8/2018 Koripallo Kurinpito – Epäasiallinen käytös – Kilpailukielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 8/2018

25.5.2018    Diaarinro 6/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 27.2.2018


ASIA

Kilpailukielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto ry


KURINPITOPÄÄTÖS

Suomen Koripalloliitto ry:n (jäljempänä Koripalloliitto) kurinpitopäällikkö on päätöksellään 9.11.2017 määrännyt Porvoon Tarmon päävalmentajalle A:lle yhden ottelun kilpailukiellon. Päätös on perustunut siihen, että kurinpitopäällikkö on katsonut A:n käyttäneen erotuomaria kohtaan loukkaavaa tai halveksivaa kieltä 5.11.2017 pelatun miesten I-divisioona A:n ottelun Porvoon Tarmo – Lahti Basketball jälkeen. Koripalloliiton liittohallitus on päätöksellään 27.2.2018 hylännyt A:n edellä mainittua kurinpitopäätöstä koskevan valituksen.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että valituksen kohteena oleva liittohallituksen päätös kumotaan ja määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan ja että Koripalloliitto velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakuntakulut asiassa 2.000 eurolla.


Perusteinaan A on esittänyt, että erotuomariraportti, johon kurinpitopäätös on keskeisesti perustunut, oli virheellinen. Toisin kuin raportissa oli mainittu, A ei ollut ottelun jälkeen pukukoppikäytävällä todennut, että ”voi vittu toi vitun X:n mulkku tulee aina pilaamaan kaikki kotipelimme”. Sen sijaan A oli ainoastaan vastannut katsomossa peliä seuranneen katsojan ottelun tuomarointia koskeneeseen kriittiseen kommenttiin, että ”taas se sama saatanan X”, tarkoittaen ottelun päätuomarina toiminutta X:ää. Lisäksi A on todennut, että ottelun videotallenteelta ei ilmene, että A olisi menetellyt erotuomariraporttiin kirjatulla tavalla. Tästä huolimatta liittohallitus ei ole kumonnut annettua kurinpitopäätöstä. Lisäksi myös määrätty kurinpitoseuraamus on Koripalloliiton kurinpitokäytäntöön nähden liian ankara. Vaikka A olisi menetellyt erotuomariraportissa mainitulla tavalla, hänelle olisi tullut määrätä tästä menettelystä seuraamukseksi kilpailukiellon asemesta vain varoitus.


Koripalloliiton kurinpitomenettelyssä oli ollut vakavia puutteita. Asiaa ei ollut tutkittu ja selvitetty Koripalloliitossa asianmukaisesti. Vastineen antamiseen erotuomariraportista oli lisäksi varattu A:lle vain alle 3 tunnin mittainen määräaika.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Koripalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana ja että A velvoitetaan korvaamaan liiton lautakuntakuntakulut asiassa 2.000 eurolla.  


LAUSUMA

A on Koripalloliiton lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen johdosta antamassaan lausumassa vaatinut, että vaatimus hylätään perusteettomana. Koripalloliitolle ei ole voinut aiheutua asian käsittelystä sellaisia kustannuksia, jotka A voitaisiin velvoittaa korvaamaan.

     

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

Koripalloliiton kurinpitopäällikkö on päätöksellään 9.11.2017, jonka Koripalloliiton liittohallitus on päätöksellään 27.2.2018 pysyttänyt, määrännyt Porvoon Tarmon päävalmentajalle A:lle yhden ottelun kilpailukiellon loukkaavasta tai halveksivasta kielenkäytöstä erotuomaria kohtaan 5.11.2017 pelatun miesten I-divisioona A:n ottelun Porvoon Tarmo – Lahti Basketball jälkeen. Päätös on perustunut keskeisesti ottelun päätuomarin laatimaan erotuomariraporttiin. A on valituksessaan kiistänyt käyttäneensä erotuomariraportissa yksilöityä kieltä ja katsonut lisäksi, että määrätty kurinpitoseuraamus on joka tapauksessa hänen väitettyyn menettelyynsä nähden suhteeton ja kohtuuton. Lisäksi A on esittänyt, että Koripalloliiton kurinpitomenettelyssä on ollut vakavia puutteita.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Koripalloliiton kurinpitomenettelyssä tapahtunut sellainen menettelyvirhe, jonka vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota. Lisäksi kysymys on siitä, onko A menetellyt erotuomariraportissa mainitulla tavalla ja jos on, onko hänelle tästä menettelystä määrätty kurinpitoseuraamus sovellettavien sääntöjen vastainen tai muutoin liian ankara.


