3/1998 Jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Edustuskelpoisuus, Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta

 

 

 

                              URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä  30.4.1998


PÄÄTÖS    NRO 3/98         DNro 4/97

 

  

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Kari T. Ahonen, Tom Ifström, Paavo Pekkanen, Magnus Ståhlberg ja Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

FC Lahti ry

KUULTAVAT

Varkauden Työväen Palloilijat Suomen Palloliitto ry

           ASIA

David Mooren edustusoikeus

ASIAN TAUSTA

David Moore on pelikauden 1997 alussa pelannut JJK:ssa. Hän on saanut varoitukset otteluissa 8.5.1997 P-Iiroja ja 22.5.1997 Kraftia vastaan. Moore on 17.7.1997 siirtynyt FC Lahteen. Hän on saanut varoituksen ottelussa 10.8.1997 HIK:ta vastaan.

Suomen Palloliiton kilpailuvaliokunnan 7.2.1997 vahvistamien sääntöjen mukaan pelaajan saatua kolme varoitusta seurauksena on yhden ottelun pelikielto. Moore on kuitenkin pelannut neljässä 10.8.1997 jälkeisessä ottelussa, muun muassa ottelussa 16.8.1997 FC Honkaa vastaan ja ottelussa 7.9.1997 VarTP:tä vastaan. Hän on ollut pelikiellossa ottelussa 10.9.1997 MP:tä vastaan.

SUOMEN PALLOLIITON ASIASSA TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

Suomen Palloliiton vastalausevaliokunta on päätöksessään

18.9.1997 hylännyt VarTP:n tekemän vastalauseen siitä, että FC

         Lahti oli otteluissaan käyttänyt pelikiellossa ollutta pelaajaa.

 

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunta, joka on ottanut asian omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen, on päätöksessään 22.9.1997 katsonut, että FC Lahti ei ollut valvonut Mooren varoituksia liiton kilpailuvaliokunnan 7.2.1997 vahvistamien määräysten edellyttämällä tavalla. FC Lahti oli peluuttanut Moorea, vaikka tämä oli kolmen varoituksen johdosta ollut pelikiellossa. FC Lahti oli myöntänyt, ettei se ollut tarkastanut Mooren varoitustilannetta. Kurinpitovaliokunta on liiton rangaistussääntöjen 3 §:n 1 c kohdan nojalla määrännyt FC Lahdelle rangaistussääntöjen 2 §:n a kohdan rikkomuksesta

8.000 markan sakon.

 

Suomen Palloliiton liittohallitus on päätöksesssään 26.9.1997 VarTP:n valituksen johdosta kumonnut vastalausevaliokunnan päätöksen ja määrännyt 7.9.1997 pelatun ottelun VarTP-FC Lahti lopputulokseksi 3-0.

                                       

                              Suomen Palloliiton valitusvaliokunta on päätöksessään 3.11.1997 katsonut, että FC                             Lahti     oli laiminlyönyt velvollisuutensa kirjata ja valvoa pelaajiensa varoituksia ja                     pelikieltoja. Kurinpitovaliokunnalla oli ollut painavat syyt ottaa asia käsiteltäväkseen. Valitusvaliokunta on hylännyt FC Lahden valituksen kurinpitovaliokunnan päätöksestä.

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Palloliiton liittohallituksen päätös 26.9.1997 ja valitusvaliokunnan päätös 3.11.1997 (liitteinä).

VAATIMUKSET

FC Lahti on valituksessaan 5.12.1997 vaatinut, että

-  liittohallituksen päätös kumotaan, ottelun VarTP-FC Lahti lopputulokseksi vahvistetaan 0-1 ja kolme sarjapistettä määrätään palautettavaksi FC Lahdelle,

valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja sakkorangaistus poistetaan ja

-  Suomen Palloliitto velvoitetaan korvaamaan valittajan kulut asiassa 5.124 markalla korkoineen.

VASTAUKSET

Varkauden Työväen Palloilijat ei ole antanut pyydettyä vastausta valituksen johdosta.

