28/2021 Triathlon Yhdistyksestä erottaminen – Kuuleminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 28/2021

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠18.11.2021 Diaarinro 13/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen päätös 9.5.2021


ASIA           

Yhdistyksestä erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA 

Joroisten Urheilijat ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Joroisten Urheilijat ry:n hallitus on päätöksellään 22.4.2021 erottanut A:n seuran jäsenyydestä. Erottamisperusteena sanotussa päätöksessä on mainittu Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös sekä toimiminen valmennustyössä epäeettisesti ja seuran sääntöjen vastaisesti.


A:n annettua vastineen Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen päätöksen 22.4.2021 johdosta seuran hallitus on käsitellyt A:n erottamista seuran jäsenyydestä koskevaa asiaa uudestaan. Päätöksessään 9.5.2021 Joroisten Urheilijat ry:n hallitus on katsonut, että A:n vastineessa ei ollut tuotu esille mitään sellaista, jonka vuoksi aikaisempaa erottamista koskevaa päätöstä tulisi muuttaa. Hallitus on pysyttänyt päätöksen 22.4.2021 lopputuloksen tarkentaen samalla erottamisen perusteita. Lisäperusteina A:n erottamiselle hallitus on esittänyt, että A on vahingoittanut Joroisten Urheilijat ry:n mainetta ja rikkonut siten seuran sääntöjä mustamaalaamalla toista seuraa julkisesti. Lisäksi A oli rekisteröinyt kaupallisessa tarkoituksessa omiin nimiinsä Joroisten Urheilijat ry:n toiminnassa kehitetyn ja seuran nimissä käytetyn tuotenimen.       


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen A:n erottamista seurasta koskevat päätökset kumotaan ja että Joroisten Urheilijat ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut asiassa.


Perusteinaan A on lausunut, että Suomen Triathlonliitto ry:n määrättyä A:lle kuuden kuukauden toimitsija- ja kilpailukiellon Joroisten Urheilijat ry:n hallitus oli päättänyt erottaa A:n seurasta sanotun liiton päätöksen ja epäasiallisen käytöksen seuran toiminnassa perusteella. A:ta ei ollut kuultu ennen kuin hallitus oli 22.4.2021 päättänyt asiasta. Päätös oli tullut A:lle täysin yllättäen. Asiaa käsiteltäessä on siten tapahtunut menettelyvirhe.


Saatuaan tiedon erottamista koskevasta päätöksestä 22.4.2021 A oli moittinut päätöstä ja vaatinut saada tulla asiassa kuulluksi. Tämän jälkeen seuran hallitus oli varannut A:lle tilaisuuden antaa asiassa vastine 30.4.2021 mennessä. Vastineessaan A oli vaatinut, että päätös 22.4.2021 kumotaan ja että hänelle myönnetään luottamuspulan vuoksi ero seuran jäsenyydestä 1.5.2021 lukien. Tämän jälkeen seuran hallitus on käsitellyt asiaa uudestaan sähköpostikokouksessaan 5. - 9.5.2021 ja päätynyt pysyttämään aikaisemman päätöksensä.


Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksessään 24.5.2021 katsonut, että A:n väitetystä sopimattomasta menettelystä oli esitetty riittävää näyttöä vain siltä osin kuin kysymys oli ollut kirjallisesta viestittelystä valmennettaville. Toisin kuin Suomen Triathlonliitto ry:n hallitus oli päätöksessään katsonut, muilta osin kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei ollut näytetty olleen perusteita.      

    

Oikeusturvalautakunnan päätöksen 24.5.2021 jälkeen seurasta erottamiselle ei ole ollut perusteita. Lisäksi seurasta erottaminen merkitsee kurinpitoseuraamuksen määräämisen jälkeen A:lle kaksoisrangaistusta.  


Hallituksen päätöksestä 9.5.2021 ilmenevien lisäperusteiden osalta A on todennut, että toisen seuran tehtyä liitolle toimenpidepyynnön A:n väitetystä epäeettisestä ja epäurheilijamaisesta toiminnasta liitto oli tutkinut kysymyksessä olevat väitteet. Päätöksessään liitto oli antanut A:lle tämän menettelyn johdosta moitteet, mutta ei rangaistusta. Asian vähäisyyden sekä sen vuoksi, että asia on jo käsitelty, sillä ei voi olla merkitystä käsiteltävänä olevassa erottamista koskevassa asiassa. Lisäksi A on lausunut, että hänelle ei ollut varattu tilaisuutta lausua tästä asiasta ennen päätöstä 9.5.2021.