Kurinpitomenettelyn arviointi


Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 9 §:n 1 momentin mukaan raportin tai muun rikkomuksesta tehdyn ilmoituksen johdosta on rikkomuksesta epäillylle välittömästi varattava mahdollisuus antaa vastine. Rikkomuksesta epäillylle on toimitettava kopio raportista tai muusta ilmoituksesta. Kirjallinen vastine on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa, aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa kuitenkin ennen joukkueen seuraavaa kyseisen sarjan virallista sarjaottelua, uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastineen antamisajan määräämisessä on otettava huomioon asian käsittelemiseen liittyvät pakottavat aikataululliset seikat. Vastine tulee toimittaa sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään useasti todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (ks. esim. UOL 32/2015). Kuulemisvelvoite perustuu urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Lisäksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä (UOL18/2015). Kuulemiseen tulee varata kohtuullinen aika. Kohtuullisen ajan vaatimus vaihtelee käsiteltävän asian luonteen perusteella, mutta kurinpitoasioissa yleensä riittävänä ilman asianosaisen suostumusta ei voida pitää vain päivän tai kahden määräaikaa (UOL 7/2014). Poikkeuksellisesti tästä on kuitenkin katsottu voitavan joustaa (UOL 41/2015). Kysymys on kokonaisharkinnasta, jossa keskeisessä asemassa on asianosaisen oikeusturva.


A on valituksessaan esittänyt, että ennen kurinpitopäällikön päätöstä hänelle oli 9.11.2017 varattu aikaa vastineen antamiseen erotuomariraportista vain noin 3 tuntia. Koripalloliitto ei ole vastauksessaan ottanut kantaa tähän A:n väitteeseen.


Seuraava Porvoon Tarmon ottelu, jossa A on määrätyn seuraamuksen kärsinyt, on ollut 12.11.2017. Asiakirjoista ilmenee, että Koripalloliiton ja A:n tai tämän seuran välillä on käyty sähköpostikirjeenvaihtoa ottelua 5.11.2017 seuraavina päivinä 6. – 9.11.2017. Tätä kirjeenvaihtoa ei kuitenkaan ole toimitettu oikeusturvalautakunnalle. Sen sisältö ja merkitys jää siten epäselväksi.


Kurinpitomenettelyä ja kuulemisvelvoitteen asianmukaista täyttämistä arvioidessaan oikeusturvalautakunta ottaa huomioon sen, että A on antanut vastineensa määräajassa eikä hän ole pyytänyt lisäaikaa vastineen antamiseen. Hänellä on myös ollut Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 11 ja 13 §:n nojalla oikeus hakea muutosta kurinpitopäällikön päätökseen saattamalla asia liittohallituksen arvioitavaksi 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, minkä mahdollisuuden hän on myös käyttänyt. Näin ollen ja kun kysymys on lisäksi ollut vain yhden ottelun mittaisen kilpailukiellon määräämisestä kesken kilpailukauden, oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lla on kokonaisuutena arvioiden ollut riittävä tilaisuus esittää kantansa ja sen perusteet myös Koripalloliiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä.


Asiassa ei ole ilmennyt muitakaan sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi valituksen kohteena oleva ratkaisu tulisi kumota.


Sovellettavat kurinpitomääräykset 

 

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 2 §:n mukaan koripalloliiton toimintaan osallistuvat henkilöt ja seurat ovat velvollisia noudattamaan hyvää urheiluhenkeä, reilun pelin periaatteita, voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä sekä liiton päätöksiä ja Suomen lakia.


Kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka liiton, alueen tai seurojen järjestämässä toiminnassa käyttää loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä.


Rangaistukseksi kurinpitorikkomuksesta voidaan kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaan määrätä muiden muassa varoitus, sakko tai enimmillään elinikäinen kilpailukielto.


Näyttö ja A:n menettelyn arviointi

 

Kurinpitopäätöksen perusteena olevan, kysymyksessä olevan ottelun päätuomarin X:n laatiman erotuomariraportin mukaan A oli salista ottelun jälkeen poistuttaessa suureen ääneen todennut, että ”voi vittu toi vitun X:n mulkku tulee aina pilaamaan kaikki kotipelimme”.


Koripalloliiton kurinpitomenettelyssä antamassaan vastineessa A on kiistänyt käyttäneensä erotuomariraportissa kuvattua kieltä ja todennut vastanneensa tilanteessa vain tuomaritoimintaa ottelussa yleisesti kritisoineelle katsojalle, että ”tuomarit eivät ratkaisseet ottelua, vaan X ratkaisi ottelun”. Valituksessaan oikeusturvalautakunnalle A on esittänyt vastanneensa edellä tarkoitetulle katsojalle, että ””taas se sama saatanan X”. A on myös liittänyt valitukseensa mainitun katsojan kirjoituksen, jossa on todettu A:n vastanneen katsojalle tilanteessa ”kiroillen tuomari X:ää”.


