8/2004 Moottoriveneily: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kilpaveneen tarkastus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                         Nro 8/2004

8.6.2004                         Diaarinro 1/2004  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Veneilyliitto ry:n nopeuskilpailutoimikunnan 26.11.2003 tekemä päätös, jolla 5.7.2003 järjestetyn Guarana Boat Racen - kilpailun tuomariston päätös Tapio Tiihosen suorituksen hylkäämisestä on kumottu ja Kari Kaksosen on katsottu sijoittuneen kilpailussa vasta kolmanneksi.  


ASIA    

Valitus nopeuskilpailutoimikunnan ratkaisusta 


MUUTOKSENHAKIJA

Kari Kaksonen 


KUULTAVA

Suomen Veneilyliitto ry 


VAATIMUKSET

Kari Kaksonen on valituksessaan vaatinut, että nopeuskilpailutoimikunnan 26.11.2003 tekemä päätös kumotaan ja kilpailun tuomariston päätös jätetään voimaan, jolloin Kaksonen sijoittuu kilpailussa toiseksi. Tiihosen veneen moottori oli kilpailun jälkikatsastuksessa todettu sääntöjen vastaiseksi, minkä tuli johtaa suorituksen hylkäämiseen. Lisäksi Tiihonen oli kieltäytynyt luovuttamasta sääntöjen vastaisia osia tuomaristolle, minkä jo yksistään tuli kansainvälisen moottoriveneliiton U.I.M:n säännön 324.03 nojalla johtaa suorituksen hylkäämiseen.

Kaksonen on vaatinut, että Suomen Veneilyliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulunsa yhteensä 6.442,88 eurolla korkoineen. 


VASTAUS

Suomen Veneilyliitto ry on vastauksessaan katsonut, ettei Kaksosella ollut kansallisten tai kansainvälisten kilpailumääräysten mukaan oikeutta valittaa nopeuskilpailutoimikunnan päätöksestä, koska Tiihosen hylkääminen ei ollut aiheutunut Kaksosen protestista tai valituksesta. Siltä osin kuin Kaksosen valituksessa oli kysymys moottorin eli kilpailuvälineen väitetystä sääntöjen vastaisuudesta, asia ei kuulunut urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Näillä perusteilla valitus oli Suomen Veneilyliitto ry:n käsityksen mukaan jätettävä tutkimatta.

Mikäli valitus vastoin odotuksia tutkittaisiin, nopeuskilpailutoimikunnan päätös oli joka tapauksessa Suomen Veneilyliitto ry:n käsityksen mukaan oikea ja sääntöjen mukainen. Valituksessa esitetty väite säännön 324.03 rikkomisesta oli virheellinen. Kaksosen valitus oli siis joka tapauksessa hylättävä.

Suomen Veneilyliitto ry on vaatinut, että Kaksonen velvoitetaan korvaamaan liiton oikeudenkäyntikulut 5.081,60 eurolla. 


VASTASELITYS

Kaksonen on vastaselityksessään toistanut valituksessaan esittämänsä perustelut ja huomauttanut lisäksi, että nopeuskilpailutoimikunta oli ratkaissut nyt kysymyksessä olevaa asiaa koskeneen Tiihosen valituksen ensimmäisen kerran jo 16.7.2003. Tuolloin Kaksosta oli pidetty prosessissa asianosaisena ja hänelle oli annettu muutoksenhakuohjaus liiton vetoomuslautakuntaan. Vetoomuslautakunta oli Kaksosen valituksen johdosta palauttanut asian nopeuskilpailutoimikuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Uudessa ratkaisussaan nopeuskilpailutoimikunta oli yllättäen katsonut, ettei Kaksosella ollutkaan valitusoikeutta nopeuskilpailutoimikunnan ratkaisusta.

Valitusoikeutta koskevaa sääntöä (U.I.M. 405.03) ei voitu sen sanamuodon mukaan tulkita niin, ettei Kaksosella olisi asiassa valitusoikeutta.

