12/2011 Moottoriurheilu: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Urheilulajin säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     12/2011

20.4.2011    Diaarinro 2/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Moottoriliiton vetoomusistuimen päätös 7.12.2010 


ASIA             

SM-kilpailuissa annettu aikarangaistus


MUUTOKSENHAKIJA

Lauri Salonen 


KUULTAVA

Suomen Moottoriliitto ry  


VETOOMUSISTUIMEN PÄÄTÖS 

Suomen Moottoriliitto ry:n vetoomusistuin on päätöksellään 7.12.2010 hylännyt Lauri Salosen vetoomuksen, jonka kohteena on ollut Salosen saama 100 sekunnin aikarangaistus valojen käyttämättömyydestä Salpausselän Moottorikerhon 19.9.2010 järjestämässä SM-endurokilpailussa. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Lauri Salonen on valituksessaan vaatinut, että virheellinen rangaistus oikaistaan. Salosta ei ollut huomautettu tai varoitettu valojen käyttämättömyydestä. Hänelle ei ollut kerrottu, missä paikassa valoja oli tarkkailtu ja kenen toimesta. Valot olivat olleet kunnossa ja käytössä, kun hän oli lähtenyt viimeiselle kierrokselle. Saloselle oli ilmoitettu aikarangaistuksesta vasta kilpailun jälkeen. 


Enduron sääntöjen mukaan puutteellisella tai selvästi epäkuntoisella pyörällä saa ajaa seuraavaan huoltoon. Kilpailijalle pitää mahdollisen huomautuksen tai varoituksen jälkeen antaa tilaisuus korjata vika seuraavassa huollossa. Kyseisessä kilpailussa ei ollut menetelty näin. Salosen valojen rikkoutumisen jälkeen ei ollut enää huoltotaukoa vaan kilpailu päättyi. 


Kaudella 2010 järjestetyissä seitsemässä SM-kilpailussa ainoastaan kilpailussa 19.9.2010 oli käytössä suora rangaistus valoitta ajamisesta. Joissain SM-kilpailuissa oli annettu huomautuksia. Kilpailijoiden yhdenvertaisuus ei toteutunut eri osakilpailuissa. Enduron lajisääntöihin on vuodelle 2011 tehty tarkennus, jonka mukaan valojen käyttämättömyydestä kilpailutilanteessa annetaan ensimmäisestä rikkeestä varoitus ja samassa kilpailussa toisesta virhepisteet (100). Oli kohtuutonta, että urheilijaa oli rangaistu vuoden 2010 viimeisessä SM-osakilpailussa tavalla, joka ei ollut käytössä aiemmissa SM-osakilpailuissa eikä tule olemaan käytössä vuonna 2011.


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Moottoriliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään. 


Kysymys ei ollut oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätösten sääntöjenvastaisuudesta. Valituksen kohteena on päätös, joka koskee moottoriurheilun lajisääntöjen vastaisuutta eikä se kuulu lautakunnan sääntöjen 3 §:n soveltamisalaan.  


Jos lautakunta katsoo olevansa toimivaltainen asiassa, valitus on hylättävä perusteettomana. Sääntöjen 061.13 kohdan mukaan ajovalojen käyttämättömyydestä yleisessä liikenteessä seuraa 100 sekunnin aikarangaistus. Kyseessä oleva rikkomus on sellainen, että se ei edellytä tietoisuutta tai tarkoitusta ollakseen rangaistava. Sääntökohdan soveltamisessa ei voinut olla merkittävästi erilaisia käytäntöjä. 


VASTASELITYS 

Salonen on Suomen Moottoriliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että määräys ajovalojen käyttämisestä yleisessä liikenteessä ei ole urheilulajin sääntö, vaan ainoastaan kilpailua koskeva sääntö. Endurossa paremmuusjärjestys määräytyy urheilulajin sääntöjen perusteella. Koska kilpailussa ajetaan moottoripyörillä ei-suljetulla alueella, niin kilpailusäännöt koostuvat sekä urheilulajin säännöistä että kilpailuspesifisistä säännöistä, jotka esimerkiksi määrittävät pyörän tieliikennekelpoisuuden kriteerit. 


Rangaistuksen antaminen sääntökohdan tulkinnan perusteella oli Suomen lainsäädännön ja oikeuskäytännön vastaista. Sääntökohta oli myös ristiriidassa moottoriurheilun lajisäännöstöä kohtaan, jossa määritellään rangaistuksille altistavat rikkomukset. Salosella ei ollut edellytyksiä tietää, että ajovalon polttimon hajoamisesta saa heti rangaistuksen, koska niin ei ollut tapahtunut missään enduron SM-sarjan kilpailussa aiemmin eikä kilpailun lisämääräyksessä ollut mainintaa sääntötulkinnan muutoksesta. Lisäksi kyseisen kilpailun kilpailunjohtaja ja enduron lajijohtaja on julkisuudessa todennut, ettei polttimon hajoaminen altista kilpailijaa suoralle aikarangaistukselle. Silloin, kun valojen käyttöä on valvottu, on muissa SM-kilpailuissa sääntökohtaa tulkittu niin, että aikarangaistus on annettu vain, mikäli kilpailija on syyllistynyt myös polttimon korjauksen laiminlyöntiin seuraavassa huollossa. 


Salosen kohtelu ei ollut ollut yhdenvertaista muiden kilpailijoiden kohtelun kanssa. Salonen ei ollut saanut tietoa kenen toimesta ja missä paikassa valottomuus oli todettu eikä häntä ollut huomautettu asiasta. Koska sääntökohtaa oli muutettu Salosen tapauksen jälkeen, olisi vetoomusistuimen pitänyt ratkaista asia urheilijan eduksi.   


