42/2015 Jalkapallo Kurinpito - Kurinpitosakko - Turvallisuusmääräykset- Kurinpitomääräyksen täsmällisyys


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 42/2015

18.11.2015 Diaarinro 36/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 11.9.2015

 

ASIA

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJA

HIFK Fotboll Ab


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 11.9.2015 rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan ja turvallisuusmääräysten 3.5 ja 4.1.3 kohtien nojalla määrännyt HIFK Fotboll Ab:lle 1 000 euron suruisen kurinpitosakon.


Tapahtumat liittyvät HJK:n ja HIFK:n välillä 24.8.2015 pelattuun otteluun. Ottelun delegaatin raportin mukaan 58. peliminuutilla HIFK:n tasoittaessa ottelun lukemiin 1-1 HIFK:n kannattajakatsomosta oli tullut noin 40 henkilöä pois katsomosta ensimmäisille aidoille tuulettamaan maalia, mutta katsojat eivät olleet pyrkineet kentälle. Turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on vastuussa kannattajiensa käytöksestä ottelutapahtumissa ja kohdan 4.1.3 mukaan ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. HIFK:n kannattajia oli poistunut katsomosta ja tätä on pidettävä häiritsevänä käyttäytymisenä, vaikka turvallisuusrajaa ei ollut ylitetty.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

HIFK Fotboll Ab on vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja kurinpitosakko poistetaan.


HIFK ei ollut rikkonut turvallisuusmääräyksiä. HIFK oli tasoittanut ottelun lukemiin 1-1 ja HIFK:n kannattajia oli tullut juhlimaan maalia. Katsojat eivät olleet olleet turvallisuusalueella ja katsojat olivat pysähtyneet ensimmäisen turva-aidan kohdalle. Ottelun delegaatin raportin perusteella HIFK:n kannattajat eivät olleet käyttäytyneet häiritsevästi. Katsomosta poistuminen ei ollut häiritsevää käyttäytymistä eivätkä turvallisuusmääräykset määritä tätä häiritseväksi käyttäytymiseksi.


HIFK:n kannattajat olivat juhlineet joukkueen tekemää maalia. Maalin juhlinta oli tapahtunut HIFK:n kannattajakatsomon edessä. Ottelu ei ollut keskeytyneenä maalin juhlimisen vuoksi eikä kukaan ole tullut häirityksi. Kurinpitovaliokunta ei ollut aikaisemmin tällä kaudella määrännyt vastaavassa tilanteessa kurinpitosakkoa eikä aikaisemmassa päätöksessä katsojien tilapäistä poistumista katsomosta ollut pidetty häiritsevänä käyttäytymisenä.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Määrätty seuraamus perustuu turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.3 rikkomiseen. Sääntömääräyksen mukaan ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Häiritsevä käyttäytyminen vaatii tulkintaa ja tulkinta perustuu yleisiin jalkapallokulttuuriin liittyviin lähtökohtiin.


Suomessa ei ole aikaisemmin esiintynyt tilanteita, joissa katsojat ryntäisivät katsomosta kentän laidalle juhlimaan maalia. Tällaisen käyttäytymisen arvioinnista ei ole siten vakiintunutta käytäntöä. Jalkapallostadionien katsomot ovat katsojia varten. Hyväksyttävänä ei voida pitää sitä, että katsomosta tultaisiin kenttätasolle juhlimaan maalia. Katsomosta kenttätasolle tapahtuvat ryntäämiset ovat häiritseviä, koska ottelutapahtuma viivästyy ja esimerkiksi lapsiperheet saattavat pitää tällaista pelottavana.


HIFK on ollut tietoinen siitä, että Palloliiton turvallisuuspäällikkö pitää katsojien kenttätasolle tapahtuvaa tulemista kiellettynä. Palloliitto on useasti ilmaissut HIFK:lle, että katsojien tuleminen kenttätasolle on kiellettyä. Asian ratkaisemisen kannalta merkitystä ei ole sillä, että Palloliiton kurinpitovaliokunta ei ollut aikaisemmin määrännyt kurinpitoseuraamusta vastaavanlaisen tilanteen seurauksena. Tämän aikaisemman ratkaisun jälkeen HIFK oli tullut tietoiseksi muun muassa Palloliiton kannasta, jonka mukaan katsojien tulemista kenttätasolle pidetään kiellettynä.


