Lautakunta välimiesoikeutena

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Lautakunnan toimivalta rajoittuu urheilujärjestöjen päätöksiä koskevien valitusasioiden käsittelyyn. Sopimusriidat tai muut asiat, joissa ei ole kysymys tyytymättömyydestä urheilujärjestön päätökseen, eivät kuulu lautakunnan toimivallan piiriin.

Lautakunta voi kuitenkin osapuolten niin sopiessa toimia välimiesoikeutena urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa kysymyksissä kuten sopimusriidoissa.  Tällöin lautakunnan menettelyssä noudatetaan välimiesmenettelystä annettua lakia. Mikäli erimielisyyden kohteena olevaan sopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan riitakysymykset on asianosaisten välisin sopimuksin määrätty urheilun oikeusturvalautakunnan lopullisesti ratkaistavaksi, voi urheilun oikeusturvalautakunta käsitellä asian välimiesmenettelyssä. Asianosaiset voivat myös muulla tavoin sopia välimiesmenettelyn käyttämisestä ennen käsittelyn aloittamista. Kun lautakunta toimii välimiesoikeutena, se on kolmijäseninen, elleivät osapuolet sovi yhdestä välimiehestä. Kolmijäseniseen välimiesoikeuteen molemmat osapuolet nimeävät yhden jäsenen. Puheenjohtajana on lautakunnan puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä jäsen. Jos asianosainen ei käytä nimeämisoikeuttaan, lautakunnan puheenjohtaja nimeää myös välimiehenä toimivan jäsenen. Yksijäsenisen välimiesoikeuden valitsevat asianosaiset. Jos he eivät pääse sopimukseen, välimiehenä on lautakunnan puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä jäsen. Urheilun oikeusturvalautakunnan toimiessa välimiesoikeutena välimiehet nimetään lautakunnan jäsenistä. Urheilun oikeusturvalautakuntaan kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 18 muuta jäsentä.  Asian sujuva käsittely välimiesmenettelyssä edellyttää sitä, että vaatimuskirjelmässä ilmoitetaan:

  1. 1) kantajan yksilöity vaatimus;
  2. 2) seikat, joihin vaatimus perustuu;
  3. 3) mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen;
  4. 4) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena; sekä
  5. 5) millä perusteella (esim. sopimusehto)  urheilun oikeusturvalautakunta on välimiesoikeutena toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene vaatimuskirjelmästä tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimiessa välimiesoikeutena asianosaiset ovat yhteisvastuullisesti velvolliset suorittamaan välimiehille korvauksen heidän työstään ja kustannuksistaan. Välimiehille tulevan korvauksen on, ottaen huomioon tehtävän vaatima aika, asian vaikeusaste ja muut asiaan vaikuttavat seikat, oltava kohtuullinen. Urheilun oikeusturvalautakunta on täysistunnossaan vahvistanut kohtuulliseksi välimiesoikeuden puheenjohtajan palkkioksi 210 euroa tunnilta sekä jäsenen ja sihteerin tuntipalkkioksi enintään 2/3 osaa tästä.


Lisätietoja urheilun oikeusturvalautakunnan toimimisesta välimiesoikeutena antaa tarvittaessa lautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala p. 050 3311334 ja sihteeri Samuli Sillanpää p. 040-7536855.