18/ 2015 Autourheilu Kurinpito - Kurinpitomenettely - Kuuleminen - Kuulemistilaisuuden varaaminen - Kuulemispyynnön sisältö


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 18/2015

9.6.2015                   Diaarinro 18/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK Motorsport ry:n hallituksen päätös 17.4.2015 koskien SJ:lle kurinpitoseuraamuksena määrättyä lisenssin peruutusta

 

ASIA

Lisenssin peruuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

SJ


KUULTAVA

AKK Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK Motorsport ry:n hallitus on päätöksellään 17.4.2015 autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 nojalla peruuttanut SJ:n lisenssin 17.4.2016 saakka. Päätöksen perusteena on todettu SJ:n autourheilua vahingoittava teko Jari-Pekka Rallissa 2015. SJ oli pakottanut uhkaavaan sävyyn kanssakilpailijansa vilpilliseen toimintaan hyötymistarkoituksessa.


VALITUS PERUSTEINEEN

SJ on vaatinut, että hallituksen päätös kumotaan.


Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan sanktiomenettelyn aikana on tutkittavaa kuultava. SJ:tä ei ollut kurinpitomenettelyn aikana kuultu. Päätös tulee poistaa.


Perustetta lisenssin peruuttamiseen ei ollut. SJ:n parin edessä ajanut kilpailijapari oli joutunut onnettomuuteen. Kilpailijapari L / N viittoivat SJ:tä apuun tiellä kaatuneena olleen kilpailijaparin auttamiseksi. SJ oli mennyt varoittamaan takaa tulleita kilpailijoita ja SJ:n kartanlukija oli mennyt onnettomuusauton luokse. Tie oli saatu avoimeksi ja takaa tulleet muut kilpailijat olivat päässeet ajamaan onnettomuuspaikan ohi. SJ tai hänen kartanlukijansa eivät olleet käyttäytyneet uhkaavasti. SJ ja hänen kartanlukijansa olivat varoittaneet takaa tulleita ja auttaneet onnettomuuteen joutunutta kilpailijaparia.


VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kuuleminen


Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan kuuleminen voidaan suorittaa pyytämällä asianomaiselta kirjallinen selvitys. Kilpailussa kilpailunjohtaja ja tuomaristo olivat suorittaneet asianmukaiset tutkimukset ja kuulustelut kilpailupaikalla. SJ:n ja hänen kilpailijaparinsa kilpailusuoritus on hylätty epäurheilijamaisen ja vilpillisen toiminnan johdosta. Tämä kilpailusuorituksen hylkäämistä koskeva päätös on annettu tiedoksi SJ:lle. Kilpailun tuomaristo on käsitellyt tapauksen ja tuomariston puheenjohtaja on raportissaan esittänyt AKK:lle jatkokäsittelyä. Rallin lajipäällikkö on pyytänyt 24.2.2015 kirjallista vastinetta SJ:ltä ja vielä toisen kerran 30.3.2015. SJ ei ollut antanut vastinetta. SJ:lle on siten varattu tilaisuus tulla kuulluksi eikä kuulemisvelvollisuutta ollut laiminlyöty.


Epäurheilijamainen toiminta


Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan ohjaajalle voidaan muun ohella määrätä lisenssin peruutus sääntöjen rikkomisesta ja laiminlyönnistä. Kohdan 80 mukaan jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai autourheilun etua yleensä (autourheilua vahingoittava teko), katsotaan AKK:n sääntöjen vastaiseksi. Rallin sääntöjen kohdan 7 mukaan kaikki epäurheilijamainen käytös kilpailijalta, ilmoittajalta ja huollon henkilöltä on kielletty ja voi johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailijalle voidaan antaa myös muu seuraamus, vaikka kilpailun tuomaristo on hylännyt kilpailusuorituksen. Rallin sääntöjen kohdan 24 mukaan kanssakilpailijan aiheuttama tiesulku ei oikeuta aikahyvitykseen, erikoiskokeen uusimiseen tai vastalauseeseen. Kohdan 24.8 mukaan, jos onnettomuuspaikalla tarvitaan lääkinnällistä tai sammutuksellista apua, näytetään SOS-merkkiä. Muutoin SOS-merkin näyttäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen. SOS-merkkiä näytettäessä kilpailunjohtaja päättää avunannosta oikeutetun aikahyvityksen.


