3/2020 Purjelento Arvokisavalinta - Valintakriteerit - Valintakriteereiden tulkinta Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen - Liiton sisäisten muutoksenhakukeinojen käyttäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 3/2020

22.1.2020    Diaarinro 23/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ilmailuliitto ry:n Purjelentotoimikunnan päätös 17.9.2019 koskien Suomen edustajien valintaa purjelennon kerholuokan vuoden 2020 MM-kilpailuihin Ranskassa


ASIA           

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVAT

Suomen Ilmailuliitto ry

B


SUOMEN ILMAILULIITTO RY:N PURJELENTOTOIMIKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Ilmailuliitto ry:n (jälj. Ilmailuliitto) Purjelentotoimikunta on päätöksellään 17.9.2019 valinnut Suomen edustajiksi Suomen kerholuokan edustusjoukkueeseen vuoden 2020 arvokilpailuihin B:n ja C:n. Päätös ei sisällä perusteluita eikä muutoksenhakuohjausta. Valintapäätökseen tyytymättömälle A:lle on kuitenkin suullisesti ja myöhemmin myös sähköpostitse ilmoitettu, että päätökseen voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena olevaa Purjelentotoimikunnan valintapäätöstä muutetaan siten, että hänet valitaan Suomen edustusjoukkueeseen kerholuokassa B:n asemesta. Lisäksi A on vaatinut, että Ilmailuliitto velvoitetaan korvaamaan hänen valitusmaksun maksamisesta aiheutuneet lautakuntakulunsa 250 eurolla.


Perusteinaan A on esittänyt, että valintapäätöstä 20.9.2019 tehtäessä ei ollut noudatettu asetettuja valintakriteereitä. Valintakriteereiden mukaan edustusjoukkueeseen olisi tullut valita erikseen nimetyssä valintakilpailussa parhaiten sijoittuneet urheilijat. Purjelennon kerholuokassa valintakilpailu oli ollut vuoden 2019 SM-kilpailu Pudasjärvellä. Mainitussa kilpailussa kymmenestä osanottajasta C oli sijoittunut neljänneksi, A viidenneksi ja B yhdeksänneksi.


Valintakriteereiden mukaan halukkuutta edustaa Suomea tiedustellaan valintakilpailussa puolivälin yläpuolelle sijoittuneilta urheilijoilta. Tästä huolimatta edustusjoukkueeseen Suomea edustamaan oli valittu valintakilpailussa toiseksi viimeiseksi sijoittunut urheilija. Valintakilpailussa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet urheilijat eivät olleet ilmoittaneet halukkuuttaan edustustehtäviin. Näin ollen edustusjoukkueeseen olisi tullut valita neljänneksi ja viidenneksi sijoittuneet C ja A.


Lisäksi A on lausunut, että Purjelentotoimikunnan edustaja oli perustellut valintapäätöstä hänelle puhelimitse B:n nuoruudella ja menestymisellä kilpailussa, joka ei ollut valintakilpailu.

 

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Ilmailuliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään.  


Perusteinaan Ilmailuliitto on valituksen tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksensa osalta esittänyt, että Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia valitusta, koska A ei ole käyttänyt Ilmailuliiton sääntöjen edellyttämiä muutoksenhakukeinoja. Ilmailuliiton sääntöjen mukaan liiton sääntöjen ja määräysten noudattamista valvoo viime kädessä liiton hallitus. Purjelentotoimikunnan oikeus nimetä lajin edustusurheilijat perustuu Ilmailuliiton hallituksen hyväksymään sääntöön Hallituksen ohjeet lajitoimikunnista. Purjelentotoimikunnan valintapäätös perustuu puolestaan Purjelennon edustusjoukkueiden valintasääntöön. Ilmailuliiton sääntöjen mukaan saatuaan ilmoituksen sääntöjen tai määräysten vastaisesta toiminnasta hallituksen tulee tutkia sanottu ilmoitus, pyytää ja käsitellä tarvittaessa selvitys asiasta sekä mahdollisesti määrätä sääntöjen mukaisia rangaistuksia. A:n olisi siten tullut tuoda ensin liiton hallituksen käsiteltäväksi kysymys siitä, oliko valintapäätöstä tehtäessä noudatettu liiton sääntöjä. Vasta hallituksen päätöksestä A:lla olisi ollut oikeus valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Näin ollen valitus on jätettävä tutkimatta.


