3/2007 Pöytätennis: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Sarjapaikka - Sarjapaikan menettäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 3/2007

8.6.2007                           Dnro 4/2006


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pöytätennisliiton liittohallituksen päätös 19.12.2005, jolla on pysytetty voimassa liiton sarjajaoston päätös Lahden Pöytätennisseura ry:n pudottamisesta SM-sarjasta otteluiden luovuttamisen perusteella 


ASIA      

Sarjasta pudottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA

Lahden Pöytätennisseura ry 


KUULTAVA

Suomen Pöytätennisliitto ry 


VALITUS

Lahden Pöytätennisseura ry on valituksessaan katsonut, ettei se ole luovuttanut kyseessä olevia otteluita ja vaatinut, että sille annetaan pelioikeus SM-sarjaan kaudelle 2007-2008 ja että luopumissakkoa ei peritä.Valituksen perusteina valittaja on lausunut, että

1) liittohallituksen päätös on ollut kohtuuton suhteessa tapahtuneeseen,

2) asiaan on vaikuttanut olennaisesti SM-sarjan sarjapäällikön toiminta, ottelusiirto on ensin luvattu ja sitten liian myöhään peruttu,

3) pelaajien sairastuminen on aiemman ennakkotapauksen mukaan pätevä syy ottelusiirtoon ja

4) liittohallituksen päätöksessä ratkaisevan äänen on antanut jäävi varajäsen. 


VASTAUS

Suomen Pöytätennisliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.Vastauksen perusteena liitto on esittänyt seuraavaa

1) Liittohallituksen päätös on ollut ensisijassa sarjajaoston ja se on ollut täysin sarjasääntöjen mukainen.

2) Aluksi vastustajajoukkueet ovat suostuneet otteluiden siirtoon ja sarjapäällikkö on tähän yksimieliseen menettelyyn antanut suostumuksensa. Yksi vastustajista on kuitenkin pari tuntia myöhemmin peruuttanut suostumuksensa. Sääntöjen mukaan siirtopäätöksen voi tehdä vain sarjajaosto, eikä sarjapäällikkö ole voinut yksin päättää siirrosta, kun siitä on ollut seurojen välillä erimielisyys.

3) Pelaajien sairastuminen ei ole pätevä syy otteluiden siirtämiseen. Valituksessa viitattu siirto on tehty seurojen ollessa siirrosta yksimielisiä, eikä tällaisesta yksittäistapauksesta muutoinkaan muodostu aina tulevaisuudessa sitovaa ennakkotapausta.

4) Liittokokouksessa on todettu, että ketään läsnäolevista ei pidetty jäävinä asian käsittelyyn. 


VASTASELITYS

Lahden Pöytätennisseura on vastaselityksessään toistanut aikaisemmat näkemyksensä ja esittänyt vielä lisäksi seuraavaa:

1) Joukkueen saaminen otteluihin ei onnistunut, vaikka sitä yritettiin kaikin käytettävissä olevin keinoin. Pääasiassa tämä johtui pelaajien sairastumisesta, mutta osittain myös siitä, että tieto pyydetyn siirron eväämisestä tuli niin myöhään.

2) Ottelusiirto luvattiin otteluita edeltävänä päivänä aamulla. Lupa peruttiin puhelimitse vasta ottelua edeltävänä iltana. Tässä ajassa joukkuetta ei enää saatu kokoon.

3) Viitattu aiempi siirtopäätös ei perustunut seurojen yksimielisyyteen, vaan siirto myönnettiin liittohallituksen päätöksellä kahden pelaajan sairastumisen vuoksi. Päätös on siten muodostunut ennakkotapaukseksi.

4) Päätös on syntynyt äänin 3-2 ja ratkaisevan äänen antanut varajäsen on ollut seurasta, jonka nousumahdollisuudet SM-sarjaan ovat parantuneet pudottamispäätöksen myötä. 


PÄÄTÖS

Valituksen tutkiminenUrheilun oikeusturvalautakunnan 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.

