11/2016 Autourheilu SM-sarjan pistelaskenta - Sääntömääräyksen tulkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 11/2016

24.3.2016    Diaarinro 45/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen rallin SM-osakilpailussa jaettujen SM-pisteiden puolittamista koskeva päätös 13.11.2015


ASIA            

Rallin SM-osakilpailussa jaettujen SM-pisteiden puolittaminen


MUUTOKSENHAKIJAT

L

K


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä AKK) hallitus on päätöksellään 13.11.2015 pitänyt voimassa vuoden 2015 Tampereen Pirelli SM-rallin luokan SM4 -kilpailussa jaettujen SM-pisteiden puolittamista koskevan päätöksen. Päätös on perustunut siihen, että AKK:n tulkinnan mukaan kilpailuun oli osallistunut vähemmän kuin kymmenen kilpailijaa, missä tilanteessa kilpailussa jaettavat SM-pisteet sovellettavien sääntöjen mukaan puolitetaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

L ja K ovat valituksessaan vaatineet, että AKK:n hallituksen valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja että kilpailussa jaetaan täydet pisteet. Lisäksi L ja K ovat vaatineet, että AKK velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa asiassa 1.489,60 eurolla korkoineen. Toissijaisesti asianosaiset tulee velvoittaa vastaamaan omista lautakuntakuluistaan asiassa. Joka tapauksessa AKK:n lautakuntakuluvaatimus on määrältään 600 euroa lisättynä arvonlisäverolla ylittävältä osin liiallinen.


Perusteinaan L ja K ovat lausuneet, että alun perin Tampereen Pirelli SM-rallin luokan SM4 -kilpailuun oli ilmoittautunut 11 kilpailijaa, joista yksi oli kuitenkin peruuttanut osallistumisensa. Kymmenestä kilpailuun osallistuneesta autokunnasta yksi ei ollut osallistunut kauden muihin SM-osakilpailuihin, minkä vuoksi kysymyksessä olevalle autokunnalle ei sääntöjen mukaan jaettu kilpailussa pisteitä.


Rallin SM sarjasääntöjen mukaan osakilpailussa jaettavat pisteet puolitetaan, mikäli autoluokkaan SM-kilpailussa lähtee vähemmän kuin kymmenen kilpailijaa. Edelleen sääntöjen mukaan viimeisessä osakilpailussa ne kilpailijat, jotka eivät ole oikeutettuja SM-pisteisiin, eivät vaikuta muille kilpailijoille jaettaviin pisteisiin.


Edellä kerrotun perusteella kilpailussa jaettavia pisteitä ei olisi tullut puolittaa. Ratkaisu on myös reilun pelin hengen vastainen, koska osallistumisensa ilmoittautumisen jälkeen peruuttanut autokunta oli voittanut pisteiden puolittamisen myötä Suomen mestaruuden. Mikäli pisteitä ei olisi puolitettu, mestaruuden olisivat voittaneet L ja K.


Siinä tapauksessa, että valitus ei menestyisi, asianosaiset tulee velvoittaa pitämään lautakuntakulunsa asiassa vahinkonaan. AKK:n säännöt ovat niin epäselviä, että valituksen tekemiseen on ollut aihetta.

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana. Lisäksi AKK on vaatinut, että L ja K velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut 1.999,50 eurolla korkoineen.


Perusteinaan AKK on lausunut, että yhdistyksen vakiintuneen ja yleisesti tiedossa olevan käytännön mukaan kaikki kilpailijat, jotka eivät ole oikeutettuja pisteisiin, katsotaan pistelaskun suhteen kilpailun ulkopuolisiksi kilpailijoiksi, joita ei huomioida missään pistelaskuun vaikuttavassa asiassa. Asiassa sovellettavaksi tulevan sääntökohdan otsikko "Pisteisiin oikeutetut kilpailijat" ilmentää osaltaan selvästi tätä periaatetta. Kysymyksessä oleva sääntömääräys koskee vain pisteisiin oikeutettuja kilpailijoita, joita kohdellaan kilpailuissa vakiintuneesti omana ryhmänään, jonka pistelaskuun vaikuttaviin tekijöihin muut osallistujat eivät vaikuta.


Tässä tapauksessa kilpailuun oli osallistunut yhdeksän pisteisiin oikeutettua autokuntaa, minkä vuoksi kilpailussa jaetut pisteet on puolitettu. Samaa tulkintaa on noudatettu muissa kauden 2015 osakilpailuissa. AKK on myös ilmoittanut tästä vakiintuneesta tulkintakäytännöstään eräälle ennen kysymyksessä olevaa kilpailua asiaa tiedustelleelle kilpailijalle. Valituksen kohteena oleva päätös on sääntöjen ja vakiintuneen käytännön mukainen, minkä vuoksi valitus tulee hylätä.

   

VASTASELITYS

L ja K ovat AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausuneet, että sääntöjä tulkittaessa pääpaino tulee antaa sovellettavan säännön sanamuodolle, ei sääntökohdan virheelliselle tai epäselvälle väliotsikolle. Oikeusturvasyyt puoltavat sanamuodon mukaista tulkintaa.


Lisäksi L ja K ovat lausuneet, että väitetystä vakiintuneesta tulkintakäytännöstä ei ole esitetty mitään selvitystä. Toisaalta pitkäänkin noudatettu virheellinen tulkintakäytäntö on silti virheellistä ja sitä voidaan ja tulee muuttaa, kun virhe on havaittu.     


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Vuoden 2015 Rallin SM-sarjan luokan SM4 viimeisessä osakilpailussa jaetut pisteet on puolitettu, koska kilpailuun on katsottu osallistuneen alle kymmenen kilpailijaa. Kilpailuun on riidattomasti osallistunut kymmenen autokuntaa, mutta yhtä näistä ei ole otettu huomioon, koska kysymyksessä oleva autokunta ei ollut osallistunut muihin SM-sarjan osakilpailuihin eikä se siten ollut oikeutettu saamaan pisteitä viimeisessä osakilpailussa. 


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko edellä selostettu AKK:n hallituksen tulkinta ja sen myötä valituksen kohteena oleva päätös sovellettavien sääntöjen vastainen.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Asiassa sovellettavaksi tulevien vuoden 2015 Rallin SM sarjasääntöjen kohta 3.1 on otsikoitu ”Pisteisiin oikeutetut kilpailijat”.


Sanotun sääntökohdan mukaan kilpailija on oikeutettu saamaan pisteitä kaikista osakilpailuista, joihin hän sarjan sääntöjen mukaisesti on ilmoittautunut. Kauden viimeisessä osakilpailussa pisteisiin ovat oikeutettuja vain ne kilpailijat, jotka kauden aikana ovat olleet pisteisiin oikeutettuja vähintään yhdessä aikaisemmassa osakilpailussa, missä tahansa SM-luokassa. Viimeisessä osakilpailussa ne kilpailijat, jotka eivät ole oikeutettuja pisteisiin kyseisessä kilpailussa, eivät vaikuta muille jaettaviin pisteisiin.

 

Edelleen samassa sääntökohdassa on todettu, että mikäli osakilpailussa johonkin SM-luokkaan lähtevien kilpailijoiden määrä jää alle kymmenen (10), puolitetaan

tässä luokassa jaettavien pisteiden määrä.

 

Päätöksen sääntöjenvastaisuus

 

Asiassa on riitaa siitä, onko AKK voinut tulkita edellä selostettua sääntöjen 3.1 kohtaa siten, että SM-luokkaan lähteviksi kilpailijoiksi pisteiden puolittamista koskevan kriteerin kannalta huomioidaan vain ne kuljettajat, jotka ovat oikeutettuja saamaan SM-pisteitä kysymyksessä olevassa kilpailussa. L ja K ovat perustaneet oman tulkintansa säännöistä siihen, että kysymyksessä olevasta sääntömääräyksestä ei ilmene, että vain pisteisiin oikeutetut kilpailijat otetaan täysien pisteiden jakamisen edellyttämän kilpailijoiden vähimmäismäärän täyttymistä arvioitaessa huomioon. AKK on puolestaan todennut, että vakiintuneen tulkinnan mukaan tietyn luokan kilpailuun lähteviksi kilpailijoiksi lasketaan kysymyksessä olevaa sääntökohtaa sovellettaessa vain ne kilpailijat, jotka ovat oikeutettuja pisteisiin.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on kysymys kilpailutoimintaa koskevan sääntömääräyksen tulkinnasta eikä kurinpitoa koskevasta sääntömääräyksestä. Mikäli säännöt tällaisessa tilanteessa mahdollistavat sanamuotonsa perusteella useita erilaisia tulkintoja, yhdistyksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu valita sen näkökulmasta tarkoituksenmukaisin säännön sanamuodon mahdollistama tulkintavaihtoehto (ks. UOL 45/2015).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostettu sääntökohta mahdollistaa kokonaisuutena sekä valittajien että AKK:n esittämän tulkintavaihtoehdon. AKK:n ilmoituksen mukaan sääntöä on jo vuosia tulkittu ja sovellettu samalla tavalla kuin yhdistyksen hallituksen päätöksessä tässä asiassa. Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä tämän ilmoituksen todenperäisyyttä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että AKK:n hallituksen päätös olisi sääntöjen vastainen.


Lopputulos

 

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että L:n ja K:n valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Valitus hylätään kokonaisuudessaan, joten L ja K ovat lähtökohtaisesti velvollisia korvaamaan AKK:n kohtuulliset lautakuntakulut asiassa. Edellä kerrotulla tavalla sovellettava sääntömääräys on kuitenkin kokonaisuutena tulkinnanvarainen ja sen sanamuoto mahdollistaa hyvin myös L:n ja K:n esittämän tulkinnan. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että L ja K olisivat olleet tietoisia AKK:n tavasta tulkita kysymyksessä olevaa sääntömääräystä. Näihin seikkoihin nähden oikeusturvalautakunta katsoo olevan kohtuullista, että asianosaiset pitävät lautakuntakulunsa asiassa vahinkonaan.  


Päätöslauselma


Valitus sekä asianosaisten lautakuntakulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Tapio Rantala, Thomas Stenius ja Kimmo Suominen.