13/2023 Futsal - Disciplinärt ärende

IDROTTENS RÄTTSSKYDDSNÄMND                                                 
BESLUT  Nr 13/2023
11.4.2023                                    
Diarienr 4/2023

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Finlands Bollförbund rf/Västra regionen, den regionala arbetsgruppens beslut 5.1.2023

 

ÄRENDE
Disciplinärt ärende

 

ÄNDRINGSSÖKANDE
BFF Gazije

 

PART SOM SKA HÖRAS
Finlands Bollförbund rf

 

FINLANDS BOLLFÖRBUND RF/VÄSTRA REGIONEN, DEN REGIONALA ARBETSGRUPPENS DISCIPLINBESLUT 5.1.2023

Arbetsgruppen för Västra regionen, Finlands Bollförbund rf har i sitt disciplinbeslut 5.1.2023 med stöd av punkt 2.1 och 2.3 i straffbestämmelserna och punkt 1.3, 3.1, 3.5, 4.1.1., 4.1.2 och 4.1.3 i säkerhetsbestämmelserna ådömt BFF Gazije 300 euro och Kaskö IK 200 euro i böter för brott mot säkerhetsföreskrifter.

Beslutet anknyter till händelserna i den match inom division 3 i herrarnas futsal som spelades mellan BFF Gazije och Kaskö IK 16.12.2022.

Arbetsgruppen har i sitt disciplinbeslut hänvisat till domarrapporterna, föreningarnas bemötanden och videomaterialet, av vilka det framgått att publik hade kommit in på planen och genom sitt uppträdande gjort att domarna till slut hade avbrutit matchen. Arbetsgruppen har konstaterat att publikens och supportrarnas beteende innebär brott mot säkerhetsföreskrifter, att BFF Gazije är strikt ansvarig för matchevenemanget och att BFF Gazije således kan dömas till böter för brott mot säkerhetsföreskrifter. Eventuella förebyggande och reaktiva åtgärder kan beaktas vid bedömningen av kvaliteten och kvantiteten av straffet. Enligt beslutet har det även visat sig att den av BFF Gazije organiserade säkerheten för spelarna och domarna varit otillräcklig. Följaktligen hade Gazije brutit mot säkerhetsföreskrifterna även i dessa avseenden. 

Beträffande Kaskö IK har arbetsgruppen konstaterat att den publik som kommit in på planen även bestod av Kaskö IK:s supportrar. Eftersom supportrarnas beteende innebär ett brott mot säkerhetsföreskrifter och då Kaskö IK är ansvarig för sina supportrars beteende kunde Kaskö IK dömas till böter för brott mot säkerhetsföreskrifter.

Arbetsgruppen har ansett att BFF Gazijes försummelse har varit av sådan art att den förutsätter straff, vilket i detta fall är böter. Arbetsgruppen har ansett att ett rimligt belopp är sammanlagt 300 euro, 200 euro för supportrarnas beteende och 100 euro för otillräcklig säkerhet. Arbetsgruppen har vidare ansett att varken ledare eller spelare ska ådömas tilläggsstraff.  

 

BESVÄR OCH GRUNDERNA FÖR BESVÄREN

I sina besvär har Gazije yrkat att disciplinbeslutet upphävs.

BFF Gazije har gjort gällande att även Kaskö IK:s supportrar borde bestraffas och att spelare nummer 18 borde få ett tilläggsstraff. BFF Gazije hade inte kunnat agera på något annat sätt. BFF Gazije har yrkat att domarna bär sitt ansvar, matchen ska spelas om och att publik ska tillåtas närvaro med undantag för Kaskö IK:s supportrar. BFF Gazije anser att bötesbeloppet är för stort och påpekar att föreningen åsamkas tilläggskostnader i och med att en ny match måste arrangeras.

 

BEMÖTANDE OCH GRUNDERNA FÖR BEMÖTANDET
Finlands Bollförbund rf har i sitt bemötande angett att förbundet inte har någonting att tillägga eller komplettera i ärendet. Bollförbundet anser att vederbörande disciplinorgans beslut i ärendet är korrekt och motiverat.                       

