41/2015 Jääkiekko Pelaajasiirto - Siirto-oikeuden myöntäminen - Joukkueen toiminnan loppuminen - Rahallinen korvaus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 41/2015

18.11.2015 Diaarinro 42/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Red Wings ry:n hallituksen päätös 14.10.2015 pelaajan siirto-oikeudesta

 

ASIA

Pelaajasiirto


MUUTOKSENHAKIJAT

Alaikäinen A huoltajansa X:n edustamana

Alaikäinen B huoltajansa Y:n edustamana


KUULTAVAT

Red Wings ry

Suomen Jääkiekkoliitto ry


SEURAN PÄÄTÖS

Red Wings ry:n hallitus (seura) on 9.9.2015 tekemällään päätöksellä evännyt pelaajien siirtopyynnöt. Seura on 14.9.2015 ilmoittanut, että pelaaja voi siirtyä seurasta maksamalla kesän ja elokuun harjoitusmaksut, palauttamalla pelipaidan ja maksamalla lisäksi 500 euroa. Seura on päätöksillään 23.9.2015 ja 14.10.2015 pysyttänyt aikaisemmat päätöksensä.


VALITUS PERUSTEINEEN

A ja B ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että seuran tulee myöntää pelaajille siirto-oikeus ilman rahallista korvausta ja että seura tulee velvoittaa korvaamaan heidän kulunsa lautakunnassa.

 

A ja B olivat ilmoittaneet 30. ja 31.8.2015 seuralle haluavansa vaihtaa joukkuetta, vaikka vapaa siirtoaika oli umpeutunut. Joukkueen toiminta oli tosiasiassa loppunut. Harjoituksissa oli elokuussa käynyt ainoastaan 4 - 6 pelaajaa eikä joukkueen toiminta ollut pelaajien vähäisestä määrästä johtuen järkiperäistä. Sarjapeleihin osallistuminen ei olisi ollut mahdollista oman joukkueen voimin. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan siirto voidaan myöntää aikarajoista riippumatta, jos toiminta ikäluokassa on päättynyt. Tällaisessa tilanteessa seura ei voi myöskään vaatia siirron myöntämisen edellytyksenä rahallista korvausta. Seura on ilmoittanut saavansa sarjapeleihin apuja muista joukkueista. Tämä ei olisi kuitenkaan mahdollista, koska AAA-tason pelaaja ei voi siirtyä pelaamaan A-tason joukkueeseen eikä vanhemmasta ikäluokasta oleva pelaaja voi osallistua kahteen sarjaan. Yksittäisissä otteluissa pelaajien lainaaminen olisi mahdollista. Lainattuja pelaajia tarvittaisiin yli puolet joukkueesta eikä A:n ja B:n joukkueen kilpailullinen toiminta voi perustua tällaiseen menettelyyn. Myös harjoituksissa tarvittaisiin enemmän kuin 4-6 pelaajaa. Tosiasiassa kysymys on joukkueen oman toiminnan lopettamisesta ja toiminnan yhdistämisestä muihin joukkueisiin.


Seuran ilmoituksen mukaan pelaajien sitoutuminen joukkueen toimintaan oli jaettu ajallisesti eri osiin. A ja B olivat ilmoittaneet elokuussa haluavansa siirtyä seurasta. Seura on toimittanut vastauksensa 14.9.2015 ilmoittaen samalla siirtymisen edellytyksenä olevasta 500 euron maksusta. Vastauksen saaminen seuralta on ylittänyt kilpailusääntöjen mukaisen seitsemän päivää. A ja B ovat toimineet seuran pelaajien sitoutumista koskeneen ilmoituksen mukaisesti.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Red Wings ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Red Wings ry:n sääntöjen mukaan eroava jäsen on velvollinen maksamaan maksunsa toimintavuoden (1.5. – 30.4.) loppuun saakka. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisena vapaan siirtoajan 1.5. – 30.6. mukaisena aikana seura ei ole vaatinut jäseniltään seuran sääntöjen mukaisia maksuja. Ajanjaksoa 1.7. – 31.1. koskevat pelaajasiirrot on käsitelty seuran hallituksessa ja pelaajasiirtoja on osin hyväksytty ja osin hylätty. Seuran sääntöjen mukaisia maksuja on kohtuullistettu vastaamaan seuralle aiheutuvia kustannuksia.


