6/2008 Jalkapallo: Kurinpito - Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS             Nro 6/2008

6.3.2008             Diaarinro 11/2007   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätös 16.11.2007, jolla A on määrätty määräaikaiseen toimitsijakieltoon 


ASIA 

Toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA


KUULTAVA

Suomen Palloliitto 


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliiton valitusvaliokunta on todennut päätöksessään 16.11.2007, että Suomen Palloliiton Helsingin piirin kurinpitovaliokunnan A:lle määräämää 30.6.2008 päättyvää toimitsijakieltoa ei muuteta. A oli 20.9.2007 pelatussa ottelussa merkinnyt ottelupöytäkirjaan sellaisen henkilön, joka ei ollut ottelussa kuitenkaan pelannut, vaan hänen tilallaan oli pelannut pelioikeudeton pelaaja. A oli rikkonut rangaistusmääräysten 2 §:n a ja b kohtia. Edelleen A oli 23.8.2007 lähettänyt viitosen 1. lohkon joukkueille kirjeen, jossa oli loukattu Helsingin piirin ja sen erään jäsenseuran etua.

A oli rikkonut rangaistusmääräysten 2 §:n g-kohtaa. 


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että hänelle määrättyä toimitsijakieltoa lyhennetään. A:n lähettämä kirje ei ollut vahingoittanut Helsingin piirin tai sarjaan kuuluneen seuran FC Botanin etua. Lisäksi Helsingin piirin edustaja oli provosoinut A:ta, jonka provosoinnin seurauksena A oli mainitun kirjeen kirjoittanut. A on todennut, että ottelussa AC Stadin Sissit – FC Botan 20.9.2007 A oli peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa ja tästä määrättävän seuraamuksen A oli valmis hyväksymään. Edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen oli johtunut siitä, ettei A olisi muutoin saanut joukkuetta kokoon mainittuun otteluun. A ei ollut tarkoituksellisesti johtanut Helsingin piiriä harhaan. Myös FC Botania tuli rangaista sen tekemistä rikkeistä. 


VASTAUS PERUSTEINEEN.

Suomen Palloliitto on vastauksessaan todennut, että valitus tulee hylätä.

Kysymys oli vain A:n toimitsijakiellosta ja valitusvaliokunnan määräämät rangaistukset olivat noudatetun rangaistuskäytännön mukaisia ja kohtuullisia. 


VASTASELITYS

A on Suomen Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä ja sen täydennyksessä todennut, että A oli ollut joukkueen valmentajana vaikeassa tilanteessa. AC Stadin Sissit ei meinannut saada joukkuetta otteluun 20.9.2007 ja tässä tilanteessa ottelussa oli käytetty edustuskelvotonta pelaajaa. Toinen vaihtoehto olisi ollut luovuttaa kesken kauden eikä se tullut kysymykseen. Jos FC Botan olisi suljettu sarjasta sen aikaisemmin tekemien rikkeiden johdosta, niin AC Stadin Sissien ja FC Botan ottelu olisi jäänyt pelaamatta. AC Stadin Sissit oli jo ennen ottelua 20.9.2007 ilmoittanut piiriin vaikeuksista saada joukkue kokoon. Myös FC Botan oli käyttänyt ottelussa edustuskelvotonta pelaajaa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valituksen tutkimisen rajaaminen

Suomen Palloliiton valitusvaliokunnassa on ollut tutkittavana vain :ille määrätty toimitsijakielto. Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa yhdistyksen kurinpitopäätös. Lautakunta tutkii A:n valituksen siltä osin kuin siinä on vaadittu hänelle määrätyn toimitsijakiellon lyhentämistä. Muilta osin A:n esittämät vaatimukset jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Ensiksikin A oli 20.9.2007 pelatussa jalkapallo-ottelussa AC Stadin Sissit – FC Botan merkinnyt AC Stadin Sissien joukkueenjohtajana ottelupöytäkirjaan sellaisen henkilön nimen, joka ei ollut ottelussa pelannut, vaan tämän tilalla oli pelannut pelioikeudeton pelaaja.

Toiseksi A oli 23.8.2007 lähettänyt AC Stadin Sissien kanssa samassa lohkossa pelaaville joukkueille sähköpostiviestin, jossa hän oli todennut muun muassa seuraavaa:

”Meillä AC Stadi/2:lla on syyskierroksella vielä oma pelimme FC Botania vastaan, jonka me tulemme todennäköisesti keskeyttämään siten, että aloitamme pelin 7 miehellä ja yhden minuutin pelaamisen jälkeen yksi miehistämme nilkuttaa loukkaantuneena vaihtopenkille, jolloin tuomarin on pakko keskeyttää ottelu. Tämä toimikoon esimerkkinä muille joukkueille ja mitä useampi joukkue näin tulee tekemään, piirin on jatkossa uskallettava toimia sääntöjen mukaan, myös rangaistusten osalta. Todennäköisesti ottelu tuomitaan FC Botanille 3-0 voitoksi ja me säästymme muilta rangaistuksilta ja sakoilta.”