Valituksen kohteena oleva päätös on tehty 19.12.2005. Valittaja on ilmoittanut saaneensa tiedon päätöksestä puhelimitse heti liittohallituksen kokouksen jälkeen. Edelleen valittaja on ilmoittanut, että tämän jälkeen on jääty odottamaan kirjallista päätöstä, jotta valitus oikeusturvalautakunnalle voidaan tehdä. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukainen valitusmaksu onkin maksettu jo 12.1.2006, mutta valitusta ei ole voitu tehdä, kun liittohallituksen päätöksen tarkasta sisällöstä ei ole ollut selvyyttä. Jäljennös liittohallituksen kokouksen pöytäkirjasta on saatu vasta 12.5.2006.

Lautakunnan säännöissä ei ole yksilöity, millaisesta tiedoksisaannista valitusmääräaika alkaa kulua.

Lautakunta toteaa, että yksinomaan puhelimitse saatu tieto päätöksen lopputuloksesta ei kuitenkaan ole sellainen tiedoksisaanti, että se antaisi edellytykset perustellun valituksen tekemiselle. Asiassa ei ole tullut esiin syytä epäillä valittajan ilmoitusta siitä, että liittohallituksen ratkaisu on ensimmäisen kerran ollut 12.5.2005 kirjallisena valittajan käytössä. Tällä perusteella 6.6.2006 saapunut valitus voidaan tutkia.


Suullinen käsittely

Asiassa ei ole toimitettu suullista käsittelyä, koska asianosaiset eivät ole sellaista pyytäneet, eikä se ole ollut asian ratkaisemiseksi tarpeen. 


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu 

Suomen pöytätennisliiton sääntöjen sarjasääntöjen kohdan 6.11. mukaan sarjaottelun luovuttanut joukkue putoaa seuraavaksi alempaan divisioonaan. Lahden Pöytätennisseura ry ei ole lähettänyt joukkuetta sarjaohjelman mukaiseen otteluun lauantaina 19.11.2005. Liiton sarjajaosto ja sittemmin liittohallitus ovat  päättäneet, että valittaja on luovuttanut ottelunsa ja se suljetaan sarjasta sekä pudotetaan seuraavaksi kaudeksi alempaan divisioonaan.

Asiassa on kysymys siten siitä, onko valittajan luovuttanut ottelunsa liiton säännöissä tarkoitetulla tavalla ja onko liittohallituksen päätös muutoinkin asianmukainen sekä syntynyt oikeassa järjestyksessä. 


Otteluiden siirto koskevat sääntömääräykset ja sarjapäällikön toiminta 

Pöytätennisliiton sarjasääntöjen kohdan 6.10.2 mukaan mestaruussarjassa pelipäivät ovat kiinteät. Sääntöjen kohdan 6.10.5 mukaan ottelut on pelattava otteluohjelman mukaan.

Sääntöjen kohdan 6.10.6. mukaan sarjajaosto voi pätevän syyn perusteella sille tehdystä anomuksesta siirtää ottelua tai antaa lisäaikaa sen pelaamiseksi. Sääntöjen kohdan 6.10.6.1 mukaan mestaruussarjassa joukkue, joka haluaa ottelun siirrettäväksi, on velvollinen tekemään siirtoanomuksen kirjallisesti vähintään 20 vuorokautta ennen ottelupäivää, mutta sarjajaosto voi käsitellä myöhemminkin tulleita anomuksia, jos siirron syy ei ollut tiedossa aikaisemmin.

Asiassa on selvää, että valittaja ei ole tehnyt säännöissä tarkoitettua kirjallista anomusta ottelun siirtämisestä, eikä asiaa ole ennen ottelua käsitelty sarjajaostossa, joka sääntöjen mukaan on ollut ainoa siirrosta päättämään kelpoinen toimielin.

