9/2014 Kriketti Yhdistyksen päätös - Sääntöjen vastaisuus - Tarkoituksenmukaisuusharkinta - Sarjaan osallistuminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 9/2014

30.4.2014   Diaarinro 11/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Krikettiliitto ry:n päätös koskien Tampereen Krikettikerho ry:n osallistumista SM40 II divisioonaan 


ASIA

Sarjaan osallistuminen


MUUTOKSENHAKIJA

Tampereen Krikettikerho ry

 

KUULTAVA

Suomen Krikettiliitto ry


KRIKETTILIITON PÄÄTÖS

Suomen Krikettiliitto ry:n hallitus (Krikettiliitto) on päätöksellään 18.3.2014 evännyt Tampereen Krikettikerho ry:ltä osallistumisoikeuden kaudelle 2014 SM40 II divisioonaan ja myöntänyt oikeuden osallistua T20 liigaan sekä kaudelle 2015 oikeuden SM40 II divisioonaan, jos kausi 2014 T20 liigassa menee ilman ongelmia.


Krikettiliitto on Tampereen Krikettikerho ry:lle antamassaan 31.3.2014 päivätyssä vastauksessaan todennut, että sääntöjen mukaan uusien seurojen tulee aloittaa T20 liigasta. Tampereen Krikettikerho ei ollut pelannut edellisenä kautena missään sarjassa ja siten Tampereen Krikettikerhoa oli pidettävä sääntöjen tarkoittamana uutena seurana. Näin ollen Tampereen Krikettikerhon on pelattava ensin T20 liigassa.


VALITUS PERUSTEINEEN

Tampereen Krikettikerho ry on valituksessaan vaatinut, että Krikettiliiton päätös kumotaan ja seuralle myönnetään oikeus osallistua SM40 II divisioonaan.


Krikettiliiton päätös oli liiton sääntöjen vastainen. Päätökselle ei ole asianmukaisia tai sääntöihin nojautuvia perusteita. Päätös on myös puolueellinen sekä Tampereen Krikettikerhoa ja Tampereen aluetta syrjivä. Esimerkiksi Helsinkiin perustettu uusi seura pääsi heti kaudella 2012 SM40 sarjaan.


Tampereen Krikettikerho oli perustettu vuonna 2002 ja kerho oli ollut aktiivinen perustamisestaan lähtien. Kerho oli hoitanut taloudelliset ja muut velvoitteet. Tampereen Krikettikerhoa ei voida pitää sääntöjen tarkoittamana uutena seurana sillä perusteella, että kerho oli joutunut jättämään kaudella 2012 kaksi peliä pelaamatta ja kerho oli suljettu sarjasta.


Tampereen Krikettikerho päätti jättää osallistumatta kaudella 2013 sarjaan ja päätti keskittyä kehittämään krikettiä alueellaan. Tampereen Krikettikerho ei rikkonut mitään määräyksiä, kun se ei osallistunut kaudelle 2013. Krikettiliitto ei ollut ollut yhteydessä Tampereen krikettikerhoon kauden 2012 jälkeen. Tampereen Krikettikerholla on riittävä määrä pelaajia ja kerholla on edellytykset osallistua SM40 II divisioonaan. Tampereen Krikettikerhon osallistuminen on estetty epäasiallisilla syillä. Krikettiliitto on suosinut Helsingin alueen seuroja ja tämä on epäasiallista Tampereen Krikettikerhoa kohtaan.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Krikettiliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Krikettiliiton hallitus on sääntöjen 3 §:n c kohdan nojalla tehnyt päätöksen eri sarjatasoille osallistumisen edellytyksistä ja 17 §:n g kohdan nojalla valvonut liigan toteuttamista ja liigan sääntöjen laatimista. Hallitus on 13.2.2013 päättänyt, että uuden seuran tulee pelata ensin yksi kausi T20 sarjassa ennen kuin seura voidaan hyväksyä SM40 sarjaan. Yksi keskeinen peruste tällaisen edellytyksen asettamiselle oli ollut se, että Tampereen Krikettikerho oli kaudella 2012 luovuttanut kaksi ottelua ja tämä oli johtanut kerhon sulkemiseen sarjasta. Yhden kauden pelaamisella T20 sarjassa seura pystyy osoittamaan, että sillä on pelaamiseen soveltuva kenttä varusteineen, riittävä määrä pelaajia, asianmukainen tuomaritoiminta ja kyky huolehtia ottelukirjanpidosta.


