28/2011 Koripallo: Kurinpito - Kilpailukielto - Kurinpitorangaistuksen mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS        Nro 28/2011

11.11.2011   Diaarinro 22/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 27.9.2011 nro 10/2011 


ASIA  

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJA 

Jukka Mantere 


KUULTAVA 

Suomen Koripalloliitto ry 


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallitus on päätöksellään 27.9.2011 pysyttänyt Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksen, jolla Jukka Mantere on määrätty kilpailukieltoon 7.1.2012 saakka. 


Liittohallitus totesi asiassa esitetyn kirjallisen ja suullisen todistelun perusteella tulleen selvitetyksi, että Keravan Kori-80 ry:n (Kori-80) joukkueen valmentaja Jukka Mantere oli Tampereella järjestetyssä Delfin Basket -turnauksessa 7.8.2011 pelatun Kori-80 ja Vantaan Pussi Hukat ry:n (PuHu) välisen ottelun jälkeen keskustellut kiivaasti ottelun aputuomarina toimineen Pasi Rajalan kanssa. Tilanteeseen oli tullut mukaan ottelun päätuomarina toiminut Petri Rajala ja tässä yhteydessä Mantere oli tarttunut Petri Rajalaa kahdella kädellä kiinni kurkusta. Tilanne oli ollut lyhytaikainen, noin 1-3 sekuntia kestävä. 


Asiassa esitetyn todistelun perusteella tilanne ei ole ollut Mantereen näkökulmasta uhkaava siten, että hän olisi voinut kokea tilanteen uhkaavaksi siten, että hänellä olisi ollut oikeus loukata tuomarin koskemattomuutta. 


Mantere oli menetellyt Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4 §:n 5 kohdan vastaisesti. Kurinpitorangaistuksen mittaamisen osalta Koripalloliiton liittohallitus totesi, että rangaistusta määrättäessä tulee ottaa huomioon teon moitittavuus ja tekijän syyllisyys. Tuomarin fyysisen koskemattomuuden tahallinen loukkaaminen on lähtökohtaisesti moitittava teko. Tällöinkin tulee ottaa huomioon, millä tavoin fyysistä koskemattomuutta on loukattu ja onko teko tehty tarkoituksellisesti. Mantere oli tarttunut kiinni erotuomarin kurkkuun kahdella kädellä. Tällaista tekoa on lyhytaikaisenakin pidettävä vakavana. Tilanne oli myös kokonaisuutena varsin uhkaava ja se oli päättynyt ulkopuolisten henkilöiden väliintuloon. Mantere oli toiminut B-tyttöjen joukkueen valmentajana, joten hän toimi esimerkkinä joukkueen pelaajiin nähden sääntöjen ja erotuomarin ratkaisujen kunnioittamisesta. Juniorijoukkueen valmentajalta ja seuran valmennuspäälliköltä tulee edellyttää moitteetonta käyttäytymistä. Mantereen käyttäytyminen on ollut hänen asemaansa nähden erityisen moitittavaa. Edelleen rangaistuksen mittaamisessa on otettu huomioon se, että viiden kuukauden kilpailukiellon aikana Kori-80:n naisten edustusjoukkueella on sarjaohjelman mukaan 15 naisten SM-sarjan ottelua. Liittohallitus katsoi, että Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön määräämä viiden kuukauden kilpailukielto (8.8.2011 - 7.1.2012) oli oikeudenmukainen seuraamus Mantereen teosta. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Mantere on valituksessaan vaatinut, että Koripalloliiton määräämää rangaistusta alennetaan ja että Mantereen kulut korvataan. 


Määrätty kilpailukielto oli kohtuuttoman pitkä. Kilpailukiellon aikana Mantere ei voinut toimia valmentajana kaikkiaan 80-100 ottelussa. Näissä otteluissa oli mukana naisten SM-sarjan otteluiden lisäksi junioreiden ottelut, turnaukset ja SM-karsinnat. 


