1/2001 Pesäpallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kasvattajaseuramaksu

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA      27.2.2001

PÄÄTÖS Dnro 1/2001                               Diaarinro 10/2000


 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Pesäpalloliitto r.y:n kilpailun  johtoryhmän 30.5.2000 tekemä päätös, jonka mukaan Jukka-Pekka Karttusen siirryttyä pelaamaan Kouvolan Pallonlyöjistä Puurtilan Kisa­ Poikiin, siirtoon liittyvän kasvattajaseuramaksun määrä oli

11.250 markkaa.

 

ASIA     Kasvattajaseuramaksun määrä

 

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

Kouvolan Pallonlyöjät r.y.

 

KUULTAVA

 

Suomen Pesäpalloliitto r.y.

 

 

VALITUS


 

 

Kouvolan Pallonlyöjät r.y. on valituksessaan vaatinut, että urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että voimassa ollei­ den Suomen Pesäpalloliitto r.y:n kilpailumääräysten mukainen kasvattajaseuramaksu oli 6.750 markkaa eikä kilpailun johto­ ryhmän määräämä 11.250 markkaa.

 

Kouvolan Pallonlyöjät r.y. on valituksensa perusteluissa katsonut, että liiton kilpailumääräysten mukainen kasvatta­ jaseuramaksun tuli olla "30 prosenttia maksettavasta siirto­ korvauksesta". Karttusen tapauksessa siirtokorvauksen määrä oli 22.500 markkaa, joten kasvattajaseuramaksu oli 30 pro­ senttia tästä eli 6.750 markkaa.

 

 

 

VASTAUS


 

 

Suomen Pesäpalloliitto r.y. on vastauksessaan viitannut kil­

pailumääräyksiin ja katsonut, että kasvattajaseuramaksu oli

 

valittajan mainitsemalla tavalla "30 prosenttia maksettavas- ta siirtokorvauksesta" ainoastaan miesten ja naisten Super­ pesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä. Kasvattajaseuramaksun minimi oli näissäkin tapauksissa määrätty erikseen. Muilla sarjatasoilla kasvattajaseuramaksu määräytyi siirtolomakkei­ den mukana toimitettavan taulukon mukaisesti. Karttuseen so­ vellettava kasvattajaseuramaksu oli häneen soveltuvan taulu­ kon mukaan yksiselitteisesti 11.250 markkaa.

 

Suomen Pesäpalloliitto r.y. on vastauksessaan lisäksi il­ moittanut, että kilpailun johtoryhmän päätös oli vakiintu­ neen käytännön mukainen.

 

Suomen Pesäpalloliitto r.y. on vaatinut, että Kouvolan Pal­ lonlyöjät r.y. velvoitetaan korvaamaan liiton oikeudenkäyn­ tikulut asiassa korkoineen.

 

VASTASELITYS

 

Kouvolan Pallonlyöjät r.y. on vastaselityksessään katsonut, että liiton kilpailumääräysten mukaan selkeänä pääsääntönä oli, että kasvattajaseuramaksu oli 30 prosenttia maksetta­ vasta siirtokorvauksesta. Ainoastaan maakuntasarjassa oli kiinteä kasvattajaseuramaksu. Kasvattajaseuramaksutaulukon alla olevasta tekstistä "Taulukon kasvattajaseuramaksut ovat maksimisummia" voitiin päätellä, että taulukossa mainitut summat eivät olleet kiinteitä.

Liiton laatimat kilpailumääräykset olivat joka tapauksessa tulkinnanvaraisia eikä niiden soveltamisesta ollut vakiintu­ nutta käytäntöä.

 

Kouvolan Pallonlyöjät r.y. on vaatinut, että Suomen Pesäpal­ loliitto r.y. velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeuden­ käyntikulut asiassa korkoineen.

 

 

 

PÄÄTÖS


 

 

Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian suullista käsittelyä toimittamatta.

