9/2018 Jääkiekko Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Sarjapaikka


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 9/2018

5.7.2018      Diaarinro 9/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkojen jakamista B-nuorten Mestiskarsintaan kaudelle 2018 – 2019 koskeva päätös 16.5.2018


ASIA           

Sarjapaikka


MUUTOKSENHAKIJA

Nokian Pyry ry


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


VILLI KORTTI -PAIKKOJEN JAKAMISTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on 16.4.2018 päättänyt, että liiton Hämeen alueella ns. villi kortti -lisäpaikat seuraavan kauden B-nuorten Mestiskarsintaan saavat Pelicans Akatemia ja Kisa-Eagles ennen Nokian Pyryä, joka sijoittui vertailussa kolmanneksi. Nokian Pyry ry:n (jäljempänä NoPy) valitettua päätöksestä Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan sanottu valiokunta on päätöksessään 15.5.2018 palauttanut asian kilpailuvaliokunnan käsiteltäväksi. Päätös on perustunut siihen, että NoPy oli esittänyt valituksessaan valitusvaliokunnalle uutta selvitystä vasta-alkaneesta seurayhteistyöstään HC Nokian kanssa. Kilpailuvaliokunta on tämän jälkeen päätöksessään 16.5.2018 ratkaissut asian aikaisemman ratkaisun 16.4.2018 tavoin siten, että NoPy:lle ei ole myönnetty sen hakemaa villi kortti -paikkaa. Ratkaisu on perustunut siihen, että NoPy:n olosuhteet olivat muuttuneet uuden seurayhteistyösopimuksen myötä paremmiksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sekä siihen, että NoPy ei olosuhteiden muututtuakaan ollut noussut vertailussa sen edellä olleiden seurojen edelle. Päätökseen 16.5.2018 tyytymätön NoPy on valitusvaliokunnan sijasta ohjattu hakemaan muutosta päätökseen suoraan Urheilun oikeusturvalautakunnalta. 


VALITUS PERUSTEINEEN

NoPy on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja villi kortti -paikat B-nuorten Mestiskarsintaan jaetaan uudelleen seurojen tämänhetkisten olosuhteiden perusteella. NoPy:lle on myönnettävä sarjapaikka B-nuorten Mestiskarsintaan ja Jääkiekkoliitto on velvoitettava korvaamaan NoPy:n lautakuntakulut asiassa 700 eurolla.


Perusteinaan NoPy on lausunut, että kysymyksessä olevia villi kortti -paikkoja ei ollut jaettu Jääkiekkoliiton ilmoittamien kriteerien perusteella. Ainoana kolmesta varteenotettavasta hakijasta NoPy oli jo hakemusvaiheessa osoittanut, että sillä on valmis B-nuorten joukkue taustaryhmineen. Lisäksi NoPy oli osoittanut, että seuralla on tavoitteellinen pelaajapolku B-nuorista ylöspäin. Ainoa hakukriteeri, jonka NoPy oli täyttänyt kahta sen edelle sijoitettua seuraa heikommin, oli seurayhteistyö. Myös tämän kriteerin NoPy oli kuitenkin täyttänyt ennen kilpailuvaliokunnan toista käsittelyä asiassa toukokuussa 2018, mistä kilpailuvaliokunta oli myös ollut tietoinen.


Lisäksi NoPy on todennut, että kilpailuvaliokunta oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut noudattanut asiaa toisen kerran käsitellessään valitusvaliokunnan päätöstä. On myös mahdollista, että asiaa Jääkiekkoliiton eri elimissä käsitelleet henkilöt ovat olleet asiassa esteellisiä.        


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Jääkiekkoliitto on esittänyt, että muiden seurojen tavoin NoPy oli ollut keväällä 2018 tietoinen siitä, että villi kortti -paikkojen viimeinen hakupäivä oli 15.4.2018. Hakemuksia käsiteltäessä seuroja oli arvioitu asetettujen kriteerien ja hakemuksissa esitettyjen tietojen ja selvitysten perusteella. Kisa-Eagles oli arvioitu vertailussa NoPy:n edelle erityisesti siitä syystä, että sillä, toisin kuin NoPy:llä, oli ollut joukkue B-nuorissa kaudella 2017 - 2018. Lisäksi NoPy:n seurayhteistyö Ilveksen kanssa oli päättynyt maaliskuussa 2018 eikä sillä ollut ollut hakemuksen jättöhetkellä pelaajaliikennettä koskevaa yhteistyösopimusta minkään seuran kanssa.


Valitusvaliokunnan päätöksen 15.5.2018 merkityksen osalta Jääkiekkoliitto on lausunut, että NoPy:n toimittaman uuden, muun muassa seurayhteistyötä koskevan selvityksen johdosta valitusvaliokunta oli katsonut oikeaksi palauttaa asian kilpailuvaliokuntaan, jotta kilpailuvaliokunta voisi arvioida, mikä merkitys mainitulle uudelle selvitykselle oli annettava. Valitusvaliokunta ei sen sijaan ollut päätöksessään määrännyt, että NoPy:lle tulee myöntää sen hakema villi kortti -paikka. Edelleen Jääkiekkoliitto on todennut, että määräajan päättymisen jälkeen tapahtuneiden olosuhdemuutosten huomioon ottaminen valintamenettelyssä yhden seuran osalta johtaisi siihen, että koko valintamenettely tulisi uusia ja kaikille seuroille tulisi varata tilaisuus uuden selvityksen toimittamiseen. Sarjaohjelmien laatimisen ja uuteen kauteen valmistautumisen kannalta tilanne olisi tällöin kestämätön. Vielä Jääkiekkoliitto on todennut, että asiaa Jääkiekkoliiton eri elimissä käsiteltäessä oli menetelty asianmukaisesti. Näin ollen valitus tuli hylätä.            


VASTASELITYS

NoPy on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi NoPy on lausunut, että päätöksenteossa oli painotettu aiheetta sitä, millä seuralla oli ollut aikaisemmin joukkue B-nuorissa, koska suuri osa näistä pelaajista ei ikänsä puolesta voinut enää pelata B-nuorissa kaudella 2018 - 2019. Toisaalta olemassa olevalle pelaajapolulle sekä jo hakemusta jätettäessä valmiille ja laadukkaalle joukkueelle oli annettu asiaa arvioitaessa liian vähän painoarvoa. Virheellinen päätös on kumottava ja NoPy:lle on myönnettävä sarjapaikka B-nuorten Mestiskarsintaan.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Jääkiekkoliitto on keväällä 2018 päättänyt, että B-nuorten Mestiskarsintaan myönnetään 11 ns. villi kortti -paikkaa. Seurat ovat voineet hakea mainittuja lisäpaikkoja toimittamalla perustellun hakemuksen Jääkiekkoliitolle 15.4.2018 mennessä. Määräajan lisäksi seuroille on ennen hakumenettelyä ilmoitettu hakukriteerit, jotka ovat olleet seuran pelaajapolku, yhteistyö sateenvarjoseurojen kanssa, pelaajamäärät eri ikäluokissa (jatkuvuus), maantiede sekä kuluvan kauden (2017 - 2018) B-, B2- ja C-nuorten joukkueiden kilpailullinen taso. Villi kortti -paikkaa määräajassa hakeneelle NoPy:lle ei myönnetty sen hakemaa sarjapaikkaa.  


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan B-nuorten Mestiksenkarsinnan villi kortti -paikkoja koskeva päätös asetettujen kriteerien ja Jääkiekkoliiton sääntöjen vastainen. Lisäksi kysymys on siitä, onko menettely asiaa Jääkiekkoliiton eri elimissä käsiteltäessä ollut asianmukaista ja hyväksyttävää.


Sääntömääräykset

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sarjoja koskevien määräysten kohdan 6.1 mukaan liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, Nuorten SM-Liigan, B-nuorten SM-sarjan, B2-nuorten SM-sarjan, C-nuorten SM-sarjan sekä Naisten SM-sarjan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.


Väitetyt menettelyvirheet

 

NoPy on valituksessaan katsonut, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta oli ylittänyt toimivaltansa katsoessaan valitusvaliokunnan kannanoton vastaisesti, että NoPy:n myöhään toimittamia selvityksiä erityisesti uudesta seurayhteistyöstä ei tule ottaa asiaa arvioitaessa huomioon. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta ei ole ratkaisussaan 15.5.2018 ottanut kantaa siihen, mille joukkueille kysymyksessä olevat villi kortti -paikat tulee myöntää. Sen sijaan valitusvaliokunta on katsonut, että NoPy:n olosuhteiden olennaisen muuttumisen hakemuksen jättämisen jälkeen vuoksi sarjapaikkakriteerien täyttymistä on tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen. Siitä huolimatta, että kilpailuvaliokunta on päätöksessään 16.5.2018 suhtautunut kriittisesti valintapäätöksen 16.4.2018 jälkeen tapahtuneiden olosuhdemuutosten huomioon ottamiseen ja seurojen uudelleen arvioimiseen, se on ottanut päätöksessä kantaa siihen, mikä merkitys NoPy:n toiminnan myönteisellä kehityksellä on vertailussa muihin villi kortti -paikkaa hakeneisiin seuroihin, ja päätynyt arvioimaan asiaa siten, että olosuhdemuutoksen merkitys ei ole asiassa ratkaiseva. Näin ollen kilpailulautakunta on menetellyt asiassa toimivaltansa puitteissa ja myös valitusvaliokunnan ratkaisussaan viitoittamalla tavalla.


