6/2016 Voimanosto Arvokisavalinta - Valintakriteerit - Valintakriteerien tulkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 6/2016

4.2.2016      Diaarinro 4/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset 28.12.2015 ja 3.1.2016


ASIA            

Valinta klassisen voimanoston EM-kilpailuihin 5.-12.3.2016 Viron Tarttoon nuorten sarjaan 93 kg


MUUTOKSENHAKIJA

JP


KUULTAVA

Suomen Voimanostoliitto ry


SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Suomen Voimanostoliitto ry:n (jäljempänä Voimanostoliitto) hallitus on 28.12.2015 päättänyt valita Suomen edustajiksi klassisen voimanoston EM-kilpailuihin nuorten sarjaan 93 kg SL:n ja OL:n. Voimanostoliiton hallitus on edelleen 3.1.2016 tekemällään päätöksellä valinnut JP:n 4. varanostajaksi sanottuihin kilpailuihin.


VALITUS PERUSTEINEEN

JP on valituksessaan vaatinut, että Voimanostoliiton hallituksen päätös kumotaan ja hänet valitaan Suomen edustajaksi klassisen voimanoston EM-kilpailuihin nuorten sarjaan 93 kg.


Voimanostoliiton hallitus ei ollut noudattanut maajoukkuevalinnassa liiton toimintasuunnitelmassa ennakkoon ilmoitettuja valintakriteereitä. JP oli osallistunut nuorten SM-kilpailuihin Kankaanpäässä 29.11.2015, joten hänet voitiin ottaa huomioon maajoukkuevalinnassa. Lisäksi hän oli ilmoittanut halukkuudestaan tulla valituksi maajoukkueeseen.


JP oli osallistunut vuoden 2015 SM-kilpailuissa Ylitorniolla 9.-11.1.2015 miesten sarjaan ja sijoittunut pronssille. Hänen tuloksensa oli ollut 687,5 kg, mikä ylitti nuorten EM-kilpailuiden sarjan 93 kg tulosrajan 580 kg. Kesäkuussa 2015 JP voitti puolestaan nuorten MM-kilpailuissa Salossa pronssia tuloksella 700 kg. Lisäksi JP nosti 707,5 kg vielä 31.10.2015. JP:n tulos oli siten sarjan sisäisessä paremmuusjärjestyksessä selvästi paras, toiseksi parhaan tuloksen ollessa 677,5 kg. Voimanostoliiton JP:n sarjaan valitseman nostajan tulos oli 670 kg ja hän oli ollut sisäisessä paremmuusjärjestyksessä kolmas. Voimanostoliiton hallitus ei ollut siten ottanut huomioon sarjan sisäistä paremmuusjärjestystä toimintasuunnitelmassa edellytetyllä tavalla.


Kuukautta ennen maajoukkuevalintaa Voimanostoliitto tiedotti, että maajoukkueet kootaan EM-tulosrajan tehneiden joukosta. Lisäksi hallitus antoi ymmärtää, että valinnat tehdään rankingin perusteella. Avoimessa luokassa näin tehtiinkin, mutta nuorten valinnoissa painotettiin vain marraskuussa nostetun nuorten SM-kilpailun tuloksia. Tästä Voimanostoliitto ei nostajia millään lailla informoinut.


Valintakriteerien noudattamatta jättämisestä kertoi se, ettei Voimanostoliiton hallituksen päätös ollut yksimielinen. Hallitus ei noudattanut sääntöjä eikä kohdellut nostajia yhdenvertaisesti.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Voimanostoliitto on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


JP:tä ei voitu valita klassisen voimanoston EM-kilpailuihin 5.-12.3.2016, koska hän jäi ilman tulosta Kankaanpään SM-kilpailuissa eikä hänen tuloksensa siten yltänyt asetettuun tulosrajaan 562,5 kg sarjassa 93 kg. Hallituksen päätös oli Voimanostoliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ilmoitettujen valintakriteerien mukainen, eikä aiemmilla saavutuksilla ja tuloksilla ollut valintakriteerien mukaan merkitystä.


VASTASELITYS

JP on Voimanostoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, ettei Voimanostoliitto missään vaiheessa ilmoittanut, että maajoukkue valitaan ainoastaan Kankaanpään SM-kilpailuiden perusteella ja ettei miesten SM-kilpailuja tai MM-kilpailuja oteta valinnassa huomioon.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisu


Oikeusturvalautakunnan toimivalta ja kysymyksenasettelu

 

Voimanostoliiton hallitus on päätöksellään 28.12.2015 valinnut Suomen edustajiksi klassisen voimanoston EM-kilpailuihin junioreiden sarjaan 93 kg SL:n ja OL:n. Liiton hallitus on edelleen 3.1.2016 tekemällään päätöksellä valinnut JP:n neljänneksi varanostajaksi sanottuihin kilpailuihin.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisuissaan UOL 24/2011 ja UOL 18/2014 todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Näihin lähtökohtiin perustuen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena olevat Voimanostoliiton valintakriteerit ovat ensiksikin liiton asettamat ja julkaisemat sekä toiseksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla tavalla selkeästi asetetut siten, että valintakriteereitä voidaan arvioida myös oikeudellisesti eikä pelkästään yhdistysautonomiaan kuuluvan urheilullisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan kannalta. Voimanostoliiton hallituksen päätökset 28.11.2015 ja 3.1.2016 ovat lisäksi sellaisia arvokilpailujen valintaa koskevia ratkaisuja, jotka voivat olla valituksen kohteena.


Näillä perusteilla valituksen tutkiminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja lautakunta tutkii valituksen. Valituksen johdosta lautakunnassa on kysymys siitä, onko Voimanostoliiton hallituksen valintapäätös ollut 24.10.2015 julkistetun vuotta 2016 koskevan toimintasuunnitelman sisältämien valintaperusteiden mukainen.


Sovellettavat valintakriteerit

 

Klassisen voimanoston MM- ja EM-kilpailujen valintamenettelystä on Voimanostoliiton toimintasuunnitelman kohdassa 3.5 todettu muun ohella seuraavaa:


3.5.1 Voidakseen tulla otetuksi huomioon vuoden 2016 kv. kisavalinnoissa urheilijan on osallistuttava siihen vuoden 2016 SM-kilpailuun, jossa tehdyt tulokset otetaan huomioon kulloinkin kyseessä olevaa arvokisajoukkuetta valittaessa.


3.5.2 Urheilijan tekemä tulos otetaan huomioon vain, jos se yltää vähintään sen painoluokan kv. tulosrajaan, jossa hän kilpaili SM-kilpailussa.


3.5.3 Voidakseen tulla valituksi EM-kisajoukkueeseen, urheilijan on saavutettava vähintään EM-tulosraja.


3.5.8 Vain SM-, EM- ja MM-kilpailuissa tehdyt, vähintään asetettuun tulosrajaan yltäneet tulokset otetaan kunkin sarjan sisäisessä paremmuusjärjestyksessä huomioon arvokisajoukkueita valittaessa.


3.5.10 Urheilija voidaan valita varsinaiseksi tai varanostajaksi kv. mestaruuskilpailuun vain, jos hän on tehnyt vähintään ko. kilpailua varten asetettuun tulosrajaan yltäneen tuloksen siihen mennessä, kun liiton hallitus tekee joukkuevalinnan ko. kilpailuun.


3.5.11 Myös klassisen voimanoston EM ja MM-kisavalinnat tehdään soveltuvin osin yllä olevien yleisten valintakriteerien (kohdat 3.5.1–3.5.10) perusteella.


Tulosrajat vuoden 2016 MM- ja EM-kisoihin on ilmoitettu toimintasuunnitelman kohdassa 3.7. Sarjassa 93 kg (M23) klassisen voimanoston EM-kisaraja on 562,5 kg.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset

 

JP on valituksessaan lähtenyt siitä, ettei Voimanostoliitto ollut valintapäätöstä tehdessään noudattanut toimintasuunnitelman kohdissa 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.8 ja 3.5.10 esitettyjä valintakriteerejä. JP:n mukaan Voimanostoliitto ei ollut missään vaiheessa ilmoittanut, että maajoukkue valitaan ainoastaan Kankaanpään SM-kilpailujen perusteella ja ettei miesten SM-kilpailuja tai MM-kilpailuja oteta valinnassa huomioon. JP:n näkemyksen mukaan toimintasuunnitelman kohdan 3.5.1 perusteella oli riittävää, että urheilija osallistui Kankaanpään SM-kilpailuihin, mutta tämän lisäksi valinnassa tuli ottaa huomioon kesän MM-kilpailuissa ja miesten SM-kilpailuissa tehdyt tulokset.


Voimanostoliitto on vastauksessaan todennut, ettei JP:tä voitu valita klassisen voimanoston EM-kilpailuihin, koska hän jäi ilman tulosta Kankaanpään SM-kilpailussa eikä hänen tuloksensa siten yltänyt asetettuun tulosrajaan. Liiton mukaan aiemmilla saavutuksilla ja tuloksilla ei ollut valintakriteerien mukaan merkitystä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Voimanostoliiton edellä selostetut valintakriteerit edellyttävät, että urheilija osallistuu SM-kilpailuun ja että SM-kilpailussa tehty tulos otetaan huomioon arvokisajoukkuetta valittaessa (kohta 3.5.1). Lisäksi valintakriteereiden perusteella on selvää, että urheilijan tulee saavuttaa EM-tulosraja (kohta 3.5.3). Tulkinnanvaraisena on pidettävä kriteereiden kohtaa 3.5.8, jonka mukaan kunkin sarjan sisäinen paremmuusjärjestys määritetään ottaen huomioon vain SM-, EM- ja MM-kilpailuissa tehtyjen tulosrajan yltäneiden tulosten perusteella.


Voimanostoliiton toimintasuunnitelmasta ilmeneviä valintakriteereitä voidaan pitää epäselvinä valintakriteereiden kohtien 3.5.1 ja 3.5.8 välisen suhteen osalta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kriteereitä ei voida Voimanostoliiton ilmoittamalla tavalla tulkita siten, että valinta olisi tullut tehdä ainoastaan SM-kilpailujen tulosten perusteella. SM-kilpailujen tuloksella on kuitenkin merkitystä valintapäätöstä tehtäessä, mutta sarjan sisäisessä paremmuusvertailussa tulee kriteereiden kohdan 3.5.8 mukaan ottaa huomioon myös muita kilpailuja. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että JP on nostanut miesten SM-kilpailuissa Ylitorniolla 9. - 11.1.2015 yhteistuloksen 687,5 kg ja kesäkuussa 2015 nuorten MM-kilpailuissa Salossa yhteistuloksen 700 kg. Kankaanpään SM-kilpailuissa 29.11.2015 JP jäi ilman tulosta. JP:n valituksen kohteena olevalla päätöksellä EM-kilpailuihin sarjassa 93 kg valittujen urheilijoiden yhteistulokset Kankaanpään SM-kilpailuissa olivat 677,5 kg (SL/M20) ja 660 kg (OL/M23).


JP on saavuttanut EM-kilpailujen tulosrajan. Valintapäätöstä tehtäessä on tullut ottaa huomioon SM-kilpailut, joissa JP on jäänyt ilman tulosta. Kuitenkin sarjan sisäisessä paremmuusvertailussa JP on saavuttanut valintakriteereissä mainituissa kilpailuissa paremman tuloksen kuin valituksi tulleet urheilijat. Edellä todetuin tavoin valintaa ei ole voitu tehdä yksin SM-kilpailujen perusteella ja Voimanostoliitto on jättänyt huomioimatta JP:n saavuttamat tulokset aikuisten SM-kilpailuissa ja nuorten MM-kilpailuissa. Valintapäätöstä tehtäessä ei ole siten otettu huomioon sarjan sisäistä paremmuusjärjestystä, jolla on myös valintakriteereiden mukaan merkitystä valintapäätöstä tehtäessä.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Voimanostoliiton valintapäätös on ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen, kun valinnassa on otettu huomioon yksinomaan Kankaanpään SM-kilpailut eikä valintapäätöstä tehtäessä ole arvioitu sarjan sisäistä paremmuusjärjestystä. Voimanostoliiton ei olisi tullut ilmoittamillaan perusteilla jättää JP:tä valitsematta 5. – 12.3.2016 järjestettäviin EM-kilpailuihin. Valintapäätös on ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen siltä osin kuin JP:tä ei ole valittu joukkueeseen.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätökset 28.11.2015 ja 3.1.2016 kumotaan siltä osin kuin JP:tä ei ole valittu klassisen voimanoston EM-kilpailuihin 5.-12.3.2016 Viron Tarttoon nuorten sarjaan 93 kg.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Johanna Lahti ja Mikko Kohtala.