Lautakunnassa on kysymys ensiksikin siitä, perustuuko A:lle määrätty toimitsijakielto kilpailusääntöihin ja toiseksi määrätyn kurinpitoseuraamuksen mittaamisesta. 


Toimitsijakiellon määräämisen edellytykset 

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin on kuulunut, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Perusedellytyksenä sille, että urheilijalle tai toimitsijalle voidaan urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä määrätä kilpailu- tai toimintakielto on siten se, että tällaisen kiellon antaminen perustuu joko urheilijaa taikka toimitsijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Tässä tapauksessa on kyse siitä, perustuuko A:lle määrätty toimitsijakielto A:ta velvoittaviin Suomen Palloliiton kilpailusääntöihin. Jalkapallon kilpailusääntöjen rangaistusmääräysten 2 §:n a-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan. Edelleen saman pykälän b-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai piirin hallitusta tai niiden asettamia elimiä. Vielä pykälän g-kohdan mukaan sitä voidaan rangaista, joka syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja –seuran etua vahingoittavaan toimintaan.

Jalkapallon kilpailutoimintaa koskevissa määräyksissä todetaan ottelupöytäkirjan osalta muun muassa, että allekirjoitettuaan ottelupöytäkirjan seura on vastuussa kokoonpanonsa oikeellisuudesta ja sen on varmistettava, että pelaajien nimet ja numerot ovat oikein. Ottelupöytäkirjaan merkityn pelaajan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ottelun erotuomarille.

A on myöntänyt merkinneensä ottelupöytäkirjaan sellaisen henkilön, joka ei ollut ottelussa pelannut, vaan tätä oli ottelussa edustanut toinen henkilö.

Lautakunta toteaa, että kysymys on rangaistusmääräysten 2 §:n a- ja b-kohtien rikkomisesta, joten edellytykset kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ovat tältä osin olleet olemassa.

A on myöntänyt lähettäneensä edellä mainittuja tietoja sisältäneen sähköpostiviestin lohkon muille joukkueille. Rangaistusmääräysten 2 §:n g-kohdan mukaan sitä voidaan rangaista, joka syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja –seuran etua vahingoittavaan toimintaan. A viittaa viestissään ottelun luovuttamiseen, jota on pidettävä urheilun perusarvojen vastaisena. Sähköpostiviestistä ilmenee myös pyrkimys vaikuttaa otteluiden lopputuloksiin siten, että A suosittelee FC Botania vastaan pelattavan ottelun keskeyttämistä.

Lautakunta toteaa, että jalkapallo-ottelun lopputuloksen etukäteen tapahtuvaa määräytymistä tai sellaisella vihjaamista on pidettävä urheiluun kuuluvan reilun pelin periaatteen kannalta erittäin vahingollisena. A on sähköpostiviestissään suositellut FC Botania vastaan pelattavien otteluiden keskeyttämistä. Sähköpostiviestin on katsottava vahingoittavan liiton tai sen jäsenpiirin tai -seuran etua. Kilpailusäännöissä on näin ollen riittävä peruste kurinpitoseuraamuksen määräämiseen myös tältä osin. 


Kurinpitorangaistuksen mittaaminen

Kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä tapaukseen sovellettavien rangaistusmääräysten 3 §:n nojalla muun muassa varoitus, sakko tai toimitsijakielto.

A on kysymyksessä olevassa tapauksessa merkinnyt ottelupöytäkirjaan väärän henkilön. Tällaista menettelyä on pidettävä urheiluun kuuluvan reilun pelin näkökulmasta varsin haitallisena huolimatta siihen johtaneista syistä.

Lautakunta on samankaltaista tapausta koskevassa ratkaisussaan 4/2004 todennut, että sarjatasosta riippumatta joukkueen johtajana toimivan henkilön tulee noudattaa korkeita moraalisia ja oikeudellisia vaatimuksia ja asioiden perusteellista harkintaa. Mainitussa tapauksessa 4/2004 lautakunta on pitänyt lokakuusta toukokuun loppuun asti voimassa olevaa toimitsijakieltoa oikeudenmukaisena seuraamuksena siitä, että ottelupöytäkirjaan on tietoisesti merkitty väärä henkilö.

Kysymyksessä olevan tapauksen osalta A on ottelupöytäkirjaan merkityn väärän henkilön lisäksi lähettämällään sähköpostiviestillä menetellyt rangaistusmääräysten vastaisesti.A:n menettely ja lautakunnan aikaisempi rangaistuskäytäntö huomioon ottaen aihetta A:lle määrätyn toimitsijakiellon lyhentämiseen ei ole. A:lle määrätty 30.6.2008 saakka voimassa oleva toimitsijakielto on oikeudenmukaisessa suhteessa huomioon ottaen teon haitallisuus ja A:n syyllisyys.  