 

 

Suomen Palloliitto on vastauksessaan 19.1.1998 vaatinut, että liittohallituksen päätökseen kohdistunut valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta ja toissijaisesti hylätään. Liiton sääntöjen 7 §:n 2 mom:n mukaan liiton tai seuran jäsen voi valittaa oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin liiton tai piirin elinten tekemästä valittajaan kohdistuneista päätöksistä, jotka koskevat erottamista liiton, piirin tai seuran jäsenydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitotoimia. Tässä jutussa ei ollut kysymys säännöissä mainituista asioista, vaan päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. FC Lahdella ei siten liiton sääntöjen mukaan ollut oikeutta valittaa liittohallituksen päätöksestä oikeusturvalautakuntaan. Valitus oli joka tapauksessa aiheeton ja perusteeton.

 

Suomen Palloliitto on vastauksessaan edelleen vaatinut, että valitusvaliokunnan päätökseen kohdistunut valitus hylätään aiheettomana ja perusteettomana. Varoitusten seuranta oli seuran vastuulla.

VASTASELITYS

FC Lahti on vastaselityksessään 4.2.1998 katsonut oikeusturvalautakunnan olevan toimivaltainen asiassa. Suomen Palloliitto ei oikeusturvalautakuntaan sitouduttuaan voinut, jättämällä muuttamatta omia sääntöjään oikeusturvalautakunnan sääntöjä vastaaviksi, vedota omien sääntöjensä vajavuuteen.

LISÄVASTAUS

Suomen Palloliitto on pyynnöstä 18.3.1998 antanut lisävastauksen oikeusturvalautakunnan toimivaltaa koskevan väitteensä osalta.

 

 

.

..

3

 

 

 

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisun perustelut

 

Suomen Palloliitto on vuonna 1 91 yhdessä muiden urheilun tuolloisten keskusjärjestöjen kanssa allekirjoittamallaan sopirnuk ellä perustanut urheilun oikeusturvalautakunnan ja hyväksynyt sille säännöt. Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n 1 rnorn:n mukaan järjestöistä riippumattomana valituselimenä käsitellä urheilijoiden tai urheilujärjestöjen tekemiä valituksia järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevista päätöksistä, joissa on muun muassa kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

 

Suomen Palloliitto on vuonna 1993 perustetun Suomen Liikunta ja Urheilun jäsen. Suomen Liikunta ja Urheilun sääntöjen 10

 

§:n 2 mom:n mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

 

suomen Palloliitto on kuitenkin 31.5.1996 yhdistysrekisteriin merkityissä säännöissään rajoittanut valitusoikeutta urheilun oikeusturvalautakuntaan edellä liiton vastauksessa kerrotulla tavalla. Näin tekemällä liitto on toiminut vastoin allekirjoittamaansa urheilun oikeusturvalautakunan perustamissopimusta. Toisaalta FC Lahti ei ole selvittänyt vastustaneensa liiton sääntöjen muuttamista, mihin sillä olisi ollut liiton jäsenenä mahdollisuus toisin kuin urheilijoilla, joilla ei ole tällaista jäsenyyssuhdetta liittoon. FC Lahti on näin menetellessään luopunut oikeudesta saada asiansa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mihin sillä olisi ollut oikeusturvalautakunnan perustamissopimuksen nojalla oikeus.

 

 

FC Lahden valituksessa, siltä osin kuin se kohdistuu liittohallituksen päätökseen, ei ole kysymys Suomen Palloliiton sääntöjen 7 §:n 2 mom:ssa tarkoitetuista asioista eli liiton jäsenyydestä erottamisesta, jäsenoikeuksien rajoittamisesta eikä kurinpitotoimesta, vaan päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Valituksessa ei myöskään ole kysymys yksittäisen urheilijan oikeusturvasta. Suomen Palloliiton yhdistysrekisteriin merkittyjä sääntöjä on FC Lahden ja liiton välisessä suhteessa sovellettava liiton tekemien urheilun oikeusturvalautakuntaa koskevien sopimusten ja sitoumusten edellä. Urheilun oikeusturvalautakunta ei siten voi ottaa FC Lahden valitusta, siltä osin kuin se kohdistuu liittohallituksen päätökseen, käsiteltäväkseen sen jälkeen, kun Suomen Palloliitto nimenomaan on vaatinut valituksen jättämistä tutkittavaksi ottamatta sääntöjen mainitun 7 §:n 2 mom:n nojalla.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

 

FC Lahti on valituksessaan urheilun oikeusturvalautakunnalle

 

..