Toissijaisesti Ilmailuliitto on vaatinut, että valitus hylätään, koska valintapäätös 17.9.2019 on asetettujen valintakriteereiden mukainen. Vaikka purjelennossa oli ollut valintakilpailu, valintapäätös on valintakriteereiden mukaan tullut tehdä kaikki kriteerit huomioon ottaen. Tavoitteena on ollut, että Suomea edustamaan valitaan joukkue, jolla on parhaat edellytykset menestyä kansainvälisissä arvokilpailuissa. Valintapäätöstä tehdessään Purjelentotoimikunnalla on ollut harkintavalta päättää valinnoista mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Valintapäätöstä ei siten ole tullut tehdä yksinomaan valintakilpailun tulosten perusteella.


Valintakriteereiden mukaan ensisijainen kriteeri urheilijoita edustusjoukkueisiin valittaessa on menestyminen edellisissä arvokilpailuissa, joihin A ja B eivät olleet osallistuneet. Muut valintakriteerit ovat olleet toissijaisia ja keskenään samanarvoisia.


Edelleen Ilmailuliitto on lausunut, että yleensä maajoukkuevalinnat on tehty valintakilpailussa menestymisen perusteella. Purjelennon kerholuokan valintakilpailussa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet urheilijat olivat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä edustustehtäviin. Halukkaita edustustehtäviin olivat olleet vain kilpailussa neljänneksi ja viidenneksi sijoittuneet urheilijat, joilta viimeisinä oli valintakriteereiden mukaisesti kysytty halukkuutta edustustehtäviin. Lisäksi valintakilpailun taso oli vuonna 2019 muutoinkin jäänyt tavanomaista vaatimattomammaksi, koska osa aikaisemmin menestyneistä urheilijoista oli jättänyt kilpailun väliin.    


Tässä tapauksessa keskeinen kriteeri valintapäätöstä tehtäessä oli ollut valintakriteereissä mainittu mahdollisuus menestyä arvokilpailuissa. Purjelentotoimikunnan arvion mukaan B:n mahdollisuudet menestyä arvokilpailuissa olivat hänen nuoresta iästään huolimatta jo nyt A:ta huomattavasti paremmat. B:n ikä ei ollut vaikuttanut hänen valintaansa edustusjoukkueeseen. Muista valintaperusteista, joiden perusteella valinta oli tehty, yksikään ei ollut puoltanut A:n valintaa. Valintapäätös on siten tehty valintakriteereiden mukaisesti ja harkintavallan puitteissa. Näin ollen valitus on hylättävä, mikäli sitä ei jätetä tutkimatta.


B on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan B on esittänyt, että valituksen kohteena oleva valintapäätös on asetettujen valintakriteereiden mukainen. B:llä on A:ta paremmat mahdollisuudet menestyä arvokilpailuissa vuonna 2020. Lisäksi hän on A:ta sitoutuneempi maajoukkueen toimintaan ja tavoitteisiin, harjoitteluun sekä osallistumaan eri kilpailuihin ja maajoukkueen harjoitusleireille.


VASTASELITYS

A on Ilmailuliiton ja B:n vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on todennut, että hänelle oli Purjelentotoimikunnan edustajan toimesta ilmoitettu, että valintapäätöksestä tulee valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Lajiliitto ei ollut noudattanut selkeästi asettamaansa valintakriteeriä, jonka mukaan edustusjoukkueiden jäsenten valinta tehdään arvokisaa edeltävän vuoden (2019) SM-kisojen perusteella, ellei toisin ilmoiteta. Halukkuutta edustustehtäviin tulee valintakriteereiden mukaan kysyä valintakilpailun tulosluettelossa puolivälin yläpuolelle sijoittuneilta, kuitenkin vähintään viideltä parhaalta kilpailijalta. Lisäksi valintakriteereissä on todettu, että kunkin luokan joukkue muodostetaan halukkaista lentäjistä valintakilpailun perusteella paremmuusjärjestyksessä. Näin ollen Suomen edustusjoukkueeseen kerholuokassa olisi yksiselitteisesti tullut valita C ja A eikä valintakriteereiden kohtaa ”Muut perusteet” olisi edes ollut tarpeen ottaa esille.