Nyt kysymyksessä oleva C2 (v. 2001) ikäluokan joukkue on toiminut seurassa kiekkokoulusta lähtien. Kaudella 2013 - 2014 joukkueella oli kaksi peliryhmää (AA ja A). Joukkueen peliryhmät ovat olleet pieniä koko toiminnan ajan ja joukkue on tehnyt yhteistyötä muiden seuran joukkueiden kanssa. Keväällä 2015 C2-joukkueesta ilmoitettiin kaudelle 2015 - 2016 kaksi peliryhmää (AA ja A). Toisen peliryhmän (AA) osalta joukkue perui 18.8.2015 osallistumisensa sarjaan ja Jääkiekkoliitto vaati seuralta 650 euron maksua sarjapaikan peruuttamisesta. Toinen peliryhmä (A) on elinvoimainen ja toiminta on kesän jälkeen lähtenyt hyvin käyntiin.


Seura on evännyt pelaajasiirtoa koskevat pyynnöt. Pelaajille on annettu mahdollisuus jatkaa pelaamista seurassa tai siirtyminen toiseen seuraan tietyin edellytyksin. Siirtyvien pelaajien osalta seuran sääntöjen maksuvelvollisuutta koskevaa määräystä on kohtuullistettu vastaamaan seuralle aiheutuvia kustannuksia.

 

Suomen Jääkiekkoliitto ry on todennut, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan siirto toiseen seuraan on ajalla 1.7. – 31.1. mahdollista vain seurojen suostumuksella. Red Wings ry ei ollut menetellyt Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastaisesti päättäessään olla myöntämättä tänä ajankohtana vastikkeettomasti siirtoa toiseen seuraan.


Pelaajilla on mahdollista jatkaa pelaamista Red Wings ry:n joukkueissa. Joukkueurheilussa joukkueet eivät yleensä anna pelaajien siirtyä kauden aikana toisiin joukkueisiin ilman vastiketta. Pelaajien siirtyessä toisiin joukkueisiin joukkueelle syntyy kustannuksia ja seura voi vaatia pelaajia korvaamaan aiheutuvat kustannukset.

 

VASTASELITYS

A ja B ovat vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi muun muassa, että seuran sääntöjen mukaisten maksujen suorittaminen toimintavuoden loppuun saakka oli ristiriidassa seuran puheenjohtajan lähettämään seuran toimintaan sitoutumista koskevaan viestiin nähden.  


Seura on vastineessaan todennut pelaajien lainaamisen perustuvan kymmenen seuran pelaajaliikennesopimukseen. Tällaisesta kymmenen yhteistyöseuran välisestä yhteistyöstä ei ollut aikaisemmin ollut puhetta. Aikaisemmin oli käsitelty pelaajaliikennettä kolmen yhteistyöseuran välillä.


Pelaajasiirrosta ei aiheudu myöskään merkittävää haittaa ikäryhmän toiminnalle, koska ikäryhmää ei ylipäätään voida katsoa olevan olemassa, jos pelaajia on alle 10. Seura rahoittaa ikäryhmän toimintaa ja käyttämättä mahdollisesti jäävät jäävuorot on mahdollista myydä eteenpäin.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

A ja B ovat pelanneet Red Wings ry:n C2-joukkueessa. Heidän edustusoikeutensa on kuulunut Red Wings ry:lle. A ja B ovat elokuussa 2015 pyytäneet seuraa vapauttamaan heidän edustusoikeutensa. Seura on evännyt pelaajien siirtymisen ja todennut, että seura vapauttaa edustusoikeuden, jos kesän ja elokuun kausimaksut on maksettu, pelipaita palautettu ja seuralle maksettu 500 euroa. A ja B ovat valituksessaan katsoneet, että joukkueen toiminta oli loppunut ja että siirto tuli olla mahdollinen ilman ylimääräisiä maksuja.


Asiassa on siten A:n ja B:n valituksen johdosta kysymys, onko seura voinut asettaa siirtymisen edellytykseksi 500 euron maksun ja onko tällainen edellytys Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen.


II Pelaajasiirtoa koskevat sääntömääräykset

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 4.1 (1) todetaan muun ohella seuraavaa:


Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan ainoastaan jääkiekkoliiton hyväksymän pelaajasiirron kautta. Pelaajasiirto on tehtävä aina vaikka edustusoikeuden omaava seura olisi lopettanut toimintansa.


Jos pelaajan edellinen seura on lopettanut toimintansa tai siirtotodistusta ei ole saatavana seuran pidempiaikaisen toimimattomuuden takia, voi liitto anomuksesta tehdä vanhan seuran puolesta siirron uuteen seuraan.


Vanhan seuran on annettava siirto pelaajalle viikon kuluessa pelaajan siirtopyynnöstä pelaajasiirtojen aikarajojen puitteissa. Mikäli seura kieltäytyy antamasta pelaajasiirtoa, on seuran ilmoitettava kirjallisesti pelaajalle sekä liittoon kieltäytymisen perusteet. Liitto voi painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron, vaikka vanha seura ei ole antanut siirtoa edellä mainitulla tavalla.


Vanha seura voi vaatia rahallisen korvauksen siirrosta pelaajalta tai uudelta seuralta vain jos pelaajalla on voimassaoleva pelaajasopimus edustusoikeuden omaavan seuran kanssa.


Kohdassa 4.1 (2) todetaan seuraavaa:


Pelaajan, jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta, on 30.06. mennessä joko tehtävä pelaajasopimus jonkun seuran kanssa tai ilmoitettava kirjallisesti edustusoikeuden omaavalle seuralle mahdollisesti vaihtavansa seuraa saadakseen vapaan edustusoikeuden siirron.


01.07. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella.  Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 01.07. jälkeen.


Jos pelaaja 01.08. jälkeen osallistuu vanhan seuransa harjoituksiin, katsotaan pelaajan jääneen vanhaan seuraansa ja ilmoitus siirtohalukkuudesta sekä oikeus vapaaseen edustusoikeuden siirtoon raukeaa.


Kohdan 4.3 mukaan pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G -juniori-ikäisissä seuraavina aikoina:


·         1.5. – 30.6. vapaa siirtoaika

·         1.7. – 31.7. ei siirtoaikaa

·         1.8. – 31.8. siirtoaika (molempien seurojen yhteisellä suostumuksella)

·         1.9. – 31.10. siirtoaika (vain niille jotka eivät ole edustaneet kuluvalla kaudella mitään seuraa)

·         1.11. – 30.11. siirtoaika (muut sarjat, molempien seurojen yhteisellä suostumuksella)

·         1.12. – 1.1. ei siirtoaikaa

·         2.1. – 31.1. siirtoaika (muut sarjat, molempien seurojen yhteisellä suostumuksella)


Kohdassa 4.3 on edelleen määrätty, että pelaajalle voidaan myöntää siirto pelaajasiirtojen aikarajojen ulkopuolella, jos pelaajan ikäluokan toiminta loppuu seurassa.


III Oikeusturvalautakunnan kannanotto A:n ja B:n siirto-oikeuteen

 

(a)  Aluksi


Valituksessa on katsottu ensinnäkin, että C2-joukkueen toiminta oli tosiasiassa päättynyt, koska joukkueen toimintaan oli osallistunut siinä määrin vähän pelaajia, ettei harjoitusten läpivieminen tai kilpailutoimintaan osallistuminen ollut mahdollista niin pienellä pelaajamäärällä. Toiseksi valituksessa on katsottu, että seura oli ilmoittanut kauden jakautuvan kolmeen jaksoon ja että tämän mukaan seura saattoi periä vain sen jakson maksun, johon pelaaja oli osallistunut. Vielä valituksessa on todettu, että seura ei ollut ilmoittanut kantaansa pelaajasiirtoa koskevaan vaatimukseen kilpailusääntöjen edellyttämässä seitsemän päivän ajassa.

 

(b)  Toiminnan loppumista koskeva arviointi


Asiassa on selvää, että A ja B ovat osallistuneet seuran harjoituksiin 1.8.2015 jälkeen ja siten heidän voidaan katsoa jääneen vanhaan seuraansa Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 4.1 tarkoitetulla tavalla. Pelaajan siirto on mahdollinen 1.8. jälkeen ainoastaan molempien seurojen suostumuksella. Jos seura on lopettanut toimintansa, Jääkiekkoliitto voi vanhan seuran puolesta tehdä siirron uuteen seuraan.


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan Jääkiekkoliitto voi antaa vanhan seuran puolesta siirtotodistuksen, jos vanhan seuran toiminta on päättynyt. Pelaajalle voidaan myöntää siirto myös pelaajasiirtojen aikarajojen ulkopuolella pelaajan ikäluokan toiminnan loppuessa seurassa. Kysymyksessä olevassa tapauksessa Red Wings ry:n C2-joukkueen kokoonpanojen ja pelaajamäärien suhteen on ollut valituksessa todettuja ongelmia ja kilpailutoimintaan osallistuminen on jouduttu rajaamaan yhteen peliryhmään (A).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että C2-joukkueen pelaajamäärä on ollut elokuussa 2015 vähäinen, kun pelaajia on ollut alle 10 ja joukkueen harjoituksiin on osallistunut 4-6 pelaajaa. Vaikka pelaajamäärä on ollut vähäinen, tämä ei sellaisenaan merkitse pelaajan ikäluokan toiminnan tai joukkueen toiminnan loppumista. Seura on myös selostanut niitä järjestelyitä, joiden avulla joukkueen toiminta on mahdollista turvata. Joukkueen pelaajamäärän vähäisyys vaikeuttaa joukkueen toimintaa, mutta asiassa ei ole esitetty riittäviä perusteita katsoa, että Red Wings ry:n C2-joukkueen toiminnassa ilmenneet vaikeudet olisivat osoitus joukkueen toiminnan loppumisesta. Asiassa ei näin ollen ole perusteita myöntää pelaajasiirtoa tällä perusteella.


(c)  Seuran ilmoitus toimintaan sitoutumisesta


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2010 todennut, että tilanteessa, jossa kysymys on pelaajasiirrosta ennen 30.6. (vapaa siirto-oikeus), seuran riitaiset saatavat pelaajilta eivät olleet sellainen peruste, jonka nojalla siirto-oikeuden myöntämisestä olisi mahdollista kieltäytyä. Oikeusturvalautakunnan ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei tuossa tapauksessa ollut riittäviä perusteita kieltäytyä antamasta siirtotodistusta.


Nyt kysymyksessä oleva tapaus poikkeaa ratkaisussa UOL 23/2010 olleesta tilanteesta siinä, että nyt pelaajasiirtoon pyydetään lupaa kauden aikana ja joka tapauksessa 1.7. jälkeen, kun taas ratkaisussa UOL 23/2010 pelaajasiirtoa oli pyydetty ennen 30.6. Näinä ajankohtina pelaajien siirto-oikeus poikkeaa sääntöjen mukaan toisistaan.


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 4.3. mukaan seurasiirto 1.7. - 31.1. voi tapahtua ainoastaan seurojen suostumuksella. Näin ollen seuralla ei ole kilpailusääntöjen mukaan velvollisuutta suostua seurasiirtoon 1.7. jälkeen.