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4

 

 

 

lausunut, että Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnalla ei ollut ollut rangaistussääntöjen 5 §:n 3 kohdan mukaisia painavia syitä ottaa asiaa oma-aloitteisesti tutkittavakseen. FC Lahti ei ollut eikä ole voinutkaan olla tietoinen Mooren varoitustilin täyttymisestä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että pelikiellossa olevan pelaajan osallistuminen otteluun on liiton kilpailusääntöjen vakava rikkomus. Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnalla on liiton sääntö- ja kurinpitojärjestelmän uskottavuuden säilymiseksi ollut rangaistussääntöjen 5 §:n 3 kohdan edellyttämät määräajoista riippumattomat painavat syyt ottaa asia oma-aloitteisesti tutkittavakseen.

 

JJK ei ole Mooren siirron yhteydessä ilmoittanut FC Lahdelle pelaajan varoitustilannetta. Suomen Palloliitossa ja sen antamien tietojen pohjalta myös teksti-TV:ssä on seurattu pelaajien varoitustilin täyttymistä vain joukkueittain.

0

Toisaalta Suomen Palloliiton kilpailuvaliokunnan 7.2.1997 vahvistamien varoituksia ja kentältäpoistamista koskevien määräysten G 1 kohdan mukaan seurojen tulee kirjata ja valvoa pelaajiensa varoitukset ja pelikiellot. FC Lahti olisi kyennyt ja sen olisi tullut selvittää kesken pelikauden joukkueeseensa hankkiman Mooren varoitustilanne. FC Lahti on laiminlyönyt tämän velvollisuutensa. Moore on pelannut FC Lahden otteluissa, vaikka hänellä on ollut kolme varoitusta.

Valitusvaliokunnan FC Lahdelle määräämä sakko on perustunut liiton rangaistussääntöihin.

Päätös1auselma

 

FC Lahden valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu Suomen Palloliiton liittohallituksen päätökseen 26.9.1997.

FC Lahden valitus hylätään siltä osin kuin se kohdistuu Suomen Palloliiton  valitusvaliokunnan päätökseen 3.11.1997.

Valitusvaliokunnan päätös jää pysyväksi.

0          Asian näin päättyessä FC Lahti saa pitää asiassa olleet kulut vahinkonaan eikä sen suorittamaa valitusmaksua palauteta.

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

cE_       --- ,         ,:


Erkki- hani Taipile puheenj htaja


Risto Jalanko sihteeri

 

...

SUOME PALLOLIITTO LIITTOHALLITUKSEN PUHELINKOKOUS Aika              26.9.1997 klo 11.00-11.30


 

 

 

PÖYTÄKIRJA


Läsnä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   ) sa


Pentti Seppälä Heikki Grönlund Pekka Hämäläinen Esko Parikka Pentti Puro

Jan-Erik Sundell Matti Syvänen Pekka Toropainen

 

Pertti Alaja

Risto Rissanen Teuvo Holopainen

 

Jukka Gustafsson Taisto Matinlassi


puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

pääsihteeri

vt. kilpailupäällikkö talouspäällikkö, sihteeri

 

 

1.  Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja  totesi osanottajat.

 

2.  Tapaus David Moore

Vastalausevaliokunta oli 18.9.97 pitämässään kokouksessa hylännyt VarTP:n tekemän vastalauseen  koskien David Mooren pelikieltoa.

VarTP oli valittanut liittohallitukselle 24.9.97 vastalausevaliok."UMan tekemästä

päätöksestä ja pyytänyt liittohallitusta käsittelemään asian.

Liittohallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 4-3 hylätä vastalausevaliokunnan päätöksen ja määräsi 7.9.97 pelatun VarTP-FC Lahti ottelun loppurulokseksi 3-0. Päätöksen perustelut:

VarTP:n vastalause koskien 7. 9.97 pelattua ottelua oli tehty määrä.ajassa ja ko. ottelussa David Moore oli  edusruskelvoton.