Edellä mainitun selvityksen ohella A on liittänyt valitukseensa videotallenteen ottelun jälkeisestä tilanteesta. Tallenteelta ei ole erotettavissa käydyn keskustelun osalta selvästi kuin A:n kovaan ääneen lausumat sanat ”aina toi sama”. Tallenteen perusteella A:n kommentointi ei kuitenkaan pääty näihin sanoihin, vaan jatkuu vielä muutaman sekunnin ajan ennen kuin kuuluu vihellys ja tallenne päättyy.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sovellettavaksi tulevissa Koripalloliiton kurinpitosäännöissä ei sinänsä ole kielletty eikä määrätty rangaistavaksi erotuomareiden arvostelua. Sen sijaan kiellettyä ja rangaistavaa on muiden ohella erotuomareita koskeva loukkaava tai halveksiva kielenkäyttö.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että kurinpitomenettelyssä erotuomarin raportti antaa lähtökohtaisesti luotettavan perustan kurinpitoseuraamuksen määräämiselle. Raportin luotettavuus voidaan kuitenkin myös asiallisin perustein riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta. Erotuomariraportin sisällöstä voidaankin poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana (ks. esim. UOL 14/2009, UOL 21/2014 ja UOL 43/2015).


A:n Koripalloliiton kurinpitomenettelyssä ja oikeusturvalautakunnassa esittämät väitteet ja selvitys siitä, mitä hän oli välittömästi ottelun jälkeen ottelun erotuomareiden ollessa samalla käytävällä sanonut, ovat osin ristiriitaisia. Niidenkin perusteella on kuitenkin selvää, että A oli arvostellut päätuomari X:ää tilanteessa kovaäänisesti ja epäasiallisesti. Oikeusturvalautakunta katsoo, että esitetty selvitys ei ole riittävää kyseenalaistamaan ja horjuttamaan erotuomariraportin luotettavuutta. A:n on siten katsottava menetelleen raportissa kuvatulla tavalla. Näin toimien A on Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla käyttänyt liiton järjestämässä toiminnassa loukkaavaa tai halveksivaa kieltä, joka on objektiivisesti arvioiden saattanut loukata ainakin arvostelun kohteena ollutta päätuomari X:ää. Tästä menettelystä A:lle on Koripalloliiton kurinpitosääntöjen mukaan voitu määrätä kurinpitoseuraamus.

               

Kurinpitoseuraamuksen ankaruus

 

A:lle on määrätty edellä näytetyksi katsotusta menettelystä kurinpitoseuraamuksena yhden ottelun kilpailukielto. Kurinpitoseuraamuksen ankaruuden osalta oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Joukkueurheilun keskeisenä lähtökohtana on, että erotuomarin ratkaisuja kunnioitetaan (UOL 17/2010 ja UOL 21/2014). Erityisesti joukkueen valmentajan taholta tapahtuvaa erotuomarin toiminnan voimakasta kritisointia on vakiintuneesti pidetty epäurheilijamaisena. Erotuomaritoiminnan arvostelu on epäurheilijamaista erityisesti silloin, kun moite kohdistuu erotuomariin henkilökohtaisesti ja protestoinnissa haukutaan erotuomaria.


Valmentaja A on edellä kuvatulla tavalla haukkunut päätuomari X:ää ottelun jälkeen kovaäänisesti ja alatyylisesti. A:n menettely on ollut selvästi epäurheilijamaista eikä siitä määrättyä yhden ottelun kilpailukieltoa ole pidettävä A:n menettelyyn nähden suhteettoman ankarana eikä kohtuuttomana seuraamuksena. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että määrätty kurinpitoseuraamus ei olisi Koripalloliiton vakiintuneen kurinpitokäytännön mukainen. Näin ollen määrättyä kilpailukieltoa ei ole syytä lieventää. 


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla A:n on katsottava käyttäneen epäasiallista kieltä ja käyttäytyneen epäurheilijamaisesti ottelun erotuomaria kohtaan 5.11.2017 sarjaottelun Porvoon Tarmo – Lahti Baskeball jälkeen. Tästä menettelystä A:lle on Koripalloliiton kurinpitosääntöjen perusteella voitu määrätä kurinpitoseuraamus. Kurinpitoseuraamuksena määrätty yhden ottelun kilpailukielto ei ole A:n menettelyyn nähden liian ankara eikä Koripalloliiton kurinpitokäytännön vastainen. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että kurinpitomenettelyssä olisi tapahtunut sellainen menettelyvirhe, jonka vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota. Näin ollen A:n valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Koripalloliitto on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan liiton lautakuntakulut asiassa 2.000 eurolla. A on katsonut, että Koripalloliitolle ei ole voinut aiheutua asian käsittelystä korvattavaksi tulevia kuluja.


A:n valitus hylätään, joten hän on velvollinen korvaamaan Koripalloliiton lautakuntakulut asiassa. Koripalloliitto ei ole yksilöinyt niitä kuluja aiheuttaneita toimenpiteitä, joihin sen kuluvaatimus perustuu. Oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että Koripalloliitolle olisi aiheutunut asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä sellaisia kuluja, jotka A tulisi velvoittaa korvaamaan. Näin ollen Koripalloliiton kuluvaatimus hylätään. 


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Suomen Koripalloliitto ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen.