13/2008 Nykyaikainen 5-ottelu: Kurinpito - varoitus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 13/2008

5.9.2008            Diaarinro 5/2008   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto ry:n päätös 28.12.2007 Elisa Lähdesmäelle määrätystä kirjallisesta huomautuksesta 


ASIA 

Huomautus 


MUUTOKSENHAKIJA

Elisa Lähdesmäki 


KUULTAVA

Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto ry:n hallitus (liitto) on päätöksessään 28.12.2007 todennut, että Elisa Lähdesmäki oli jättänyt noudattamatta liiton sääntöjä ja kilpailumääräyksiä. Liitto antoi Lähdesmäelle kirjallisen huomautuksen.

Päätöksen mukaan Lähdesmäki oli Ruotsin mestaruuskilpailujen yhteydessä 9. – 10.9.2006 suistunut ratsastuksessa hevosen selästä. Tämän jälkeen Lähdesmäki oli poistunut kilpailupaikalta ilmoittamatta siitä joukkueen johdolle. Lähdesmäki ei ollut ollut tämän jälkeen tavoitettavissa eikä hän ollut antanut selvitystä tapahtuneesta.

Edelleen Lähdesmäki oli vuonna 2007 osallistunut Virossa 13. – 14.10.2007 järjestettyihin kilpailuihin ja Sveitsissä 27. – 28.10.2007 järjestettyihin kilpailuihin ilmoittamatta niistä liitolle. Liiton sääntöjen 10 §:n mukaan liitto hoiti kaikki suomalaisten urheilijoiden ilmoittautumiset kansainvälisiin kilpailuihin. Viron kilpailuun osallistuessaan Lähdesmäellä ei ollut voimassa olevaa kotimaista kilpailulisenssiä. Lähdesmäki ei antanut selvitystä Viron ja Sveitsin kilpailuihin liittyen eikä Lähdesmäki antanut liitolle myöskään selvitystä hänen vakuutusturvansa kattavuudesta.   


VALITUS PERUSTEINEEN

Lähdesmäki on valituksessaan vaatinut, että

1.      liiton päätös 28.12.2007 kumotaan ja poistetaan;

2.      lautakunta velvoittaa liiton antamaan kirjallisen päätöksen, kun liitto oli kieltänyt ja pyrkinyt kieltämään Lähdesmäen osallistumisen nykyaikaiseen 5-otteluun kuuluvaan ratsastusosioon ja kumoaa tällaisen päätöksen;

3.      liitto velvoitetaan julkaisemaan omien ja UIPM:n sääntöjen mukaiset tulokset vuoden 2006 Suomen mestaruuskilpailuista;

4.      liitto velvoitetaan korvaamaan Lähdesmäen itsensä maksamat osallistumismaksut Suomen mestaruuskilpailuihin ja Ruotsin avoimiin mestaruuskilpailuihin 9. – 10.9.2006 ja Sveitsin avoimiin mestaruuskilpailuihin 27. – 28.10.2007;

5.      liitto velvoitetaan toimittamaan Lähdesmäelle Kansainvälisen 5-ottelun Liiton (UIPM:n) myöntämän kilpailukortin.

Perusteinaan Lähdesmäki on todennut, että liiton määräämä huomautus oli aiheeton ja perusteeton. Lähdesmäkeä ei ollut myöskään asianmukaisesti kuultu ennen päätöksen tekemistä ja päätös oli liiton omien sääntöjen, UIPM:n sääntöjen, SLU:n sääntöjen, yhdistyslain ja urheilun eettisten sääntöjen ja periaatteiden vastainen. Tosiasiassa päätös vaikeuttaa ja pahimmillaan estää Lähdesmäen kilpailemisen nykyaikaisessa 5-ottelussa.

Lähdesmäki oli loukkaantunut vakavasti Ruotsin avoimissa mestaruuskilpailuissa 9. – 10.9.2006 ja hänet oli viety ratsastusosion jälkeen sairaalaan. Tämän olivat liiton edustajat Jouko Pakarinen ja Paula Moberg itse nähneet. Lähdesmäki ei ollut menetellyt moitittavasti kilpailupaikalta poistuessaan.