SJ ja hänen kilpailijaparinsa olivat uhkaavaan sävyyn painostaneet onnettomuudessa olleen kilpailijaparin näyttämään SOS-merkkiä. Aikahyvityksen saaminen edellyttää SOS-merkin näyttämistä ja tällöin apua antanut kilpailijapari ei aikahyvityksen vuoksi menetä asemiaan kilpailussa. SJ on pyrkinyt saamaan aikahyvityksen painostamalla autonsa kaataneen kilpailijan (nro 91) näyttämään SOS-merkkiä. Perustetta SOS-merkin näyttämiseen ei ole ollut. SJ ja hänen kilpailijaparinsa ovat syyllistyneet epäurheilijamaiseen käytökseen uhkailemalla ja painostamalla kanssakilpailijansa vilpilliseen tekoon. SJ:lle määrätty seuraamus on AKK:n seuraamusasteikon kohdan A109 ja AKK:n rangaistuskäytännön mukainen.


VASTASELITYS

SJ on vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi seuraavaa.


Kuuleminen


AKK Motorsport ry oli käsittelyn aikana lähettänyt lausumapyynnöt virheelliseen sähköpostiosoitteeseen eikä SJ ollut saanut lausumapyyntöä tiedokseen. Myöskään SJ:n kartanlukijalle lähetetty lausumapyyntö ei ollut mennyt oikeaan sähköpostiosoitteeseen. SJ olisi antanut lausuman, jos hän olisi saanut lausumapyynnön tiedokseen.


Lisenssin peruuttaminen


SJ oli tullut kartanlukijansa kanssa onnettomuuspaikalle. Kartanlukija oli mennyt onnettomuusauton luokse ja SJ oli jäänyt varoittamaan takaa tulleita kilpailijoita. SJ ei ollut käyttäytynyt uhkaavasti tai puhunut uhkaavaan sävyyn. Kartanlukija oli kovaääninen, mutta hänkään ei ollut käyttäytynyt uhkaavasti. Perusteita lisenssin peruuttamiseen ei ollut.


LISÄLAUSUMAT

Oikeusturvalautakunta on vielä erikseen varannut AKK Motorsport ry:lle tilaisuuden lausuman antamiseen SJ:n vastaselityksen johdosta. AKK Motorsport ry on antanut siltä pyydetyn lausuman. Tämän jälkeen oikeusturvalautakunta on varannut SJ:lle tilaisuuden lausua AKK Motorsport ry:n antaman lausuman johdosta. SJ on antanut häneltä pyydetyn lisälausuman.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


SJ on osallistunut 17.1.2015 Jari-Pekka Ralliin. Kilpailunjohtajan päätöksellä 17.1.2015 SJ:n kilpailusuoritus on hylätty. Tuomariston kokouspöytäkirjan 17.1.2015 mukaan kilpailija nro 91:n auto oli kaatunut erikoiskokeella nro 5 ja kilpailija nro 95 (SJ) oli vaatinut kilpailijaa nro 91 näyttämään SOS-kylttiä. SOS-kylttiä oli näytetty ilman lääkinnällistä tai sammutuksellista avuntarvetta ja tämän johdosta kilpailija nro 91 on suljettu kilpailusta ja SJ:n nro 95 kilpailusuoritus on hylätty autokilpailujen kansallisten sääntöjen kohtien 80 ja 84 nojalla. Jari-Pekka Rallista laaditussa ralliseurantaraportissa on tehty SJ:n ja hänen kartanlukijansa menettelystä sanktioesitys. Tämän esityksen perusteella SJ:n lisenssi on määrätty peruutetuksi 16.4.2016 saakka.


SJ:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko SJ:lle varattu asianmukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi erillisessä kurinpitomenettelyssä. Jos kuulemisen voidaan katsoa tapahtuneen asianmukaisesti, asiassa on tämän jälkeen kysymys siitä, onko lisenssin peruuttamiseen ollut riittävät perusteet.