Seuroille on 18.2.2013 ilmoitettu SM40 sarjassa pelaamisen edellytyksistä ja mainittu myös, että säännössä puhutaan uusista seuroista, mutta kaikkien seurojen tulee osoittaa, että sillä oli riittävät edellytykset pelata liiton sarjoissa. Liiton vuosikokouksessa 6.4.2013 oli myös käyty läpi periaatetta, jonka mukaan T20 sarjassa pelaaminen oli edellytyksenä osallistumiselle SM40 sarjaan. Tampereen Krikettikerho oli ollut edustettu vuosikokouksessa.


Tampereen Krikettikerho ei ollut vastannut liigakyselyyn syksyllä 2013 eikä se ollut ilmoittanut halustaan pelata kaudella 2014. Liigakyselyn kooste oli toimitettu 2.1.2014 seuroille ja tämän jälkeen Krikettiliiton kysyttyä vielä varmistusta seuroilta kauden 2014 osalta Tampereen Krikettikerho oli 18.1.2014 ilmoittanut halustaan pelata kaudella 2014.

Tampereen Krikettikerho maksoi vuoden 2013 jäsenmaksun viisi kuukautta myöhässä. Tampereen Krikettikerho ei ole osoittanut toiminnallaan riittäviä edellytyksiä pelata liiton sarjoissa. Tampereen Krikettikerholle on annettu mahdollisuus osallistua T20 sarjaan ja tätä kautta seura voi osoittaa edellytykset pelaamiselle SM40 sarjassa seuraavalla kaudella.


VASTASELITYS

Tampereen Krikettikerho ry on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Krikettiliitolla on toimivalta järjestää kriketin kilpailutoiminta Suomessa. Tampereen Krikettikerhon osallistumisoikeuden epääminen ei kuitenkaan perustunut kirjoitettuihin sääntömääräyksiin. Asiassa ei siten ollut perusteita evätä Tampereen Krikettikerhon osallistumisoikeutta. Tampereen Krikettikerho ei ollut myöskään uusi seura eikä kautta 2012 koskevilla tapahtumilla voida perustella sitä, että Tampereen Krikettikerholla tulisi olemaan vaikeuksia selviytyä kautta 2014 koskevasta kilpailutoiminnasta.


Tampereen Krikettikerhoa koskevassa asiassa merkitystä ei ole myöskään sillä, miten yhteydenpito sen ja Krikettiliiton välillä oli toteutunut syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana. Merkitystä ei ole myöskään vuoden 2013 jäsenmaksun maksulla.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu


Krikettiä pelataan Suomessa viidessä sarjassa. Ylimmät sarjat ovat 40 syöttövuoroa käsittävät SM40 liigat. SM40 liigaa pelataan kahdella tasolla eli I ja II divisioonassa. Näiden kahden ylimmän sarjan lisäksi pelataan otteluiltaan lyhyempikestoista ja seuroille asetettujen vaatimusten perusteella helpompaa 20 syöttövuoron T20 liigaa. Nuorille ja aloitteleville pelaajille on Division X kehitysliiga ja talvella sisäliiga.


Krikettiliiton hallitus on evännyt Tampereen Krikettikerholta oikeuden osallistua kaudella 2014 SM40 sarjaan. Tampereen Krikettikerholle on myönnetty oikeus osallistua T20 sarjaan kaudelle 2014. Kaudella 2015 Tampereen Krikettikerholla on mahdollisuus osallistua SM40 sarjaan, jos T20 liigan pelaaminen kaudella 2014 onnistuu ilman ongelmia.


Tampereen Krikettikerhon valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Krikettiliiton päätös sääntöjen vastainen ja perustuuko Krikettiliiton päätös Tampereen Krikettikerhoa syrjiviin tai muutoin epäasianmukaisiin perusteisiin.


Päätöksen sääntöjen vastaisuuden arviointi


Krikettiliitto on vastuussa Suomessa pelattavista kriketin kilpailusarjoista. Krikettiliiton säännöissä ei ole määräystä siitä, miten osallistumisoikeus eri sarjoihin myönnetään. Asiassa ei ole esitetty muitakaan Krikettiliiton hyväksymiä sääntöjä, joissa olisi määrätty sarjoihin osallistumisoikeudesta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tarkempien sääntömääräysten puuttuminen ei merkitse sitä, että Krikettiliiton tulisi myöntää kaikille krikettikerhoille osallistumisoikeus haluamaansa sarjaan tai että osallistumisoikeuden epääminen ei olisi mahdollista. Näin ollen tarkempien sääntömääräysten puuttuessa Krikettiliitolla on harkintavalta sen suhteen, millä perusteilla osallistumisoikeus eri sarjoihin myönnetään. Näitä perusteita on kuitenkin tullut soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin krikettikerhoihin.