Liitto ei ollut aikaisemmin huomauttanut siitä, että urheilija oli itse ilmoittautunut kansainvälisiin kilpailuihin. Päinvastoin liiton edustaja oli Lähdesmäkeä rohkaissut tekemään näin. Joka tapauksessa liiton säännöt eivät voineet estää urheilijaa ilmoittautumasta kansainvälisiin kilpailuihin.

Kilpailulisenssin suhteen liitto oli noudattanut vaihtelevaa käytäntöä. Esimerkiksi Suomen mestaruuskilpailuissa 1. – 2.9.2007 kansallista lisenssiä ei ollut vaadittu. Viron kilpailujen järjestäjät eivät olleet edellyttäneet kansallista kilpailulisenssiä. Sveitsin kilpailut taas olivat viralliset UIPM-kilpailut, joten kilpailuissa vaadittiin kansallinen kilpailulisenssi ja Lähdesmäki oli tällaisen hankkinut. Mitään määräystä Lähdesmäki ei ollut rikkonut. UIPM oli myöntänyt Lähdesmäelle kansainvälisen kilpailukortin, jonka se oli toimittanut liittoon, mutta liitto ei ollut luovuttanut sitä Lähdesmäelle.

Liiton päätös estää Lähdesmäkeä osallistumasta oli perusteeton.

Liitto ei ollut kuullut Lähdesmäkeä ennen päätöksen tekemistä eikä päätöstä ollut annettu Lähdesmäelle tiedoksi. 


VÄLITOIMENPIDE

Lähdesmäen lautakunnalle toimittamasta materiaalista ilmenee, että valituksen kohteena oleva Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liiton päätös on annettu 28.12.2007. Kirjattu kirje Lähdesmäelle on lähetetty samana päivänä. Valitus on toimitettu lautakuntaan 27.2.2008.

Tämän johdosta lautakunta varasi Lähdesmäelle tilaisuuden esittää selvityksen siitä, milloin hän oli saanut valituksen kohteena olevan päätöksen tiedokseen. Pyydetty selvitys on 14.3.2008 toimitettu lautakunnalle.

Lähdesmäki toteaa lausumassaan, että hän oli elokuussa 2007 muuttanut Vaasaan opiskelemaan. Liitto oli ollut tästä tietoinen, mutta se oli lähettänyt päätöksen kirjattuna Helsingissä sijaitsevaan osoitteeseen. Lähdesmäki oli saanut tiedon kirjeestä ja sen sisällöstä vasta 19.2.2008. Lähdesmäen isä oli tammikuussa 2008 kertonut postissa olevasta lähetyksestä, joka tuli noutaa postin toimittaman ilmoituksen mukaan viimeistään 29.1.2008. Ilmoitukseen Lähdesmäen isä oli allekirjoittanut Elisa Lähdesmäen valtuutuksen, vaikka Elisa Lähdesmäki ei ollut antanut tällaiseen lupaa. Lähdesmäen isä oli noutanut lähetyksen 24.1.2008 ilman, että Elisa Lähdesmäki olisi antanut tähän suostumustaan eikä Elisa Lähdesmäki ollut saanut päätöstä tuolloin tiedokseen.   


VASTAUS PERUSTEINEEN

Liitto on ensisijaisesti vaatinut, että valitus jätetään myöhään tehtynä ja muutoinkin lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Toissijaisesti liitto on vaatinut valituksen hylkäämistä. Liitto on vaatinut myös Lähdesmäen velvoittamista korvaamaan sen vastauskulut asiassa 1 500 eurolla korkoineen.

