17/2022 Jääkiekko - Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Sarjapaikka

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                           

PÄÄTÖS  Nro 17/2022
20.6.2022  
Diaarinro 14/2022


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 6.4.2022

 

ASIA                
 Sarjapaikka

 

MUUTOKSENHAKIJA 
Kauhavan Hela-Kiekko ry

 

KUULTAVA
Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY:N VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on 24.3.2022 julkaissut päätöksen U16 Mestiksen alkusarjan villi kortti -paikoista kaudelle 2022-2023. Villi kortti -paikka on myönnetty 28 joukkueelle. Näiden joukkueiden joukossa ei ole ollut villi kortti -paikkaa hakeneen Kauhavan Hela-Kiekko ry:n (jäljempänä Hela-Kiekko) U16 joukkue.

Hela-Kiekon valitettua kilpailuvaliokunnan päätöksestä Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan valitusvaliokunta on päätöksessään 6.4.2022 hylännyt Hela-Kiekon valituksen ja pitänyt voimassa kilpailuvaliokunnan päätöksen. Valitusvaliokunnan päätös on perustunut siihen, että kilpailuvaliokunnan päätöksen on katsottu olevan Jääkiekkoliiton vahvistaman pisteytysjärjestelmän mukainen. Hela-Kiekon pisteet ja muut hakuun vaikuttavat tekijät eivät ole olleet riittäviä, jotta kilpailuvaliokunta olisi voinut päätyä harkintavaltansa puitteissa toisenlaiseen lopputulokseen.    

 

VALITUS PERUSTEINEEN

Hela-Kiekko on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja seuralle myönnetään sen hakema villi kortti -paikka U16 Mestiksen alkusarjaan kaudelle 2022-2023. Lisäksi Hela-Kiekko on vaatinut, että Jääkiekkoliitto velvoitetaan korvaamaan Hela-Kiekolle asiaa käsiteltäessä aiheutuneet kulut 1.000 eurolla.

Perusteinaan Hela-Kiekko on lausunut, että se oli hakenut kysymyksessä olevia villi kortti -paikkoja yhdessä Lapuan Virkiä ry:n (jäljempänä Virkiä) kanssa, jotta seurat olisivat saaneet luotua mahdollisimman kattavan pelaajapolun. Jääkiekkoliitto on korostanut päätöksenteossaan juuri pelaajapolun merkitystä. Villi kortti -haussa Hela-Kiekko oli saanut Jääkiekkoliiton kehittämässä pisteytysjärjestelmässä yhteensä 35 pistettä, joka ei ollut riittänyt villi kortti -paikan saamiseen. Paikkaan olisi vaadittu 41 pistettä. Hela-Kiekko oli ollut eniten pisteitä saanut seura, joka ei ollut saanut villi kortti -paikkaa U16 Mestiksen alkusarjaan kaudelle 2022-2023.

Villi kortti -hakemusta tehdessään Hela-Kiekko oli pyytänyt Jääkiekkoliitolta ohjeita hakemuksen täyttämiseen. Jääkiekkoliiton kilpailutoimen koordinaattori oli tuolloin todennut Hela-Kiekon puheenjohtajalle, että ”Unohtakaa se S-Kiekko, painotamme nyt aitoa ja oikeaa seurojen välistä yhteistyötä”. Tämän ohjeistuksen saatuaan Hela-Kiekko oli päättänyt hakea villi kortti -paikkaa yhdessä Virkiän kanssa. Alun perin Hela-Kiekon ja Virkiän oli ollut tarkoitus hakea villi kortti -paikkaa S-Kiekon sateenvarjon alla, mutta edellä mainitun ohjeistuksen myötä S-Kiekko oli jätetty kokonaan pois Hela-Kiekon ja Virkiän hakemuksesta. Tämän seurauksena Hela-Kiekko ei ollut saanut Jääkiekkoliiton pisteytyksessä pelaajayhteisöpisteitä. Sen sijaan S-Kiekko ja Jyvässeudun Kiekko (JyKi) olivat kumpikin saaneet 15 pelaajayhteisöpistettä, vaikka kummallakaan näistä seuroista ei ole ollut hakemuksen tekohetkellä voimassa olevaa yhteistyösopimusta.