Lisäksi A on todennut, että hän on sijoittunut B:tä paremmin kaikissa kilpailuissa, joihin hän ja B ovat molemmat osallistuneet, ja että valintakilpailun jälkeen hänen ranking-pisteensä olivat olleet 480,6 ja B:n 122,9. Valintapäätös on siten asetettujen valintakriteereiden vastainen ja sitä on muutettava.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Tausta ja kysymyksenasettelu


Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta on 8.4.2019 asettanut ja julkaissut valintakriteerit, joiden perusteella Suomen purjelennon edustusjoukkueet vuodelle 2020 valitaan. Kokouksessaan 17.9.2019 Purjelentotoimikunta on päättänyt, että purjelennon kerholuokassa Suomea vuoden 2020 MM-kilpailuissa Ranskassa 8.-22.8.2020 valitaan edustamaan B ja C. A:n valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, ensinnäkin siitä, onko oikeusturvalautakunta toimivaltainen ratkaisemaan asian. Mikäli näin katsotaan olevan, asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko 17.9.2019 tehty valintapäätös asetettujen valintakriteereiden mukainen.


Oikeusturvalautakunnan toimivalta


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen ja Suomen antidopingsäännöstön edellyttämät muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Ilmailuliitto on asiassa katsonut, että valitusta ei tulisi ottaa tutkittavaksi, koska A ei ollut ilmoittanut liiton hallitukselle sääntöjen vastaisesta päätöksestä ja saattanut asiaa näin liiton hallituksessa käsiteltäväksi. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Ilmailuliiton Purjelentotoimikunnan asettamissa, jäljempänä tarkemmin selostettavissa valintakriteereissä ei ole mainittu, miten valintapäätökseen haetaan muutosta. Ilmailuliiton sääntöjen 20 §:n mukaan saatuaan ilmoituksen sääntöjen tai määräysten vastaisesta toiminnasta (sääntöjen rikkomisesta) tulee hallituksen tutkia rikkomusta koskeva ilmoitus, pyytää ja käsitellä tarvittaessa selvitys asiasta sekä mahdollisesti määrätä näiden sääntöjen 21 §:n mukaisesti rangaistuksia.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä mainitut Ilmailuliiton sääntömääräykset (20 ja 21 §) on Ilmailuliiton säännöissä sijoitettu otsikon Kurinpitosäännöt alle. Maajoukkuevalinnat eivät tavanomaisesti kuulu lajiliiton kurinpitoon eikä Ilmailuliiton sääntöjen kurinpitoa koskevassa jaksossa ole myöskään erikseen mainittu valintapäätöksiä. Lisäksi A:lle oli valintapäätöksen julkistamisen 20.9.2019 jälkeen sekä puhelimitse että sähköpostitse Purjelentotoimikunnan edustajan toimesta ilmoitettu, että muutosta valintapäätökseen haetaan Urheilun oikeusturvalautakunnalta.


Ottaen annetun muutoksenhakuohjauksen ohella huomioon sen, että valintakriteereistä ei ilmene se, miten valintapäätökseen haetaan muutosta, sekä sen, että myöskään liiton säännöistä ei ilmene selvästi se, että valintapäätöksen oikeellisuus tulisi saattaa liiton hallituksen arvioitavaksi, oikeusturvalautakunta katsoo, että estettä tutkia A:n valitus ei ole.   


Asetetut valintakriteerit

 

Ilmailuliiton Purjelentotoimikunnan 8.4.2019 asettamien ja julkistamien Suomen edustusjoukkueiden jäsenten valintaa vuoden 2020 arvokilpailuihin koskevien valintakriteereiden kohdan 2.1 mukaan edellisissä EM- tai MM-kilpailuissa mitaleille tai parhaan 20% joukkoon sijoittuneet kilpailijat ovat oikeutettuja puolustamaan menestystään seuraavissa EM- tai MM-kilpailuissa samassa luokassa.


Valintakriteereiden kohdan 2.2 mukaan muiden edustusjoukkueiden jäsenten valinta tehdään arvokisaa edeltävän vuoden SM-kisojen perusteella ellei toisin ilmoiteta. Kerholuokan SM-kilpailusta valitaan edustaja kerholuokkaan, racing-luokan SM-kilpailusta vakio- ja 15m-luokkaan ja avoimen luokan SM-kilpailusta 18 m- ja 20 m-luokkaan. Kilpailijan racing- ja avoimen luokan SM-kilpailussa käyttämä kone määrää sen, minkä luokan valintaan hän osallistuu. (Esim. vakioluokan koneella racing-luokan SM-kisan lentävä antaa näytön vakioluokan arvokisaan jne.)