 

RÄTTSSKYDDSNÄMNDENS AVGÖRANDE

Handläggningsbeslut

Muntlig förhandling

Ingendera av parterna har yrkat på muntlig förhandling. Nämnden konstaterar att ärendet har kunnat avgöras på basis av skriftligt material och att förrättande av en muntlig förhandling inte har varit behövligt.

Yrkandet på att supportrar borde bestraffas

Angående BFF Gazijes yrkande på att supportrarna borde bestraffas konstaterar rättsskyddsnämnden att det inte hör till nämndens behörighet att förordna straffpåföljder till supportrar. Således avvisas yrkandet. 

Avgörande i huvudsaken

Motiveringar

Tillämpliga bestämmelser

Enligt punkt 2.1 i Bollförbundets straffbestämmelser kan den som bryter mot förbundets eller dess regioners ikraftvarande regler, bestämmelser eller beslut, som avgivits med stöd av förbundets regler, bestraffas. Enligt straffbestämmelsernas punkt 2.3 kan försummelse eller brott mot säkerhetsbestämmelserna leda till straffåtgärder i enlighet med straffbestämmelserna.

Enligt punkt 3.1 i Bollförbundets säkerhetsbestämmelser för fotbolls- och futsalmatcher lyder fotbolls- och futsalmatcher under lagen om sammankomster och är offentliga tillställningar. Arrangören ansvarar för ordningen och säkerheten vid dessa. Hemmalaget är arrangör av evenemanget, om inte annat anges. Arrangörerna har oberoende av uppsåt strikt ansvar, men om arrangören kan visa att den har gjort allt som är nödvändigt för att förhindra störningar och/eller för att ta itu med dem, kan detta beaktas som en förmildrande omständighet vid övervägande av straffets storlek. Enligt punkt 3.5 i säkerhetsbestämmelserna har föreningen oberoende av uppsåt strikt ansvar för sina spelares, lagledningens, sina funktionärers, ledares och supportrars uppförande under alla matchtillfällen.

Enligt punkt 4.1.1 i säkerhetsbestämmelserna ska arrangören av fotbolls- och futsalmatch genom säkerhetsmässiga åtgärder kring matchen sträva efter att förebygga störningar och risksituationer. Enligt punkt 4.1.2 ska spelarnas, lagledningens, domarnas, delegaternas och observatörernas fysiska immunitet samt publikens trivsel och säkerhet garanteras under hela matchtillfället. Enligt punkt 4.1.3 ska man under matchtillfället uppträda sakligt och utan att överdrivet störa andra. Enligt punkt 4.1.9 ska publikens tillträde till spelplanen under matchtillfället hindras. Publiken får inte lämna läktaren och röra sig mot spelplanen under matchevenemanget.


Nämndens bedömning och slutsatser i det aktuella ärendet

I nämndens avgörandepraxis har det förutsatts att det förfarande för vilket en disciplinär påföljd påförs ska beskrivas tillräckligt exakt i regler eller andra föreskrifter (se t.ex. nämndens avgöranden 13/2008, 23/2011, 6/2014 och 42/2015). Kravet på exakthet gäller även ansvarsgrunden för den disciplinära påföljden (se nämndens avgörande 7/2016). Som ovan framgått har arrangören numera strikt ansvar för ordningen och säkerheten vid matchevenemanget. Ansvaret är således oberoende av vållande direkt med stöd av säkerhetsbestämmelserna.

Av domarrapporterna, föreningarnas utsagor och det framlagda videomaterialet framgår att den första halvleken av matchen hade spelats cirka 17 minuter då Kaskö IK:s spelare nr 18 hade knuffat omkull BFF Gazijes spelare nr 23, som till följd av detta föll ner på marken. Domaren hade dömt frispark åt BFF Gazije samt ett gult kort till Kaskö IK:s spelare nr 18. Därefter hade spelare nr 23 viftat mot spelare nr 18, vilket hade lett till att spelare och supportrar hade sprungit in på planen. BFF Gazije har i sina besvär anfört att det är domarnas uppgift att hålla spelplanen ren och att arbetsgruppen i sitt beslut inte preciserade vilka åtgärder BFF Gazije borde ha vidtagit för att förhindra händelserna i fråga. 