Hela-Kiekon joukkue on pelannut kausilla 2019-2020 ja 2020-2021 täysin tasavertaisesti Keskimaan alueen kärkijoukkueita vastaan sarjoissa U13 AAA ja U14 AAA. Keväällä 2021 sille ei kuitenkaan myönnetty paikkaa Keskimaan alueen U15 AAA sarjatasolle. Hela-Kiekon pyynnöstä huolimatta päätöstä ei tuolloin muutettu. Syyskaudella 2021-2022 Hela-Kiekon joukkue oli U15 AA sarjatasolla täysin ylivoimainen ja pelasi selvästi väärässä sarjassa. Lisäksi joukkue voitti syksyllä 2021 ikäluokan AAA-tason turnauksen ja sijoittui keväällä 2022 AA-tason kuuden joukkueen lopputurnauksessa kolmanneksi. Tavallisesti valtakunnallisesta U15 AA-tason 30 joukkueen sarjasta, johon Hela-Kiekon joukkue keväällä 2022 osallistui, muodostetaan seuraavalle kaudelle U16 Mestis sarjat.   

Lisäksi Hela-Kiekko on lausunut, että villi kortti -paikkoja koskevan päätöksen jälkeen TIHC on luopunut omasta sarjapaikastaan. Seurojen yhdenvertainen kohtelu edellyttää tässä tilanteessa sitä, että avoimeksi jäänyt paikka annetaan Hela-Kiekolle. Jääkiekkoliitto on kuitenkin ilmoittanut, että sanottua paikkaa ei täytetä.

Valituksen kohteensa oleva valitusvaliokunnan päätös on mielivaltainen, yhdenvartaisen kohtelun periaatteen vastainen ja Hela-Kiekon kannalta syrjivä. Päätöksessä ei kunnioiteta pelaajien oikeuksia, minkä lisäksi se on Jääkiekkoliiton strategian ja ohjeistuksen vastainen. Näin ollen päätös tulee kumota ja Hela-Kiekolle tulee myöntää sen hakema villi kortti -paikka.         

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan Jääkiekkoliitto on esittänyt, että liiton edustaja ei ole antanut Hela-Kiekolle valituksessa väitettyä ohjetta koskien seurayhteistyön rakentamista. Seurat päättävät itse siitä, minkälaista yhteistyötä ne tekevät, ja Hela-Kiekko on päättänyt olla tekemättä yhteistyötä S-Kiekon kanssa. S-Kiekon ja JyKin pelaajayhteisöillä ei ole mitään tekemistä Hela-Kiekon villi kortti -paikkoja koskevassa pisteytyksessä saamien pisteiden kanssa. Hela-Kiekko on päättänyt hakea villi kortti -paikkoja yhdessä Virkiän kanssa ja sen pisteet eivät ole riittäneet paikan saamiseen.

Pelaajayhteisöpisteitä saadakseen seurayhteistyön piirissä on tullut olla vähintään 40 pelaajaa. Hela-Kiekon ja Virkiän yhteenlaskettu pelaajamäärä on ollut 27 pelaajaa, joten Hela-Kiekon ei ole kuulunutkaan saada pisteytyksessä pelaajayhteisöpisteitä. S-Kiekon kanssa tehtävän yhteistyön myötä Hela-Kiekon pistemäärä olisi ollut suurempi, mutta Hela-Kiekko ei ollut päätynyt tekemään aitoa yhteistyötä S-Kiekon kanssa.

Keväällä 2021 tehdyillä sarjapaikkoja koskevilla päätöksillä tai sillä, miten Hela-Kiekon joukkueet ovat omissa sarjoissaan aikaisemmilla kausilla menestyneet, ei ole villi kortti -paikkoja koskevan pisteytyksen kannalta merkitystä. Olennaista on se, millä sarjatasoilla kysymyksessä olevat joukkueet ovat pelanneet. 