 

Q

Pekka Hämäläinen ei osallistunut  päätöksentekoon.

Kilpailusääntöjen 28 § 6. kohdan mukaan liittohallituksen päätös on lopullinen.

 

Rangaistussäännöissä mainituista  rikkomuksista  rangaistusvaltaa käyttää

kurinpitovaliokunta,jonlca päätöksistä voi  valittaa valitusvaliok-unnalle.

 

3.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Seppälä päätti kokouksen.

 

 

 

VAKUUDEK >/       (

? ;r:0-;,·   //

Pentti Seppä      .

Puheenjohtaja


 

· r<!--t_.....,,,,."/ I i.t i..,,    ('&-.   

 

-;                  \·  '

Teuvo Holopainen sihteeri

 

"T""----- ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09 ·97 04:24     L/ V '\'RO           0899          S01

 

 

',..  SUOMEN PALLOLIITTO

 

•                   Valitusvaliokunta


r-lt·r:::....,   IV

PÖYTÄKIRJA OTE 5.11.1997


 

 

 

VALITUSVALIOKUNNAN KOKOUS 3/97

 


 

Aika Paikka

 

 

Läsnä

 

 

 

Estynyt

 

 

0  1


 

3.11.1997

 

Suomen Palloliitto Läntinen Brahenkatu 2 0051o Helsinki

Jorma Pekonen Jorma K. Lehtonen Jarkko Savola TapaniSiiki

Kirsi Rautio

Markku Salo


 

klo 10.30 - 12.00

 

 

 

 

puheenJohtaja

 

 

sihteeri

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2

Kokouksen  päätösvaltaisuus

 


Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5

FC Lahti r.y. on valittanut SPL:n kurinpitovaliokunnan 22.9.1997 antamasta päätöksestä, jolla seuraa oli rangaistu 8.000 markan sakolla SPL:n rangaistussääntöjen 2 §:n a-kohdan mukaisesta rikkomuksesta.

 

Valitusvaliokunta oli FC Lahti r.y.:n pyynnöstä 10.10.1997 antamallaan päätöksellä määrännyt sakkorangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi heti ja enintään siihen saakka, kunnes valiokunta on ratkaissut asiaa koskevan valituksen.

 

PÄÄTÖS:         Valitus hylätään.

 

 

0

Valitusvaliokunnan 10.10.1997 antama määräys rangaistuksen täytäntöönpanon  keskeyttämisestä raukeaa.

 

PERUSTELUT: Valitusvaliokunta toteaa, että FC Lahti r.y.:lle on määrätty tässä asiassa vain yksi varsinainen rangaistus eli kurinpitovaliokunnan liiton rangaistussääntöjen nojalla määräämä 8.000 markan sakko. Liiton David Moorelle 9.9.1997 määräämä pelikielto otteluun FC Lahti - MP 10.9.1997 ja liittohallituksen FC Lahti r.y.:lle 26.9.1997 määräämä pisteiden menetys ottelusta VarTP- FC Lahti 7.9.1997 ovat liiton kilpailusääntöjen ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaisia seuraamuksia Moorelle kauden aikaisemmissa otteluissa kertyneistä varoituksista ja pelikiellossa olleen Mooren käyttämisestä pelaajana sanotussa ottelussa VarTP -  FC Lahti. Valitusvaliokunnan toimivaltaan  kuuluu vain kurinpitovaliokunnan 22.9.1997 antamasta päätöksestä tehdyn valituksen tutkiminen.

 

Liiton kilpailusääntöjen nojalla 7.2.1997 vahvistettujen varoituksia ja kentältäpoistoja koskevien määräysten mukaan varoitusten johdosta seurannut yhden ottelun pelikielto kärsitään välittömästi seuraavassa ottelussa. Mikäli pelikiellossa oleva pelaaja kuitenkin pelaa sanotussa ottelussa, ottelun

lopputulos voidaan muuttaa vain kilpailusääntöjen mukaisessa määräajassa tehdyn

vastalauseen johdosta. Jos vastalausetta ei tehdä määräajassa, ottelun lopputulos jää voimaan.