VASTASELITYS

HIFK on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että kiellettynä pidettävän käyttäytymisen tulisi ilmetä selvästi turvallisuusmääräyksistä. Jos maalin juhlimista turvallisuusalueen ulkopuolella halutaan pitää häiritsevänä käyttäytymisenä, tämän tulisi ilmetä nimenomaisesti turvallisuusmääräyksistä. Voimassa olevan turvallisuusmääräyksen perusteella maalin juhlimista turvallisuusalueen ulkopuolella ei voida pitää kiellettynä.


Palloliiton viittaamilla Valioliigan tai mestareiden liigan ottelutapahtumilla ei ole merkitystä tässä asiassa. Myöskään HJK:n tai Palloliiton edustajien kannanotoilla ei ole merkitystä turvallisuusmääräysten tulkinnassa. Kielletty toiminta tulee ilmetä turvallisuusmääräyksistä.


Otteludelegaatin raportista ilmenee HIFK:n kannattajien maalin juhlinta. Maalin juhlintaa ei voida pitää asiattomana ja muita kohtuuttomasti häiritsevänä käyttäytymisenä. Juhlinta oli kestänyt lyhyen aikaa eikä se ollut häirinnyt ketään tai ollut asiatonta. Kurinpitosakon määrääminen oli turvallisuusmääräysten vastaista.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


HJK:n ja HIFK:n välillä on 24.8.2015 pelattu Veikkausliigan ottelu. HJK on ollut kotijoukkue ja se on järjestänyt ottelun. Ottelutapahtuman aikana HIFK on 58. minuutilla tehnyt tasoitusmaalin ja HIFK:n kannattajat ovat poistuneet katsomosta kenttätasolle juhlimaan maalia. Kurinpitovaliokunta on katsonut kannattajien toiminnan olleen turvallisuusmääräysten kohdassa 4.1.3 tarkoitettua häiritsevää käyttäytymistä, ja kurinpitovaliokunta on määrännyt HIFK:lle 1 000 euron sakon.


HIFK on vedonnut asiassa siihen, että katsojat eivät olleet menneet turvallisuusalueelle, eikä maalin juhlintaa voida pitää häiritsevänä käyttäytymisenä. HIFK:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteet kurinpitosakon määräämiseen.


II Sääntömääräykset

 

Turvallisuusmääräysten kohdan 1.3 mukaan turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin. Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.


Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. Määräysten kohdan 4.1.3 mukaan ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Vielä määräysten kohdan 4.1.8 mukaan jalkapallokentän turvallisuusalue on neljä metriä sivurajasta ja kolmesta viiteen metriä päätyrajasta. Häiritsevä käyttäytyminen ja katsojien oleskelu turvallisuusalueella on kiellettyä.

 

III Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


HIFK on vedonnut asiassa siihen, että katsojat eivät olleet menneet turvallisuusalueelle eivätkä olleet pyrkineet kentälle. Katsojien poistumista katsomosta ei ollut erikseen kielletty turvallisuusmääräyksissä eikä oman joukkueen maalin juhlimista voitu pitää häiritsevänä käyttäytymisenä. HIFK on vielä vedonnut siihen, että aikaisemmin sille ei ollut määrätty kurinpitoseuraamusta vastaavassa tilanteessa, jossa katsojat olivat katsomosta poistuen juhlineet maalia.  


Palloliitto on puolestaan katsonut, että turvallisuusmääräysten mukaista häiritsevän käyttäytymisen kriteeriä joudutaan arvioimaan ja antamaan sille tulkinnan kautta merkityssisältö. Katsojien poistuminen katsomosta kenttätasolle ja kenttätasolla tapahtuva maalin juhlinta oli häiritsevää. Palloliitto on vielä todennut, että aikaisemmalla ratkaisulla ei ollut merkitystä, koska tuolloin asiaan ei ollut kiinnitetty huomiota. Palloliitto on vedonnut myös siihen, että HIFK oli ollut tietoinen Palloliiton kannasta, jonka mukaan katsomosta poistuminen oli kiellettyä.