Edelleen Jääkiekkoliitto on esittänyt, että TIHC:n luopuminen sarjapaikasta 16.5.2022 on myös asiaan vaikuttamatonta. Tiettyyn sarjaan pelikaudella otettavien joukkueiden määrä kuuluu Jääkiekkoliiton harkintavallan piiriin. Liiton kilpailuvaliokunta on ilmoittanut, että villi kortti -paikkoja ei myönnetä sillä perusteella, että toinen seura luopuu sarjapaikastaan. Villi kortti -paikkoja koskevat hakemukset käsitellään kaikkien hakijoiden osalta yhdellä kerralla yhdenvertaisessa menettelyssä, jossa paikkojen jakamiseen vaikuttavat vain niitä hakeneiden seurojen saamat pisteet. Valituksen kohteena oleva päätös on kaikilta osin liiton sääntöjen ja etukäteen annetun ohjeistuksen mukainen. Valittajan vaatimukset tulee siten perusteettomina hylätä.   

 

VASTASELITYS

Hela-Kiekko on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin uudistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi Hela-Kiekko on lausunut, että mikäli Hela-Kiekko olisi saanut keväällä 2021 hakemansa U15 AAA tason sarjapaikan, se olisi saanut U16 Mestiksen alkusarjan villi kortti -pisteytyksessä keväällä 2022 enemmän pisteitä. Lisäksi vuoden 2021 sarjapaikkapäätös osoittaa, että Hela-Kiekkoa on jo tuolloin kohdeltu päätöksenteossa epäoikeudenmukaisesti. Hela-Kiekko ei olisi jättänyt S-Kiekkoa pois villi kortti -paikkoja koskevasta hakemuksestaan, jos se ei olisi saanut Jääkiekkoliiton koordinaattorilta valituksessa yksilöityä ohjeistusta.

Lisäksi Hela-Kiekko on todennut, että aikaisemmilla kausilla sarjapaikastaan luopuneen joukkueen paikkoja on täytetty, mutta nyt näin ei ollut toimittu. Virheellinen päätös on kumottava ja Hela-Kiekolle on myönnettävä sarjapaikka U16 Mestiksen alkusarjaan kaudelle 2022-2023.

 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on päätöksessään 24.3.2022 jakanut hakemusten perusteella 28 joukkueelle villi kortti -paikan U16 Mestiksen alkusarjaan kaudelle 2022-2023. Hela-Kiekolle ei ole myönnetty sen hakemaa villi kortti -paikkaa.

Hela-Kiekon valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös, jolla valitusvaliokunta on pysyttänyt Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan edellä mainitun villi kortti -paikkoja koskevan päätöksen, Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen tai sen asettamien kriteereiden vastainen.

 

Sääntömääräykset ja asetetut kriteerit

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sarjoja koskevien määräysten kohdan 7.2 mukaan liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, U20 SM-sarjan, U18 SM-sarjan, U16 SM-sarjan sekä Naisten Liigan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.

Ennen kysymyksessä olevaa villi kortti -paikkojen hakumenettelyä seuroille on esitetyn selvityksen perusteella 18.2.2022 ilmoitettu hakukriteeristö ja hakumenettelyssä käytettävä pisteytystyökalu. Hakuilmoituksen mukaan järjestelmään ei ole tullut keväällä 2022 suuria muutoksia. Merkittävin muutos on se, että kuluneen kauden kilpailullista tasoa on arvotettu hiukan enemmän tietyissä sarjoissa. Rakenteellisesti merkittävin täsmennys on hakuilmoituksen mukaan se, että yhteistyöseurat hakevat yhdessä sarjapaikkoja kaikille yhteistyöseurojen joukkueille näissä sarjoissa. Yhteistyöseurat määrittelevät seurat itse, yksi jäsenseura voi kuulua vain yhteen hakuun. Seuroilla tulee olla yhteinen pelaajapolku kuvattuna sekä joukkuetarjotin (toimitetaan villi kortti -haun yhteydessä). Lisäksi hakuilmoituksesta ilmenee, että U16 Mestiksen alkusarjaan kaudelle 2022-2023 on ollut tarkoitus myöntää noin 25 villi kortti -paikkaa.

Hakukriteeristön ja pisteytystaulukon mukaan pisteytyksessä on otettu huomioon joukkue, pelaajapolku ja jatkuvuus, pelaajamäärä hakevaa joukkuetta kohden, yhteisön joukkueiden menestys (taso) sekä maantiede.

 

Sääntöjenvastaisuuden arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä siitä, millä perusteilla U16 Mestiksen alkusarjaan voidaan myöntää kysymyksessä olevia villi kortti -paikkoja. Alkusarjaan osallistuvien joukkueiden lukumäärä, mahdolliset lisäpaikat sekä niiden perusteiden vahvistaminen, joilla lisäpaikkoja myönnetään, kuuluvat Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkoja koskeva päätös tarkoituksenmukainen (ks. esim. UOL 9/2022, UOL 9/2018 ja UOL 22/2015). Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvan päätöksen voidaan kuitenkin katsoa olevan liiton sääntöjen vastainen, jos se on asetettujen kriteerien vastainen tai loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnän kieltoa.

Tässä tapauksessa Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varassa on edellä kerrotun mukaisesti ollut päättää sekä U16 Mestiksen alkusarjan villi kortti -paikkojen määrästä että niiden myöntämisen perusteista. Jääkiekkoliitto on siten voinut päättää, että kysymyksessä olevat villi kortti -paikat jaetaan hakijoiden kesken ottamalla huomioon joukkue, pelaajapolku ja jatkuvuus, pelaajamäärä, yhteisön joukkueiden menestys sekä maantiede.

Valituksen kohteena olevasta päätöksestä ja Jääkiekkoliiton vastauksesta ilmenee, että Jääkiekkoliitto on pyrkinyt villi kortti -haun työkalulla selkeyttämään sarjapaikkojen määräytymisen kriteereitä sekä tekemään hakuprosessista entistä avoimempaa. Mainitulla työkalulla ja sen eri pisteytysten painotuksilla liitto on halunnut viestittää seuroille, mihin suuntaan seuran toimintaa tulisi pitkäjänteisesti kehittää, jotta tietyt sarjatasot olisivat nyt ja tulevaisuudessa mahdollisia. Sarjapaikkojen määräytymiseen ovat jääkiekkoliitossa jo vuosien ajan vaikuttaneet seuran omat pelaajamäärät hakuhetkellä, pelaajapolun jatkuvuutta turvaava edellytys sarjapaikkaa hakevan seuran omista eri ikäluokkien joukkueista, maantiede sekä nykyisen ikäluokan ja tulevan ikäluokan menestys. Tavoitteena on ollut, että samalla sarjatasolla olisi maan eri puolilta joukkueita, jos suinkin mahdollista (pääsääntöisesti jokaiselta Jääkiekkoliiton alueelta, toissijaisesti eri maakunnista). Lopullisen päätöksen sarjapaikoista tekee valtakunnallinen kilpailuvaliokunta.

Esillä olevassa asiassa ei ole ilmennyt, että Hela-Kiekon villi kortti -pisteytys olisi tehty etukäteen ilmoitettujen kriteerien vastaisesti tai että muiden villi kortti -paikkaa U16 Mestiksen alkusarjaan hakeneiden joukkueiden pisteytyksessä saamat pisteet olisi laskettu asetettujen kriteereiden perusteella sillä tavoin virheellisesti, että asialla olisi vaikutusta Hela-Kiekon asemaan.

Hela-Kiekko on hakenut villi kortti -paikkaa yhdessä Virkiän joukkueen kanssa, jolloin pelaajayhteisöpisteiden saamiseen ovat vaikuttaneet näiden joukkueiden pelaajamäärät. Joukkueiden yhteenlaskettu pelaajamäärä ole riittänyt pelaajayhteisöpisteiden saamiseen. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että koska hakukriteeristö on edellä kerrotulla tavalla julkaistu hyvissä ajoin ennen hakumenettelyä, Hela-Kiekko on voinut ennakoida seurayhteistyön mahdollisten yhteistyöseurojen kanssa vaikutuksen sen saamaan pisteytykseen ja tehdä päätöksen seurayhteistyöstä sanottu vaikutus huomioon ottaen.

Menestyksestä saatujen pisteiden osalta asiassa ei ole ilmennyt, että Hela-Kiekon pisteitä olisi laskettu väärin. Pisteytystaulukon mukaan pisteitä on voinut saada siitä, millä sarjatasolla joukkue on pelannut, ei siitä, miten joukkue on tässä sarjassa menestynyt. Jääkiekkoliitto on eri yhteyksissä ilmoittanut, että joukkueiden menestys vaikuttaa pisteytykseen. Harkintavaltansa puitteissa Jääkiekkoliitto on voinut päättää siitä, että menestystä arvioitaessa keskeistä on se, millä sarjatasoilla seuran eri joukkueet ovat pelanneet. Hela-Kiekko ei ole valittanut oikeusturvalautakuntaan kevään 2021 sarjapaikkoja koskevasta kilpailuvaliokunnan päätöksestä eikä mainittu päätös siten ole oikeusturvalautakunnan arvioitavana.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, minkälaisia ohjeita Hela-Kiekko on mahdollisesti Jääkiekkoliiton koordinaattorilta villi kortti -paikkaa koskevaa hakemusta valmistellessaan saanut. Oikeusturvalautakunta toteaa kuitenkin, että vaikka Jääkiekkoliiton koordinaattori olisi valituksessa väitetyllä tavalla kehottanut Hela-Kiekkoa syystä tai toisesta luopumaan seurayhteistyöstä S-Kiekon kanssa, ei Hela-Kiekko ole voinut tulkita tällaista kehotusta perustellusti siten, että se tulisi saamaan hakemansa villi kortti -paikan riippumatta siitä, minkälaiseen seurayhteistyöhön Hela-Kiekko S-Kiekon kanssa tehtävän yhteistyön asemesta ryhtyy, sekä siitä, miten Hela-Kiekon hakemusta muutoin arvioidaan.

Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on päätösvaltansa puitteissa 6.4.2022 tiedottanut, että joukkuemäärää ei mahdollisten luopumisten takia täydennetä, vaan sarjajärjestelmät tullaan muokkaamaan lopullisen joukkuemäärän mukaiseksi. Esimerkkeinä tiedotteessa on mainittu U16 ja U18 Mestis alkusarjat, joissa kummassakin uutisoitiin alun perin otettavaksi 25 joukkuetta, mutta villejä kortteja myönnettiin U16 Mestiksen alkusarjaan 28 kpl ja U18 Mestiksen alkusarjaan 29, eli aikaisemmin uutisoitua enemmän. Tähän nähden myös Jääkiekkoliiton päätös olla täydentämättä U16 Mestiksen alkusarjan joukkuemäärää TIHC:n luovuttua sarjapaikastaan 16.5.2022 on ollut annettujen ohjeiden ja seurojen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukainen.    

Kokonaisuutena arvioiden asiassa ei ole ilmennyt, että valituksen kohteena oleva päätös olisi sovellettavien sääntöjen ja asetettujen kriteereiden vastainen tai että Jääkiekkoliiton toimielimet olisivat käyttäneet harkintavaltaansa villi kortti -paikoista päätettäessä väärin. 

 

Johtopäätökset

Asiassa ei ole ilmennyt, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta olisi tehnyt asetettujen ja julkaistujen villi kortti -kriteereiden vastaisen päätöksen jättäessään myöntämättä Hela-Kiekolle sarjapaikan U16 Mestiksen alkusarjaan. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että kilpailuvaliokunta olisi käyttänyt sille kilpailusäännöissä ja villi kortti -kriteereissä jätettyä harkintavaltaa väärin tai että sen päätös loukkaisi seurojen yhdenvertaisuutta. Näin ollen myöskään Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätöstä, jolla se on pysyttänyt kilpailuvaliokunnan päätöksen, ei ole pidettävä sovellettavien sääntöjen vastaisena. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Hela-kiekon valitus on hylättävä.

 

Päätöslauselma

Kauhavan Hela-Kiekko ry:n valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Päätös oli yksimielinen.

 

 

Timo Ojala                                                                            Samuli Sillanpää

Puheenjohtaja                                                                     Sihteeri

                                                                                                            

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Kristiina Rintala, Ilkka Lahtinen, Pekka Lindroos ja Tapio Rantala