Valitusvaliokunta katsoo, ettei vastalauseen tekemättä jättäminen kuitenkaan vapauta

pelaaja pelikiellosta.

 

 

...             ,'

1             'SUOMEN     PALLOLIITTO

 

Valitusvaliokunta


 

PÖYTÄKIRJA OTE 6.11.1997


 

 

Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevien määräysten A 5-kohdan mukaan pelioikeus palautuu, kun pelikielto on kärsitty. Siitä ei siis voi vapautua pelaamalla, vaan olemalla pelaamatta. David Mooren on siten katsottava olleen JJK:ssa 8.5. ja 22.5. sekä FC Lahdessa 10.8.1997 saamiensa yhteensä kolmen varoituksen jälkeen pelikiellossa pelatessaan FC Lahden joukkueessa Ykkösen otteluissa Honka -FC Lahti 16.8.1997, FC Lahti-KTP 22.8.1997, FC  Lahtl-JJK 31.8.1997  ja VarTP-FC  Lahti 7.9.1997.

Mainittujen, asianmukaisesti vahvistettujen määräysten mukaan seuran tulee kirjata Ja valvoa pelaajansa varoitukset ja pelikiellot. FC Lahti r.y. on laiminlyönyt sanotun kirjaamls- ja valvontavelvollisuutensa sekä käyttänyt David Moorea pelaajana mainituissa otteluissa.

Kerrotuin tavoin menetellessään FC Lahti r.y on toistuvasti rikkonut liiton rangaistussääntöjen

2 §:n a-kohdassa tarkoitettuja sääntöjä ja määräyksiä.

 

Liiton rangaistussääntöjen 5 §:n mukaisesti painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomuksen käsitellä, vaikka niistä ei ole tehty mainitussa

§:ssä tarkoitettua ilmoitusta viikon kuluessa rikkomuksesta tai sen llmitulosta. Edellä kerrottu. FC Lahti r.y.:n syyksi luettavat rikkomukset tulivat ilmi liiton toimistossa 9.9.1997.

Liittohallituksen työvaliokunnan 15.9.1997 ja liiton vastalauselautakunnan 18.9.1997

antamilla päätöksillä ne on viimeistään saatettu kurinpitovallokunnan tietoon. Rikkomusten pitkäaikaisuus ja määrä huomioonottaen on katsottava olleen olemassa painavia syitä niiden käsittelemiseen, vaikka niistä ei ollut tehty edellä tarkoitettua ilmoitusta ainakaan sanotussa määräajassa.

 

FC Lahti r.y. on peluuttanut pelikiellossa ollutta David Moorea liiton sääntöjen ja määräysten vastaisesti kaikkiaan neljässä ottelussa. Mooren sekä JJK:ssa että FC Lahdessa saamien varoitusten määrä on ollut tarkistettavissa liiton toimistosta hänen nimellään. FC Lahti r.y. on laiminlyönyt sille kuuluneen valvontavelvollisuutensa toistuvasti ja myös käyttänyt pelikiellossa ollutta Moorea toistuvasti.

Kurinpitovaliokunnan seuralle määräämän sakkorangaistuksen on katsottava olevan oikeassa suhteessa rikkomuksen laatuun ja laajuuteen. FC Lahti r.y. ei ole esittänyt hyväksyttävää syytä kurinpitovaliokunnan päätöksen muuttamiseen.

 

MUUTOKSENHAKU: FC Lahti r.y. saa hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa päätöksen  tiedoksisaannista.

Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöt liitteenä.

 

 

0 ---

Vakuudeksi


Tämä päätös lähetetään tiedoksi FC Lahti r.y.:lle sekä SPL:n kurlnpitovaliokunnalle, SPL:n liittohallitukselle ja SPL:n taloustoiminnolle.

 

 

 

 

 

 

... .

Mer1c.

Jorma Pekonen puheenjohtaja

 

 

 

Otteen oikeaksi todistavat:

 

Kaarina Tomisaho

-/-    ,r-, :-:--- /,-----,

 

 

Kirsi Rautio sihteeri

 

 

 

h      -

' J y {, .J/tJ°L ,-(

Pirjo Björkling