3/2000 Pesäpallo: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta

 

 

                  URHEILUN   OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Radiokatu 20

00240 Helsinki


     Pnro 3/2000                        26.1.2000

 

 

  

VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY

Osuuspankintalo 83400 Viinijärvi

 

 

Lausuntopyyntönne 7.1.2000

                Dnro 1/2000

Urheilun oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 1 §:n mukaan antaa järjes­ töille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan käsiteltävinä valitusasioina.

 

Lausuntopyynnössänne esitetyn perusteella näyttää siltä, että asiassanne on kysymys pelaajasopimusten sitovuutta koskevista erimielisyyksistä. Ilmei­ simmin osapuolilla on kysymyksen suhteen toisistaan poikkeavat näkemykset. Oikeusjärjestyksemme mukaan lähtökohtaisesti sopimukset si­ tovat niiden osapuolia. Periaate ei kuitenkaan ole ehdoton. Sopimusten sito­ vuutta on rajoitettu muun muassa heikomman sopijapuolen suojelemiseksi kohtuuttomilta sopimusehdoilta. Esittämänne kysymys edellyttäisi sopimus­ suhteen sekä osapuolten näkökantojen kokonaisvaltaista tarkastelua. Sen vuoksi oikeusturvalautakunta ei voi ottaa kantaa asiaan vain toisen osapuolen esittämän näkemyksen perusteella. Pelaajasopimuksen 13. kohdan mukaan sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan, mikäli niistä ei voida so­ pia, välimiesmenettelyssä noudattaen välimiesmenettelystä annettua lakia.

Kysymys sopimusten sitovuudesta ratkaistaan siten viime kädessä välimies­ menettelyssä esitettävän selvityksen perusteella, elleivät osapuolet keskenään sovi muunlaisesta menettelystä.

 

Tämän vuoksi oikeusturvalautakunta ei ota asiaanne käsiteltäväksi.

 

 

Jarmo Hirvonen oikeusturvalautakunnan sihteeri