II Kurinpitomenettely

 

(a) Kurinpitomenettelyssä noudatettava kuulemisperiaate


Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010 ja UOL 23/2011). Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä. Kurinpitomenettelyyn liittyvä asianmukaista kuulemista koskeva periaate on niin keskeinen urheilijan oikeusturvan tae, että sitä on noudatettava riippumatta siitä, onko lajiliiton säännöissä nimenomaisesti edellytetty menettelyn kohteena olevan henkilön kuulemista. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asianmukainen kuuleminen edellyttää sitä, että urheilija saa tiedon vireillä olevasta kurinpitomenettelystä ja että urheilija saa tiedokseen kaiken menettelyn perusteena olevan aineiston. Asianmukaisesti suoritettuun kuulemiseen kuuluu myös se, että kuulemispyynnössä on ilmoitettu kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko ja että käsiteltävänä oleva teko tai tapahtuma on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti. Kuulemispyynnössä tulisi myös riittävällä tavalla selostaa tai muuten esittää ne kurinpitomääräykset, joiden nojalla kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkitaan. 


Kuuleminen ei edellytä asianosaisten yhdessä allekirjoittamaa selvitystä, vaan riittävää on tilaisuuden varaaminen lausuman antamiseen. Kuuleminen ei myöskään edellytä sitä, että kurinpitomenettelyn kohteena oleva antaa selityksensä asiassa. Riittävää on, että lausuman antamiseen on todisteellisesti varattu tilaisuus. Vastinepyynnön jälkeen asianosaisen itsensä harkittavissa siten on se, haluaako hän antaa vastineen vai jättääkö hän lausuman antamatta.


(b) Kuulemisen suorittaminen tässä tapauksessa


SJ:n suoritus Jari-Pekka Rallissa on hylätty. Tässä vaiheessa kysymys ei ole ollut kurinpitomenettelystä, vaan kilpailusuoritukseen vaikuttavasta kilpailunjohtajan päätöksestä. Nyt arvioitavana olevan SJ:hin kohdistetun kurinpitomenettelyn näkökulmasta merkitystä ei siten ole sillä, että SJ:tä on kilpailun hylkäämisen yhteydessä kuultu ja hän on kilpailunjohtajalle antanut tapahtumista oman selvityksensä.


Jari-Pekka Rallista laaditussa Ralliseurantaraportissa on esitetty sanktion määräämistä SJ:lle ja hänen kartanlukijalleen vilpillisestä teosta. Ralliseurantaraportissa on näin ollen tehty esitys kurinpitomenettelyn käynnistämisestä SJ:tä vastaan. AKK Motorsport ry onkin raportin saatuaan käynnistänyt kurinpitomenettelyn. Erillisessä kurinpitomenettelyssä tulee noudattaa kuulemisen osalta niitä periaatteita, joita kurinpitomenettelyssä tulee sovellettavaksi (ks. myös UOL 15/2014).


AKK Motorsport ry on toimittanut oikeusturvalautakunnalle 24.2.2015 päivätyn sähköpostiviestin, jonka mukaan AKK Motorsport ry oli kurinpitomenettelyn aikana pyytänyt SJ:ltä selvitystä Jari-Pekka Rallin EK 5:n tapahtumista. Selvityspyyntö on ollut sisällöltään seuraava:


Hei,


Olitte kilpailijoina (no. 95) Heinolan UA:n järjestämässä Jari-Pekka Rallissa.


Kilpailusuorituksenne kuitenkin hylättiin kilpailun johdon toimesta EK5 tapahtumien myötä.


Hylkäyksestä johtuen AKK:n rallin lajiryhmä tutkii vielä tapauksen uudestaan ja käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan.


Tähän perustuen pyytäisin teiltä kirjallisen selvityksen erikoiskokeen no. 5 tapahtumista omalta osaltanne.


