4/2008 Judo: Yhdistys - Jäsenoikeuksien rajoittaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS               Nro 4/2008

18.2.2008              Diaarinro 2/2007  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Judoseura Sakura r.y.:n yhdistyksen kokouksen päätös 12.12.2006, jolla jäsenoikeuksia on rajoitettu


ASIA 

Jäsenoikeuksien rajoittaminen 


MUUTOKSENHAKIJA

Ari Kyllönen 


KUULTAVA

Judoseura Sakura r.y. 


YHDISTYKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Judoseura Sakura r.y. (seura) on yhdistyksen kokouksessaan 12.12.2006 hyväksynyt toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007. Kulujen korvaamisen osalta on päätetty, että kilpailu-, leiri-, koulutus- ym. kulujen korvaaminen edellyttää aina maksettua jäsenmaksua. Judoseura Sakura ei osallistu muiden judoseurojen jäsenten kilpailu-, leiri-, koulutus- ym. kulujen korvaamiseen, vaikka he olisivat jäsenenä myös Judoseura Sakurassa. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Kyllönen on valituksessaan vaatinut, että seuran päätös olla korvaamatta sellaisten seuran jäsenten, jotka ovat jäsenenä muissa judoseuroissa kilpailu-, leiri-, koulutus- ym. kuluja kumotaan.

Päätös loukkasi seuran jäsenten yhdenvertaisuutta. Yhdistysvapauteen kuului vapaus perustaa yhdistyksiä eikä tämän johdosta saanut kohdistaa rangaistus- tai muita toimia. Yhdistyksen jäseniä tuli kohdella tasapuolisesti riippumatta siitä, kuuluiko jäsen mahdollisesti myös toiseen yhdistykseen. Kyllönen kuului jäsenenä kahteen judoseuraan ja hän oli maksanut molempien jäsenmaksut. Judoseura Sakuran jäsenyys oikeutti kuitenkin osallistumaan Suomen Judoliiton hyväksymiin judokilpailuihin ja koulutuksiin. Päätös koski käytännössä vain Kyllöstä eikä häntä ollut kuultu ennen päätöksen tekemistä. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Judoseura Sakura r.y. on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Yhdistyksen kokous ei ollut rajoittanut Kyllösen jäsenoikeuksia Judoseura Sakurassa. Seuran harjoituksiin oli perinteisesti osallistunut toisten judoseurojen jäseniä. Nyt seuran jäsen Kyllönen oli eräiden muiden seuran jäsenten kanssa perustanut Kuopioon uuden judoseuran. Kyllöseltä ei ollut poistettu oikeutta edustaa Judoseura Sakuraa eikä oikeutta toimia seuran harjoitusten vetäjänä. 


VASTASELITYS

Kyllönen on seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi todennut, että yhdistyksen tuli kohdella jäseniään tasapuolisesti. Jäseniä tuli kohdella tasapuolisesti siitä riippumatta, kuuluiko tämä myös toisiin yhdistyksiin. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että Kyllönen on sekä Judoseura Sakuran että Kuopion Judokerho Tomodachin jäsen. Judoseura Sakura on yhdistyksen kokouksessaan 12.12.2006 päättänyt, ettei sellaiselle Judoseura Sakuran jäsenelle, joka on myös toisen judoseuran jäsen, korvata kilpailu- ja muita kustannuksia. Kysymys on lautakunnassa siitä, loukkaako yhdistyksen kokouksen päätös jäsenten yhdenvertaisuutta olennaisella tavalla. 


Jäsenten yhdenvertaisuus

Perustuslain 13 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, johon sisältyy muun muassa oikeus perustaa yhdistys ja kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen.

Yhdistymisvapaudesta ei voida kuitenkaan vielä päätellä sitä, miten esimerkiksi kilpailevaan yhdistykseen liittymiseen voidaan reagoida siinä yhdistyksessä, jonka jäsen tällaiseen yhdistykseen liittyy. Tästä voi olla määräyksiä yhdistyksen säännöissä ja eräissä tilanteissa tämä voi olla myös yhdistyslain 14 §:ssä mainittu erottamisperuste. 
 Judoseura Sakuran säännöissä ei ole määräystä siitä, miten kilpailevaan yhdistykseen liittymiseen suhtaudutaan. Näin ollen tilannetta on tarkasteltava yksinomaan yhdistyslain säännösten perusteella. Yhdistyslain 33 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen päätös on mitätön, jos se olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta loukkaava päätös voi olla myös yhdistyslain 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla moitteenvaraisesti pätemätön. Sen sijaan yhdistyslaissa ei ole säännöstä, joka mahdollistaisi tällaisen yhdenvertaisuutta loukkaavan päätöksen tekemisen sillä perusteella, että jäsen kuuluu myös kilpailevaan yhdistykseen.

Judoseura Sakuran yhdistyksen kokous on päättänyt, ettei sellaiselle seuran jäsenelle makseta kilpailu- ym. kulujen korvausta, joka kuuluu myös toiseen judoseuraan. Päätös asettaa toiseen seuraan kuuluvat henkilöt perusteetta epätasa-arvoiseen asemaan sellaisia jäseniä kohtaan, jotka kuuluvat ainoastaan Judoseura Sakuraan. Päätös loukkaa seuran jäsenten yhdenvertaisuutta. 


Päätöslauselma

Judoseura Sakura r.y.:n yhdistyksen kokouksen päätös 12.12.2006 on kumottava siltä osin kuin kokouksessa on päätetty olla suorittamatta sellaisten Judoseura Sakura r.y.:n jäsenten kilpailu-, leiri-, koulutus- ym. kuluja, jotka kuuluvat myös muuhun judoseuraan.  

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Olli Rauste ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.