Pöytätennisliitossa mahdollisesti syntyneeseen käytäntöön perustuen tässä asiassa on kuitenkin pyritty ottelun siirtämiseen tekemättä sääntöjen mukaista kirjallista anomusta. Esitetystä selvityksestä käy ilmi, että ottelua edeltävänä päivänä perjantaina 18.11.2005 on käyty liiton sarjapäällikön, valittajan ja ottelun vastustajaseurojen välillä erilaisia keskusteluja otteluiden siirtämisestä. Perjantaiaamuna sarjapäällikkö on ilmoittanut suostuvansa siirtoon sillä edellytyksellä, että seurat ovat siirrosta yksimielisiä. Käydyissä keskusteluissa vastustajaseurojen edustajat ovatkin aluksi suhtautuneet myönteisesti siirtoon, mutta lopulta asiasta ei ole päästy yksimielisyyteen. Perjantai-iltana sarjapäällikkö on sitten ilmoittanut kantanaan, että otteluita ei voida siirtää, koska asiasta ei ole syntynyt hänen edellyttämäänsä yksimielisyyttä.

Sarjapäällikön toimintaa tilanteessa ei voida pitää epäasianmukaisena eikä harhaanjohtavana. Tähän lautakunnan arvioon ei vaikuta se, että valittaja on ottelua edeltävänä päivänä vastustajaseurojen edustajien viestien perusteella joidenkin tuntien ajan ollut siinä käsityksessä, että ottelu voidaan yhteisymmärryksessä siirtää.  Tässä poikkeuksellisessa siirtomenettelyssä riski yksimielisyyden saavuttamisesta on ollut valittajalla. 


Pätevä syy ottelusiirrolle

Valittaja on vedonnut ennakkotapauksena liittohallituksen päättämään ottelusiirtoon vuodelta 1999. Tuolloin valittajan mukaan joukkueen kahden avainpelaajan sairastumista oli pidetty pätevänä syynä siirrolle

Sarjasäännöissä ei ole tarkemmin määritelty, mitä voidaan pitää pätevänä syynä siirrolle. Asianosaiset ovat viitanneet asiassa tarkempiin järjestelyohjeisiin, joiden mukaan ainoa tällainen syy on pelaajien maajoukkuetehtävät. Järjestelyohjeissa on edelleen asianosaisten mukaan erikseen on mainittu, että pelaajien sairastumiset eivät ole pätevä syy.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheilussa on tavanomaista, että erilaiset sairastumiset ja loukkaantumiset vaikuttavat siihen, millainen joukkue kuhunkin otteluun saadaan pelaamaan. Pelaajien sairastumiset eivät lähtökohtaisesti voi olla syy ottelun peruuttamiselle ja siirtämiselle toiseen ajankohtaan. Mikäli yksittäisessä liitossa tai lajissa kuitenkin olisi toisenlaista käytäntöä, vaatii tasapuolisuus, että kaikkia seuroja kohdellaan samanlaisissa tilanteissa samalla tavalla.

Valittaja on vedonnut liitossa  vuonna 1999 tehtyyn päätökseen, jossa kahden avainpelaajan sairastumista pidettiin pätevänä syynä ottelun siirtämiselle. Tästä päätöksestä on nyt kysymyksessä olevien tapahtumien sattuessa oli kulunut noin kuusi vuotta. Tällainen yksittäinen päätös ei vielä muodosta sellaista vakiintunutta käytäntöä, että valittaja olisi voinut perustellusti lähteä siitä, että  kahden pelaajan sairastuminen aina olisi säännöissä tarkoitettu pätevä syy ottelun siirtämiselle. 


Liittohallituksen jäsenen jääviys

Esteellisyydestä yhdistyksen hallinnossa säädetään yhdistyslain 37 §:ssä, jonka mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.Valittaja on vedonnut esteellisyysperusteena siihen, että päätöksentekoon osallistunut jäsen on toiminut tuolloin I divisioonassa pelanneessa seurassa, jonka mahdollisuudet nousta myöhemmin mestaruussarjaan ovat parantuneet valittajan sarjasta pudottamisen seurauksena.  Tämä valituksessa kuvattu toiselle seuralle myöhemmin mahdollisesti koituva etu ei muodosta laissa tarkoitettua esteellisyysperustetta.


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Pertti Välimäki                               Pasi Kumpula

puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Helena Jaatinen, Urpo Kangas,Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala-Jaalivaara