Tuotenimen rekisteröimisen osalta A on lausunut, että myöskään tästä asiasta häntä ei ollut kuultu ennen päätöksen 9.5.2021 tekemistä. Hän oli keksinyt sanotun tuotenimen savolaiselle kuntojumpalle yhdessä veljensä pojan kanssa. Viimeksi mainittu pitää omalla salillaan tällä tuotenimellä ryhmäliikuntaa ja A on vetänyt samalla nimellä ryhmäliikuntatunteja Joroisten Urheilijat ry:n kestävyysjaoksen alla. A on antanut käyttää tuotenimeä Joroisten Urheilijat ry:n toiminnassa veloituksetta, mutta kysymys on hänen keksimästään nimestä, jonka hän on myöhemmin vuonna 2019 myös rekisteröinyt. Seuralla ei ole ollut eikä ole tähän nimeen mitään oikeutta.   

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

Joroisten Urheilijat ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus ja A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään perusteettomina.


Perusteinaan Joroisten Urheilijat ry on lausunut, että A:n jäsenyyden arviointi oli noussut esille Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunnan selvitettyä A:n menettelyä liiton alaisessa seuratoiminnassa ja määrättyä A:n toimitsija- ja kilpailukieltoon 30.9.2021 asti. Joroisten Urheilijat ry on pyrkinyt rakentamaan mahdollista erottamista koskevan päätöksen perustaksi kokonaiskuvan A:n menettelystä seuratoiminnassa ja sen ulkopuolella. Tehdyn selvityksen perusteella on voitu aukottomasti todeta, että A on käyttäytynyt epäasiallisesti sekä seuratoiminnassa että myös sen ulkopuolella.


Urheilun oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa A:ta koskeneessa asiassa katsonut, että A oli Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitomääräysten 2 §:n a-kohdan mukaisesti rikkonut liiton toimintasääntöjen 2 §:n 3 momentin säännöstä liikunnan eettisistä arvoista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tasa-arvolain 7 §:n mukaista seksuaalisen häirinnän kieltoa. Lisäksi A oli oikeusturvalautakunnan päätöksen perusteluiden mukaan Triathlonliiton kurinpitomääräysten 2 §:n c-kohdan mukaisesti kilpailuun liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella käyttäytynyt epäurheilijamaisesti tai vastoin tasa-arvolain 7 §:n mukaista seksuaalisen häirinnän kieltoa.


Joroisten Urheilijat ry katsoo, että A on toiminut seuran sääntöjen ja lain vastaisesti sekä syyllistynyt liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomiseen syyllistymällä seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään. Kun otetaan huomioon Joroisten Urheilijat ry:n luonne kasvattajaseurana, jossa A:n valmennuksessa on ollut myös lapsia ja nuoria, tapahtuneet asiat ovat erityisen raskauttavia. Tämän ja muiden esitettyjen perusteiden vuoksi A on tullut erottaa seurasta.


Kurinpitomenettelyn alussa ja sen aikana A:n oli katsottu olevan haluton selvittämään asiaa, koska hän ei ollut toimittanut asiassa selvitystä seuran puheenjohtajan suullisesti esittämästä pyynnöstä huolimatta. A:n ensimmäisen erottamispäätöksen jälkeen esittämien väitteiden vuoksi A:lle oli annettu uudelleen mahdollisuus esittää oma näkemyksensä tapahtuneista asioista. Erottamispäätöksen kumoamiseen ei kuitenkaan ollut ollut perusteita myöskään A:n toimittaman vastineen perusteella. A:n erottamiseen johtanut menettely on ollut hyvin vakavaa. Näin ollen A:n valitus ja lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus tulee hylätä.


VASTASELITYS

Joroisten Urheilijat ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä A on pääosin toistanut valituksessa lausumansa ja vaatinut lisäksi, että oikeusturvalautakunta velvoittaa Joroisten Urheilijat ry:n hyväksymään hänen eronpyyntönsä 1.5.2021 lukien. Lisäksi A on todennut, että hän on sittemmin sopinut asiat kahden hänestä ilmoituksen tehneen urheilijan kanssa eikä näillä enää ole mitään vaatimuksia häntä kohtaan. Kysymys on alun alkaenkin ollut täysi-ikäisistä urheilijoista ja toisin kuin vastauksessa annetaan ymmärtää, asiat eivät liity mitenkään lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksessään 28.3.2021 esittänyt, että A määrätään kuuden kuukauden toimitsija- ja kilpailukieltoon. Esityksen perusteena on ollut se, että kurinpitovaliokunta on asiassa esitetyn kirjallisen todistelun ja henkilötodistelun perusteella katsonut A:n häirinneen seksuaalisesti kahta valmennettavaansa.