Päätöslauselma

A:n valitus hylätään. Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätöstä 16.11.2007 ei muuteta.   

Valitusmaksua ei palauteta. 

Äänestys.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Antti Aine, Erkki Aurejärvi (eri mieltä), Pia Ek ja Marja Ramm-Schmidt.


Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot asiassa Dnro 11/2007 

Jäsen Erkki Aurejärvi: 

Olen samaa mieltä lautakunnan enemmistön kanssa siitä, että A on merkitsemällä ottelupöytäkirjaan sellaisen henkilön, joka ei ollut ottelussa pelannut, menetellyt rangaistusmääräysten 2 §:n a- ja b-kohtien vastaisesti. Siltä osin kuin kysymys edellä lautakunnan päätöksessä tarkemmin selostetun sähköpostiviestin lähettämisestä ja A:lle määrättävästä kurinpitoseuraamuksesta totean seuraavan.

A on myöntänyt lähettäneensä edellä mainittuja tietoja sisältäneen sähköpostiviestin lohkon muille joukkueille. Rangaistusmääräysten 2 §:n g-kohdan mukaan sitä voidaan rangaista, joka syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja –seuran etua vahingoittavaan toimintaan.

A viittaa viestissään ottelun luovuttamiseen, jota on pidettävä urheilun perusarvojen vastaisena. Viestin taustalla on ollut A:n kritiikki siitä, ettei kurinpitoseuraamuksia ollut hänen käsityksensä mukaan määrätty silloin kuin se olisi ollut aiheellista. Lisäksi A on ollut huolissaan ottelun AC Stadin Sissit - FC Botan pelaajaturvallisuudesta.

Tältä osin totean, että sananvapauden kannalta voimakastakaan arvostelua tai kärjekkäitä ilmauksia sisältävän viestin ei voida helposti katsoa vahingoittavan liiton tai sen jäsenpiirin tai seuran etua silloin, kun arvostelun kohteena on yleisesti lajin kurinpidon kysymykset ja niissä noudatettu käytäntö. Demokraattisen yhteiskunnan urheiluliikkeessä pitää saada käydä avointa keskustelua tällaisista asioista.

A:n viesti on ollut sisällöltään tosin urheiluun kuuluvan reilun pelin tarkoituksen vastainen, mutta A:n lähettämä viesti ei arvioni mukaan suoranaisesti loukkaa liiton tai sen jäsenseuran etua. Kilpailusäännöissä ei näin ollen ole perustetta kurinpitoseuraamuksen määräämiseen tältä osin. 


Kurinpitorangaistuksen mittaaminen

Kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä tapaukseen sovellettavien rangaistusmääräysten 3 §:n nojalla muun muassa varoitus, sakko tai toimitsijakielto.

A on merkinnyt ottelupöytäkirjaan väärän henkilön. Tällaista menettelyä on pidettävä urheiluun kuuluvan reilun pelin näkökulmasta varsin haitallisena. Kysymys on ollut kuitenkin 5. divisioonan jalkapallo-ottelusta. A on kertomansa mukaan joutunut käyttämään pelikelvotonta pelaajaa, jotta saisi ylipäätään joukkueen kokoon kysymyksessä olleeseen otteluun. A:n tavoitteena ei ole ollut ottelun voittaminen keinolla millä hyvänsä, vaan tavoitteena on ollut saada ottelu ylipäätään pelatuksi. Näistä syistä katson, että A:lle määrätty 30.6.2008 saakka voimassa oleva toimitsijakielto on liian ankara huomioon ottaen teon haitallisuus ja A:n syyllisyys. Oikeudenmukaisena seuraamuksena pidän 31.3.2008 päättyvää toimitsijakieltoa ja lyhennän toimitsijakiellon näin ollen päättymään 31.3.2008.  


Puheenjohtaja Pertti Välimäki:

Sähköpostiviestin lähettämisen rangaistavuuden osalta olen samaa mieltä kuin Aurejärvi.A:lle määrättävän kurinpitoseuraamuksen osalta totean, että huomioon ottaen lautakunnan ratkaisusta 4/2004 ilmenevä rangaistuskäytäntö perusteita toimitsijakiellon lyhentämiseen ei tässä tapauksessa ole, vaikka katsonkin, ettei A ole sähköpostiviestin lähettämiselle syyllistynyt rangaistusmääräysten vastaiseen menettelyyn. Näin ollen A:lle määrättävän kurinpitoseuraamuksen osalta totean olevani samaa mieltä kuin lautakunnan enemmistö.  

Vakuudeksi                       Timo Ojala