Selvityspyyntö on lähetetty sähköpostilla ja selitystä on pyydetty 6.3.2015 mennessä. SJ ei ole antanut lausumaa. Tämän jälkeen AKK Motorsport ry on lähettänyt sähköpostilla vielä toisen 30.3.2015 päivätyn sisällöltään edellä selostetun sisältöisen selvityspyynnön, koska vastinetta ei ollut annettu ensimmäisen selvityspyynnön johdosta. Nyt vastinetta on pyydetty 1.4.2015 kello 10 mennessä. Lausumaa ei ole tämän toisenkaan selvityspyynnön johdosta annettu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että AKK Motorsport ry:n lähettämissä selvityspyynnöissä SJ:ltä oli pyydetty selvitystä 17.1.2015 ajetun Jari-Pekka Rallin EK 5:n tapahtumista. Selvityspyynnöstä ei ilmene, että kysymys olisi ollut kurinpitomenettelystä. Selvityspyynnöstä ei tarkemmin ilmene myöskään se, mikä EK 5:n tapahtuma on ollut selvittelyn kohteena eikä se, minkä sääntökohdan nojalla kurinpitoseuraamuksen määräämistä on harkittu. Selvityspyynnön liitteeksi ei ole merkitty mitään aineistoa eikä esimerkiksi rallista laadittua raporttia, jossa oli selostettu kilpailunjohtajan käsitys tapahtumista ja esitetty ryhtymistä erilliseen kurinpitomenettelyyn. Tällainen AKK Motorsport ry:n käytössä ollut selvitys olisi tullut liittää SJ:lle osoitettuun selvityspyyntöön. Oikeusturvalautakunta toteaa vielä, että EK 5:llä onnettomuuteen joutuneelta kilpailijaparilta oli pyydetty selvitystä tapahtumista 30.3.2015 lähetetyllä sähköpostilla eli samana päivänä, jolloin SJ:lle oli lähetetty toisen kerran selvityspyyntö tapahtumista. Tämäkään selvitys ei ole ollut mukana SJ:lle osoitetussa selvityspyynnössä.  


Lausumapyyntöä koskevan sähköpostin sisältö on ollut sisällöltään hyvin yleisluontoinen eikä sen perusteella ole ollut mahdollista varmistua siitä, että kysymys on kurinpitomenettelystä tai että SJ:tä uhkaa ankara vuoden mittainen lisenssin peruuttaminen. Selvityspyynnön sisällön perusteella menettelyn kohteena olevalle taholle voi jäädä epäselväksi, minkälaisesta menettelystä asiassa on kysymys. Epäselvyyttä voi syntyä jo siitä, onko kysymys kurinpitomenettelystä vai jostain muusta menettelystä. Selvityspyynnön perusteella voi päätyä myös sellaiseen tulkintaan, että AKK Motorsport ry tutkii, onko kilpailusuorituksen hylkäämiseen ylipäätään ollut perusteita. Edellä todetulla tavalla SJ:lle osoitettuun selvityspyyntöön ei ollut myöskään liitetty kurinpitoasiassa kertynyttä aineistoa, joten selvityspyynnön perusteella asiassa ei ole ollut mahdollisuutta antaa lausumaa kaikesta asiassa kertyneestä ja kurinpitoasian ratkaisemisen kannalta keskeisestä aineistosta. Selvityspyynnön sisältö ei siten täytä niitä vaatimuksia, joita kurinpitomenettelyssä edellytetään.


Asiassa on vielä arvioitava, onko SJ saanut selvityspyynnöt tiedokseen. SJ on kiistänyt saaneensa tiedokseen edellä selostettuja AKK Motorsport ry:n sähköpostilla lähettämiä 24.2.2015 ja 30.3.2015 päivättyjä selvityspyyntöjä. SJ on vastaselityksessään todennut, että lausumapyynnöt oli toimitettu virheelliseen sähköpostiosoitteeseen. SJ on todennut ilmoittaneensa jo useiden vuosien ajan lisenssin hankkimisen yhteydessä AKK Motorsport ry:lle oikean sähköpostiosoitteen, mutta tätä ei ollut päivitetty yhteystietoihin. SJ:n mukaan AKK Motorsport ry:n käyttämä sähköpostiosoite antaa myös virheilmoituksen. AKK Motorsport ry on lausumassaan todennut, että kurinpitomenettelyn aikaiset lausumapyynnöt oli lähetetty kilpailijaparin SJ – L Jari-Pekka 2015 Rallin ilmoittautumislomakkeelle merkittyihin sähköpostiosoitteisiin. Kilpailijapari on vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta. Sähköpostiviestit olivat AKK Motorsport ry:n ilmoittaman mukaan menneet myös perille, kun virheilmoitusta epäonnistuneen lähetyksen merkiksi ei ollut tullut.   


