6/2003 Jääkiekko: Kurinpito - Pelikielto

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA              PÄÄTÖS                    Nro 6/2003

                                                                                         14.10.2003                Diaarinro 7/2003

  

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan 27.5.2003 tekemä päätös, jolla Jukka Hirsimäki on määrätty kilpailukieltoon 30.4.2006 saakka.

 

ASIA         Pelikielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

Jukka Hirsimäki

 

KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

VALITUS

Jukka Hirsimäki on vaatinut, että hänelle määrättyä pelikieltoa lyhennetään, koska se on kohtuuttoman pitkä. Kysymys oli tahattomasta teosta, josta ei onneksi aiheutunut pysyvää haittaa tai vammaa.

 

VASTAUS

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan kertonut, että ratkaisu oli perustunut erotuomariraporttiin, jonka mukaan Hirsimäki oli tarkoituksella lyönyt mailallaan vastustajaa niskaan. Ratkaisua tehtäessä oli ollut käytössä lääkärinlausunto, josta ilmeni, että uhri oli loukkaantunut vakavasti. Vastaavista teoista oli annettu pidempiäkin rangaistuksia.

Hirsimäen seuran edustajalta oli ennen asian käsittelyä suullisesti pyydetty vastaus, mutta sitä ei ollut saatu.

 

VASTASELITYS

Hirsimäki on vastaselityksessään katsonut, että kilpailuvaliokunnan ratkaisu oli perustunut puutteelliseen selvitykseen ja tehty väärässä järjestyksessä, koska Hirsimäkeä ei ollut asian johdosta lainkaan kuultu.

 

PÄÄTÖS

Päättäessään määrätä Hirsimäen kilpailukieltoon Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunta ei ole kuullut Hirsimäkeä.

Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt edellyttävät yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti, että kurinpitomenettelyn kohteena olevalle urheilijalle varataan ennen seuraamuksesta päättämistä tilaisuus tutustua asiassa kertyneeseen selvitykseen sekä esittää oma näkemyksensä asiassa. Useamman vuoden pituinen kilpailukielto on seuraamuksena ankara ja etenkin nuoren urheilijan kohdalla merkittävä asia. Asia olisi tämän vuoksi myös edellyttänyt perusteellisen ja mahdollisimman laajan selvityksen hankkimista kilpailukieltoon johtaneesta tapahtumasta. Hirsimäen oikeusturvan kannalta jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan yhteydenpito Hirsimäen seuran joukkueenjohtajaan ei ole kuulemisvelvollisuuden kannalta riittävä.

Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan menettely kurinpitoasiassa on ollut virheellinen.

Asiaan liittyviin asiakirjoihin perehdyttyään urheilun oikeusturvalautakunta katsoo aiheelliseksi yleisesti todeta, että rangaistuksia määrättäessä tulee kiinnittää huomiota myös teon tahallisuuden asteeseen. Tahallisuuden sisältöä voidaan määrittää käyttäen apuna tahtoon, tietoon sekä paikoin myös asennoitumiseen liittyviä kriteereitä. Näitä seikkoja arvioitaessa merkitystä on annettava myös rangaistavaa tekoa edeltäneille tapahtumille. Pelaaja, joka pyrkii vahingoittamaan toista tai joka tietoisesti loukkaa toisen oikeudellisesti suojattuja etuja osoittaa käyttäytymisellään vihamielisyyttä tai piittaamattomuutta toisista. Toisaalta monet nuorten pelaajien sääntörikkomuksista johtuvat kuitenkin ymmärtämättömyydestä ja ajattelemattomuudesta. 

Rangaistusten koventaminen ei välttämättä ole oikea vastaus nuorten väkivaltaisuuteen ja muihin käyttäytymishäiriöihin kaukalossa. Mitä nuoremmista ikäryhmistä on kyse, sitä suurempi merkitys on muilla urheilun etiikkaan liittyvillä kasvatuksellisillä keinoilla kuin rangaistuksilla.

Käsiteltävänä ollut asia ja siinä Jääkiekkoliitolta saatu selvitys osoittavat, että Jääkiekkoliiton menettelytavat kilpailukieltoasioissa eivät vastaa urheilijan perusteltuja oikeusturvaodotuksia. Kurinpidollisista seuraamuksista, erityisesti kilpailukielloista, on tiedotettava urheilijalle viivytyksittä päätöksenteon jälkeen, jotta urheilija voi nopeasti ja tehokkaasti käyttää tarkoituksenmukaisia oikeussuojateitä. "Puheenjohtajan muutto", "sihteerin kesäloma" ja "unohtaminen" eivät ole perusteita, jotka oikeuttavat vaarantamaan urheilijan oikeusturvaa. Liiton tulee sen vuoksi tarkistaa menettelytapansa asianmukaisiksi ja ohjeistaa toimihenkilönsä noudattamaan niitä.

 

Päätöslauselma

Hirsimäen kilpailukieltoa koskeva Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös kumotaan. Asia palautetaan  kilpailuvaliokuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Kilpailukiellosta on päätettävä uudelleen, kun Hirsimäkeä on kuultu ja tekoon johtaneet ja siitä ilmenevät seikat on kokonaisuudessaan selvitetty.

Valitusmaksu palautetaan.

 

 

Erkki-Juhani Taipale

puheenjohtaja  

 

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Erkki Aurejärvi, Helena Jaatinen, Veikko Ripatti ja Pekka Timonen.