Valintakriteereiden kohdan 2.3. mukaan halukkuutta edustusjoukkueeseen kysytään valintakisan tulosluettelossa puolivälin yläpuolelle sijoittuneilta, kuitenkin vähintään viideltä parhaalta kilpailijalta. Jos valintakilpailuissa on kilpailupäiviä 0-2, kysytään halukkuutta kaikilta luokan osanottajilta. Tarvittaessa PT (Purjelentotoimikunta) voi tiedotuskanaviaan käyttäen kysellä halukkuutta myös muilta urheilijoilta. Halukkuuden ilmoittamisen yhteydessä urheilijan on sitouduttava maajoukkueen sääntöjen ja periaatteiden noudattamiseen, sekä osallistumaan sen toimintaan.


Edelleen valintakriteereiden kohdan 2.4 mukaan PT laatii esityksen maajoukkueeksi seuraavin kriteerein:


● Menestyminen edellisissä arvokilpailuissa (ensisijainen kriteeri). Tällä kriteerillä valittavalta urheilijalta edellytetään kuitenkin osallistumista jonkun luokan SM-kilpailuun valintavuonna ellei urheilija esitä perusteltua syytä poiketa tästä. Tällainen syy voi olla esim. SM-kisojen kanssa päällekkäin osuva esikisa, tai valintavuoden aikana lennettävä useampi kansainvälinen arvokisa.


● Menestyminen valintakilpailuissa. Kunkin luokan joukkue muodostetaan halukkaista lentäjistä valintakilpailujen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Joukkueeseen voidaan esittää myös eri luokan valintakilpailuun osallistunutta urheilijaa huomioiden edelleen paremmuusjärjestys kilpailuissa.


● Muut perusteet. PT voi myös esittää joukkueeseen muita urheilijoita. Perusteena esitykselle ovat mm.

i) Sopivuus ja sitoutuminen Suomen Ilmailuliiton ja maajoukkueen tavoitteisiin

ii) Sitoutuminen harjoitteluun

iii) Aikaisempi arvokisakokemus ja menestys

iv) Osallistumisaktiivisuus SM-kisoissa

v) Tulevan kisapaikan olosuhteiden tuntemus ja mahdollisuudet menestyä

vi) Pääsääntöisesti vuoristo-olosuhteissa edellytetään olosuhteiden tuntemista ja harjoittelua paikan päällä.


Valintapäätöstä koskeva arviointi


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 14/2019).


Edellä selostettujen valintakriteereiden kohdassa 2.2 mainittu valintakilpailu, jonka perusteella joukkueet purjelennon vuoden 2020 arvokilpailuihin valitaan, on ollut purjelennon vuoden 2019 SM-kilpailu Pudasjärvellä 23. - 29.6.2019. Valintakriteereiden kohdan 2.2 perusteella muut kuin edellisissä arvokilpailuissa menestyneet urheilijat edustusjoukkueisiin valitaan mainitun SM-kilpailun tulosten perusteella, ellei toisin ilmoiteta.