Suomen Triathlonliitto ry:n hallitus on päätöksessään 1.4.2021 katsonut A:n menetelleen kurinpitovaliokunnan esityksessä todetulla tavalla epäeettisesti entisiä valmennettaviaan kohtaan ja määrännyt A:n kuuden kuukauden toimitsija- ja kilpailukieltoon.


Urheilun oikeusturvalautakunta on A:n valituksen johdosta antamassaan päätöksessä 24.5.2021 (UOL 13/2021, dnro 9/2021) pysyttänyt Suomen Triathlonliitto ry:n päätöksen lopputuloksen. Oikeusturvalautakunta on arvioinut asiaa saamansa selvityksen perusteella siten, että A oli lähettänyt aloitteellisesti ja toistuvasti kahdelle naispuoliselle valmennettavalleen seksuaalisviritteisiä ja seksuaalisesti vihjailevia viestejä, jotka hänen valmennettavansa olivat mieltäneet häiritseviksi ja epäasiallisiksi. Tällaista menettelyä voitiin lautakunnan arvion mukaan pitää Suomen Triathlonliitto ry:n sääntöjen ja lain vastaisena epäeettisenä ja seksuaalisesti häiritsevänä toimintana. Sen sijaan lautakunta katsoi, että asiassa ei ollut esitetty riittävää näyttöä siitä, että A:n menettely olisi ollut muilla tavoin sopimatonta. Viimeksi mainituilta osin kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei siten ollut ollut perustetta. Määrätyn kurinpitoseuraamuksen osalta oikeusturvalautakunta lausui, että seuraamusta ei ollut pidettävä A:n näytettyyn menettelyyn nähden kohtuuttomana eikä suhteettoman ankarana seuraamuksena.


A:n seuran Joroisten Urheilijat ry:n hallitus on Suomen Triathlonliitto ry:n edellä mainitun päätöksen 1.4.2021 jälkeen päätöksellään 22.4.2021 erottanut A:n seuran jäsenyydestä. Erottamisperusteena sanotussa päätöksessä on mainittu Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös sekä toimiminen valmennustyössä epäeettisesti ja seuran sääntöjen vastaisesti.


Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu käyttäytyneen Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöksessä todetulla tavalla epäeettisesti ja epäasiallisesti Joroisten Urheilijat ry:n toiminnassa.


A:n annettua 30.4.2021 vastineen Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen päätöksen 22.4.2021 johdosta seuran hallitus on käsitellyt A:n erottamista seuran jäsenyydestä uudestaan. Päätöksessään 9.5.2021 Joroisten Urheilijat ry:n hallitus on katsonut, että A:n vastineessa ei ollut tuotu esille mitään sellaista, jonka vuoksi erottamista koskevaa päätöstä 22.4.2021 tulisi muuttaa. Hallitus on pysyttänyt päätöksen 22.4.2021 lopputuloksen tarkentaen samalla erottamisen perusteita. Lisäperusteina A:n erottamiselle hallitus on todennut, että A on vahingoittanut Joroisten Urheilijat ry:n mainetta ja rikkonut siten seuran sääntöjä mustamaalaamalla toista seuraa julkisesti. Lisäksi A oli rekisteröinyt kaupallisessa tarkoituksessa omiin nimiinsä Joroisten Urheilijat ry:n toiminnassa kehitetyn ja seuran nimissä käytetyn tuotenimen.


A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko A:lle varattu riittävä tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä ja onko hänelle varattu tilaisuus lausua asian ratkaisemisen perusteena olleista seikoista ja erottamisen syistä. Toiseksi kysymys on siitä, onko asiassa esitetty riittävät perusteet seuran jäsenyydestä erottamiselle.                        