Kaksonen on pitänyt nopeuskilpailutoimikunnan päätöstä sääntöjenvastaisena myös sen vuoksi, että ratkaisu perustui 16.7.2003 esteellisessä kokoonpanossa hankittuun selvitykseen. Lisäksi nopeuskilpailutoimikunta oli sääntöjen vastaisesti huomioinut esteellisen Harry Fabritiuksen U.I.M:n Cominoffilta hankkiman selvityksen.   


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Urheilun oikeusturvalautakunta on 3.5.2004 antanut erillisen käsittelyratkaisun, jossa mainituin perustein valitus on jätetty tutkimatta siltä osin kuin kysymys oli veneen moottorin väitetystä sääntöjen vastaisuudesta. Muilta osin valitus on päätetty tutkia. 


Suullinen käsittely

Urheilun oikeusturvalautakunta on 18.5.2004 toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.Tiihonen on osallistunut suulliseen käsittelyyn asianosaiseen rinnastettavana kuultavana.


Pääasiaratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko Tiihonen kilpailun jälkeen laiminlyönyt veneensä moottorin tarkastettavaksi jättämiseen liittyvät U.I.M:n sääntöjen kohdan 324.03 ja sitä vastaavan kansallisen offshore-sääntöjen kohdan 324.03 edellyttämät toimenpiteet ja olisivatko nämä laiminlyönnit antaneet aiheen hänen kilpailusuorituksensa hylkäämiseen.

Lisäksi kysymys on siitä, onko päätöksentekoprosessi nopeuskilpailutoimikunnassa asian palauttamisen jälkeenkään ollut asianmukainen. Viimeksi mainitun kysymyksen merkitys on tässä tapauksessa sen prosessuaalisesta luonteesta huolimatta toissijainen ensin mainittuun nähden. 


Tosiasiat

Asiassa on riidatonta, että kilpailun tekniset toimitsijat eivät ole pyytäneet Tiihosen moottorin tai sen osien sinetöintiä, haltuunottoa tai takavarikkoa ennen vastalausemenettelyn käynnistymistä. Vasta kilpailun tuomaristo (jury) on hylättyään Tiihosen vastalauseen pyytänyt saada ”takavarikoida” osat, jotka olivat johtaneet hylkäykseen. Tiihonen on kieltäytynyt luovuttamasta osia.

Kiistanalaista on, antoiko Tiihosen kieltäytyminen aiheen hänen kilpailusuorituksensa hylkäämiseen. 


Sovellettavat säännöt

U.I.M:n sääntöjen kohta 324 ja sitä vastaava kansallisten offshore-sääntöjen kohta 324 koskevat veneiden ja moottoreiden katsastusta.

Kohdan 324.01 mukaan veneitä ja moottoreita, jotka ovat osallistuneet kilpailuun ja jotka on jälkitarkastettava, ei saa viedä pois varikolta ennen kuin tunti on kulunut kilpailun päättymisestä.

Kohdan 324.02 mukaan ”tekniset toimitsijat voivat siirtää katsastusta ja määrätä erikseen ajan ja paikan, johon moottorit on toimitettava”.

Kohdan 324.03 mukaan kohdassa 324.02 tarkoitetussa ”tapauksessa on moottori sinetöitävä ja suojattava niin, ettei siihen ennen tarkastusta voi suorittaa mitään muutoksia.” Edelleen kohdassa 324.03 todetaan, että ”kieltäytyminen tai laiminlyönti moottorin tai veneen tuomisesta tarkastukseen johtaa kilpailusta hylkäämiseen.”

U.I.M:n sääntöjen kohdassa 201.02.4 ja sitä vastaavassa kansallisen offshore-sääntöjen kohdassa 201.02.4 on määräys kilpailujen teknisistä toimitsijoista ja sääntöjen kohdassa 402 tuomioelimistä. Edelleen sääntöjen kohdassa 324.07 on määräys siitä, ketkä saavat olla läsnä kohdassa 324 tarkoitetussa tarkastuksessa.

