8/2012 Jääkiekko: Lautakuntamenettely - valitusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS          Nro 8/2012

07.03.2012     Diaarinro 2/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastalausevaliokunnan päätös 14.12.2011 nro 4/2011-2012 

ASIA  

Edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Espoon Kiekkoseura EKS B / Vanhempainkokous 


KUULTAVAT 

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Kookoo ry / Pokli ry 


KILPAILUVALIOKUNNAN JA VASTALAUSEVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunta on päätöksellään 26.10.2011 hyväksynyt EKS:n 23.10.2011 pelatusta ottelusta Kookoo-EKS tekemän vastalauseen ja määrännyt ottelun pelattavaksi uudelleen 29.10.2011. Vastalauseen syynä oli ollut se, että Kookoo oli peluuttanut 23.10.2011 pelatussa ottelussa kolmea edustuskelvotonta pelaajaa. 


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastalausevaliokunta on päätöksellään 14.12.2011 pysyttänyt kilpailuvaliokunnan päätöksen uusintaottelun pelaamisesta ja määrännyt Jääkiekkoliiton korvaamaan EKS B:lle uusintaottelusta Kookoo-EKS aiheutuneet matkakulut laskun mukaan. Uusintaottelu ei ollut millään tavalla johtunut EKS:n menettelystä. Kookoo oli ainakin osittain saanut virheellistä ohjeistusta Jääkiekkoliitolta. Vaikka vastuu sääntöjen noudattamisesta oli seuralla, vastalausevaliokunta oli katsonut kohtuulliseksi, että Jääkiekkoliitto korvaa EKS:lle uusintaottelusta aiheutuneet matkakustannukset.    


VALITUS PERUSTEINEEN 

Espoon Kiekkoseura EKS B / Vanhempainkokous on valituksessaan vaatinut, että vastalausevaliokunnan päätöstä 14.12.2011 muutetaan määrättyjen seuraamusten osalta siten, että 23.10.2011 pelatun B-nuorten I-divisioonan ristiinkarsintaottelun 52460 Kookoo-EKS lopputulos kumotaan ja Kookoo tuomitaan häviämään ottelu sääntöjen vastaisen menettelyn johdosta maalein 0-5. 


Kilpailuvaliokunnan 26.10.2011 ja vastalausevaliokunnan 14.12.2011 päätösten perustelut olivat virheellisiä, lähtökohtaisesti Kookoota suosivia ja ne olivat loukanneet EKS B:n oikeusturvaa. Sääntörikkomuksesta määrätyt sanktiot olivat olleet liian lieviä ja noudatettavasta linjasta poikkeavia. 


Kookoo:n aikaisemmin syksyllä tekemä sääntöjen tulkintaa koskeva puhelinkonsultaatio ei voinut tapauksessa lieventää sanktioiden määräämistä. Lisäksi asiassa tuli huomioida ristiinkarsintojen järjestämisestä vastaavan Jukka Kostiaisen sähköpostiviesti 16.10.2011, jossa oli erityisesti muistutettu Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdasta § 5.4.2. 


Valittajan käsityksen mukaan edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisen säännönmukainen seuraamus oli ollut rikkoneen osapuolen tuomitseminen häviämään ottelu 5-0 ja tätä tuki myös Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailupäällikkö Pirkka Antilan edustuskelvottomia pelaajia koskeva sähköpostiviesti 14.10.2011. 


ESPOON KIEKKOSEURAN ILMOITUS 

Espoon Kiekkoseura ry:n puheenjohtaja Lauri Somersalmi on Urheilun oikeusturvalautakuntaan 23.1.2012 toimittamassaan sähköpostiviestissä ilmoittanut, ettei valitusta ollut käsitelty Espoon Kiekkoseuran virallisissa elimissä eikä valituksen tekijä ollut Espoon Kiekkoseura ry. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN '

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan ensisijaisesti vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta. Valituksen oli tehnyt Espoon Kiekkoseuran B-nuorten joukkueen vanhempainkokous, joka ei omistanut sarjapaikkaa vaan siitä vastasi seura. EKS oli ilmoittanut, ettei se aikonut valittaa eikä se ollut valittanut asiasta Urheilun oikeusturvalautakuntaan. 


Toissijaisesti Jääkiekkoliitto on vaatinut, että valitus hylätään. Vastalausevaliokunnan päätös ei ollut Kookoota suosiva, vaan asia oli ratkaistu urheilullisella tavalla määräämällä uusintaottelu pelattavaksi. Tämä oli ollut myös poikkeukseton käytäntö tilanteissa, joissa edustuskelvotonta pelaajaa oli käytetty ottelussa, joka oli ratkaiseva loppukautta koskien. 


Sähköpostiviesti 14.10.2011 ei liittynyt nyt käsiteltävänä olevaan asiaan. Kyseinen viesti oli annettu seuroille, joiden pelaajia oli ollut epäselvien siirtojen listalla, joka oli julkaistu internetissä. 


Voimassaolevien kilpailusääntöjen vastalauseratkaisuja koskevan kohdan § 9.2 b) mukaan ottelu voitiin määrätä pelattavaksi uudelleen. Kilpailuvaliokunta oli käyttänyt sille annettua harkintavaltaa määrätä vastalauseesta eroavia ratkaisuja ja päätynyt uusintaotteluun taatakseen molemmille joukkueille mahdollisuuden pelata tasavertaisesti uusintaottelussa loppukauden sarjapaikastaan. 