Oikeusturvalautakunnan ratkaisussa UOL 30/2015 HIFK:lle määrätty kurinpitosakko on poistettu siltä osin kuin katsojien ei voitu katsoa tulleen turvallisuusalueelle. Oikeusturvalautakunta katsoi jääneen näyttämättä, että HIFK:n kannattajat olisivat olleet tapahtumahetkellä Palloliiton säännöissä tarkoitetulla turvallisuusalueella. Kurinpitovaliokunnan päätös oli siten tältä osin kumottava ja HIFK:lle langetettu seuraamus poistettava. Oikeusturvalautakunta toteaa, että ratkaisussa UOL 30/2015 arvioitavana ei ollut se, voidaanko katsojien poistumista katsomosta ja tulemista kenttäalueelle pitää häiritsevänä käyttäytymisenä. Näin ollen aikaisemmassa ratkaisussa on ollut ratkaistavana eri kysymys kuin nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa.


Asian ratkaisemisen kannalta olennainen sääntömääräys on turvallisuusmääräysten kohta 4.1.3, jonka mukaan ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008, 23/2011 ja 6/2014). Nyt tämä menettely oli kuvattu Palloliiton turvallisuusmääräyksissä siten, että ”ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä”. Turvallisuusmääräyksissä ei ole kuvattu tarkemmin, mitä asiallisella käyttäytymisellä tarkoitetaan tai mitä tarkoitetaan vaatimuksella käyttäytyä muita kohtuuttomasti häiritsemättä.


Lajiliitolla on mahdollista ottaa lajiin liittyvät erityiset käyttäytymisvaatimukset huomioon omissa kurinpitosäännöissään tai muissa määräyksissään. Kurinpitoseuraamuksia määrättäessä kurinpitomääräyksiltä ja niiden tekojen määrittelyltä, joista kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä, on edellytettävä riittävää täsmällisyyttä ja sitä, että lajin erikoispiirteiden edellyttämät teot riittävästi yksilöidään kurinpitosäännöissä (ks. Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 249). Tällaista riittävän tarkkaa määrittelyä on edellytettävä erityisesti tilanteissa, joissa seura on vastuussa kannattajiensa käyttäytymisestä. Käyttäytymisvaatimus on määritettävä riittävän tarkasti nimenomaisesti sovellettavaksi tulevissa määräyksissä. Palloliiton toimihenkilöiden käsityksille kiellettynä pidettävästä käyttäytymisestä ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä, jos sääntömääräys on tulkinnallisesti epäselvä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että otteludelegaatin raportin mukaan katsomosta oli purkautunut noin 40 katsojaa ensimmäisille aidoille. Katsojat olivat tuulettaneet maalia pyrkimättä kuitenkaan kentälle. Tilanne oli normalisoitunut noin runsaan minuutin sisällä. Palloliiton turvallisuusmääräyksissä ei ole yksilöity asiallisen käyttäytymisen vaatimusta tai sitä, mitä häiritsevällä käyttäytymisellä tarkoitetaan. Katsojien poistumista katsomosta kenttätasolle ei sellaisenaan voida pitää turvallisuusmääräysten vastaisena toimintana. Turvallisuusmääräyksissä on kielletty katsojien tuleminen turvallisuusalueelle, mistä nyt ei ole kysymys. Otteludelegaatin raportista ei ilmene katsojien muutoinkaan menetelleen siten, että katsojien käyttäytymistä voitaisiin pitää turvallisuusmääräysten vastaisena. Edellytyksiä kurinpitosakon määräämiselle ei siten ole ollut. 


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, että Palloliiton kurinpitovaliokunnalla ei ole ollut edellytyksiä määrätä HIFK Fotboll Ab:lle kurinpitosakkoa siitä katsojien menettelystä, joka päätöksessä on kuvattu. Päätös on tämän vuoksi kumottava ja HIFK vapautettava suorittamasta kurinpitosakkoa.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 11.9.2015 (9/2015) kumotaan siltä osin kuin HIFK Fotboll Ab:lle on määrätty 1 000 euron kurinpitosakko.


Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                     Timo Ojala

puheenjohtaja                                   sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Marja Ramm-Schmidt ja Hilkka Salmenkylä.