 

 

Tosiseikat

 

Jukka-Pekka Karttunen on siirtynyt kaudeksi 1999 Kouvolan Pallonlyöjät r.y:stä Puurtilan Kisa-Pojat r.y:n vuokrapelaa­ jaksi sekä seuraavana kautena Puurtilan Kisa-Pojat r.y:n va­ kituiseksi pelaajaksi. Puurtilan Kisa-Pojat r.y. on pelan­ nut kaudella 2000 Suomen sarjassa.

 

Suomen Pesäpalloliitto r.y:n kilpailun johtoryhmä on 30.5.2000 päättänyt, että             "Karttusen karanteeni ko. pelaa­ jan siirryttyä Kouvolan Pallonlyöjistä Puurtilan Kisa-Poi­ kiin on Pesäpalloliiton siirtomääräysten mukaan 37.500 mark­ kaa, joka sisältää kasvattajaseuramaksua 11.250 markkaa.n

 

Sovellettavat säännöt ja niiden tulkinta

 

 

Asiaan sovellettavissa Suomen Pesäpalloliitto r.y:n kilpai­ lumääräyksissä on kasvattajaseuramaksun osalta kohdissa 2 -

4 määritelty kasvattajaseuramaksun määräytymisen perusteet ja vähimmäismäärä miesten ja naisten Superpesiksen, miesten Ykköspesiksen sekä maakuntasarjan osalta. Kohdassa 5 on to­ dettu, että muilla sarjatasoilla kasvattajaseuramaksu mää­ räytyy erillisen taulukon mukaan. Sanotun taulukon mukaan siirryttäessä Ykköspesiksessä pelaavasta seurasta Suomen sarjassa pelaavaan seuraan kasvattajaseuramaksu on 11.250 markkaa. Sovellettavan taulukon yläpuolella on kuitenkin su­ luissa oleva merkintä "30 % max. karanteenisummasta". Edel­ leen taulukon alapuolella on maininta "Taulukon kasvattaja­ seuramaksut ovat maksimisummia. Maakuntasarjaan siirtyvän pelaajan kasvattajaseuramaksu on kiinteä."

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että liiton kilpailumääräykset ovat kasvattajaseuramaksun suuruuden määräytymisen osalta Suomen sarjaan siirryttäessä epäselvät. Edellä mainitun 5 kohdan sanamuoto mahdollistaa monenlaiset tulkinnat eikä

 

 

selvitystä vakiintuneesta soveltamiskäytännöstä ole esitetty. Kohdassa 5 todetaan, että kasvattajaseuramaksu tällaisessa tapauksessa määräytyy taulukon mukaan. Kyseises­ tä taulukosta tai sen yhteydessä olevasta tekstistä ei kui­ tenkaan nimenomaisesti ilmene, onko taulukkoa sovellettava Suomen sarjaan siirryttäessä toisin kuin esimerkiksi Ykkös­ pesikseen siirryttäessä. Mikäli taulukko olisi tarkoitettu sovellettavaksi samoin ehdoin myös muihin kuin kohdissa 2 -

4 erikseen mainittuihin sarjatasoihin, 5 kohdan erillismää­ räys olisi tarpeeton. Tästä voidaan päätellä, että 5 kohdan määräyksellä on tarkoitettu vahvistaa kyseisessä taulukossa mainitut kasvattajaseuramaksut Suomen sarjaan siirtymisen kysymyksessä ollen kiinteinä maksuina siirtokorvauksen mää­ rästä riippumatta. Näin ollen Suomen Pesäpalloliitto r.y:n kilpailun johtoryhmän päätöksen muuttamiseen ei ole syytä.

 

Lopputulos

 

 

Kouvolan Pallonlyöjät r.y:n valitus hylätään.

 

Koska asia on ollut niin epäselvä, että valitukseen on ollut aihetta asianosaiset saavat itse kärsiä kulunsa asiassa.

 

Asian näin päättyessä suoritettua valitusmaksua ei palauteta.

L',...   -

Erkki -Jphani Taipale puheenjohtaja

·v --i     :_

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Kari

T. Ahonen, Heikki Halila, Risto Jalanko ja Marja Ramm-Schmidt.