Kookoo ry / Pokli ry on vastauksessaan ensijaisesti vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta. Valittajalla ei ollut oikeutta edustaa EKS B-joukkuetta. 


Toissijaisesti Kookoo on vaatinut, että valitus hylätään. Kyseinen sääntökohta § 5.4.2 oli tulkinnanvarainen ja siitä oli täytynyt pyytää tulkintaohje. Sääntökohtaa tuli tulkita niin kuin säännöt laatinut kilpailupäällikkö Pirkka Antila oli Kookoo:lle vastannut. Toimihenkilöiden ja joukkueen oli voitava luottaa ohjeeseen, jonka he olivat saaneet. 


Mikäli pelaajat kuitenkin katsottiin edustuskelvottomiksi kyseisestä sääntörikkomuksesta oli mahdollista määrätä erilaisia seuraamuksia. Määrätty seuraamus eli uusintaottelu ei ollut Kookoo:ta suosiva ja seuraamusta voitiin pitää oikeudenmukaisena tai jopa ankarana. 


VASTASELITYS 

Espoon Kiekkoseura EKS B / Vanhempainkokous on Jääkiekkoliiton ja Kookoo:n vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen ja valittajaa koskevan 2 §:n mukaan yksimielisellä vanhempainkokouksella oli valitusoikeus asiassa. 


Lisäksi uusintaottelun pelaaminen ei ollut urheilullista ja vallitsevan käytännön mukaista sääntöjen tulkintaa. Edustuskelvottomien pelaajien peluuttaminen oli sääntörikkomuksena nyt pelattavalla kaudella johtanut pelituloksen muuttamiseen siten, että sääntöjä rikkonut taho oli tuomittu häviämään ottelu 5-0. 


Jääkiekkoliiton vuonna 2011 niin sanotussa Salo HT:n tapauksessa Urheilun oikeusturvalautakunnalle antamassa vastineessa oli todettu, että puhelimitse annettuihin vastauksiin ei ollut mahdollista vedota. Nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa kuitenkin puhelinkeskustelut ja annetut ohjeet olivatkin olleet relevantteja perusteita ja ne oli otettu huomioon sääntörikkomuksen seuraamusten lieventämisessä. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely 


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Perustelut 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 14/2011 ottanut kantaa valituksen tutkimisen edellytyksiin, lautakunnan toimivaltaan ja valittajan valitusoikeuteen lautakunnassa. Mainitussa tapauksessa annettuja tulkintaohjeita valitusoikeuden osalta on sovellettava myös nyt puheena olevan tapauksen ratkaisussa. 


Valituksen kohteena oleva Suomen Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunnan päätös on kohdistunut seuroihin Kookoo ja Espoon Kiekkoseura EKS ja niiden B-juniorijoukkueisiin. Näin ollen valitusoikeus asiassa on lähtökohtaisesti niillä seuroilla, joita päätös koskee. 


Välillisesti päätös on koskenut myös EKS B-juniorijoukkuetta ja sen pelaajia. Kun kyse on kuitenkin välittömästi seuraa ja sen joukkuetta koskevasta asiasta, seuran jäsenellä ja joukkueessa pelaavalla urheilijalla tai hänen laillisella edustajallaan ei ole tällaisessa asiassa ilman seuran valtuutusta oikeutta käyttää seuran puhevaltaa. Valitusoikeuden käyttämisen osalta seuran jäsen ja urheilija joutuvat tyytymään seuran ratkaisuun. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ää on tässä tapauksessa tulkittava siten, että joukkue ei voi edes yksimielisenä käyttää ilman seuran antamaa valtuutusta seuran puhevaltaa asiassa, vaan tällöin seuran tulisi olla asiassa asianosaisena. Seura omistaa ja hallitsee kulloinkin kyseessä olevan joukkueen osalta joukkueen sarjapaikkaa. Tätä johtopäätöstä tukee osaltaan esimerkiksi Suomen Jääkiekkoliitto ry:n voimassaolevien kilpailusääntöjen kohdassa § 2.5 seuran konkurssin osalta sanottu. 


Edelleen mainittujen kilpailusääntöjen vastalausetta ja vastalauseen jättämistä koskevan kohdan § 9.1.2 toisen kappaleen mukaan vastalauseen kyseessä olevasta ottelussa voivat tehdä vain ottelussa pelaavien/pelanneiden joukkueiden seurat. Mainitun sääntökohdan perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että joukkuetta koskevassa asiassa valitusoikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa joukkueen osalta on lähtökohtaisesti nimenomaan seuralla. 


Espoon Kiekkoseura on ilmoittanut Urheilun oikeusturvalautakunnalle sähköpostitse 23.1.2012, ettei valituksen tekijä ollut Espoon Kiekkoseura ry. 


Näin ollen edellä kerrotuilla perusteilla Espoon Kiekkoseura EKS B / Vanhempainkokouksella eikä joukkueen yksittäisillä pelaajilla ole oikeutta valittaa Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastalausevaliokunnan päätöksestä 14.12.2011. Edellytyksiä valituksen tutkimiselle ei ole. 


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.      


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                            sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä, Thomas Stenius ja Timo Pennanen.