Salosen ei ollut osoitettu syyllistyneen ajamiseen puutteellisella tai selvästi epäselvästi epäkuntoisella moottoripyörällä pidemmälle kuin seuraavaan huoltoon, liikennemääräyksien noudattamatta jättämiseen tai muuhun rikkomukseen. Valoitta ajamista ei ollut määritelty sääntökohdassa 061.13.2 rangaistukselle altistavaksi rikkomukseksi. Kohdassa 063.13.3. määritellään rangaistukset, joita kuljettajalle rikkomuksesta määrätään. Siinä ei mainita, että rangaistus langetetaan muusta (061.13.2) säännöstöstä piittaamatta. Voidaan olettaa, että valoitta ajamisesta langetetaan aikarangaistus vasta, kun kuljettaja syyllistyy rikkomukseen, joka altistaa hänet rangaistukselle.


Ajovalojen käyttämättömyys oli terminä tulkinnanvarainen. Kohdassa 061.13.2. ei mainita, että ajovalojen käyttämättömyys tarkoittaa mitä tahansa hetkeä, jolloin ajovalot eivät pala. Salonen oli käyttänyt valoja napsauttamalla valot päälle yleiseen liikenteeseen lähdettäessä. Ajovalot olivat toimineet edellisessä huollossa, jolloin Salosella oli ollut viimeksi mahdollisuus havaita ja korjata ajovaloissa ollut tekninen vika. Ajovalojen toimimattomuus ei ollut aiheuttanut kilpailuolosuhteissa vaaraa liikenteessä eikä toimimattomuutta voinut ajon aikana havaita. 


Suomen Moottoriliitto ry:n vastineessa esitetty lausuma siitä, että sääntökohdan soveltamisessa ei voinut olla merkittävästi erilaisia käytäntöjä, ei pitänyt paikkaansa. 


PÄÄTÖS 

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta  

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen eli lajisääntöjen vastaisuutta. 


Kysymys on lautakunnassa siitä, onko oikeusturvalautakunnalla toimivaltaa ottaa käsiteltäväksi aikarangaistuksen määräämistä koskeva Suomen Moottoriliiton vetoomusistuimen päätös. 


Oikeusturvalautakunta on enduroa koskevassa ratkaisussaan 2/2001 katsonut, että 60 virhepisteen määräämistä katsastuksesta myöhästymisestä koskevassa asiassa on ollut kysymys tuomariston ratkaisun arvioinnista lajisääntöjen perusteella ja jättänyt asian toimivaltaansa kuulumattomana tuolloin voimassa olleiden sääntöjensä 1 §:n 3) kohdan nojalla tutkimatta.   


Oikeusturvalautakunta on lisäksi bridgeä koskevassa ratkaisussaan 14/2008 todennut, että bridgen piirikarsinnan ottelun lopputulosta koskevasta päätöksestä ei voinut valittaa oikeusturvalautakuntaan sekä Islanninhevosen kilpailusuorituksen hylkäämistä koskevassa ratkaisussaan 9/2009 todennut, että hevosen suussa olleeseen sääntöjen vastaiseen paiseeseen perustuvasta kilpailusuorituksen hylkäämisestä ei voinut valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. 


Edelleen oikeusturvalautakunta on kilpaveneen pituusmittaa koskevassa ratkaisussaan 4/2003 todennut, että säännönmukaisesti kilpailuvälineen asianmukaisuutta koskeva kysymys koskee lajin sääntöjenmukaisuutta ja tällainen kysymys ratkaistaan lajin sääntöjen mukaan eikä kysymys voi tulla tutkituksi valitusasiana oikeusturvalautakunnassa. Kilpaveneen mittakirjaa koskevassa asiassa kysymys ei ollut kuitenkaan vain yhtä kilpailua koskevasta asiasta, vaan mittakirja oli voimassa pidemmän aikaa. Tällaisessa tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoi valituksen käsittelemisen olevan kuitenkin perusteltua. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Salonen on saanut aikarangaistuksen ajovalojen käyttämättömyyden vuoksi. Asiassa esitettyjen enduron lajisääntöjen kohdan 061.13.3 mukaan ajoneuvon käyttämättömyydestä yleisessä liikenteessä seuraa 100 sekunnin aikarangaistus.  


Salosen valitus on koskenut Suomen Moottoriliiton vetoomusistuimessa ja koskee myös oikeusturvalautakunnassa hänen kilpailusuorituksessaan saamaansa aikarangaistusta. Salosen saama aikarangaistus on perustunut siihen, että kilpailun tuomarit ovat katsoneet Salosen kilpailun aikana jättäneen käyttämättä ajovaloja. Kysymys on siten sovellettavien lajisääntöjen eli tässä tapauksessa enduron kilpailusuoritukseen sovellettavien sääntöjen soveltamisesta. Näiden sääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Tätä kantaa tukee myös lautakunnan aiempi edellä referoitu enduroa koskeva ratkaisu 2/2001. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin myöskään tässä tuomaritoiminnassa noudatetun menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen. 


Kyse on näin ollen sellaisesta urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan eikä päätös voi olla valituksen kohteena. 


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Lautakunta oli yksimielinen.      


Risto Jalanko                             Eero Nikkarinen puheenjohtaja                           sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Helena Jaatinen, Mika Palmgren ja Jukka Virtanen