa kurinpitoseuraamus on määrätty 3 - 4 kysymyksessä olevan kaltaisen rikkomuksen perusteella, ei ole ollut Palloliiton kurinpitovaliokunnan arvioitavana viime vuosina ja että määrätty kurinpitoseuraamus on oikein mitattu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyn kohteena olevan urheilijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että liigan sisäinen kurinpitokäytäntö on yhdenmukaista ja ennustettavaa. Selvityksenä aikaisemmasta kurinpitokäytännöstä vastaavanlaisissa tapauksissa PK-35 ja Palloliitto ovat viitanneet valituksessaan ja vastauksessaan kahteen viime vuosina käsiteltyyn kurinpitoasiaan. PK-35:n esille nostamassa asiassa yhdestä nyrkillä lyönnistä leukaan oli määrätty yhteensä 4 ottelun pelikielto. Kysymys oli Suomen Cupin ottelussa tapahtuneesta rikkomuksesta. Palloliiton vetoamassa asiassa puolestaan erotuomarin halventamisesta ja päällä vastustajajoukkueen pelaajan rintaan puskemisesta oli määrätty miesten Kakkosen ottelussa yhteensä viiden ottelun pelikielto.


Yhteistä edellä mainituissa asioissa sekä keskenään että tämän tapauksen kanssa on se, että rangaistavan menettelyn kohteena olleet pelaajat eivät ole loukkaantuneet menettelyn seurauksena. Lisäksi myös viitatuissa tapauksissa rangaistun pelaajan on katsottu syyllistyneen epäurheilijamaiseen käytökseen. Asioissa ei siten ole ollut kysymys sellaisista rikkomuksista, jotka Palloliiton edellä selostettujen rangaistusmääräysten 2 §:n 3 momentin mukaan on aina katsottava vakaviksi.


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa määrättävän kurinpitoseuraamuksen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että tapahtumia koskevan videotallenteen perusteella K:n HIFK:n pelaajiin kohdistama väkivalta ei ole ollut niin voimakasta, että sen voitaisiin katsoa olleen omiaan aiheuttamaan kohteena olleille pelaajille vähäistä suurempia vammoja tai kipua. Kuten asiassa viitatuista ratkaisuista ilmenee, pitkän pelikiellon edellytyksenä ei kuitenkaan Palloliiton kurinpitokäytännössä ole ollut kielletyn menettelyn kohteena olevan pelaajan loukkaantuminen eikä loukkaantumisen vaara, kun kysymys on epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä.


Ankaran rangaistuksen määräämistä asiassa puoltaa etenkin se, että K on syyllistynyt asiassa 3 - 4 sellaiseen rikkomukseen, joista kustakin erikseen olisi varsin todennäköisesti määrätty pelikieltoa. PK-35:n viittaamassa tapauksessa kysymys on ollut vain yhdestä rikkomuksesta ja Palloliiton viittaamassa asiassa kahdesta rikkomuksesta. Kaulan alueelta tapahtuva kiinnipitäminen on tekotavaltaan paheksuttava. K:n rangaistava menettely on lisäksi kohdistunut kahteen eri pelaajaan. Ankaran seuraamuksen määräämistä puoltaa asiassa myös se, että rikkomukset ovat tapahtuneet täysin pelin ulkopuolella, pelin ollessa keskeytettynä. Ottaen huomioon K:n menettelyn kokonaisuutena sekä lisäksi sen, että kysymyksessä oleva jalkapallon luonteeseen kuulumaton erityisen moitittava ja epäurheilijamainen käyttäytyminen on tapahtunut Veikkausliigan eli pääsarjatason ottelussa, oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että määrätty kurinpitoseuraamus olisi aikaisempaan kurinpitokäytäntöön tai K:n menettelyyn nähden liian ankara. Palloliiton kurinpitovaliokunnan suorittamaa kurinpitoseuraamuksen mittaamista ei siten voida pitää virheellisenä.


Johtopäätös


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että K:lle määrättyä pelikieltoa ei ole syytä alentaa.  


Päätöslauselma


Valitus hylätään.

  

Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Tuomas Ojanen ja Tapio Rantala.