Tapahtumat olivat saaneet alkunsa Mantereeseen kohdistuneen tuomareiden taholta osoitetun halveksivan käytöksen johdosta. Ottelun toinen tuomari oli ottelun aikana osoittanut Manteretta sormella ja hyssytellyt laittamalla sormensa suunsa eteen, kun Mantere oli kommentoinut tuomarin ratkaisua. Mantere oli todennut sormella osoittelun olevan epäkohteliasta. Ottelun päättymisen jälkeen kättelyn yhteydessä sama tuomari oli toistanut sormella osoittelun ja Mantere oli aikaisempaa kovemmalla äänellä todennut tällaisen olevan loukkaavaa. Tässä yhteydessä tämän tuomarin veli, joka toimi ottelun päätuomarina, oli lähestynyt Manteretta ja huutanut ”turpa kiinni”. Mantere oli tässä yhteydessä tarttunut tulijaa niskasta kiinni tietämättä tässä vaiheessa, että tulija oli ottelun tuomari. Kysymys oli itsepuolustuksesta. Tilanne oli kestänyt vain lyhyen aikaa, jolloin Kori-80:n toinen valmentaja oli tullut tilanteeseen väliin. Tilanteessa olivat toimineet moitittavasti myös ottelun erotuomarit eikä ainoastaan Mantere. 


Mantere toimii Keravan Kori-80 ry:n valmennuspäällikkönä, naisten SM-sarjajoukkueen valmentajana sekä kahden B-tyttöjoukkueen päävalmentajana ja A-tyttöjen valmentajana. Rangaistuksen seurauksena Mantere ei voinut toimia valmentajana noin 80-100 ottelussa. Tätä ei ollut otettu huomioon rangaistusta määrättäessä. Määrätty kilpailukielto oli kohtuuton. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä. 


Asiassa oli selvitetty Mantereen teko ja siihen johtaneet olosuhteet. Rangaistusta määrättäessä oli otettu huomioon teon luonnetta ja Mantereen tahallisuutta koskevat seikat. Rangaistusta määrättäessä oli ollut tiedossa myös Mantereen valmentajatoiminnan laajuus sekä kilpailukiellon vaikutus otteluiden valmentajana toimimiseen. Kilpailukielto ei estänyt toimimasta valmentajana joukkueiden harjoituksissa. 


Mantereelle määrätty seuraamus oli Koripalloliiton kurinpitosääntöjen mukainen ja seuraamusta määrättäessä oli otettu huomioon Mantereen mainitsemat seikat. Koripalloliiton ratkaisu ei ollut kurinpitosääntöjen vastainen. 


VASTASELITYS 

Mantere on Koripalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että erotuomarin koskemattomuus oli ”pyhä asia” jokaisessa urheilulajissa. Kysymyksessä olevassa asiassa ei ollut kuitenkaan rangaistusta määrättäessä otettu huomioon tuomareiden Mantereeseen kohdistamaa provokatiivista käyttäytymistä. Huomioon ottaen se, että kilpailukiellon aikana Mantere ei voinut osallistua lähes sataan otteluun, hänelle määrätty rangaistus vastasi tosiasialliselta vaikutukseltaan kahden vuoden kilpailukieltoa.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Koripalloliiton liittohallitus on valituksen kohteena olevassa päätöksessään todennut, että ottelun päättymisen jälkeen Mantere oli keskustellut ottelun toisen tuomarin kanssa. Keskustelu oli ollut kiivasta ja tässä yhteydessä ottelun päätuomari Petri Rajala oli lähestynyt Manteretta. Mantere oli tarttunut Petri Rajalaa kahdella kädellä kiinni kurkusta. Kiinnipitämistä koskenut tilanne oli kestänyt lyhyen aikaa.Mantere on valituksessaan todennut, että Petri Rajala oli lähestyessään tilannetta huutanut ”turpa kiinni” ja että hän oli tässä yhteydessä vaistomaisesti tarttunut tulijaa kiinni niskasta. 


Kysymys on lautakunnassa siitä, onko Mantereelle määrätty seuraamus liian ankara, ja erityisesti siitä, mitä merkitystä Mantereen väittämällä erotuomarin huudahduksella ja muulla käyttäytymisellä on tätä kysymystä arvioitaessa. Sen sijaan asiassa ei ole arvioitavana se, olisiko asiassa ollut perusteet määrätä kurinpitoseuraamus myös erotuomareille. 


II Kilpailukiellon määräämisen edellytykset 

(a) Sovellettavat rangaistusmääräykset 

Koripalloliiton rangaistusmääräysten 4 §:n 5 kohdan mukaan kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka liiton, alueen tai seurojen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta. Edelleen 4 §:n 2 momentin mukaan muun muassa 5 kohdassa mainittu rikkomus on pääsääntöisesti katsottava vakavaksi. Kurinpitomääräysten 5 §:n 3 kohdan nojalla rangaistukseksi voidaan määrätä muun muassa määräaikainen kilpailukielto. 


(b) Valmentajan käyttäytymiseen liittyvät tapahtumat 

Delfin Basket -turnauksessa 7.8.2011 pelatussa Kori-80:n ja PuHu:n välisessä ottelussa Kori-80:n valmentajana toimi Jukka Mantere. Ottelun aikana Mantere oli keskustellut ottelun toisena tuomarina toimineen Pasi Rajalan kanssa ja Mantere oli todennut tuomarille sormella osoittelun olevan huonoa käytöstä. Ottelun jälkeen Mantere oli keskustellut samasta aiheesta Pasi Rajalan kanssa ja keskustelu oli ollut kiivasta. Tässä yhteydessä ottelun päätuomarina toiminut Pasi Rajalan veli Petri Rajala oli lähestynyt Manteretta. Mantere on todennut, että Petri Rajala olisi lähestyessään huutanut kovalla äänellä ”turpa kiinni”, jolloin Mantere oli tarttunut lähestyjää kiinni.  


(c) Oikeusturvalautakunnan kannanotto 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4 §:n 5 kohdan mukaan fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen edellyttää sitä, että fyysistä koskemattomuutta loukataan tahallisesti. Mantere on valituksessaan todennut toimineensa itsepuolustustilanteessa. Tämän väittämän johdosta asiassa tulee arvioida, onko Mantereen teko ollut tahallinen. Tässä suhteessa voidaan tulkinnallista johtoa hakea rikosoikeudellista hätävarjelua koskevasta opista. 


Hätävarjelua koskevien oppien mukaan aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 


Hätävarjelua pidetään keinona puolustautua ennen kaikkea fyysistä turvallisuutta ja hyvinvointia loukkaavilta oikeudettomilta hyökkäyksiltä. Hätävarjelu edellyttää puolustautumista hyökkäystä vastaan, joten hätävarjelun piiriin eivät kuulu kaikkein lievimmät ja kohteeltaan epämääräiset loukkaukset. Sinänsä myös kunnia sekä yksilön intimiteetti nauttivat periaatteessa hätävarjelulla ylläpidettävää oikeussuojaa. Tällöinkin tilanne arvioidaan kokonaisuutena. Ihmisten on voimatoimiin ryhtymättä siedettävä arvostelua, myös kunnialle käyviä lausumia. 


Mantere on todennut, että ottelun tuomari Petri Rajala oli lähestynyt hänen näkökenttänsä ulkopuolelta ja huutanut lähietäisyydeltä ”turpa kiinni”. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Mantereeseen ei ole kohdistunut sellaista hyökkäystä, jonka perusteella hän olisi ollut oikeutettu tarttumaan ottelun tuomaria kiinni kaulasta. 


Tapahtumat olivat liittyneet ottelun päättymisen jälkeiseen aikaan. Keskustelu oli käyty ottelun tuomarin kanssa pelikentällä. Tällaisessa tilanteessa olisi hyvin epätavallista, jos toisen joukkueen valmentajaan kohdistuisi sellainen väkivaltainen hyökkäys, joka oikeuttaisi hätävarjelutekoon hyökkääjää kohtaan. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, ettei uskottavana ole pidettävä sitä, että Mantere olisi voinut käsittää joutuvansa tilanteessa sellaisen oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi, joka olisi oikeuttanut hätävarjelutekoon. Näin ollen asiassa ei ole perusteita katsoa, että Mantere olisi erehtynyt tilanteesta ja sen uhkaavuudesta sillä tavoin, että tällä olisi merkitystä Mantereen tekoa tai sen tahallisuutta arvioitaessa. 


Tuomareiden käyttäytyminen ei ole ollut esitetyn selvityksen perusteella kaikin osin asianmukaista. Kuitenkaan tuomarit eivät ole käyttäytyneet Manteretta kohtaan siinä määrin provokatiivisesti, että tälläkään voitaisiin katsoa olevan merkitystä Mantereen menettelyä arvioitaessa.  


Mantere on siten Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4 §:n 5 kohdassa todetulla tavalla tahallaan loukannut ottelun erotuomarina toimineen Petri Rajalan fyysistä koskemattomuutta. 


(d) Määrättävän kilpailukiellon pituus 

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 5 §:n 3 kohdan mukaan kilpailukielto voidaan määrätä väliaikaiseksi, määräajaksi, eliniäksi tai käsittämään tietyn määrän otteluita samassa tai eri sarjassa tai niissä yhteensä. 


Kurinpitoseuraamus on määrättävä siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa kysymyksessä olevan teon vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen nähden sekä tekijän syyllisyyteen nähden.Mantere on toiminut B-tyttöjen joukkueen valmentajana. Mantereen teko on kohdistunut ottelun tuomariin ja teko on loukannut tuomarin fyysistä koskemattomuutta. 


Kuten Koripalloliiton liittohallitus on valituksen kohteena olevassa ratkaisussaan todennut, juniorijoukkueen valmentajalta ja seuran valmennuspäälliköltä voidaan edellyttää moitteetonta käyttäytymistä ottelu- ja valmennustilanteissa. Edelleen oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 17/2010 todennut, että juniorijoukkueen valmentaja omalla käyttäytymisellään antaa esimerkkiä sääntöjen ja erotuomarin ratkaisujen kunnioittamisesta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Mantereen edellä todettu käyttäytyminen ottelun päättymisen jälkeen on hänen asemaansa nähden ollut erityisen moitittavaa. 


Mantere on tarttunut tuomaria kiinni kaulan alueelta. Tällaista tarttumista voidaan fyysisen koskemattomuuden loukkauksena pitää vakavana, vaikka kiinnipitämisessä ei käytettäisikään suurta voimaa. Vaikka Mantereen käyttäytymiseen on ollut osaltaan vaikuttamassa erotuomarin käyttäytyminen ja huudahdus, Mantereen käyttäytyminen osoittaa hänessä sellaista syyllisyyttä, että kurinpitoseuraamuksen tulee olla verraten tuntuva. Oikeusturvalautakunta katsookin, että Mantereen menettelyyn, hänen asemaansa valmentajana ja hänen syyllisyytensä nähden Mantereelle määrätty toimitsijakielto ei ole liian ankara. Tässä arviossa on otettu huomioon myös se, että kilpailukiellon aikana Mantere ei voi toimia noin 80-100 ottelussa eri Kori-80:n joukkueiden valmentajana. Näin ollen aihetta toimitsijakiellon lyhentämiseen ei ole. 


III Lautakuntakulut 

Asian näin päättyessä Mantere vastaa omista kuluistaan asiassa.          


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 27.9.2011 ei muuteta. 

Mantereen kulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. 


Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Pertti Välimäki                                 Timo Ojala puheenjohtaja                                  sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Matti Hiltunen, Kristiina Rintala ja Jukka Sippo.