10/2016 Autourheilu Kurinpito - Lisenssin peruuttaminen - Kurinpitosakko - Lajia vahingoittava toiminta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 10/2016

24.3.2016    Diaarinro 41/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen lisenssin peruuttamista ja sakon määräämistä koskevat päätökset 22.9.2015


ASIA            

Lisenssin peruuttaminen ja sakko


MUUTOKSENHAKIJAT

N

P


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä AKK) hallitus on päätöksillään 22.9.2015 peruuttanut N:n ja P:n lisenssit 36 kuukauden ajaksi eli 21.9.2018 asti. Lisenssien peruuttaminen on perustunut siihen, että N:n ja P:n on katsottu vahingoittaneen autourheilua JM-luokan SM-liigan osakilpailussa Hyvinkäällä 30.8.2015 poistumalla kilpailukalustoineen luvatta kilpailupaikalta ennen luokan sääntöjen mukaista ostotarjousmenettelyä.


VALITUS PERUSTEINEEN

N ja P ovat valituksessaan vaatineet, että AKK:n hallituksen valituksen kohteena olevaa päätöstä muutetaan siten, että heidän lisenssinsä määrätään peruutettaviksi kolmen kuukauden ajaksi ja että heille määrättyjen sakkojen rahamäärä alennetaan 200 euroksi. Lisäksi N ja P ovat vaatineet, että AKK velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa asiassa 2.682,12 eurolla.


Perusteinaan N ja P ovat lausuneet, että heille määrätyt rangaistukset ovat kohtuuttomia ja epäoikeudenmukaisia. AKK:n hallitus on määrännyt saman syksyn aikana moitittavammissa ja laajaa kielteistä huomiota saaneissa tapauksissa huomattavasti lievempiä rangaistuksia. Lisäksi N ja P ovat lausuneet, että heille määrätyt rangaistukset eivät perustu AKK:n sääntöihin, joiden mukaan rangaistuksena luvattomasta kilpailukaluston poisviemisestä on lisenssin peruutus 3 - 12 kuukauden ajaksi sekä 200 euron sakko.  

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK on vastauksessaan vaatinut, että valitus ja N:n ja P:n esittämä lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään perusteettomina. Lisäksi AKK on vaatinut, että N ja P velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut 4.331,94 eurolla korkoineen.


Perusteinaan AKK on lausunut, että N ja P olivat riidattomasti lähteneet pois kilpailupaikalta ja siirtäneet kilpa-autonsa pois kilpailuvarikolta ennen sääntöjen mukaista ostotarjousmenettelyä, eivätkä he siten olleet täyttäneet auton myyntivelvollisuuttaan ostotarjousmenettelyssä. Kilpailun tuomaristo oli N:ää ja P:tä tapahtuneesta kuultuaan päätynyt esittämään, että N:n ja P:n katsotaan syyllistyneen autourheilua vahingoittavasta tekoon, josta heille tulee määrätä sääntöjen mukaiset kurinpitoseuraamukset. Tämän seurauksena AKK:n hallitus on päättänyt kysymyksessä olevista kurinpitoseuraamuksista.


N ja P olivat olleet tietoisia jokamiehenluokan kilpailuille ominaisesta autojen myyntivelvoitteesta, johon he olivat sitoutuneet kyseessä olevaan kilpailuun ilmoittautuessaan. Säännöistä ja sitoumuksistaan piittaamatta he olivat kuitenkin poistuneet luvattomasti kilpailupaikalta ja siirtäneet myyntivelvoitteen alaiset kilpa-autot pois pysäköintivarikolta sääntöjen vastaisesti ennen ostotarjousmenettelyä ja näin menetellen laiminlyöneet myös myyntivelvoitteensa.


N ja P eivät olleet palanneet kilpailupaikalle, vaikka heitä oli pyydetty näin toimimaan. Heille oli annettu mahdollisuus välttää seuraamukset jo tapahtuneista sääntörikkomuksista (kilpailukaluston/kilpailijan luvaton poistuminen kilpailupaikalta), jos he olisivat tulleet hoitamaan kilpailun kannalta tärkeän myyntivelvollisuutensa. Näin toimien N ja P olivat aiheuttaneet vaikean tilanteen ostotarjouspaikalla ja vahingoittaneet lajin kannalta erittäin keskeistä ostotarjousmenettelyä. Menettely osoittaa piittaamattomuutta kilpailun ja autourheilun etua kohtaan, minkä seurauksena N:lle ja P:lle on määrätty seuraamukset autourheilua vahingoittavista teoista.


Asiassa on huomattava, että N ja P ovat laiminlyöneet kilpailukaluston ja kilpailijan poistumiskiellon noudattamisen ohella törkeällä tavalla kilpailun kannalta keskeisen auton myyntivelvollisuutensa. Teko on ollut erittäin moitittava, sillä se vahingoittaa lajin perimmäistä tarkoitusta ja autourheilua yleensä.


Autourheilua vahingoittava teko on vakava rikkomus ja siitä määrättävä seuraamus on sen mukainen. Silloin, kun kilpailijan katsotaan syyllistyneen autourheilua vahingoittavaan tekoon, kilpailijan lisenssin pidätykselle ei ole määritelty säännöissä ylärajaa, vaan ainoastaan yhden vuoden alaraja. Kilpailijan lisenssi voidaan näissä tapauksissa peruuttaa useaksikin vuodeksi. Sekä lisenssin peruuttaminen että määrätyt sakot ovat rikkomusten vakavuuteen nähden perusteltuja ja asianmukaisia.


VASTASELITYS

N ja P ovat AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausuneet, että heitä ei ollut pyydetty palaamaan kilpailupaikalle. Lisäksi N ja P ovat todenneet, että AKK:n hallitus on perusteetta korottanut heille esitettyjä seuraamuksia tuomariston esittämistä seuraamuksista.


Edelleen N ja P ovat todenneet, että kilpailukaluston poisvieminen kilpailupaikalta on kiellettyä juuri ostotarjousmenettelyn vuoksi. Kysymys ei siten ole erikseen rangaistavista teoista.


Vielä N ja P ovat lausuneet, että määrätyt sakot ovat määriltään kohtuuttomia, sillä N:n ja P:n menettelystä ei ollut aiheutunut vahinkoa. Vastaavista rikkomuksista ei ole määrätty näin ankaria rangaistuksia, minkä lisäksi huomattavasti moitittavammasta menettelystä, kuten alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailemisesta, on määrätty olennaisesti lievempiä seuraamuksia.


LISÄLAUSUMA

N:n ja P:n vastaselityksen johdosta antamassaan lisälausumassa AKK on todennut, että sovellettavien sääntöjen mukaan AKK voi määrätä sääntöjen vastaisesta menettelystä muun seuraamuksen, vaikka tuomaristo olisi jo langettanut seuraamuksen. AKK:n hallitus ei ole sidottu tuomariston esitykseen eikä valittajien väitteellä siitä, että hallitus on korottanut esitettyjä sanktioita, ole asiassa merkitystä.


N:n ja P:n joukkueenjohtaja oli kilpailun tuomariston puheenjohtajan pyynnöstä soittanut N:lle ja pyytänyt N:ää ja P:tä palaamaan takaisin kilpailupaikalle. P:tä ei ollut onnistuttu tavoittamaan. Joka tapauksessa asiassa on riidatonta, että N ja P eivät olleet palanneet takaisin kilpailupaikalle eivätkä täyttäneet kilpa-auton myyntivelvoitettaan. Seuraamusten määrääminen ei sääntöjen mukaan edellytä sitä, että sääntöjä rikkonutta kilpailijaa kehotetaan lopettamaan sääntöjen rikkominen tai varoitetaan sääntörikkomuksesta. Sillä, oliko valittajia pyydetty tulemaan takaisin vai ei, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, olivatko nämä tietoisesti rikkoneet sääntöjä ja syyllistyneet autourheilua vahingoittavaan tekoon.


N:n ja P:n menettely on ollut tahallista ja sillä on vilpillisesti vältetty kilpa-auton myyntivelvoite. Törkeä piittaamattomuus tästä jokamiehenluokan ominaisesta piirteestä ja useat sääntörikkomukset on katsottava autourheilua vahingoittavaksi teoksi, josta seurauksena on lisenssin pidätys vähintään yhdeksi vuodeksi. N:n ja P:n menettely edellyttää ankaran seuraamuksen määräämistä, koska tällaisen toiminnan yleistyminen olisi erittäin vahingollista koko lajille. Määrätyt seuraamukset ovat siten perusteltuja ja asianmukaisia.


AKK:n käsityksen mukaan jokamiehenluokan joukkuekilpailussa ei aikaisemmin ole ollut vastaavaa tapausta. Alkoholitapauksessa kysymys ei ollut ollut autourheilua vahingoittavasta teosta, eikä tapauksella ole mitään merkitystä nyt kysymyksessä olevassa asiassa.


Vielä AKK on lausunut, että P:n ja N:n esittämä lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus on yksilöimätön eikä se selvästi perustu aiheutuneisiin kuluihin. Vaatimus on sekä perusteeton että myös määrältään liiallinen.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska suullisen käsittelyn toimittaminen on ollut asiassa sen laadun vuoksi selvästi tarpeetonta.


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Asiassa on riidatonta, että N ja P olivat vieneet kilpailukalustonsa luvatta pois kilpailupaikalta ja poistuneet sieltä itse jokamiesluokan SM-liigan osakilpailussa Hyvinkäällä 30.8.2015 ennen luokan sääntöjen mukaista ostotarjousmenettelyä. Kilpailun tuomaristo oli esittänyt, että heidän katsotaan näin menetellen syyllistyneen autourheilua vahingoittavaan tekoon ja että heidän kilpailulisenssinsä peruutetaan tämän johdosta ainakin 18 kuukauden ajaksi. AKK:n hallitus on tämän jälkeen päätöksellään 22.9.2015 peruuttanut N:n ja P:n lisenssit 36 kuukauden ajaksi ja määrännyt heille lisäksi 1.400 euron sakot katsoen, että he olivat edellä kerrotulla tavalla menetellen syyllistyneet autourheilua vahingoittavaan tekoon.  


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, ovatko N:lle ja P:lle määrätyt kurinpitoseuraamukset heidän menettelyynsä ja syyllisyyteensä nähden liian ankaria ja siten sääntöjen vastaisia.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Sovellettavaksi tulevien JM SM-liigan Hyvinkään kilpailun sääntöjen mukaan kilpailu järjestetään noudattaen Autourheilun yleisiä sääntöjä, nopeuden laji- ja kilpailusääntöjä sekä JM SM-liiga Hyvinkää 2015 sääntöjä, jotka AKK-Motorsport on hyväksynyt.


Jokamiehenluokan sääntöjen kohdan 5.1.1 mukaan JM-luokissa auton hinta on 1400 euroa. Ilmoittautuessaan JM-kilpailuun tai JM-luokkaan kilpailija sitoutuu samalla myymään autonsa siitä ostotarjouksen tehneelle ostotarjousmenettelyn kuluessa. Kaikki autot jolle järjestäjä on osoittanut paikan ajaa, ovat myyntivelvoitteen alaisia ostotarjousmenettelyssä. Sääntöjen kohdassa 6.12 on lisäksi todettu, että autoa ei saa poistaa pysäköintivarikolta kilpailutapahtumaa lukuun ottamatta ennen kuin lastauskieltoa osoittava turvalippu on laskettu alas ostotarjousmenettelyn jälkeen.


Edelleen Jokamiehenluokan sääntöjen kohdan 20.21 mukaan käytössä on normaali ostotarjoussääntö jäljempänä esitetyin poikkeuksin. Ostotarjouksen voi tehdä kilpailuun hyväksytyistä autoista. Kaikki katsastuksessa hyväksytyt autot ovat myynnissä, riippumatta siitä, onko niillä ajettu yhtään lähtöä. Saman sääntökohdan mukaan ostotarjousrahat jaetaan kilpailun järjestäjän ja kilpailun 12 parhaan joukkueen kesken säännöissä tarkemmin määritellyllä tavalla.   


Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 80 mukaan sääntöjen vastaiseksi rikkomukseksi tulee katsoa muun muassa jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai autourheilun etua yleensä. Määräysten kohdan 81 mukaan sääntöjen rikkominen tai laiminlyönti voi johtaa liiton määräämään seuraamukseen, joita voivat olla muiden muassa lisenssin peruuttaminen ja sakko.


AKK:n Seuraamusasteikon 29.10.2013 kohdan 109 mukaan seuraamuksena autourheilua vahingoittavasta teosta määrätään lisenssin pidätys vähintään yhden vuoden ajaksi. Seuraamusasteikon kohdan 208 mukaan seuraamuksena ostotarjoussääntöjen rikkomisesta on lisenssin pidätys 3 - 6 kuukauden ajaksi. Edelleen seuraamusasteikon kohdan 210 mukaan seuraamuksena kilpailukaluston tai kilpailijan luvattomasta poistumisesta kilpailualueelta on 200 euron sakko sekä lisenssin pidätys 3 - 12 kuukauden ajaksi. Seuraamusasteikossa on todettu, että asteikko on suuntaa antava suositus, josta voidaan poiketa tarvittaessa harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.


Määrättyjä kurinpitoseuraamuksia koskeva arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että N ja P ovat poistumalla kilpailukalustoineen luvatta kilpailupaikalta ja jättämällä osallistumatta jokamiehenluokan säännöissä määriteltyyn ostotarjousmenettelyyn rikkoneet kilpailussa noudatettavia sääntöjä. AKK:n hallitus on päätöksillään 22.9.2015 määrännyt N:lle ja P:lle kurinpitoseuraamukset sillä perusteella, että heidän on edellä kerrotulla tavalla menetellen katsottu syyllistyneen autourheilua vahingoittavaan tekoon. Selvyyden vuoksi oikeusturvalautakunta toteaa, että tämä on ainoa teko, johon N:n ja P:n on päätöksessä katsottu syyllistyneen ja josta heille on määrätty kurinpitoseuraamukset.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä vain sellaisen teon perusteella, joka on teon hetkellä voimassa olevissa, asianomaista henkilöä sitovissa säännöissä määrätty rangaistavaksi. Autourheilun kansallisten määräysten kohdan 80 mukaan sääntöjen vastaiseksi rikkomukseksi katsotaan jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai autourheilun etuja yleensä. Kohdan 81 mukaan sääntöjen rikkominen tai laiminlyönti voi johtaa liiton määräämään kurinpitoseuraamukseen.


Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008, 23/2011 ja 8/2014). Lajiliitolla on mahdollista ottaa lajiin liittyvät erityiset käyttäytymisvaatimukset huomioon omissa kurinpitosäännöissään. Lajiliiton määrätessä kurinpitoseuraamuksia oman jäsenyhdistyksensä jäsenelle kurinpitomääräyksiltä on kuitenkin edellytettävä riittävää täsmällisyyttä ja sitä, että lajin erikoispiirteiden edellyttämät teot riittävästi yksilöidään kurinpitosäännöissä.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2011 katsonut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä asiassa sovellettavaksi tulevissa AKK:n säännöissä ei ole yksilöity täsmällisesti niitä tekoja, joiden voidaan katsoa vahingoittavan autourheilua lajina ja johtavan siten kurinpitoseuraamuksen määräämiseen. Sääntöjen tulkintaa vaikeuttaa urheilijan kannalta osaltaan se AKK:n lisälausumassaan esiin nostama seikka, että esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailemista ei ole pidetty AKK:n hallituksen kurinpitokäytännössä lajia vahingoittavana menettelynä. Toisaalta oikeusturvalautakunta toteaa, että säännöissä on riittävän täsmällisesti määritelty se menettely, jota kilpailijoilta on tässä tapauksessa edellytetty, ja että kilpailijat ovat valituksensa ja vastaselityksensä perusteella olleet selvästi tietoisia siitä, että he ovat menetelleet sääntöjen vastaisesti.


Asiassa on jäänyt näyttämättä, että N tai P olisi tavoitettu heidän poistuttuaan kilpailualueelta ja että he olisivat siten osoittaneet erityistä välinpitämättömyyttä sääntöjä kohtaan jäämällä palaamatta kilpailupaikalle kehotuksesta huolimatta. Niin ikään näyttämättä on jäänyt, että tapaus olisi poikkeuksellisen laajan uutisoinnin tai muun vastaavan seikan vuoksi vahingoittanut autourheilua vakavalla tavalla. Pikemminkin kysymys on oikeusturvalautakunnan arvion mukaan siitä, että säännöt menettävät merkityksensä, mikäli niiden rikkomiseen ei uskottavalla tavalla puututa. Lisäksi kysymys on tässä tapauksessa ollut kilpaluokan ominaispiirteet huomioon ottaen keskeisten sääntöjen tietoisesta rikkomisesta. Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että N:n ja P:n voidaan tässä tapauksessa katsoa syyllistyneen autourheilua vahingoittavaan tekoon ja että heille on sovellettavien sääntöjen perusteella voitu määrätä tämän menettelyn johdosta kurinpitoseuraamukset.        


N:lle ja P:lle määrätyt seuraamukset, lisenssin peruuttaminen 36 kuukaudeksi ja 1.400 euron sakko, ovat poikkeuksellisen ankaria. Ottaen muun ohella huomioon AKK:n ohjeluontoisesta seuraamusasteikosta ilmenevän seuraamusten ankaruuden kokonaisuutena sekä lisäksi sen, että kilpailun tuomaristo oli seuraamuskannanottonaan esittänyt N:n ja P:n lisenssien peruuttamista vähintään 18 kuukauden ajaksi, oikeusturvalautakunta katsoo, että määrätyt seuraamukset ovat selvästi liian ankaria N:n ja P:n edellä todettuun menettelyyn ja syyllisyyteen nähden. Näin ollen määrättyjä seuraamuksia on alennettava.


Oikeusturvalautakunta katsoo tässä asiassa oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi seuraamukseksi kummankin valittajan menettelystä kilpailulisenssin peruuttamisen 12 kuukaudeksi sekä 200 euron sakon.


Lautakuntakulut

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


N:lle ja P:lle määrättyjä kurinpitoseuraamuksia alennetaan valituksen johdosta tuntuvasti. Heidän on katsottava voittaneen asian oikeusturvalautakunnassa. AKK on siten velvoitettava korvaamaan N:lle ja P:lle aiheutuneet lautakuntakulut.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että N:n ja P:n esittämä yhteinen kuluvaatimus on AKK:n esittämällä tavalla yksilöimätön. Asiassa ei ole ilmennyt, että N ja P olisivat käyttäneet asiassa lainoppinutta asiamiestä, mistä olisi aiheutunut heille kuluja. Asian näin päättyessä myös valitusmaksu palautetaan. Nämä seikat huomioon ottaen lautakunta harkitsee N:n ja P:n lautakuntakulujen kohtuulliseksi määräksi yhteensä 400 euroa.  

 

Päätöslauselma


AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöksiä 22.9.2015 muutetaan siten, että N:n ja P:n kilpailulisenssit peruutetaan 12 kuukaudeksi ja heille määrättyjen kurinpitosakkojen rahamäärä alennetaan kummankin osalta 200 euroksi.


AKK-Motorsport ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään ja AKK-Motorsport ry velvoitetaan korvaamaan N:n ja P:n yhteiset lautakuntakulut 400 eurolla.  


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Tapio Rantala, Thomas Stenius ja Kimmo Suominen.