Liitto on perusteinaan todennut, että päätös oli lähetetty Lähdesmäen kotiosoitteeseen 28.12.2007 ja se oli noudettu postista viimeistään 23.1.2008. Valitus on toimitettu lautakuntaan 27.2.2008 eli myöhässä. Kirjeen oli postista noutanut Elisa Lähdesmäen isä. Elisa Lähdesmäki on todennut, ettei hänen isällään ollut asianmukaista valtuutusta hakea kirjettä postista eikä tiedoksianto ollut tapahtunut vielä 23.1.2008, jolloin kirje oli postista noudettu. Asiassa oli kuitenkin ilmeistä, että isällä oli ollut vähintäänkin Elisa Lähdesmäen konkludenttinen suostumus kirjeen noutamiseen. Ateenassa järjestetty kurssikaan ajalla 20. – 25.2.2008 ei ollut sellainen, joka olisi estänyt valituksen tekemisen määräajassa. Jos Elisa Lähdesmäen väitettä siitä, että hänen isänsä oli väärennetyn valtakirjan nojalla hakenut kirjeen postista, pidettiin asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisenä, asiassa tulee toimittaa suullinen käsittely Elisa Lähdesmäen ja tämän isän kuulemiseksi.  Valitus tulee jättää tutkimatta myös sen vuoksi, ettei kysymys ollut kurinpitoratkaisusta eikä muustakaan lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta asiasta. Rajanveto kurinpitotoimiin (varoitus ja kilpailukielto) ja muuhun moitteeseen (huomautus) ei ollut helppo. Kurinpitotoimien edellytetään perustuvan sääntöihin ja määräyksiin. Sen sijaan huomautuksen ei tarvitse perustua sääntöihin. Liitto pystyy ilman sääntömääräyksen tukea huomauttamaan urheilijaa asiattomasta käyttäytymisestä tai muusta menettelystä. Se, että huomautus oli annettu kirjallisessa muodossa, ei tehnyt siitä kurinpitoa. Liiton antama huomautus ei myöskään millään tavalla rajoittanut Lähdesmäen mahdollisuuksia harjoitteluun tai kilpailemiseen.

Edelleen valituksessa oli esitetty lukuisia korvaus- ja muita vaatimuksia, jotka tulee jättää tutkimatta.

Määrätyn huomautuksen osalta liitto on todennut, että liiton voimassa olevien sääntöjen mukaan kurinpitorangaistuksina voitiin määrätä varoitus tai kilpailukielto. Mikäli huomautusta pidettäisiin kurinpitoseuraamuksena, siihen tulee soveltaa varoitusta koskevia sääntömääräyksiä. Varoitus oli mahdollista määrätä liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Liikunnan eettiset arvot ja reilu peli edellyttivät lajin sääntöjen ja liiton kilpailumääräysten noudattamista. Lähdesmäki oli huomautuksessa selostetulla tavalla menettelemällä toiminut sääntöjen ja määräysten sekä hyvän tavan vastaisesti. Ennen huomautuksen määräämistä Lähdesmäelle oli varattu myös tilaisuus tulla kuulluksi, mutta hän ei ollut tätä tilaisuutta käyttänyt hyväkseen. 


VASTASELITYS

Lähdesmäki on liiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi vaatinut valituksen tutkimista kokonaisuudessaan. Lähdesmäki on vaatinut liiton vastineessaan esittämien vaatimusten hylkäämistä. Lähdesmäki on myös pyytänyt lautakuntaa toimittamaan suullisen käsittelyn asiassa. Lähdesmäki on vaatinut liiton velvoittamista korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa 160 eurolla.

Lähdesmäki oli saanut tiedon huomautuksesta 19.2.2008. Lähdesmäki ei ollut antanut asiassa valtuutusta isälleen kirjeen noutamiseen postista eikä hän ollut sitä konkludenttisestikaan hyväksynyt. Liiton päätöksestä oli myös puuttunut valitusosoitus oikeusturvalautakuntaan.

Annettu huomautus oli valituskelpoinen kurinpitotoimi. Huomautus ei ollut muodollisestikaan pätevä, koska liiton sääntöjen mukaan liiton nimen voivat kirjoittaa vain kaksi henkilöä yhdessä. Nyt huomautuksen oli allekirjoittanut vain puheenjohtaja. Huomautuksessa Lähdesmäen ei ollut osoitettu rikkoneen mitään sääntöjä tai määräyksiä. Lähdesmäen ei ollut näytetty rikkoneen myöskään mitään liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilun pelin periaatteita. Huomautus oli perusteeton. Joka tapauksessa Lähdesmäki oli loukkaantunut Ruotsin kilpailuissa sillä tavoin vakavasti, ettei hän ollut voinut ilmoittaa olinpaikkaansa. Liitto ei ollut myöskään aikaisemmin puuttunut siihen, että urheilijat ilmoittautuivat itse kansainvälisiin kilpailuihin. Kansainvälisten kilpailujen ilmoittautumisten osalta ei ollut esitetty myöskään mitään sääntömääräystä, joka edellyttäisi näin toimimaan. Lähdesmäkeä ei ollut kuultu asianmukaisesti ennen huomautuksen antamista.

Liiton toiminta oli muutoinkin ollut jo vuosia epäasiallista ja epäoikeudenmukaista.

Liiton vastineen lautakunnalle oli laatinut lautakunnan jäsenenä toimiva Jarmo Hirvonen. Hirvosen olisi tullut pidättäytyä vastineen laatimisesta, koska lautakunnan sääntöjen mukaan lautakunnan jäsen ei saanut toimia lautakunnassa avustajana tai asiamiehenä.  


LISÄLAUSUMA

Liitto on Elisa Lähdesmäen valituksen johdosta antamassaan vastineessa todennut huomautuksen osalta, ettei kyse ollut kurinpitotoimesta. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta on pyytää asianosaisilta lausuman siitä 1) onko huomautusta julkistettu vai onko huomautus jäänyt huomautuksen antaneen liiton ja Elisa Lähdesmäen väliseksi, 2) mitkä ovat olleet huomautuksen tosiasialliset vaikutukset; onko huomautus estänyt, haitannut tai vaikeuttanut Elisa Lähdesmäen urheilua ja 3) mitä muita vaikutuksia huomautuksella on ollut.Asianosaiset ovat antaneet heiltä pyydetyt lausumat. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valituksen käsittelemisen edellytykset

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta. Sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.Siltä osin kuin Lähdesmäki on valituksessaan vaatinut, että

1.      lautakunta velvoittaa liiton antamaan kirjallisen päätöksen, kun liitto oli kieltänyt ja pyrkinyt kieltämään Lähdesmäen osallistumisen nykyaikaiseen 5-otteluun kuuluvaan ratsastusosioon ja kumoaa tällaisen päätöksen;

2.      liitto velvoitetaan julkaisemaan omien ja UIPM:n sääntöjen mukaiset tulokset vuoden 2006 Suomen mestaruuskilpailuista;

3.      liitto velvoitetaan korvaamaan Lähdesmäen itsensä maksamat osallistumismaksut Suomen mestaruuskilpailuihin ja Ruotsin avoimiin mestaruuskilpailuihin 9. – 10.9.2006 ja Sveitsin avoimiin mestaruuskilpailuihin 27. – 28.10.2007 ja

4.      liitto velvoitetaan toimittamaan Lähdesmäelle Kansainvälisen 5-ottelun Liiton UIPM:n myöntämän kilpailukortinvalitus jätetään tutkimatta, koska näiltä osin ei ole kysymys lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta asiasta. 


Huomautuksen valituskelpoisuus

Liitto on todennut, että liiton 28.12.2007 tekemässä päätöksessä ei ollut kysymys kurinpitopäätöksestä eikä muustakaan sellaisesta lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, josta voisi valittaa lautakuntaan. Huomautuksessa oli kyse liiton ja Lähdesmäen väliseksi jääneestä asiasta, jolla liitto oli toivonut Lähdesmäen alkavan käyttäytyä kuten muutkin urheilijat.

Elisa Lähdesmäki on oikeusturvalautakunnan pyytämässä lisälausumassa todennut, että huomautus ei ollut jäänyt hänen ja liiton väliseksi asiaksi, vaan tieto siitä oli levinnyt laajalle ja annettu huomautus oli rajoittanut osallistumista harjoituksiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Huomautuksen antamisen jälkeen Lähdesmäen seura oli myös lopettanut Lähdesmäen harjoittelun taloudellisen tukemisen.

Liitto on puolestaan todennut, ettei liitto ollut huomautusta julkaissut eikä huomautuksella ollut tavoiteltu yleisestävää vaikutusta. Huomautus ei ollut myöskään millään tavalla estänyt, haitannut tai vaikeuttanut Elisa Lähdesmäen urheilua. Päinvastoin toiveena oli ollut, että Elisa Lähdesmäki osallistuisi seuran ja liiton yhteisiin harjoituksiin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitotoimiin kuuluvat muun muassa erilaiset urheilun toimintakiellot, rahasanktiot sekä varoituksen ja huomautuksen antaminen. Toimintakiellon, rahasanktion, varoituksen tai huomautuksen määrääminen edellyttää sitä, että niiden määräämisestä on määrätty yhdistyksen säännöissä tai kurinpitosäännössä.Liitto on antanut Elisa Lähdesmäelle kirjallisen huomautuksen liiton sääntöjen ja kilpailumääräysten noudattamatta jättämisestä. Huomautuksen julkisuuden ja sen tosiasiallisten vaikutusten osalta asianosaisten käsitykset ovat ristiriitaiset ja ne ovat jääneet osittain epäselviksi. Huomautus on kuitenkin annettu liiton hallituksen päätöksenä ja normaalin kurinpidollisen menettelyn jälkeen. Huomautuksen perusteena on viitattu liiton sääntöjen ja kilpailumääräysten rikkomiseen. Nämä objektiiviset seikat puoltavat sitä, että huomautus on tarkoitettu kurinpitotoimeksi.

Samaan suuntaan puhuu myös se, että toimenpiteen luonne on jäänyt epäselväksi huomautuksen saaneelle Elisa Lähdesmäelle, mutta hän on kokenut toimen kurinpidolliseksi.

Sen puolesta, että kyse oli muusta kuin kurinpidosta, esimerkiksi liiton nuoreen urheilijaan kohdistamasta kasvatuksellisesta ohjauksesta, puhuvat huomautuksessa käsitellyt asiat.Urheilijan oikeusturvan näkökulmasta kurinpitotoimi ja muu kuin kurinpitotoimi, esimerkiksi kasvatuksellinen huomautus, eroavat siten, että kurinpidon oikeudellinen kontrolli ei ulotu kasvatustoimeen. Tähän nähden lautakunta toteaa, että epäselvissä tapauksissa on perustellumpaa katsoa toimi kurinpitotoimeksi kuin muuksi, oikeudellisen kontrollin ulkopuoliseksi toimeksi.

Näistä syistä tässä epäselvässä tapauksessa lautakunta päätyy katsomaan, että liiton 28.12.2007 antamaa kirjallista huomautusta on pidettävä sellaisena kurinpitotoimena, joka voi olla valituksen kohteena. Tältä osin estettä valituksen tutkimiseen lautakunnassa ei ole.     


Onko valitus tehty määräajassa?

Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta. Valitusasiakirjat on toimitettava lautakunnan toimistoon.

Lähdesmäki oli lausumansa mukaan saanut isänsä kautta tiedon liiton lähettämästä kirjatusta postilähetyksestä. Lähdesmäen isä oli ajatellut hakea lähetyksen pois postista. Tämä oli tapahtunut 24.1.2008, josta laskien määräpäivä lausunnon pyytämiseen olisi 25.2.2008. Lausuntopyyntö on nyt toimitettu lautakunnan toimistoon 27.2.2008.Lautakunta toteaa, että Lähdesmäki on tullut tietoiseksi kirjatusta kirjeestä ennen 24.1.2008, jolloin kirje oli noudettu postista. Päätökseen ei ollut kuitenkaan liitetty valitusosoitusta lautakuntaan, vaikka sellainen olisi tullut päätökseen liittää. Näin ollen päätöksen valituskelpoisuus ei ole ollut selvä eikä valitusmääräajan alkaminen ole ollut huomautuksen tiedoksiantamisenkaan jälkeen selvää. Nämä ovat liiton toiminnasta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, jotka olisivat olleet helposti poistettavissa liittämällä valitusosoitus päätökseen.

Koska liitto ei ollut liittänyt päätökseensä asianmukaista valitusosoitusta, valitusmääräajan alkaminen on jäänyt epäselväksi. Asiassa on näin ollen jäänyt näyttämättä, että valitus olisi toimitettu myöhässä lautakunnan toimistoon. Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.   


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu

Liitto on 28.12.2007 määrännyt Lähdesmäelle huomautuksen liiton sääntöjen ja kilpailumääräysten noudattamatta jättämisestä. Lautakunta on edellä käsittelyratkaisussaan todennut, että huomautusta on myös pidettävä kurinpitotoimena. Kuten liittokin on vastineessaan todennut, jos sen määräämää huomautusta pidetään kurinpitotoimena, asiaan tulee soveltaa varoituksen määräämistä koskevia sääntömääräyksiä.

Lautakunnassa on ensin kysymys siitä, onko Lähdesmäkeä asianmukaisesti kuultu ennen huomautuksen määräämistä. Tämän jälkeen kysymys on siitä, millä edellytyksillä huomautus voidaan määrätä ja onko huomautuksen määrääminen ollut mahdollista siitä menettelystä, jonka perusteella liitto on huomautuksensa määrännyt. 


Kuuleminen

Lähdesmäki on valituksessaan väittänyt, ettei liitto ollut häntä asianmukaisesti kuullut ennen huomautuksen määräämistä.  Kurinpitoseuraamuksen määrääminen edellyttää, että asianomaiselle urheilijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Liitto on vastauksessaan todennut, että Lähdesmäelle oli varattu tilaisuus lausuman antamiseen, mutta tämä ei ollut käyttänyt hyväkseen hänelle varattua tilaisuutta.

Liitto on esittänyt vastauksen liitteenä kirjeen 21.10.2007, jossa on pyydetty selvitystä osallistumisista kansainvälisiin kilpailuihin Virossa ja Sveitsissä sekä kilpailulisenssin hankkimisesta. Lisäksi liiton toimittamasta selvityksestä ilmenee, että selvitystä on pyydetty myös Ruotsin avointen mestaruuskilpailujen osalta.

Lautakunta toteaa, että Lähdesmäelle on esitetyn selvityksen perusteella varattu tilaisuus lausuman antamiseen niistä tapahtumista, joiden johdosta huomautus on hänelle määrätty. Sillä, että Lähdesmäki ei ole katsonut aiheelliseksi käyttää hyväkseen hänelle varattua tilaisuutta lausuman antamiseen, ei ole merkitystä, koska riittävää on tilaisuuden varaaminen. Näin ollen kuulemisessa ei ole näytetty tapahtuneen virhettä. 


Kurinpidon määräämisen edellytykset

Liiton sääntöjen 7 §:ssä määrätään, että liiton hallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Liitto on vastineessaan todennut, ettei se ollut antanut sääntöjen tarkoittamia kurinpitomääräyksiä.

Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä. Nyt tämä menettely oli kuvattu liiton säännöissä siten, että varoitus oli mahdollista määrätä liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesta menettelystä.

Lautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole liiton säännöissä kuvattu riittävän täsmällisesti. Tämä onkin ymmärrettävää, koska kurinpidosta on ollut tarkoitus määrätä tarkemmin kurinpitomääräyksissä, jotka ovat siis edellä selostetulla tavalla jääneet laatimatta. Koska kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole kuvattu riittävän täsmällisesti ja koska kurinpidon osalta ei ole annettu sääntöjen edellyttämiä kurinpitomääräyksiä, lautakunta katsoo, ettei liitolla ole ollut edellytyksiä määrätä Elisa Lähdesmäelle kurinpidollista huomautusta siitä menettelystä, joka päätöksessä on kuvattu. 


Suullinen käsittely

Suullisen käsittelyn toimittaminen siltä osin kuin kysymys on lautakunnan tutkimatta jättämistä vaatimuksista ja valitusmääräajan noudattamisesta, on selvästi tarpeetonta.

Pääasian osalta suullista käsittelyä on pyytänyt yksin Elisa Lähdesmäki. Asian ratkaiseminen ei riipu suullisen todistelun uskottavuudesta ja valitus ratkaistaan muutoinkin tältä osin Lähdesmäen eduksi, joten suullisen käsittelyn toimittamista koskeva pyyntö hylätään myös tältä osin.   


Lautakuntakulut

Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa.

Lähdesmäen valituksessa esitetyistä vaatimuksista on suuri osa jätetty tutkimatta, koska valituksen kohteena ei ole ollut lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitettu asia. Näiltä osin Lähdesmäen on katsottava hävinneen lautakunnassa. Toisaalta Lähdesmäki on voittanut valituksensa koskien liiton antamaa kirjallista huomautusta. Tähän nähden lautakunta harkitsee kohtuulliseksi, että asianosaiset kärsivät omat lautakuntakulut vahinkonaan.   


Päätöslauselma

Suomen Nykyaikaisen 5 ottelun Liitto ry:n 28.12.2007 Elisa Lähdesmäelle määräämä kirjallinen huomautus kumotaan ja poistetaan. Asianosaiset vastaavat omista lautakuntakuluistaan.

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Helena Jaatinen ja Pekka Timonen.