Asiassa ei ole esitetty lähetettyjen sähköpostien lisäksi muuta selvitystä siitä, että SJ olisi saanut selvityspyyntöjä koskevat sähköpostit tiedokseen. Jari-Pekka 2015 Rallin ilmoittautumislomakkeeseen on merkitty ne sähköpostisoitteet, joihin AKK Motorsport ry on kurinpitomenettelyn aikaiset lausumapyynnöt lähettänyt. Kysymys on ollut kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeelle merkitystä sähköpostiosoitteesta eikä tästä voida tehdä vielä sellaista johtopäätöstä, että SJ olisi saanut 17.1.2015 ajetun rallin jälkeen yli kuukauden kuluttua eli 24.2.2015 lähetetyn sähköpostin tiedokseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä kuulemispyyntö on mahdollista toimittaa kurinpitomenettelyn kohteena olevalle henkilölle myös sähköpostilla eikä todisteellisesta lausumapyynnön toimittamisesta synny epäselvyyttä tilanteissa, joissa urheilija antaa selvityksensä tapahtumista. Lähtökohtaisesti riittävänä menettelynä muutoinkin voidaan pitää sitä, että kurinpitomenettelyn kohteena olevalle henkilölle lähetään vastinepyyntö hänen lajiliitolle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilanteissa, joissa urheilija ei anna häneltä pyydettyä lausumaa, joudutaan arvioimaan, onko urheilija saanut selvityspyynnön tiedokseen ja onko hän tietoisena selvityspyynnöstä jättänyt käyttämättä lausuman antamista koskevan tilaisuuden hyväkseen vai onko lausuman antamatta jääminen johtunut siitä, että lausumapyynnön tiedoksianto on epäonnistunut. Urheilijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitetussa lausumapyynnössä riittävänä selvityksenä lausumapyynnön tiedoksisaamisesta voidaan lähtökohtaisesti pitää sähköpostin vastaanottokuittausta.


SJ on kiistänyt saaneensa sähköposteja tiedokseen eikä asiassa ole myöskään esitetty selvitystä sähköpostin vastaanottokuittauksista. Oikeusturvalautakunta toteaa, että SJ ei ole reagoinut lähetettyihin selvityspyyntöihin. AKK Motorsport ry:n edellä selostettu SJ:lle osoitettu selvityspyyntö on ollut sisällöltään yleisluonteinen. Vaikka SJ:n voitaisiin katsoa saaneen tiedokseen selvityspyynnöt, vastineen antamatta jääminen on voinut johtua siitä että, asiassa on syntynyt virheellinen käsitys menettelyn luonteesta ja siitä, että kysymys on kurinpitomenettelystä. Asiassa ei ole siten mahdollista katsoa, että selvityksen antamatta jättäminen olisi ylipäätään voinut perustua riittäviin tietoihin. Ottaen huomioon selvityspyyntökirjeen sisällön yleisluonteisuus ja toisaalta SJ:tä uhannut ankarana pidettävä kurinpitoseuraamus, AKK Motorsport ry:n olisi tässä tapauksessa tullut vielä erikseen varmistua siitä, että SJ on saanut selvityspyynnöt tiedokseen ja että hän ymmärtää sen, että kysymyksessä on kurinpitomenettely. Näin asiassa ei ole kuitenkaan menetelty.


(c) Johtopäätös


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että huomioon ottaen selvityspyyntökirjeen yleisluonteinen sisältö ja SJ:tä uhannut ankara kurinpitoseuraamus AKK Motorsport ry ei ole varmistunut riittävällä tavalla siitä, että SJ olisi saanut selvityspyynnöt tiedokseen sekä ymmärtänyt sen sisällön ja selvityspyynnön liittyvän vireillä olevaan kurinpitomenettelyyn. Kurinpitomenettelyssä on tapahtunut tältä osin virhe ja kurinpitoseuraamukset on sen vuoksi jo tästä syystä poistettava. Menettelyvirhe on koskenut keskeistä urheilijan oikeusturvan taetta. Näin ollen asiaa ei myöskään ole syytä palauttaa AKK Motorsport ry:lle uudelleen käsiteltäväksi, vaan kurinpitoseuraamus poistetaan kokonaan.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään ja AKK Motorsport ry:n hallituksen päätös 17.4.2015 SJ:lle määrätyn lisenssin peruuttamista koskevan seuraamuksen osalta poistetaan.


Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Pekka Lindroos, Mika Palmgren ja Thomas Stenius.