Seuran pelaajan sitoutumista koskevan viestin mukaan pelaaja sitoutuu seuraan ja joukkueeseen seuraavasti:


Kausi jaetaan kolmeen eri jaksoon

1.5. – 31.8.

1.9. – 31.12.

1.1. – 30.4.


Jokainen pelaaja, joka on kyseisen jakson alkaessa joukkueen toiminnassa mukana, sitoutuu maksamaan kyseisen ajan osalta toimintamaksun. Seuran vaihto ei vapauta maksuista. Seuran hallitus käsittelee maksuihin liittyvät poikkeukset ja pyynnöt aina tapauskohtaisesti.


Seura on vastauksessaan todennut, että seuran sääntöjen mukaan seurasta eroava jäsen on velvollinen maksamaan maksut toimintavuoden loppuun saakka. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisena vapaan siirtoajan 1.5. – 30.6. aikana seura ei ole kuitenkaan vaatinut maksujen suorittamista.


A ja B ovat pyytäneet pelaajan edustusoikeuden siirtoa ajankohtana, jolloin siirto on edellyttänyt seuran suostumusta. Pelaajan sitoutumista koskevaa ilmoitusta ei oikeusturvalautakunnan käsityksen mukaan ole perusteltua tulkita siten, että seura ei voisi vaati korvauksen suorittamista pelaajan siirron edellytyksenä. Seura voi oman toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi vaatia siirron myöntämisen edellytyksenä kohtuullista korvausta, jolla kompensoidaan esimerkiksi kausimaksujen vähentymistä. Tässä tapauksessa seura on vaatinut 500 euron korvausta. Tätä ei voida pitää pelaajan sitouttamista koskevan ilmoituksen vastaisena eikä muutoinkaan määrällisesti kohtuuttomana. Edustusoikeuden siirron edellytyksenä on näin ollen voitu vaatia 500 euron korvausta.


(d)  Siirtotodistuksen antamista koskeva määräaika


Valituksessa on todettu, että seura ei ollut ilmoittanut kieltäytymisestä sääntöjen edellyttämällä tavalla viikon määräajassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt edellyttävät siirron antamista pelaajalle viikon kuluessa pelaajan siirtopyynnöstä pelaajasiirtoaikojen rajoissa. Tämä sääntömääräys koskee tilannetta, jossa pelaajasiirtoa pyydetään pelaajasiirtojen aikarajojen puitteissa (UOL 4/2012). Toisin kuin eräiden muiden lajien kilpailusäännöissä (UOL 21/2010), jääkiekon kilpailusäännöissä ei ole erikseen määrätty sitä, mitä vaikutuksia määräajan ylittymisellä on pelaajan siirto-oikeudelle.


A ja B ovat valituksessa esitetyn mukaan käynnistäneet seurasiirtoon tähdänneen menettelyn 30. ja 31.8.2015. Seura on käsitellyt pyynnön kokouksessaan 9.9.2015 ja ratkaisusta on ilmoitettu 14.9.2015 eli myöhemmin kuin sääntöjen mukaisessa viikon määräajassa. Koska pyyntö on tehty muuna kuin vapaana siirtoaikana ja koska kilpailusäännöissä ei ole määräajan ylittämisen osalta määrätty erillisestä seurauksesta, määräajan sinänsä vähäisellä ylittämisellä ei ole tässä tapauksessa merkitystä arvioitaessa pelaajien siirto-oikeutta.


(e) Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n ja B:n valitus on hylättävä.


IV Lautakuntakulut


A:n ja B:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta on asian lopputulokseen nähden hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Red Wings ry:n hallituksen päätöksiä 9.9.2015 ja 14.10.2015 ei muuteta.


A:n ja B:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Marja Ramm-Schmidt ja Hilkka Salmenkylä.