Asiassa ei ole ilmennyt muitakaan sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi kilpailulautakunnan valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota.

 

Sääntöjenvastaisuuden arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä siitä, millä perusteilla mahdollisia lisäpaikkoja B-nuorten Mestiskarsintaan voidaan myöntää. Karsintaan osallistuvien joukkueiden lukumäärä, mahdolliset lisäpaikat sekä niiden perusteiden vahvistaminen, joilla lisäpaikkoja myönnetään, kuuluvat Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvan päätöksen voidaan kuitenkin katsoa olevan liiton sääntöjen vastainen, jos se on asetettujen kriteerien vastainen tai loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnän kieltoa.


Tässä tapauksessa Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varassa on edellä kerrotun mukaisesti ollut päättää sekä lisäpaikkojen määrästä että niiden myöntämisen perusteista. Jääkiekkoliitto on siten voinut päättää, että kysymyksessä olevat lisäpaikat jaetaan hakijoiden kesken ottamalla huomioon paikkaa hakeneen seuran pelaajapolku, yhteistyö sateenvarjoseurojen kanssa, pelaajamäärät eri ikäluokissa (jatkuvuus), maantiede sekä lisäpaikkoja hakeneiden seurojen kauden 2017 - 2018 B-, B2- ja C-nuorten joukkueiden kilpailullinen taso.


Asiassa on riidatonta, että NoPy:llä ei ollut ollut omaa joukkuetta B-nuorissa eikä C-nuorissa kaudella 2017 - 2018. Lisäksi riidatonta on, että NoPy:n seurayhteistyö sateenvarjoseura Ilveksen kanssa oli päättynyt keväällä 2018 ja että hakemuksen jättämisen määräpäivään 15.4.2018 mennessä korvaavaa seurayhteistyösopimusta ei vielä ollut solmittu. Oikeusturvalautakunta toteaa, että muista hakijoista lähinnä NoPy:ä seuravertailussa olleella Kisa-Eagles:lla ei myöskään ollut ollut joukkuetta kaikissa huomioon otettavissa ikäluokissa pelikaudella 2017 - 2018. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että tehty päätös olisi NoPy:n, jonka olosuhteissa oli ollut vastaavia puutteita, vahingoksi asetettujen hakukriteerien vastainen.


Edellä lausutun lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheilussa uuteen kauteen parhaalla mahdollisella tavalla valmistautuminen edellyttää sitä, että joukkueen sarjataso ja otteluohjelma ovat tiedossa riittävän varhaisessa vaiheessa. Joukkueelle pelikaudesta aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa usein merkittävästi se, millä sarjatasolla ja missä lohkossa sarjan sisällä joukkue pelaa. Erilaisesta urheilullisesta vaatimustasosta eri sarjatasoilla seuraa lisäksi se, että sarjatasoon nähden riittävän tasokasta joukkuetta on vaikeaa koota ja harjoituttaa oikein seuraavalle pelikaudelle, mikäli joukkueen tuleva sarjataso ei ole tiedossa. Nämä seikat seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen ohella huomioon ottaen oikeusturvalautakunta Jääkiekkoliiton vastauksessaan esittämän tavoin katsoo, että sarjaohjelmiin vaikuttavien hakemusten ja selvitysten toimittamiselle on hyväksyttävää asettaa ehdoton määräpäivä, jonka jälkeen toimitettuja lisäselvityksiä ei lähtökohtaisesti enää oteta sarjapaikoista päätettäessä huomioon.


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkojen myöntämistä B-nuorten Mestiskarsintaan koskevan päätöksen ei ole näytetty olevan asetettujen kriteerien eikä Jääkiekkoliiton sääntöjen vastainen. Esitetyn selvityksen perusteella asiassa ei ole myöskään menetelty sillä tavoin virheellisesti, että valituksen kohteena oleva päätös tulisi menettelyvirheen vuoksi kumota. Näin ollen valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Nokian Pyry ry:n valitus ja lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Elias Kajander, Mika Palmgren ja Kristiina Rintala.