Kuuleminen

 

A on valituksessaan ja vastaselityksessään esittänyt, että häntä ei ollut kuultu ennen päätöksen 22.4.2021 tekemistä lainkaan ja että hänelle ei myöskään ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi päätökseen 9.5.2021 kirjatuista uusista erottamisperusteista, toisen seuran julkisesta mustamaalaamisesta ja tuotenimeen liittyvistä väärinkäytösepäilyistä. Joroisten Urheilijat ry puolestaan on kuulemiseen liittyvien väitteiden osalta lausunut, että kurinpitomenettelyn alkuvaiheessa ennen ensimmäistä erottamispäätöstä seuran puheenjohtaja oli pyytänyt A:lta suullisesti selvitystä, jota A ei kuitenkaan ollut antanut. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Yhdistyslain yhdistyksen jäsenen erottamismenettelyä koskevan 15 §:n 2 momentin mukaan ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Yhdistyslaissa ei ole säädetty sitä, millä tavoin kuuleminen tulee toteuttaa, eli onko asianomaiselle varattava tilaisuus kirjallisen lausuman antamiseen vai pidetäänkö suullista kuulemista riittävänä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kuuleminen on mahdollista suorittaa kirjallisesti tai suullisesti (Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 364 - 365).


Joroisten Urheilijat ry:n toimintasääntöjen jäsenen erottamista ja muita kurinpitotoimia koskevan 9 §:n mukaan asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.


Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään useasti todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (ks. esim. UOL 32/2015 ja UOL 8/2018). Kuulemisvelvoite perustuu urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Lisäksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä (UOL18/2015). Kuulemiseen tulee myös varata kohtuullinen aika.


Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen kokousten 22.4.2021 ja 9.5.2021 pöytäkirjamerkintöjen mukaan seuran hallituksen puheenjohtaja oli varannut A:lle puhelinkeskustelun 7.4.2021 yhteydessä tilaisuuden toimittaa selvityksen koskien Suomen Triathlonliitto ry:n hallituksen määräämää toimitsija- ja kilpailukieltoa. A on asiassa kiistänyt, että näin olisi tapahtunut. Muun näytön puuttuessa asiassa on jäänyt epäselväksi, onko A:ta kuultu asianmukaisesti kurinpitopäätöksen 22.4.2021 perusteena olevista seikoista ja siitä selvityksestä, jonka perusteella asiaa on käsitelty. Asia on kuitenkin otettu välittömästi sanotun päätöksen antamisen jälkeen uudelleen käsiteltäväksi ja A:lle on tässä yhteydessä riidattomasti varattu tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Ottaen huomioon sen, että lähinnä sisäiseen muutoksenhakuun rinnastuvassa asian uudessa käsittelyssä A:ta on kuultu ennen päätöksen tekemistä ja hänen vastineensa on otettu asiaa ratkaistaessa huomioon, oikeusturvalautakunta katsoo, että päätöstä 9.5.2021 ei ole syytä kumota aikaisemman kuulemisvirheen perusteella (vrt. UOL 19/2013).    


Antaessaan Joroisten Urheilijat ry:lle vastineen 30.4.2021 A on voinut ottaa kantaa päätöksestä 22.4.2021 ilmenevään erottamisperusteeseen ja esittää sen osalta oman kantansa tueksi vastanäyttöä ja muuta selvitystä. Erottamisperusteena sanotussa päätöksessä on mainittu Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös ja toimiminen valmennustyössä epäeettisesti ja seuran sääntöjen vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole ilmennyt, että liiton kurinpitovaliokunta, jonka käsittelemään kurinpitoasiaan Joroisten Urheilijat ry:n hallitus on päätöksessään 22.4.2021 viitannut, olisi käsitellyt kysymyksessä olevassa kurinpitoasiassa muita kysymyksiä kuin A:n epäasiallista ja sopimatonta käytöstä kahta valmennettavaansa kohtaan. Päätöksestä 22.4.2021, seuran hallituksen puheenjohtajan A:lle lähettämästä sähköpostiviestistä, jolla päätös on A:lle tiedotettu, eikä myöskään hallituksen seuraavan kokouksen pöytäkirjasta 9.5.2021 ilmene, että erottamispäätöksen 22.4.2021 perusteena olisi osaksikaan ollut vasta päätöksestä 9.5.2021 ilmenevät toisen seuran julkinen mustamaalaaminen ja tuotenimen väärinkäyttö.


Esitetyn selvityksen perusteella A:lle ei ole varattu seuran sisäisessä kurinpitomenettelyssä tilaisuutta lausua toisen seuran julkista mustamaalaamista sekä tuotenimen väärinkäyttöä koskevista erottamisperusteista eikä esittää selvitystä niiden osalta. Lautakunnan ratkaisukäytännössä on kuitenkin katsottu, että yhdistys voi erottamisasian tultua riidanalaiseksi vedota asiaa käsiteltäessä erottamisen tueksi muihinkin perusteisiin kuin erottamispäätöksessä mainittuihin (UOL 32/2011). Koska A on voinut lausua kysymyksessä olevista erottamisperusteista asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä, asiaa ei ole syytä palauttaa seurassa uudelleen käsiteltäväksi, vaan erottamispäätöksen perusteiden riittävyys voidaan arvioida esitetyn selvityksen perusteella oikeusturvalautakunnassa.


Erottamisperusteiden arviointi

 

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottaa jäsen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Yhdistys voi siten lähtökohtaisesti varsin vapaasti määrätä erottamisperusteistaan ja erottamisen kynnystä on mahdollista laskea esimerkiksi siten, että toiminnan vaikeuttaminen voidaan katsoa riittäväksi erottamisperusteeksi (KKO 1993:107).


Joroisten Urheilijat ry:n erottamispäätöksen tekohetkellä voimassa olleiden toimintasääntöjen 9 §:n mukaan rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. Saman sääntökohdan mukaan rangaistavaa on muun muassa niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen vastainen toiminta, sekä liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen. Edelleen samassa sääntökohdassa on todettu, että liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista on muun ohella epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa, törkeä kielenkäyttö sekä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä, seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus.


Rangaistuksena edellä mainitusta menettelystä voidaan toimintasääntöjen 9 §:n mukaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että jäsenen erottaminen kokonaan yhdistyksestä on ankara seuraamus. Normaalisti asianmukaista onkin määrätä seuran jäsenelle ensimmäisestä rikkeestä erottamisen asemesta muu kurinpitoseuraamus, kuten esimerkiksi huomautus tai varoitus, sikäli kuin sellainen on seuran sääntöjen mukaan mahdollista. Toisaalta erottaminen on mahdollista ilman sitä edeltäviä muita kurinpitotoimia, mikäli menettely on ollut riittävän moitittavaa jo ensimmäisellä kerralla (ks. esim. UOL 1/2007, UOL 8/2008, UOL 18/2011, UOL 32/2011 ja UOL 6/2015).


Edellä selostetulla tavalla erottamispäätöksen perusteina on viimeisessä seuran sisäisessä kurinpitomenettelyssä annetussa päätöksessä 9.5.2021 mainittu ensinnäkin liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen, josta on ollut kysymys aikaisemmassa liiton kurinpitoelimissä ja myös Urheilun oikeusturvalautakunnassa käsitellyssä asiassa. Toiseksi erottamisperusteena on mainittu se, että A oli vahingoittanut Joroisten Urheilijat ry:n mainetta ja rikkonut siten seuran sääntöjä mustamaalaamalla toista seuraa julkisesti. Kolmantena perusteena A:n erottamiselle seurasta on mainittu vielä se, että A oli rekisteröinyt kaupallisessa tarkoituksessa omiin nimiinsä Joroisten Urheilijat ry:n toiminnassa kehitetyn ja seuran nimissä käytetyn tuotenimen.    


Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden vastainen menettely


Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden vastaisen menettelyn osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että A ei ole asiassa kiistänyt sitä, että hän oli lähettänyt kahdelle naispuoliselle valmennettavalleen toistuvasti seksuaalissävytteisiä viestejä, mistä menettelystä A:lle on määrätty kuuden kuukauden toimitsija- ja kilpailukielto. Sen sijaan asiassa on riitaa siitä, onko mainitun kaltainen menettely sillä tavoin moitittavaa, että A on voitu sen perusteella erottaa seurasta.


Niin kuin edellä on todettu, Joroisten Urheilijat ry:n toimintasäännöissä on mainittu rangaistavana menettelynä liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen. Lisäksi toimintasäännöissä on nimenomaisesti mainittu, että toimintasäännöissä tarkoitettuna liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomisena on pidettävä seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää kaikissa muodoissaan riippumatta siitä, seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus. Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellä kerrotun toimintasääntöjen vastaisen menettelyn perusteella A:lle on voitu määrätä toimintasääntöjen nojalla kurinpitoseuraamus.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seksuaalinen häirintä on kaikissa muodoissaan ja kaikkien eri tahojen välillä esiintyessään erittäin moitittavaa. Esillä olevassa asiassa menettelyn moitittavuutta korostaa vielä osaltaan se, että kysymys on ollut valmentajan valmentamiinsa urheilijoihin kohdistamasta epäasiallisesta ja seksuaalissävytteisestä menettelystä. Urheilijan riippuvuus valmentajastaan merkitsee sitä, että valmennettava on alisteisessa asemassa suhteessa valmentajaan. Kaikissa valmennussuhteissa valmentajalta voidaan sen vuoksi edellyttää korostetun kunnioittavaa ja asianmukaista suhtautumista ohjattavaansa urheilijaan. Valmentaja kantaa myös vastuun siitä, että hän arvioi virheellisesti sopivan kanssakäymisen tavat valmennettavansa kanssa (UOL 13/2021).


Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevaa kahteen täysi-ikäiseen urheilijaan kohdistunutta seksuaalista häirintää voidaan pitää niin vakavana sääntörikkomuksena, että seuran jäsen A on voitu yksin sen perusteella erottaa seurasta varoitusta ensin antamatta. Asian tapauskohtaisessa arvioinnissa on Joroisten Urheilijat ry:n vastauksessaan toteamalla tavalla voitu ottaa huomioon se, että kysymys on kasvattajaseurasta, jonka toiminnassa on mukana lapsia ja nuoria. Kysymyksessä olevan kaltainen seura voi perustellusti asettaa toiminnassaan mukana olevien valmentajien ja muiden henkilöiden menettelylle seuran toiminnassa ja sen ulkopuolella korkeampia eettistä vaatimuksia kuin sellainen seura, jonka toiminnassa on mukana vain aikuisia ihmisiä.  


Toisen seuran julkinen mustamaalaaminen ja tuotenimen väärinkäyttö


Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen toisen A:ta koskevan päätöksen 9.5.2021 perusteluissa on todettu, että Suomen Triathlonliitto ry:n kurinpitovaliokunta on käsitellyt toimenpidepyynnön, jossa A:n kerrotaan toimineen epäeettisesti ja epäurheilijamaisesti toista seuraa kohtaan. Kiusaaminen on ollut välillä julkista toisen seuran mustamaalaamista toisen seuran (Joroisten Urheilijat ry) nimissä. Edelleen päätöksen perusteluissa on todettu, että hallitus katsoo, että A on toiminnallaan vahingoittanut seuran mainetta ja näin olleen rikkonut sääntöjä ja että A:n toiminta on havaittu myös hallituksen jäsenten keskuudessa. Lisäksi perusteluissa on mainittu, että A on rekisteröinyt seuran toiminnassa kehitetyn ja seuran nimissä käytetyn tuotenimen oman yrityksensä nimiin vuonna 2019.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kehotuksesta huolimatta Joroisten Urheilijat ry ei ole esittänyt asiassa mitään selvitystä edellä yksilöityjen, A:n valituksessaan kiistämien väitteiden tueksi. A:n väitetty seuran sääntöjen vastainen menettely jää sen vuoksi näiltä osin näyttämättä.        


Johtopäätökset

 

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A on menetellyt Joroisten Urheilijat ry:n toimintasäännöissä tarkoitetulla tavalla liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden vastaisesti, mistä menettelystä hänelle on voitu määrätä toimintasääntöjen mukaan kurinpitoseuraamus. A:n seksuaalisesti häiritseväksi arvioitu epäeettinen menettely on kohdistunut hänen valmennettaviinsa ja ollut siten erityisen moitittavaa. Kokonaisuutena arvioiden A:n sääntörikkomus on ollut sillä tavoin vakava, että A on voitu Joroisten Urheilijat ry:n toiminnan luonne muun ohella huomioon ottaen erottaa sen perusteella seuran jäsenyydestä. Näin on siitä huolimatta, että erottamispäätöksen perusteina edellä mainitun sääntörikkomuksen ohella olleet toisen seuran julkinen mustamaalaaminen ja tuotenimen väärinkäyttäminen ovat jääneet asiassa näyttämättä.


Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että toisin kuin A on valituksessaan katsonut, liiton määräämä kilpailu- ja toimitsijakielto ei muodosta estettä jäsenen erottamiselle seurasta osittain tai kokonaan saman menettelyn perusteella, mikäli tämä on menetellyt riittävän vakavalla tavalla seuran sääntöjen vastaisesti ja seuran säännöt mahdollistavat kysymyksessä olevissa olosuhteissa seuran jäsenyydestä erottamisen, kuten esillä olevassa tapauksessa on asian laita.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


Joroisten Urheilijat ry:n hallituksen päätöksen 9.5.2021 lopputulosta ei muuteta.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hanneli Alho-Ignatius, Johanna Karvinen, Timo Pennanen ja Hilkka Salmenkylä