Kysymykseen tulevista urheilijoista purjelennon kerholuokan edustusjoukkueeseen valittu C oli sijoittunut Pudasjärven SM-kilpailuissa neljänneksi ja A viidenneksi. Niin ikään joukkueeseen valittu B oli sijoittunut kymmenen kilpailijan joukossa yhdeksänneksi. Valintakriteereiden kohdan 2.3 mukaan halukkuutta edustaa Suomea arvokilpailuissa kysytään vain valintakilpailussa puolivälin yläpuolelle sijoittuneilta, mutta kuitenkin vähintään viideltä parhaalta kilpailijalta. SM-kilpailuissa mitalisijoille sijoittuneiden urheilijoiden kieltäydyttyä edustustehtävistä C ja A ovat olleet parhaiten valintakilpailussa sijoittuneet ja halukkuutensa tulla valituksi edustusjoukkueeseen ilmaisseet urheilijat.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteereiden sanamuodon perusteella valintakilpailun merkitys valinnoissa on keskeinen. Valintakriteerit mahdollistavat sen, että halukkuutta edustustehtäviin kysytään myös puolivälin alapuolelle valintakilpailussa sijoittuneelta urheilijalta tai muultakin urheilijalta. Niistä ei kuitenkaan ilmene, että halukkuutensa edustustehtäviin ilmaissut ja valintakilpailussa toista ehdokasta paremmin sijoittunut urheilija voitaisiin sivuuttaa valintoja tehtäessä, mikäli toisella ehdokkaalla ei ole kriteereissä erikseen mainittua aikaisempaa arvokilpailumenestystä. Sekä mahdollisuus kysyä halukkuutta valintakilpailussa puolivälin alapuolelle ja viiden parhaan ulkopuolelle sijoittuneelta urheilijalta että valintakriteereiden kohdan 2.4 ”Muut perusteet” vaikuttavat täydentävän keskeisiä valintakriteereitä (aikaisemmissa arvokilpailuissa ja valintakilpailussa menestyminen) ja lähinnä mahdollistavan sen, että edustusjoukkue voidaan joka tapauksessa nimetä, vaikka aikaisempaa arvokilpailumenestystä omaavat ja valintakilpailussa puolivälin yläpuolelle sijoittuneet urheilijat eivät olisi käytettävissä. Valintakriteerit eivät sen sijaan kokonaisuutena tue Ilmailuliiton vastineessaan esittämää tulkintaa, jonka mukaan lajitoimikunnan arvioima mahdollisuus menestyä vuoden 2020 arvokilpailuissa olisi valintakriteerinä yhtä merkittävä kuin etukäteen ilmoitetussa valintakilpailussa menestyminen. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että samansisältöisiä valintakriteereitä olisi Ilmailuliiton alaisessa toiminnassa aikaisemmin vakiintuneesti tulkittu niiden sanamuodosta poikkeavalla tavalla siten, että valintakilpailun tuloksille voitaisiin tietyissä olosuhteissa harkinnan mukaan antaa maajoukkuevalintoja tehtäessä vain vähäinen merkitys.


Valintakriteereiden kohdan 2.2 perusteella edustusjoukkueen jäsenet voidaan valita myös muun valintakriteerin kuin aikaisemmissa arvokilpailuissa tai valintakilpailussa menestymisen perusteella. Sanotun sääntökohdan mukaan tämä edellyttää kuitenkin sitä, että mainitusta muusta valintakriteeristä on urheilijoille etukäteen ilmoitettu. Esillä olevassa asiassa ei ole edes väitetty, että urheilijoille olisi ilmoitettu 8.4.2019 julkaistuissa valintakriteereissä mainituista poikkeavista valintaperusteista, joten valintakilpailussa menestymisen on katsottava olleen edustusjoukkueen jäsenten keskeinen valintaperuste silloin, kun edustusjoukkueen paikoista kilpailevilla urheilijoilla ei ole ollut valintakriteereissä yksilöityä aikaisempaa arvokilpailumenestystä.


Johtopäätökset


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Ilmailuliiton Purjelentotoimikunta ei ole noudattanut asettamiaan valintakriteereitä valitessaan Suomen edustusjoukkueen purjelennon kerholuokan MM-kilpailuihin Ranskassa 8.-22.8.2020. Valintakriteereiden perusteella Suomen joukkueeseen purjelennon kerholuokassa olisi tullut valita etukäteen kaikille urheilijoille ilmoitetussa valintakilpailussa 23.6. – 29.6.2019 neljänneksi sijoittunut C ja viidenneksi sijoittunut A, jotka kumpikin ovat ilmoittaneet halukkuutensa kysymyksessä oleviin edustustehtäviin. Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös on kumottava siltä osin kuin joukkueeseen on A:n asemesta valittu B.


Lautakuntakulut


A on vaatinut, että Ilmailuliitto velvoitetaan korvaamaan hänen valitusmaksun maksamisesta aiheutuneet lautakuntakulunsa asiassa. Asian näin päättyessä A:n maksama valitusmaksu 250 euroa palautetaan. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lle ei ole aiheutunut asiassa korvattavaksi tulevia lautakuntakuluja. Näin ollen A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään ja Suomen Ilmailuliitto ry:n Purjelentotoimikunnan valintapäätös 17.9.2019 kumotaan siltä osin kuin purjelennon kerholuokan edustusjoukkueeseen vuoden 2020 Ranskan MM-kilpailuihin on valittu B. Suomen Ilmailuliitto ry:n on täydennettävä sanottua edustusjoukkuetta 8.4.2019 asetettuja valintakriteereitä noudattaen.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Mika Palmgren, Kristiina Rintala ja Jukka Virtanen