I ärendet har det blivit utrett att supportrar av båda lagen hade sprungit in på planen, vilket hade lett till att domaren hade beslutat att avbryta matchen. Rättsskyddsnämnden anser att domaren till denna del har handlat korrekt. När det gäller BFF Gazijes ansvar konstaterar nämnden att BFF Gazije som arrangör har strikt ansvar för att spelarnas och domarnas fysiska immunitet och publikens trivsel och säkerhet garanteras och för att publikens tillträde till spelplanen hindras under matchtillfället. Således finns det inte behov att med tanke på ansvarsgrunden precisera hurudana åtgärder BFF Gazije borde ha vidtagit för att förhindra publikens tillträde till spelplanen.

Rättsskyddsnämnden har i sin vedertagna praxis ansett att det hör till nämndens behörighet att bland annat bedöma huruvida en påföljd strider mot föreningens stadgar samt om en enskild punkt i säkerhetsbestämmelserna är oskälig eller om dess tillämpning leder till oskälighet med stöd av 36 § i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  I avgöranden UOL 30/2016 och UOL 31/2016 har det ansetts att Bollförbundets straffbestämmelser, som bygger på strikt ansvar, inte skulle anses vara typoskäliga när det gällde ansvarsgrunden och att Bollförbundet inom ramen för sin föreningsautonomi hade kunnat förordna om ansvarsgrunden i sina stadgar och bestämmelser. BFF Gazijes ansvar för händelserna kan således inte i sig anses vara oskäligt.

I ovannämnda avgöranden har rättsskyddsnämnden även yttrat att tolkning av en stadgebestämmelse som baserar sig på strikt ansvar emellertid i enskilda fall kan leda till ett oskäligt resultat. Vållande eller avsaknad av vållande hos arrangören ska beaktas så som stadgas i säkerhetsbestämmelserna vid prövning av den påföljd som förordnas med anledning av störningar under ett matchtillfälle. Om arrangören har försummat sina skyldigheter borde straffpåföljden vara kännbar. Vid avsaknad av vållande eller vid lindrigt vållande borde påföljden däremot vara lindrigare med beaktande av det preventiva syftet med ansvarsgrunden. 

I det nu aktuella fallet har den regionala arbetsgruppen dömt BFF Gazije till böter och ansett att ett rimligt belopp är sammanlagt 300 euro, 200 euro för supportrarnas beteende och 100 euro för otillräcklig säkerhet. Rättsskyddsnämnden finner att det utdömda bötesbeloppet är skäligt med beaktande av det som har blivit utrett i ärendet.

BFF Gazije har yrkat att matchen ska spelas om och att publik bör tillåtas närvaro med undantag för Kaskö IK:s supportrar. Rättsskyddsnämnden konstaterar att det enligt punkt 3.1.4 kan beslutas att match eller matcher ska spelas utan åskådare. Däremot är det med stöd av straffbestämmelserna inte möjligt att i förordna att det ena lagets supportrar skulle få vara närvarande medan det andra lagets supportrar skulle nekas tillträde till matchevenemanget. Således ska BFF Gazijes yrkande förkastas såsom ogrundat.

Rättsskyddsnämnden anser att det inte heller i övrigt finns skäl att ändra den regionala arbetsgruppens beslut.


Beslut

Besväret förkastas. Slutresultatet av den regionala arbetsgruppens beslut 5.1.2023 ändras inte.

Besvärsavgiften returneras inte.

Kristiina Rintala
ordförande                           

Paula Klami-Wetterstein
sekreterare

Ledamöter som deltog i avgörandet: Kristiina Rintala, Pekka Lindroos, Tapio Rantala, Hilkka Salmenkylä och Juha Viertola