Krikettiliiton hallitus on kokouksessaan 13.2.2013 tehnyt päätöksiä kauden 2013 ja 2014 sarjojen osalta. Hallituksen pöytäkirjan kohdassa ”2014 leagues” alakohdassa v. on todettu, että kaikkien uusien seurojen tulee pelata ensimmäinen kausi T20 liigassa. Tämän jälkeen seuroille on lähetetty viesti, jossa on kerrottu uusia seuroja koskevasta edellytyksestä pelata ensimmäinen kausi T20 liigassa. Tässä yhteydessä on mainittu myös, että kaikkien seurojen tulee täyttää edellytykset, jotta ne voivat pelata liiton sarjoissa.


Krikettiliiton säännöissä ei ole tarkemmin määritetty niitä edellytyksiä tai perusteita, jotka seuran tulee täyttää saadakseen osallistumisoikeuden tiettyyn sarjaan. Krikettiliiton hallitus on päättänyt, että uusien seurojen tulee ensin pelata T20 liigassa ja vasta sen jälkeen seuralla on mahdollista pelata SM40 liigassa. Tällaisessa tilanteessa, jossa eri sarjojen osallistumisoikeudesta ei ole tarkempia määräyksiä, sarjaan osallistumisoikeutta koskeva päätöksenteko perustuu Krikettiliiton tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Tällainen tarkoituksenmukaisuusharkinta voi olla sääntöjen vastaista, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (UOL 13/2009 ja UOL 4/2012).


Tampereen Krikettikerho on katsonut, että Krikettiliiton päätös oli sitä syrjivä. Tampereen Krikettikerho on vedonnut tässä yhteydessä myös siihen, että helsinkiläinen uusi krikettikerho oli saanut heti ensimmäisellä kaudella 2012 osallistumisoikeuden SM40 liigaan II divisioonaan. Tältä osin lautakunta toteaa, että Krikettiliitto on asiassa esitetyn selvityksen mukaan vasta helmikuussa 2013 päättänyt siitä edellytyksestä, että uuden seuran tulee ensin pelata yksi kausi T20 liigassa. Näin ollen Krikettiliitto on hallituksen tekemän päätöksen perusteella tietoisesti muuttanut aikaisempaa käytäntöään, joten tätä edeltävällä käytännöllä ei ole merkitystä asiassa eikä se osoita, että Krikettiliitto olisi menetellyt epäasianmukaisesti Tampereen Krikettikerhoa koskevassa päätöksenteossaan.


Tampereen Krikettikerho on katsonut myös, että Krikettiliiton päätös on syrjivä sillä perusteella, että päätös asettaa Tampereen alueen erilaiseen asemaan Helsingin seudun joukkueisiin verrattuna. Tältä osin lautakunta toteaa, että Krikettiliiton ja Tampereen Krikettikerhon välinen sähköpostikirjeenvaihto tai muukaan asiassa esitetty selvitys ei osoita, että Krikettiliitto olisi kohdellut Tampereen Krikettikerhoa maantieteellisen alueen tai muiden syiden vuoksi syrjivästi.


Krikettiliitto on perustellut Tampereen Krikettikerhoa koskevaa päätöstään sillä, että uusien seurojen kohdalla osallistumisoikeus myönnetään ensin T20 liigaan. Jos pelaaminen T20 liigassa onnistuu ilman ongelmia, osallistumisoikeus voidaan seuraavaksi kaudeksi myöntää SM40 liigaan. Krikettiliitto on katsonut, että tätä samaa periaatetta tulee soveltaa myös Tampereen Krikettikerhon kohdalla, kun se oli joutunut kaudella 2012 luovuttamaan kaksi ottelua ja seura oli jouduttu näiden luovuttamisten vuoksi sulkemaan loppukauden 2012 osalta sarjasta. Tampereen Krikettikerho ei ollut osallistunut myöskään kaudella 2013 sarjaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että nämä ovat sellaisia perusteita, joita Krikettiliitto on voinut ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusharkintaa suorittaessaan. Näin ollen Krikettiliiton päätöksensä tueksi esittämien perusteiden nojalla Krikettiliiton ei voida katsoa käyttäneen harkintavaltaansa väärin. Asiassa ei ole tullut esille perusteltua syytä epäillä, että päätöksenteon perusteena olisivat tosiasiassa olleet jotkin muut seikat.


Oikeusturvalautakunta toteaa edellä lausutuilla perusteilla, ettei Krikettiliiton päätöksen ole näytetty olleen sääntöjen vastainen eikä Krikettiliitto ole käyttänyt myöskään sille kuuluvaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa selvästi väärin. Valitus on siten hylättävä.


Päätöslauselma


Tampereen Krikettikerho ry:n valitus hylätään.  


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Mika Palmgren, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius.