11/2021 Lentopallo - Kurinpito - Kurinpitosakko - Päätöksen sääntöjenvastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 11/2021

3.5.2021     Diaarinro 6/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Lentopalloliitto ry:n pääsarjaryhmän päätös 22.2.2021


ASIA         

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJA

LiigaPloki ry


KUULTAVA

Suomen Lentopalloliitto ry


SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY:N PÄÄSARJARYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Lentopalloliitto ry:n (jäljempänä Lentopalloliitto) pääsarjaryhmä on päätöksessään 22.2.2021 määrännyt LiigaPloki ry:lle (jäljempänä LiigaPloki) 1.500 euron kurinpitosakon. Päätös on perustunut siihen, että LiigaPloki ry oli merkinnyt pöytäkirjaan lentopallon naisten Mestaruusliigan Salossa 17.2.2021 pelatussa ottelussa LP Viesti – LiigaPloki vain kahdeksan pelaajaa. Näin menetellen LiigaPlokin on katsottu toimineen naisten Mestaruusliigan sarjamääräysten ja Lentopalloliiton kilpailusääntöjen vastaisesti. Sanotusta sääntörikkomuksesta LiigaPlokille on määrätty edellä mainittu kurinpitosakko.


VALITUS PERUSTEINEEN

LiigaPloki on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva Lentopalloliiton pääsarjaryhmän päätös 22.2.2021 kumotaan ja määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan tai että määrätyn kurinpitosakon määrää ainakin alennetaan. Lisäksi LiigaPloki on vaatinut, että Lentopalloliitto velvoitetaan korvaamaan sen Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksun maksamisesta aiheutuneet lautakuntakulut asiassa.


Perusteinaan LiigaPloki on lausunut, että sovellettavaksi tulevien lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräysten mukaan joukkueen on merkittävä kaikissa liigaotteluissa vähintään kymmenen pelikelpoista pelaajaa ottelupöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjaan on merkitty vähemmän kuin kymmenen pelaajaa, tulee seuran antaa tilanteesta selvitys liiton urheilutoiminnan johtajalle sekä esittää toimenpiteet ja aikataulu, jolla tilanne korjaantuu.


Merkittyään pöytäkirjaan ottelussa LP Viestiä vastaan 17.2.2021 vain kahdeksan pelaajaa, LiigaPloki on antanut asiasta selvityksen ja korjannut tilanteen heti seuraavaan Mestaruusliigan otteluun. Selvityksessään LiigaPloki oli todennut, että säännöissä mainitun pelaajamäärän alittuminen oli johtunut inhimillisestä virheestä. Mikäli asia olisi havaittu ajoissa, mukaan vieraspelimatkalle olisi lähtenyt vaadittu määrä pelaajia. Pelin kulkuun ja peluutukseen tällä ei kuitenkaan olisi todennäköisesti ollut vaikutusta. Aikaisemmin pelaajamäärän alittumisesta yksittäisessä ottelussa ei ole määrätty kurinpitoseuraamuksia.  


Kysymyksessä olevaa ottelua edeltäneen otteluruuhkan vuoksi LiigaPlokin joukkueen pelaajat olivat olleet tapahtumahetkellä jaksamisensa äärirajoilla. Osalle pelaajista oli päätetty antaa ottelussa 17.2.2021 lepovuoro, jotta nämä olivat voineet kuntouttaa itseään ja hoitaa rasitusvammojaan. Näin toimien oli pyritty huolehtimaan pelaajien terveydestä ja saavuttamaan myös paras mahdollinen kilpailullinen tulos pelikaudella kokonaisuutena. Samalla nuoremmille ja vähemmän peliaikaa saaneille pelaajille oli annettu tärkeää pelikokemusta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki ottelussa 17.2.2021 pelanneet pelaajat olivat kuitenkin pelanneet jo aikaisemmin kauden aikana Mestaruusliigan otteluita ja mukana oli ollut useita joukkueen avauskokoonpanon pelaajia.


Kaikki ottelussa 17.2.2021 pelanneet LiigaPlokin pelaajat olivat olleet pelikelpoisia Mestaruusliigassa. Pelaajat olivat yrittäneet ottelussa parhaansa ja siitä huolimatta, että LiigaPloki oli hävinnyt ottelun, se oli saanut ottelussa tavanomaiset eräpisteet 13-17-12. Otteluun ja LiigaPlokin menettelyyn ja sen joukkueen pelaajien otteisiin ottelussa ei ollut liittynyt mitään epärehellistä eikä epäeettistä.        


Määrätyn kurinpitosakon määrän osalta LiigaPloki on lausunut, että Lentopallon Suomen Mestaruuskilpailujen vuoden 2020-2021 sarjamääräyksissä on todettu, että seuraa, joka on rikkonut sarjamääräyksiä, voidaan rangaista enintään 500 euron sakolla, ellei kilpailusäännöissä tai näissä määräyksissä ole määrätty muuta. Määrätty kurinpitosakko on siten joka tapauksessa 500 euroa ylittävältä osin liiallinen.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Lentopalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Lentopalloliitto on esittänyt, että Lentopalloliiton pääsarjaryhmän päätös on liiton sääntöjen mukainen. LiigaPlokin selvityksessään esittämät syyt säännöissä määrätystä pelaajamäärästä poikkeamiselle eivät ole riittäviä oikeuttamaan selvää ja tahallista sääntörikkomusta. Vain kahdeksan pelaajaa ottelupöytäkirjaan merkitsemällä LiigaPloki on tietoisesti rikkonut ja väheksynyt sovellettavaksi tulevia Lentopalloliiton sääntöjä ja määräyksiä.


Vaikka Mestaruusliigan erityisissä sarjamääräyksissä ei ole määritelty sitä, mistä menettelystä seuralle voidaan määrätä kurinpitoseuraamus, LiigaPloki on tietoisesti rikkonut Lentopalloliiton kilpailusääntöjä ja aiheuttanut Mestaruusliigalle selkeää imagohaittaa. Näin ollen määrätty kurinpitosakko on kilpailusääntöjen mukainen. Kurinpitoseuraamuksen määräämiseen LiigaPlokille ovat lisäksi vaikuttaneet Veikkauksen näkökulma, TV-tuotteen laatu, lajin ja Liigan imagolle aiheutunut vahinko sekä vastustajajoukkueen kunnioittaminen. Näihin seikkoihin nähden LiigaPlokille määrätty kurinpitosakko on myös määrältään asianmukainen.     


VASTASELITYS

LiigaPloki on Lentopalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että nuorempien pelaajien peluuttaminen yksittäisissä sarjaotteluissa ei voi olla lajin imagon kannalta vahingollista. LiigaPlokin joukkueessa oli pelannut kysymyksessä olevassa ottelussa pelaajia, jotka ovat pelanneet Mestaruusliigassa jo usean vuoden ajan, eikä ottelun lopputuloskaan ollut ollut poikkeava verrattuna LiigaPlokin otteluiden ja muiden Mestaruusliigassa pelattujen otteluiden tuloksiin. Ottelupöytäkirjaan merkittyjä pelaajia oli ollut virheen vuoksi liian vähän, mutta asiaan ei liity mitään epäasiallista. Valitus on siten hyväksyttävä.  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

LiigaPloki on merkinnyt Lentopallon naisten Mestaruusliigan ottelussa 17.2.2021 LP Viestiä vastaan ottelupöytäkirjaan säännöissä edellytetyn kymmenen pelikelpoisen pelaajan asemesta vain kahdeksan pelaajaa. Tästä menettelystä seuralle on määrätty 1.500 euron kurinpitosakko. LiigaPloki on valituksessaan katsonut, että määrätty kurinpitoseuraamus on sovellettavaksi tulevien Lentopalloliiton sääntöjen ja määräysten vastainen. Lisäksi LiigaPloki on katsonut, että määrätty kurinpitosakko on myös sakon rahamäärän osalta Lentopalloliiton sovellettavien sarjamääräysten vastainen.      


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Lentopalloliiton pääsarjaryhmän päätös 22.2.2021, jossa LiigaPlokille on määrätty 1.500 euron kurinpitosakko, sovellettavaksi tulevien Lentopalloliiton sääntöjen ja määräysten vastainen.  


Sovellettavat kurinpitomääräykset 

 

Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräysten 2020-2021 kohdan 12.1. mukaan joukkueella tulee olla riittävä (vähintään 12 pelaajaa) pelaajamateriaali joko farmisopimuksen kautta tai erilaisilla kaksoisedustussopimuksilla. Näissä sopimuksissa tulee etuoikeus pelaajan peluuttamiseen olla Mestaruusliigajoukkueella. Ottelupöytäkirjaan voidaan merkitä enintään 14 pelaajaa. Mikäli pelaajarinki kauden kuluessa tulee vajaaksi, tulee joukkueen ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen saattamiseksi entiselleen. Kaikissa liigaotteluissa joukkueen on merkittävä vähintään 10 pelikelpoista pelaajaa ottelupöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjaan on merkitty vähemmän kuin 10 pelaajaa, tulee seuran antaa tilanteesta selvitys liiton urheilutoiminnan johtajalle, sekä esittää toimenpiteet ja aikataulu, jolla tilanne korjaantuu.


Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 a §:n mukaan Liitto voi rangaista sakolla tai joukkue- tai seurakohtaisilla edustus- tai kilpailukelvottomuudella määräaikaisesti tai pysyvästi, otteluiden järjestämiseen liittyvillä erityismääräyksillä. Jäsenkelvottomuudesta päättää liittohallitus. Vastaavasti Liitto voi rangaista joukkuetta, pelaajaa, valmentajaa, johtajaa tai tuomaria sakolla, pistemenetyksillä tai enintään pelaaja-, valmentaja-, tuomari- tai joukkuekohtaisilla edustus- tai kilpailukelvottomuudella määräaikaisesti tai pysyvästi.


Kilpailusääntöjen 32 d §:n mukaan seurojen, jäsenyhteisöjen, joukkueiden, pelaajien ja toimitsijoiden tulee pyrkiä kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Seura, jäsenyhteisö tai joukkue, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen menettää kilpailuoikeutensa Liiton säännöissä määrättäväksi ajaksi, pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi. Urheilija tai toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton sääntöjen määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.


Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajan kautta tai kenenkään toisen edustajana lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta seuraa pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- ja toimitsijakielto. Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja tai seura- tai yhteisöjohtaja ei saa itse tai edustajan kautta ottaa ennen kauden päättymistä yhteyttä toiseen seuraan, yhteisöön tai toisen seuran pelaajaan värväystoimenpiteiden muodossa. Asianosaisen tekemän selvityspyynnön väitetystä värväystoimenpiteestä käsittelee Liiton asianomainen elin pyytämiensä selvitysten perusteella. Todetusta rikkomuksesta seuraa pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- ja toimitsijakielto sekä sakkorangaistus.


Ammattimaiseksi katsottavassa lentopallotoiminnassa värväystä ei ole työvoiman vapaan liikkuvuuden ja sopimusvapauden turvaava toiminta eikä värväystoimenpiteeksi katsota normaalia yksittäistä yhteydenottoa sopimustilanteen selvittämiseksi ja neuvotteluhalukkuuden ilmaisemiseksi. Kilpailukauden aikana ammattimaisesti toimivan seuran, yhteisön ja pelaajan edustaja tai nämä itse voivat välttyä värväystulkinnalta ilmoittamalla voimassa oleville sopimusosapuolille neuvotteluista. Asianosaisen tekemän selvityspyynnön värväystoimenpiteestä käsittelee Liiton sääntöryhmä.


Edelleen Kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaan edellisissä kohdissa (32 a-e §:t) mainittujen rangaistavien toimien lisäksi liitto voi rangaista sakolla tai joukkue- tai seurakohtaisilla edustus- tai kilpailukelvottomuudella määräaikaisesti tai pysyvästi, otteluiden järjestämiseen liittyvillä erityismääräyksillä tai jäsenkelvottomuudella jäsenseuraa tai jäsenyhteisöä tai rangaista joukkuetta, pelaajaa, valmentajaa, johtajaa tai erotuomaria sakolla, pistemenetyksillä tai enintään pelaaja-, valmentaja-, tuomari- tai joukkuekohtaisilla edustus- tai kilpailukelvottomuudella määräaikaisesti tai pysyvästi, jos mainittu toimija toimii epäurheilijamaisesti tai muutoin rikkoo tai loukkaa vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita, joita ovat ainakin:

- kunnioitus, - yhdenvertaisuus (syrjinnän kielto), - rehellisyys, ja - vastuullisuus.


Erityisesti yhdenvertaisuus -periaatteen osalta Liitto on laatinut kirjallisen vuosittain päivitettävän yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka mukaiset tarkemmat määritelmät ja Liiton tavoitteet suunnitelman toteuttamiseksi määrittävät periaatteen mukaista toimintaa. Tämän §:n mukaisissa rangaistusasioissa asiat käsittelee asianmukaisesti asianosaisia kuulemalla, ensisijaisesti Liiton sääntöryhmä. Sääntöryhmän ratkaisuihin voi hakea muutosta 34 §:n mukaisesti Liiton työvaliokunnalta.


Lentopallon Suomen mestaruuskilpailujen sarjamääräysten sarjakaudelle 2020-2021 kohdan 14.2 mukaan seuraa, joka on rikkonut sarjamääräyksiä, voidaan rangaista enintään 500 euron sakolla, ellei kilpailusäännöissä tai näissä määräyksissä ole määrätty muuta. Samojen sarjamääräysten kohdan 18 mukaan miesten ja naisten mestaruusliigan valvojana toimii Liiton Pääsarjaryhmä, joka sarjamääräysten 19 kohdan mukaan ratkaisee tapauskohtaisesti kaikki ne kysymykset, joihin sarjamääräykset eivät anna selvitystä.


Kurinpitoseuraamuksen perusteena oleva LiigaPlokin menettely

 

Asiassa on riidatonta, että LiigaPloki oli merkinnyt naisten Mestaruusliigan ottelussa 17.2.2021 LP Viestiä vastaan ottelupöytäkirjaan Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräyksissä edellytetyn vähintään kymmenen pelaajan asemesta vain kahdeksan pelaajaa. LiigaPloki on selvityksessään Lentopalloliiton urheilutoiminnan johtajalle sekä valituksessaan Urheilun oikeusturvalautakunnassa esittänyt, että vieraspelimatkalle lähteneiden ja pöytäkirjaan ottelussa merkittyjen pelaajien lukumäärän osalta kysymys oli ollut inhimillisestä erehdyksestä ja että mikäli asia olisi havaittu ajoissa, mukana ja pöytäkirjassa olisi ollut riittävä määrä pelaajia. Lisäksi seura on lausunut, että syynä siihen, että eräät joukkueen runkopelaajat eivät olleet lähteneet mukaan kysymyksessä olevalle vieraspelimatkalle, olivat joukkueen ottelua 17.2.2021 edeltänyt otteluruuhka sekä pelaajien erilaiset rasitusvammat, joiden vuoksi osalle pelaajista oli vakavampien loukkaantumisten ehkäisemiseksi täytynyt antaa lepovuoro. Lentopalloliitto ei ole ottanut vastauksessaan yksilöidysti kantaa edellä mainittuihin LiigaPlokin esittämiin väitteisiin, joiden perusteella seura on katsonut, että LiigaPlokin joukkueen tavanomaista nuoremmalle ja kokemattomammalle kokoonpanolle ottelussa 17.2.2021 oli ollut erityisesti pelaajien terveyden turvaamiseen ja sen ohella myös parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseen Mestaruusliigassa kaudella 2020-2021 perustuva perusteltu ja hyväksyttävä syy.          


Kurinpitoseuraamuksen määrääminen

 

Urheilun kurinpidossa on vakiintuneesti edellytetty, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008, UOL 23/2011, UOL 8/2014, UOL 10/2016 ja UOL 17/2018). Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2011 katsonut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä asiassa sovellettavaksi tulevissa Lentopalloliiton säännöissä ja määräyksissä ei sinänsä ole määrätty rangaistavaksi sitä, että joukkue merkitsee ottelupöytäkirjaan Mestaruusliigan ottelussa vähemmän kuin sarjamääräyksissä edellytetyt kymmenen pelaajaa. Sen sijaan alle kymmenen pelaajaa ottelupöytäkirjaan merkinneen joukkueen on Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 12.1 mukaan annettava tilanteesta selvitys liiton urheilutoiminnan johtajalle sekä esitettävä toimenpiteet ja aikataulu, jolla tilanne korjaantuu. Sanotun sääntömääräyksen tarkoituksesta ja tulkinnasta ei ole esitetty asiassa tarkempaa selvitystä, mutta yksin sanamuodon perusteella tulkittuna vaikuttaa siltä, että velvollisuus antaa selvitys ja esittää toimenpiteet ja aikataulu, jolla tilanne saadaan korjaantumaan, liittyy edellä samassa sääntökohdassa määrättyyn seurojen velvollisuuteen huolehtia kauden aikana siitä, että joukkueen pelaajamateriaali on kaiken aikaa riittävän laaja (vähintään 12 pelaajaa) pääsarjatasolle.


Asiassa on huomionarvoista, että sääntöjen mukaan ottelu voidaan pelata, jos joukkueella on ottelussa kahdeksan pelikelpoista pelaajaa, eikä kahdeksalla pelaajalla otteluun saapuneen joukkueen katsota luovuttaneen tai muutoin hävinneen automaattisesti kysymyksessä ollutta ottelua. Ottaen tämän ohella huomioon sen, että sarjamääräysten mukaan pelaajamäärän ottelukohtaisesta alittumisesta seuraa velvollisuus antaa tilanteesta selvitys, ei kurinpitoseuraamusta, oikeusturvalautakunta katsoo, että Lentopalloliiton säännöt ja määräykset eivät mahdollista kurinpitosakon määräämistä LiigaPlokille yksin sillä perusteella, että seuran joukkue oli merkinnyt ottelupöytäkirjaan ottelussa 17.2.2021 kahdeksan pelaajaa.


Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 d §:n mukaan seurojen, jäsenyhteisöjen, joukkueiden, pelaajien ja toimitsijoiden tulee pyrkiä kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Mainitun sääntökohdan nojalla seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää kilpailuoikeutensa Liiton säännöissä määrättäväksi ajaksi, pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.


Sarjamääräysten mukaisen pelaajamäärän alittumisen ja joukkueen kokoonpanon osittaisen kokemattomuuden ohella mikään muu kuin se, että LiigaPloki on hävinnyt kysymyksessä olevan sarjaottelun 17.2.2021 LP Viestille, ei tue sitä, että LiigaPloki ei olisi pyrkinyt ottelussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että LiigaPlokin vastustaja LP Viesti on sittemmin voittanut naisten Mestaruusliigan mestaruuden kaudella 2020-2021. Näin ollen sitä, että runkosarjassa kuudenneksi sijoittunut ja pudotuspeleissä puolivälierävaiheessa pudonnut LiigaPloki oli hävinnyt tarkastelun kohteena olevan ottelun, ei voi pitää osoituksena puuttuvasta pyrkimyksestä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. LiigaPlokin joukkueella oli ollut paljon otteluita tammi-helmikuussa 2021. Tähän nähden seuran väite, jonka mukaan joukkueen runkopelaajilla oli 17.2.2021 ollut useita erilaisia lepoa vaativia rasitusvammoja, on uskottava. Ottaen lisäksi huomioon sen, että LiigaPlokin tavanomaista nuorempi joukkue oli hävinnyt vierasottelun vahvaa vastustajaa vastaan lentopallossa tavanomaisin eräpistein 25-13, 25-17, 25-12, asiassa ei ole ilmennyt, että LiigaPloki ei olisi pyrkinyt kysymyksessä olevassa ottelussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Selvää on, että seuroilta ei edes voitaisi edellyttää säännöissä sitä, että niiden on tavoiteltava yksittäisissä sarjaotteluissa voittoa pelaajiensa terveyden kustannuksella.   


Edelleen oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole edes väitetty, että ottelun LP Viesti – LiigaPloki lopputuloksesta olisi ennalta sovittu, mikä menettely mahdollistaisi kilpailusääntöjen 32 d §:n sanamuodon mukaan kurinpitoseuraamuksen määräämisen. Lisäksi on huomattava, että ottelumanipulaatioon syyllistynyt seura voidaan mainitun sääntökohdan perusteella määrätä menettämään kilpailuoikeutensa pääsääntöisesti vähintään kahdeksi vuodeksi. Sen sijaan kysymyksessä olevassa sääntökohdassa ei mainita, että ottelumanipulaatiosta voitaisiin määrätä seuralle kurinpitoseuraamuksena kurinpitosakko. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että LiigaPlokille ei ole voitu määrätä kurinpitosakkoa Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 d §:n nojalla.


Edellä mainittujen sääntöjen ja määräysten lisäksi valituksen kohteena olevassa Lentopalloliiton pääsarjaryhmän päätöksessä on viitattu kilpailusääntöjen 32 f §:ään, josta on korostettu erikseen kohtaa ”loukkaa vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita”. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.  


Lentopalloliiton kilpailusäännöissä tai muissakaan säännöissä ja määräyksissä ei ole yksilöity täsmällisesti niitä tekoja, joiden voidaan katsoa loukkaavan vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita ja joiden perusteella voidaan siten määrätä kurinpitoseuraamus. Selvää kuitenkin on, että sitä, mikä olosuhteet ja kysymyksessä olevan lajin erityispiirteet huomioon ottaen loukkaa vakavasti lajin ja urheilun eettisiä periaatteita, ei ole mahdollista määritellä säännöissä tarkasti ja tyhjentävästi (ks. UOL 3/2018).


Urheiluoikeudessa on vakiintuneesti katsottu, että epäurheilijamaisuudella ja epäeettisellä menettelyllä on tietty ydinalueensa, johon kuuluvan käyttäytymissäännön tai toimintatavan rikkominen mahdollistaa kurinpitoseuraamuksen määräämisen. Selvää on, että esimerkiksi sarjaottelun tahallinen häviäminen ja vaikutusvallan luovuttaminen ulkopuoliselle taholle joukkueen suorituksiin on menettelynä urheilun eettisten periaatteiden vastaista ja sopimatonta. Tällaisessa menettelyssä kysymys on epäurheilijamaisuuden ja epäeettisyyden ydinalueelle kuuluvasta menettelystä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että esillä olevassa asiassa ei ole mitään viitteitä siitä, että LiigaPloki olisi menetellyt otteluun 17.2.2021 liittyen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesti tai että LiigaPloki olisi toiminut ottelussa vastustajaansa kohtaan epäkunnioittavasti. Näyttämättä asiassa on myös jäänyt, että seuran toiminnasta olisi aiheutunut lentopallolle lajina tai lentopallon naisten Mestaruusliigalle Lentopalloliiton vastauksessa väitetyllä tavalla merkittävää imagohaittaa. Toisaalta imagohaittaa, kuten myöskään Lentopalloliiton vastauksessa mainittuja Veikkauksen näkökulmaa ja TV-tuotteen laatua, ei ole mainittu liiton kilpailusäännöissä kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkittaessa huomioon otettavina seikkoina. Näin ollen kurinpitoseuraamuksen määräämistä ei olisi voitu oikeuttaa näillä seikoilla siinäkään tapauksessa, että ne olisivat tulleet asiassa näytetyiksi.


Vielä oikeusturvalautakunta toteaa, että tarkasteltavana olevassa kilpailusääntöjen 32 f §:ssä on nimenomaisesti todettu, että kysymyksessä olevan pykälän mukaisissa rangaistusasioissa asiat käsittelee asianmukaisesti asianosaisia kuulemalla ensisijaisesti Liiton sääntöryhmä, jonka ratkaisuihin voi hakea muutosta 34 §:n mukaisesti Liiton työvaliokunnalta. Käsiteltävänä olevassa asiassa valituksen kohteena olevan päätöksen on tehnyt ja kurinpitoseuraamuksen on määrännyt Mestaruusliigan sarjavalvoja, Lentopalloliiton pääsarjaryhmä.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Lentopalloliiton kurinpitoa koskevien sääntöjen ja määräysten perusteella LiigaPlokille ei voida määrätä kurinpitosakkoa siitä menettelystä, johon sen on oikeusturvalautakunnassa näytetty syyllistyneen. Asiassa ei siten ole tarpeen arvioida, onko LiigaPlokille määrätty kurinpitosakko myös sakon rahamäärän osalta sovellettavien sääntöjen ja määräysten vastainen.


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla LiigaPlokille ei ole voitu määrätä Lentopalloliiton kurinpitoa koskevien sääntöjen ja määräysten nojalla kurinpitoseuraamuksena 1.500 euron kurinpitosakkoa yksinomaan sillä perusteella, että LiigaPloki oli merkinnyt ottelupöytäkirjaan naisten Mestaruusliigan ottelussa 17.2.2021 LP Viestiä vastaan sarjamääräyksissä edellytetyn vähintään kymmenen pelaajan asemesta vain kahdeksan pelaajaa. Kun LiigaPlokin ei ole näytetty rikkoneen Lentopalloliiton sääntöjä ja määräyksiä muullakaan kurinpitoseuraamuksen määräämisen mahdollistavalla tavalla, valituksen kohteena oleva päätös on kumottava ja määrätty kurinpitoseuraamus on poistettava. Asian näin päättyessä LiigaPlokin maksama valitusmaksu palautetaan.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Valituksen kohteena oleva Suomen Lentopalloliitto ry:n pääsarjaryhmän päätös 22.2.2021 kumotaan ja päätöksessä LiigaPloki ry:lle määrätty 1.500 euron kurinpitosakko poistetaan.

                 

Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hanneli Alho-Ignatius, Mikko Kohtala, Pekka Lindroos ja Kimmo Suominen.