Asianosaiset ovat olleet erimielisiä siitä, soveltuiko sääntöjen kohta 324.03 tilanteeseen, jossa kilpailujen tuomaristo oli kehottanut Tiihosta jättämään hylätyt moottorin osat ”takavarikkoon”.

Eräät asiassa kuulluista todistajista ovat katsoneet, että sääntöjen kohta 324.03 koski myös kilpailun teknisten toimitsijoiden ratkaisun jälkeistä vastalausemenettelyä. Toiset puolestaan ovat katsoneet, että sääntökohta koski vain sitä poikkeuksellista tilannetta, jossa tekniset toimitsijat syystä tai toisesta siirsivät jälkikatsastuksen aikaa ja paikkaa. Kaikki todistajat ovat olleet yhtä mieltä siitä, ettei offshore-kilpailuissa käytännössä ollut vaadittu osia toimitsijoiden haltuun. 


Oikeudellinen arviointi

Tarkastellessaan riidanalaista sääntökohta 324.03 urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, ettei siinä mainita lainkaan moottorin tai sen osien ”takavarikkoa” tai ottamista toimitsijoiden haltuun. Kohdassa käsitellään ainoastaan moottorin sinetöimistä ja suojaamista sekä toisaalta myös tarkastuksesta kieltäytymistä. Mikään ei viittaa siihen, että sääntökohta 324.03 koskisi muuta kuin teknisten toimitsijoiden suorittamaa tarkastusta.


Arvioitaessa Tiihosen menettelyä sääntöjen kohdan 324.03 valossa, voidaan todeta, ettei Tiihonen ole kieltäytynyt tai laiminlyönyt veneen tai moottorin tuomista tarkastukseen. Moottorin sinetöimisestä tai suojaamisesta ei myöskään ole ollut kysymys.

Sääntöjen kohdasta 324.03 tai muualtakaan säännöistä ei voida johtaa velvollisuutta luovuttaa hylkäykseen johtaneita moottorin osia kilpailujen tuomaristolle. Näin ollen Tiihosen kieltäytyminen osien luovuttamisesta ei voi johtaa hänen kilpailusuorituksensa hylkäämiseen.

Mitä asian käsittelyyn nopeuskilpailutoimikunnassa 26.11.2003 tulee, voidaan ensiksi todeta, ettei esteelliseksi katsottu Harry Fabritius ainakaan pöytäkirjamerkintöjen mukaan ole osallistunut kyseiseen kokoukseen. Selvää kuitenkin on, että kokouksessa tehty päätös perustuu selvitykseen, joka on esitetty esteellisessä kokoonpanossa 16.7.2003 pidetyssä kokouksessa. Tätä ei voida pitää asianmukaisena menettelytapana. Ottaen kuitenkin huomioon selvityksen tekninen luonne, ei voida olettaa, että selvityksen uudelleen esittäminen olisi muuttanut nopeuskilpailutoimikunnan ratkaisun lopputulosta. Sen vuoksi menettelyvirhe ei anna aihetta lautakunnan toimenpiteisiin. 


Oikeudenkäyntikulut

Kaksosen valitus on osin jätetty tutkimatta ja osin hylätty. Näin ollen Kaksonen häviää asian urheilun oikeusturvalautakunnassa. Kaksosella on kuitenkin ollut perusteltu syy valituksen tekemiseen 3.5.2004 tehdystä käsittelyratkaisusta ja myös tässä ratkaisussa todettujen asian aikaisemmassa käsittelyssä ilmenneiden menettelyvirheiden johdosta. Sen vuoksi Kaksosta ei velvoiteta korvaamaan liiton oikeudenkäyntikuluja asiassa. Kumpikin asianosainen saa itse kärsiä kulunsa. 


Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Risto Jalanko                            Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Helena Jaatinen, Heikki Halila, Kari-Pekka Tiitinen ja Magnus Ståhlberg.